Ana Sayfa Vergi Plaka Harf Grubu Rehberi

Plaka Harf Grubu Rehberi

5112
0

Plaka Harf Grubu Rehberi


 

Plaka Harf Grubu Rehberi için tıklayınız…

 

I. GENEL AÇIKLAMA29.07.1998 tarih ve 23417 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 4369 sayılı kanun ile, 197 sayılı MTV Kanununun motorlu taşıtlar vergisinin taşıt pulu esasına göre tahsilini öngören 9. maddesinin 4. fıkraının a ve b bentleri yürürlükten kaldırılmış ve maddeye 5.fıkradan önce gelmek üzere “I,II,III ve IV sayılı tarifelerde yazılı taşıtlar için vergi, taşıtların kayıt ve tescilinin yapıldığı yerin vergi dairesine ödenir” hükmü getirilmiştir.

Bu hükme göre, I ve II sayılı tarifelerde yazılı motorlu kara taşıtlarının motorlu taşıtlar vergisi tahsilinde esas olan taşıt pulu uygulamasına son verilmiş olup; 01.01.1999 tarihinden itibaren, I sayılı tarifede yazılı olan otomobil, kaptıkaçtı, panel ve arazi taşıtları ile II sayılı tarifede yazılı olan minibüs, otobüs, kamyonet, kamyon, çekici ve benzeri motorlu kara taşıtları için ödenecek olan motorlu taşıtlar vergisi, bu taşıtların kayıt ve tescilinin yapıldığı yerin vergi dairesince ya da Bakanlığımızca motorlu taşıtlar vergisi tahsilatına yetkili kılınan banka şubelerince tahsil edilmeye başlanmıştır.

Ayrıca, 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu’nun 4199 sayılı Kanunla değiştirilen 9. maddesine istinaden, plakası tescil edilmiş araçların satış ve devirleri sırasında motorlu taşıtlar vergisinin yanısıra trafik para cezası borcunun da bulunup bulunmadığı aranmaktadır.

Bilindiği üzere, Maliye Bakanlığı Gelirler Genel Müdürlüğü 1997/1 sayılı Uygulama İç Genelgesine göre; sayman mutemetlerince (Trafik zabıtası veya jandarma) düzenlenen trafik para cezası tutanaklarının belirlenen usul ve esaslar yerine getirildikten sonra ilgili vergi dairesine teslim edilmesi üzerine, vergi dairesinin yetki alanı içinde bulunan mükelleflere ait tutanaklar hakkında işlem yönergesinde belirtilen esaslar çerçevesinde gerekli tahakkuk ve tahsilat işlemi yapılmaktadır. Ancak, kesilen trafik para cezası, vergi dairesi yetki alanı dışında bulunan bir taşıta kesilmiş ise, sözkonusu tutanak, bir yazı ekinde taşıtın kayıtlı olduğu vergi dairesine gönderilerek işlem sıra numarasının bildirilmesi istenmektedir. Tutanakların gönderildiği vergi dairesince de tutanaklara ilişkin tahakkuk ve tahsil işlemleri işlem yönergesinde belirlenen esaslara göre yapılmaktadır.

Öte yandan yetkili zabıta görevlilerince düzenlenen ceza tutanaklarının üzerinde cezayı tahsile yetkili vergi dairesi olarak tutanağın zimmetle alındığı vergi dairesinin ismi yazıldığı dikkate alınarak, mükelleflerce zabıta görevlilerine, bankalara ya da vergi dairelerine bir ödemenin yapılması halinde, tutanağın üzerinde yazılı bulunan vergi dairesince tahakkuk işlemi yapılmadan, tahsil edilmiş olan tutar, emanetler hesabına alınarak Saymanlık İşlem Fişi ile daha önce ceza tutanağının gönderilmiş bulunduğu, tescil plakasının kayıtlı olduğu vergi dairesine gönderilmektedir.

Ancak, Bakanlığımıza ulaşan bilgilerden, bazı trafik cezası tutanaklarının ilgili vergi dairesi yerine defterdarlığa ya da farklı vergi dairesine gönderildiği, bu birimlerce de yanlış gönderilen tutanağın gönderildiği yer vergi dairesine iade edilmesi için gereksiz yazışmalar yapıldığı ve bu şekilde takip ve tahsil işlemlerinde geçen sürenin uzadığı anlaşılmaktadır.

Bu nedenle, Motorlu Taşıtlar Vergisi ve Trafik Para Cezalarının bu vergiyi tahsile yetkili vergi daireleri tarafından takip ve tahsil işlemlerinin daha düzenli bir şekilde yürütülmesini sağlamak için ve ayrıca bakanlığımızca bu vergileri tahsile yetkili kılınan bankalar tarafından tahsilini ve düzenlenen alındıların yetkili vergi dairelerine sağlıklı bir şekilde gönderilmesini sağlamak için, trafik plakalarının il kodundan sonra gelen harf grupları ile rakamların tahsis edildikleri il merkezi ve ilçeler itibariyle bilinmesine ihtiyaç duyulmuştur.

Bu rehber, sözkonusu ihtiyacı karşılamak ve vergi dairelerinin kullanabileceği bu uygulamaya yönelik bir rehber hazırlamak amacıyla Maliye Bakanlığı Gelirler Genel Müdürlüğü’nün 19.03.2001 tarih ve 69/6902-8-014512 sayılı genel yazıları doğrultusunda tüm il defterdarlıklarından edinilen bilgiler vasıtasıyla oluşturulmuştur.

Bundan böyle, MTV ve trafik para cezaları ile ilgili tutulan tutanakları ve saymanlık işlem fişlerinin ilgili vergi dairesine gönderilmesi iş ve işlemleri; 1997/1 sayılı Uygulama İç Genelgesinde bahsedildiği şekilde ve bu rehberden yararlanılarak yapılacaktır.

NOT:

1-Karayolları Trafik Yönetmeliği hükümleri açısından;

A ve AA harf grubu, Valilik ve Emniyet birimlerine verilmektedir.

55. madde uyarınca beyaz zemin üzerine yeşil renkte CA ile CZ arasında kalan harf grubu ya da beyaz zemin üzerine mavi B harf grubu; Gümrük Kanunu 9. md. Gereğince yurdumuzda bulunan diplomatik, konsolosluk ve uluslararası kuruluş temsilcilikleri ve bunların diplomatik ve konsüler statüye haiz mensupları ile bu temsilciliklerin idari-teknik personel statüsüne haiz mensuplarının taşıtlarına verilmektedir. Bu iki maddede sayılan harf gruplarından listede belirtilmemiş olanlar o ilin merkez vergi dairesine tahsislidir.

MA ile başlayıp MZ ile biten plaka harf grupları ise, ülkemize geçici olarak tetkik,tahsil ve çalışma amacıyla gelmiş olanların araçlarına tahsis edilmektedir. Bakanlığımızın 06/10/1997 tarih ve 42428 sayılı genel yazıları uyarınca bahsi geçen harf gruplarına giren özel tahsisli plakalarla adlarına taşıt kayıt ve tescil edilen kişilerin istisnadan yararlandırılmaması gerektiği belirtilmiştir.

2- Ayrıca ikili kombinezon harf gruplarından İstanbul,Ankara ve İzmir illeri dışında kalan illerde, alfabemizdeki noktalı harfler ile ikinci harfleri B,G,I,M,O olan harf grupları kullanılmamıştır.

3- Örneğin Adana ili için 01 alt sınır FA 001 ve üst sınır FZ 999 olarak gösterilmiştir. Bu nedenle FA 001,FA 002,…..FA 999,FC 001,FC 002,…FC 999,……FZ 001,FZ 002,….FZ 999 anlamına gelen bu ikili harf grubu kombinezonları Plaka Harf Grubu Rehberinde, Çukurova Vergi Dairesine tahsisli olduğu anlaşıldığından bahsi geçen plakalara kesilen ceza tutanakları Çukurova Vergi Dairesine gönderilecektir.

4- Örneğin Kırıkkale ili henüz il olmadan önce şu anda Kırıkkale iline bağlı olan Kaletepe Vergi Dairesine tahsisli olan 06 KAA 01- 06 KEL 99 arasındaki üçlü harf grubu kombinezonlarını kapsayan plakalar Ankara plakası gibi görünmesine rağmen bu plakalara kesilen ceza tutanakları Kaletepe Vergi Dairesine gönderilecektir.

 


Kaynak: Gib
Yasal Uyarı: Bu yazıdaki bilgiler sadece genel bilgilendirme amacıyla verilmiştir. Kişi veya kuruma özel profesyonel bir bilgilendirme amacı güdülmemiştir. Konu ile benzerlik gösterse de her işletmenin kendi özel şartları nedeniyle farklı durumları olabilir. Bu nedenle, bu yazıda belirtilen bilgilerden yola çıkarak işletmenizi etkileyecek herhangi bir karar alıp uygulamaya geçmeden önce, uzmanına danışmanız menfaatiniz gereğidir. Muhasebenews veya ilişkili olduğu kişi veya kurumlardan hiç biri, bu belgede yer alan bilgilerin özel veya resmi, gerçek veya tüzel kişi, kurum ve organizasyonlar tarafından kullanılması sonucunda ortaya çıkabilecek zarar veya ziyandan sorumlu değildir.


 

Önceki İçerikMotorlu Taşıtlar Vergisi Hesaplama
Sonraki İçerikResmi Dairelere Ve Bankalara İbraz Edilen Bilanço/Gelir Tablosu/İşletme Hesabı Özetlerinde Damga Vergisi Tutarları (2018)

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz