Ana sayfa YAZARLAR-YENİ Rekabet Hukukunda Yatay İşbirliği Anlaşmaları Çerçevesinde Bilgi Değişimi (Stj. Av. Serdar Darama)

Rekabet Hukukunda Yatay İşbirliği Anlaşmaları Çerçevesinde Bilgi Değişimi (Stj. Av. Serdar Darama)

549
0

13.12.2019

Türk Rekabet Hukukunda rakipler arasındaki bilgi değişimine 4054 sayılı Rekabetin  Korunması Hakkında Kanun’un 4. ve 5. Maddelerine ilişkin yayınlanan Yatay İşbirliği Anlaşmaları Hakkında Kılavuz (‘‘Kılavuz’’) kaynaklık etmektedir. Kılavuz yayınlanmadan önce ise on yılı aşkın bir süre zarfında Rekabet Kurulu kararları esas alınmıştır. Bu kararlar kapsamında bilgi değişiminin esasları belirlenmiştir. Makalemizde öncelikle Kılavuz çerçevesinde açıklamalar yapılacak olup, ardından ilgili Kurul kararları incelenecektir.

BİLGİ DEĞİŞİMİ: TANIM, KAPSAM VE YÖNTEMLERİ

Tanım ve Kavram

Bilgi değişimi, yatay veya dikey bir anlaşmanın parçası olabileceği gibi, bir anlaşmanın temel konusunu da oluşturabilir. Dikey anlaşmalar üretim veya dağıtım zincirinin farklı seviyelerinde faaliyet gösteren teşebbüsler arasında gerçekleştirilmekte iken; yatay anlaşmalar ise üretim zincirinin aynı halkasındaki teşebbüsler yani rakipler arasında gerçekleştirilmektedir.

Kılavuz’a göre bilgi değişimi rakipler arasında etkinliği artırarak birbirlerini kıyaslamalarına imkan sağlayabilmektedir. Dolayısıyla bilgi paylaşımının, teşebbüslerin, stoklarını azaltmasına, kolay bozulabilen ürünlerini tüketicilere daha hızlı ulaştırmasına ya da talebin istikrarsızlığından kaynaklanan maliyetlerini düşürmesine de yardımcı olabileceği belirtilmiştir. Maliyetlerin azalmasının ve ürünün tüketiciye daha hızlı ulaşmasının, tüketiciye fayda sağladığı açıktır. Ancak bilgi paylaşımının, teşebbüslerin pazar stratejileri hakkında bilgi sahibi olmalarını sağlaması durumunda, rekabetin kısıtlanmasına neden olacaktır.

Yöntemler

Teşebbüsler arasında bilgi değişimi çeşitli şekilde gerçekleştirilebilir. Bilgi, rakipler arasından doğrudan paylaşılabileceği gibi çeşitli dolaylı yollarla 3. şahıslar üzerinde de paylaşılabilmektedir.

Doğrudan bilgi değişimi: Doğrudan bilgi değişimi teşebbüsler arasında herhangi bir aracıya yer vermeden doğrudan bilgi paylaşımı yapılmasıdır. Bu paylaşım, e-mail, faks ve çeşitli toplantılar aracılığı ile teşebbüslerin görevlileri arasında doğrudan gerçekleştirilebilir. Kurul tarafından kolay bir şekilde saptanabilecek bir bilgi paylaşım yoludur.

Dolaylı bilgi değişimi: Dolaylı bilgi paylaşımına uygulamada çok sık rastlanmaktadır. Doğrudan bilgi değişimine kıyasla tespitinin daha zor olması sebebiyle teşebbüsler arasında daha sık tercih edilir. Bilgi, meslek kuruluşları gibi teşebbüsler, pazar araştırma kuruluşları ve benzeri üçüncü taraflar veya teşebbüslerin tedarikçi ya da dağıtım ağıyla paylaşılabilir.

BİLGİ DEĞİŞİMİ AÇISINDAN PAZARIN ÖZELLİKLERİ

Bilgi değişiminin rekabet üzerindeki etkisi pazarın yapısına göre değişkenlik gösterecektir. Şeffaf pazarlarda, rakipler arasında işbirliği içeren davranışlarda bulunulması ihtimali daha yüksektir. Bilgi değişimi, pazar şeffaflığını artırarak, fiyat, miktar, talep, maliyetler gibi rekabete duyarlı unsurlara ilişkin belirsizlikleri azaltabilir. Bilgi değişimi öncesinde pazarın şeffaflık düzeyi ne kadar düşük olursa, bilgi değişiminin rekabet ortamını bozucu etkisi bir o kadar yüksek olacaktır. Pazarın şeffaflığını, aynı pazarda yapılmış başka bir bilgi değişimine oranla daha fazla artırmış olan bilgi değişiminin rekabeti bozucu etkisi daha yüksektir.

Az sayıda teşebbüsün hakim olduğu piyasalarda, teşebbüsler arasında koordinasyon sağlaması ve anlaşmadan sapmaların daha kolay takip edilmesi nedeniyle işbirliği içerisinde hareket etmeleri çok daha kolaydır. Dolayısıyla bu tarz pazarlardaki bilgi değişiminin rekabeti kısıtlayıcı etki göstermesi, çok daha fazla teşebbüsün bulunduğu pazarlara oranla daha fazladır.

Teşebbüslerin maliyetler, talep, pazar payları, ürün yelpazesi, kapasite gibi açılardan benzer olduğu durumda simetrik pazar yapısı oluşacaktır. Simetrik pazar yapılarında bilgi değişimi sonucunda rakip teşebbüsler arası işbirliği şansı daha yüksektir. Kılavuz’da açıkça belirtildiği üzere; bilgi değişimi incelenirken, pazarın yoğunlaşma derecesi, şeffaflığı, istikrarı, karmaşıklığı ve pazardaki teşebbüslerin benzerliği gibi  unsurlar dikkate alınarak  değerlendirilmektedir.

Pazar koşulları gereğince teşebbüslerin, rakiplerinin mevcut davranışlarına göre hareket etmeleri ise rekabetin ihlali olarak değerlendirilmeyecektir.

Ancak bilgi paylaşımı, ilgili pazarı rakipler arasında koordinasyona açık hale getiriyorsa ve teşebbüsler bu kapsamda piyasadaki rakiplerinin davranışlarına göre reaksiyon alırsa rekabet ortamı ihlal edilmiş olacaktır.

BİLGİ DEĞİŞİMİ AÇISINDAN BİLGİNİN NİTELİĞİ

Fiyata, miktara, müşterilere, maliyetlere, cirolara, satışlara, alımlara, kapasiteye, ürün niteliklerine,  kapasiteye, risklere, pazarlama planlarına ve AR-GE programlarına ilişkin ve benzeri stratejik bilgilerin paylaşılması rakipler arasındaki rekabet gücünün azalmasına neden olarak rekabeti kısıtlayıcı sonuçlar doğurabilir. Ayrıca, verilerin stratejik açıdan önemi, bilgi değişiminin sıklığı ve pazarı kapsama derecesi ile verilerin toplulaştırılmış olup olmadığı ve güncelliği gibi faktörlere de bağlıdır.

Bir teşebbüsün bireysel verilerinin tespitini yeterince güçleştirecek şekilde toplulaştırılmış olarak değişiminin rekabeti kısıtlayıcı etkilere neden olma ihtimali, teşebbüs bazındaki verilerin değişimine kıyasla çok daha düşüktür. Hatta sektörün ekonomik durumuna ışık tutacak bilgilerin, bir meslek birliği ya da pazar araştırma şirketi tarafından toplanması ve toplulaştırılmış halde yayınlanması müşterilerin yararına dahi olabilir.

Geçmiş tarihe ait verilerin değişiminin rekabeti kısıtlama ihtimali, güncel ve geleceğe yönelik verilerin değişimine kıyasla daha düşüktür. Çünkü geçmiş tarihli verilerin değişiminin, rakiplerin gelecekteki davranışlarını yansıtması ya da pazarla ilgili ortak bir anlayış yaratması ihtimali düşüktür.

Sık aralıklarla yapılan bilgi değişimleri, teşebbüslerin pazarda ortak bir anlayış yaratmasını ve anlaşmadan sapmaların izlenmesini kolaylaştırarak, işbirliği içerisinde hareket riskini artırır. İstikrarsız pazarlarda işbirliği içerisinde hareket edilebilmesi için, istikrarlı pazarlara oranla daha sık aralıklarla bilgi değişimi yapılması gerekir.

Paylaşılan bilginin niteliği, piyasa yapısı ile beraber dikkate alınarak önem arz etmektedir. Fiyat, maliyet, üretim miktarları ve stok bilgileri doğrudan teşebbüsler arasındaki rekabet stratejileri ile ilgili olmaları nedeniyle bu bilgilerin paylaşılması rekabet hukukuna aykırılık teşkil etmektedir. Teşebbüslerin pazar koşullarını ve stratejilerini etkileyebilecek bilgileri paylaşmaması gerekmektedir.

Ancak Kılavuz’da belirtildiği üzere bir teşebbüsün, rekabete duyarlı bilgilerini, tek taraflı olarak kamuya açık bir şekilde ifşa etmesi genellikle rekabete aykırılık teşkil etmez. Bu paylaşım gazete aracılığıyla ya da internet sitesinden ilan gibi çeşitli şekillerde olabilir. Ancak bu paylaşımlarda somut olayın özellikleri dikkate alınarak 4.madde kapsamında incelenecektir. Örneğin, piyasadaki rakiplerin böyle bir duyuruyu birbirlerini takiben yapmaları koordinasyona işaret edebilir.

4054 SAYILI REKABETİN KORUNMASI HAKKINDA KANUN’UN 4.MADDESİ KAPSAMINDA DEĞERLENDİRME

Rekabet ortamını bozacak şekilde bir bilgi değişimi, pazardaki şeffaflığı yapay olarak artırarak teşebbüsler arasında rekabetçi davranışların koordinasyonunu kolaylaştırıp rekabeti kısıtlayıcı etkiler doğurur.

Bilgi değişimi, pazardaki belirsizliklere karşı teşebbüslerin ortak ya da uyumlu bir beklenti içine girmesini sağlayarak, aralarında bir anlaşma olmaksızın koordinasyona sebep olabilir. Bu tür bir ortak harekete teşebbüslerin gelecek planlarına yönelik bilgi değişiminin sebep olması en yüksek ihtimaldir.

Güncel veya geçmiş verilerin değişimi ise pazarı şeffaf hale getirerek teşebbüslerin, aralarındaki rekabeti kısıtlayıcı anlaşmaya aykırı davranışlarını tespit etmesini ve buna karşılık vermesini kolaylaştırmak suretiyle pazarda işbirlikçi sonucu mümkün kılabilir. Bu sebeple rekabete aykırı bir anlaşma içerisinde bulunmayan teşebbüslerin piyasada tutunma şansı azalacaktır.

Aynı zamanda pazar bilgi değişimi yolu ile yapay bir şekilde şeffaf hale getirildiğinde, anlaşmaya taraf teşebbüsler, potansiyel rakiplerin piyasaya ne zaman ve ne şekilde girebilecekleri konusunda önceden bilgi sahibi olarak pazara yeni giren teşebbüsleri hedef alabilir ve hatta pazarı potansiyel rakiplere kapatabilir. Kılavuz’a göre güncel veya geçmiş verilerin paylaşılması bu şekilde izleme mekanizması kurulmasına neden olabilecektir.

Rekabeti Kısıtlama Amacı Ve Etkisi

Rekabeti kısıtlama amacıyla yapılan her türlü bilgi değişiminin, etkisine bakılmaksızın rekabeti kısıtladığı kabul edilir. Geleceğe yönelik planlara ilişkin bir bilgi değişiminin ise amaç yönünden rekabeti kısıtlama ihtimali, mevcut verilerin değişimine kıyasla daha fazladır.

Bilgi değişiminin rekabet üzerindeki olası etkileri, her somut olayın özellikleri bağlamında ayrıca incelenmelidir. Bu değerlendirme, bilgi değişiminin mevcut ve olası etkileri ile bilgi değişiminin bulunmadığı hallerdeki rekabet koşullarının karşılaştırılması yoluyla yapılır.

Bilgi değişiminin, 4. madde kapsamında rekabeti kısıtlama etkisinin bulunması için fiyat, üretim miktarı, ürün kalitesi ya da ürün çeşitliliği gibi parametrelerin en az biri üzerinde olumsuz etki yaratabilecek nitelikte olması gerekir. Bilgi değişiminin rekabeti kısıtlayıcı etkisinin değerlendirilmesinde, ilgili pazarın özellikleri ile bilgi değişiminin nitelikleri dikkate alınır.

DEĞERLENDİRME

4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun’un 4. ve 5. Maddelerine ilişkin 30.04.2013 tarihinde yayınlanan Yatay İşbirliği Anlaşmaları Hakkında Kılavuz, bu tarihten sonra bilgi değişimine dair açıklanan Kurul kararlarına kaynak teşkil etmektedir. İlgili kararlarda, kılavuzun ilgili bölümlerini açıklamaya eklenmekte ve Kılavuz öncesi verilmiş olan ve rekabet hukukunda bilgi değişiminin esaslarını oluşturan önemli Kurul kararlarına atıf yapılmaktadır.

Bu sebeple makalemizin ilk bölümünde Kılavuz ışığında rekabet hukukunda bilgi değişiminin esasları açıklanmış, ancak Kurul kararları incelenmemiştir. Çalışmamızın ikinci bölümünde ise Kılavuz yayınlanmadan önce bilgi değişiminin esas unsurlarını oluşturan emsal nitelikteki Kurul kararları incelenecektir.

KARAR İNCELEMELERİ

Bu bölümde ilgili kılavuz yayınlanmadan önce verilen ve rekabet hukukunda bilgi değişiminin esaslarını oluşturan önemli kararların bir kısmı incelenecektir. Aşağıdaki kararlar kılavuz ile paralel görüşler içermekte olup; yatay bilgi paylaşımına ilişkin en sık atıf yapılan kararlardır.

TÇMB GÖRÜŞÜ

Rekabet Kurumu tarafından TÇMB’ye gönderilen 15.05.1998. tarihli ve 1054 sayılı yazıda çimento pazarında az sayıda teşebbüsün faaliyet gösterdiği, ilgili coğrafin pazarın darlığı ve pazara giriş engellerinin yüksek olduğu nedeniyle ayrıntılı miktar verilerinin değişimini içeren bilgi değişim sisteminin, anlaşmalı sonuçları kolaylaştırma potansiyeli üzerinde durmuştur. Kurum, böyle bir pazarda sık ve ayrıntılı bilgi değişiminin pazarı yapay bir şekilde şeffaf ve istikrarlı hale getireceğinden, bunun sonucunda ekonomik birimlerin davranışlarında esnekliğin ortadan kalkması ve rekabeti oluşturan risklerin ortadan kalkmasına sebep olacağını belirtmiştir. Bu sebeple benzer bilgi paylaşım sistemlerinin ayrıntılı ticari bilgiler içermesi, teşebbüslerin ticari davranışlarının serbest rekabet ortamının etkisiyle bireysel olarak belirlenmesine engel olabilir.

Böyle bir yapı ile yarıca piyasa davranışlarının koordinasyonu teşebbüslerce sağlamasına neden olabilir. Söz konusu bu sakıncaların giderilmesi ve Rekabet Hukuku esaslarının ihlal edilmemesi amacıyla birtakım prensiplere uyulması gerektiği belirtilmiştir. Buna göre miktara ilişkin verilerin, teşebbüslerin bireysel verilerinin ortaya çıkarılmasına imkan tanımayacak şekilde, aynı coğrafi bölgedeki verilerin toplu bir şekilde paylaşılmasına izin verilmiştir.

EBT KARARI

Emaye Bobin Teli (EBT) pazarında faaliyet gösteren altı teşebbüsün fiyat listelerinin aynı zamanda değiştirildiği ve EBT fiyatlandırmasının tamamen aynı olduğu yönündeki şikayetler üzerine 4054 sayılı Kanunun 4.maddesinin ihlal edilip edilmediği incelenmiştir.

Bilgi değişimi, etkinliği artırabilirken diğer yandan ise sınırın aşılması durumunda piyasadaki rekabetin kısıtlanmasına da neden olabilir. Aynı pazarda faaliyet gösteren teşebbüslere ilişkin belirli kurallar çerçevesinde bilgi değişimine izin verilebilir. Teşebbüsler arası bilgi değişimi, bilginin niteliği ve pazarın koşullarıyla bağlantılı olarak rekabet ortamında olumlu ve olumsuz olmak üzere bir takım etkilere yol açar. Teşebbüslerin fiyatlarına, maliyetlerine, üretim miktarlarına, kapasite kullanımlarına, teklif şartnamelerine, stoklarına, ticari sırlarına ilişkin bilgi alışverişinde bulunmaları, bu bilgilerin firmaların rekabetçi stratejileriyle doğrudan ilgili olmaları nedeniyle davranışlarını koordine etmelerine olanak vermektedir.

Kurul, EBT piyasasını oligopol bir piyasa benzetmiş ve bu gibi piyasalarda küçük ölçekli teşebbüslerin lider firma ya da firmaları takip etmelerinin piyasa koşulları gereğince olduğunu belirtmiştir.

Tarafların savunması da bu yönde olmuş ve herhangi bir uyumlu eylem içerisinde olmadıklarını belirtmişlerdir. Ancak rakip teşebbüsler arasındaki iletişimin varlığı ve sonucunda rekabeti kısıtlayıcı ihlal kararları alındığının delillerle tespit edilmesi nedeniyle bu savunma haklı bulunmamıştır.“ Haklarında soruşturma yürütülen teşebbüslerin rekabet stratejilerinin en önemli değişkeni ve aracı niteliğinde olan fiyatlara, kapasite kullanımlarına, üretim miktarlarına, müşteri bazında satış rakamlarına ilişkin bilgi alışverişinde bulunmalarının rekabeti kısıtlayıcı olduğu ve 4054 sayılı Kanun’un 4. maddesi çerçevesinde bir ihlal niteliğinde değerlendirilmesi ve anılan Kanun’un 16. maddenin ikinci fıkrası gereğince idari para cezası ile cezalandırılmaları gerektiği sonucuna ulaşılmıştır.’’

ODD KARARI

Otomotiv Distribütörleri Derneği(ODD), ilgili piyasanın istatistiki bilgilerinin yer aldığı internet sitesi kurma kararı için Kanunun 8.maddesi kapsamında menfi tespit belgesi talep etmiştir. Gerekli incelemeleri yapan Kurul ilgili teşebbüs birliği kararına,“ dernek tarafından gelecekte de bilgilerin toplanması, yayımlanması ve dağıtılması aşamalarında rekabetçi pazar yapısının oluşturulmasını engelleyebilecek nitelikteki bilgi ve verilerin değişimine sebep olunmaması kaydıyla, 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun’un 8. Maddesi uyarınca menfi tespit belgesi verilebileceği görüşüne yer verilmiştir”.

Bilgi değişiminin rekabete etkileri değerlendirilirken, pazar yapısı ve değiştirilen bilgilerin niteliği önem taşımaktadır. Bilgi değişimi aracılığıyla, özellikle az sayıda satıcının bulunduğu oligopolistik pazarlarda rakiplerin birbirleriyle görüşmeleri, anlaşmaları ve bu anlaşmaları uygulayabilmeleri çok daha kolay olabilmektedir.

Ürünlerin birbirine yakın nitelikte olduğu pazarlarda, rekabetin kısıtlanması çok daha kolay olacaktır. Ürünler nitelik olarak farklılaştıkça ise, ortak bir şekilde fiyat belirlemek zorlaşacaktır. Teşebbüsler arasındaki, bilgi değişimi içeren anlaşma ve uygulamalar değerlendirilirken pazar yapısı, yoğunlaşma düzeyi, giriş engelleri, değişen bilginin niteliği önem taşımaktadır. “Bu durum bilgi değişimi anlaşmalarının, ekonomik kapsamda ele alınması ve oligopolistik pazarlarda dikkatle gözlenmesi gerektiğini ortaya koymuştur.”

YONGA VE LİF ÜRETİCİLERİNE İLİŞKİN KARAR

Yonga ve lif levha üreticilerinin düzenledikleri toplantılarda bir araya geldikleri, bu toplantılarda levha fiyat ve vade koşullarını belirleyerek rekabeti bozucu davranışlar sergiledikleri iddiası üzerine Kurul incelemelerde bulunmuştur.

Kurul kararının bilgi değişimine ilişkin kısmı incelenecek olursa; rakipler arasındaki bilgi değişimine ancak belirli sınırlar çerçevesinde izin verileceği belirtilmiştir. Kurul’a göre bilgi değişimi etkinliği arttırarak hem tüketiciye hem de tedarikçilere fayda sağlayabilirken, öte yandan bu etkinliği arttırıcı bilgi değişimin sınırının aşılması durumunda piyasadaki rekabetin kısıtlanmasına olanak sağlayacağı belirtilmiştir.

Bu sebeple rakip teşebbüslerin rekabetçi stratejik bilgilerinin paylaşılması durumunda, teşebbüslerin birbirlerinin pazar davranışlarını önceden tahmin etmeleri mümkün olacak ya da koordineli olarak rekabeti bozucu davranışlar gerçekleştirmelerine yardımcı olabilecektir.

Ayrıca Kurul, fiyatlara ilişkin bilgi değişiminin rekabet stratejilerinin ‘en önemli değişkeni ve aracı’  niteliğinde olduğunu bu kararında belirtmiştir.

DEĞERLENDİRME ve SONUÇ

İncelenen bu kararlar Kılavuz yayınlanmadan önce, bilgi paylaşımın esaslarını oluşturan kararlardır. Kurul teşebbüsler arası bilgi değişimini başlı başına ihlal olarak değerlendirebilirken, aynı zamanda başka bir ihlalin unsuru olarak değerlendirebilir.

Kurul bilgi değişimini incelerken özellikle pazarın yapısını ve bilginin niteliğini dikkate almıştır. Pazarın yapısına göre kimi aynı nitelikteki bilgilerin değişiminde birinin etkinliği arttırıcı olduğunu tespit ederek ihlale karar vermezken, bir diğerinin ise rekabeti bozucu bir değişim olduğuna karar vermekteydi. Bazı durumlarda ise Kurul sadece pazarın yapısına ya da bilginin niteliğine dayanarak da ihlal kararı verilmiştir. Bu bakımdan teşebbüsler açısından bilgi değişimi hakkında bu kararlar kesin ve net bir şekilde açıklayıcı kaynak teşkil etmiyordu.

Türk Rekabet Hukukunda bilgi değişimine ilişkin bu belirsizlik, 30.04.2013 Kabul tarihli ve 13-24/326-RM(6) Karar sayısıyla yayınlanan Yatay İşbirliği Anlaşmalarına İlişkin Kılavuz içerisinde bilgi değişimi konusunun tüm ayrıntıları ile açıklanmasıyla ve güncel kararlarda, aynı bakış açısındaki emsal teşkil eden kararlara atıf yapılmasıyla birlikte ortadan kalkmıştır.

Stj. Av. Serdar Darama
s.darama@ozgunlaw.com

Kaynakça:
1. 30.04.2013 kabul tarihli ve 13-24/326-RM(6) sayılı Yatay İşbirliği Anlaşmaları Hakkında Kılavuz
2. 4054 Sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun
3. Rekabet Kurulu 18-04/49-26 sayılı kararı                                                                    4. Rekabet Kurulu 16-33/571-248 sayılı kararı                                                                5. Rekabet Kurulu 13-64/904-384 sayılı kararı
6. Rekabet Kurulu 12-38/1094-353 sayılı kararı                                                              7. Rekabet Kurulu 12-36/1040-328 sayılı kararı
8. Rekabet Kurulu 09-41/998-255 sayılı kararı
9. Rekabet Kurulu 07-56/672-209 sayılı kararı                                                                10. Rekabet Kurulu 02-06/51-24 sayılı kararı                                                                  11. 06-29/354-86 sayılı Kurul kararı içerisinde yer alan TÇMB görüşü                                12. Rekabet Kurulu 07-56/672-209 sayılı EBT kararı                                                        13. Rekabet Kurulu 04-26/287-65 sayılı ODD kararı                                                        14. Rekabet Kurulu 02-53/685-278 sayılı Yonga ve Lif levha kararı
15. Prof. Dr. İ. Yılmaz, Aslan Rekabet Hukuku Dersleri(2017), Bursa: Ekin Kitapevi
16. Şamil Pişmaf, İktisadi Ve Hukuki Açıdan Teşebbüsler Arası Bilgi Değişimi, Rekabet Kurumu Uzmanlık Tezleri Serisi No: 115
17. Prof. Dr. H. Ercüment Erdem, Rekabet Kurulu Kararları Çerçevesinde Bilgi Paylaşımı(2013), Erdem ve Erdem: Yayınlar, Hukuk Postası   http://www.erdem-erdem.av.tr/yayinlar/hukuk-postasi/rekabet-kurulu-kararlari-cercevesinde-bilgi-paylasimi/
18. Av. Yeşim Kumova, Rekabet Hukuku Çerçevesinde Bilgi Paylaşımı(2017), Özay Hukuk,        https://ozay.av.tr/publication/rekabet-hukuku-cercevesinde-bilgi-paylasimi


Kaynak: Stj. Av. Serdar DARAMA 14- İçerik, Ozgun Law firmasının özel izni ile yayınlanmıştır. 13.12.2019
Yasal Uyarı: Bu içerikte yer alan bilgi, görsel, tablolar, açıklama, yorum, analiz ve bir bütün olarak içeriğin tamamı sadece genel bilgilendirme amacıyla verilmiştir. Kişi veya kuruma özel profesyonel bir bilgilendirme ve yönlendirmede bulunma amacı güdülmemiştir. Konu ile benzerlik gösterse de her işletmenin kendi özel şartları nedeniyle farklı durumları olabilir. Bu nedenle, bu yazıda belirtilen içerikte yola çıkarak işletmenizi etkileyecek herhangi bir karar alıp uygulamaya geçmeden önce, uzmanına danışmanız menfaatiniz gereğidir. Muhasebenews veya ilişkili olduğu kişi veya kurumlardan hiç biri, bu belgede yer alan bilgi, tablo, görsel, görüş ve diğer türdeki tüm içeriklerin özel veya resmi, gerçek veya tüzel kişi, kurum ve organizasyonlar tarafından kullanılması sonucunda ortaya çıkabilecek zarar veya ziyandan sorumlu değildir.


BİR CEVAP BIRAK

Please enter your comment!
Please enter your name here