Ana sayfa Vergi Personellere verilen bahşişler bordro hesaplamasına dahil edilir mi?

  Personellere verilen bahşişler bordro hesaplamasına dahil edilir mi?

  44
  0

  Restoran sektöründe çalışanlara müşteriler tarafından ödenen bahşişleri bordroya yansıtmak isteriz. Bordroda hangi kaleme dahil etmeliyim

  İş Kanunu’nun 32. maddesine göre; “Genel anlamda ücret bir kimseye bir iş karşılığında işveren veya üçüncü kişiler tarafından sağlanan ve para ile ödenen tutardır.” Bu tanımdan hareketle çıplak ücrete ilave edilmesi gerekmektedir.

  Özelge: Birden fazla işverenden elde edilen ücretin vergilendirilmesi hk.

  T.C.

  GİRESUN VALİLİĞİ

  Defterdarlık Gelir Müdürlüğü

  Sayı : 97677631-120.01.03.02[61-2014/1]-23 13/08/2014
  Konu : Fazla Ücret Ödemesinde Tevkifat

          İlgide kayıtlı özelge talep formunuzun incelenmesinden, Uzmanlaşmış Meslek Edindirme Merkezi (UMEM) ve işbaşı eğitim kapsamında kursiyer işçi çalıştırdığınız, kursiyerlerin ücretlerinin ve SGK kesintilerinin İŞKUR tarafından karşılandığı, tarafınızca İŞKUR tarafından verilen ücrete ilaveten iş barışının ve işçilerin işe intibaklarının sağlanması amacıyla işçilere ücret ödeneceği belirtilerek, ödenecek bu ücretler üzerinden 193 Sayılı Gelir Vergisi Kanunun hükümlerine göre tevkifat yapılıp yapılamayacağı konusunda tereddüte düştüğünüz anlaşılmıştır.

               193 Sayılı Gelir Vergisi Kanununun 61′ inci maddesinde, “Ücret, işverene tabi ve belirli bir işyerine bağlı olarak çalışanlara hizmet karşılığı verilen para ve ayınlar ile sağlanan ve para ile temsil edilebilen menfaatlerdir.

           Ücretin ödenek, tazminat, kasa tazminatı (Mali sorumluluk tazminatı), tahsisat, zam, avans, aidat, huzur hakkı, prim, ikramiye, gider karşılığı veya başka adlar altında ödenmiş olması veya bir ortaklık münasebeti niteliğinde olmamak şartı ile kazancın belli bir yüzdesi şeklinde tayin edilmiş bulunması onun mahiyetini değiştirmez.” hükmü yer almıştır.

               Öte yandan, ücret ödemelerine ilişkin açıklamaların yer aldığı 149 Seri No.lu Gelir Vergisi Genel Tebliğinde, muafiyet ve istisna kapsamına girmeyen ve her ne ad altında yapılırsa yapılsın ücret tanımı içine giren tüm ödemelerin, ücret olarak vergiye tabi tutulacağı; 160 Seri No.lu Gelir Vergisi Genel Tebliğinde ise bir hizmet erbabının birden fazla işverenden ücret alması halinde, her bir işverenin ödediği ücretlerin ayrı ayrı vergilendirildiği, dolayısıyla vergi tarifesinin her bir işverenin ödediği ücrete diğer işveren veya işverenlerin ödediği ücretle ilgilendirilmeksizin ayrı ayrı uygulanacağı açıklamalarına yer verilmiştir.

           Aynı Kanunun 62 nci maddesinde ise “İş verenler, hizmet erbabını işe alan, emir ve talimatları dahilinde çalıştıran gerçek ve tüzel kişilerdir…” denilmiş ve 94 üncü maddesinde de kimlerin hangi ödemelerden tevkifat yapacakları sayılmış olup, 1 inci bendinde hizmet erbabına ödenen ücretlerden 103 ve 104 üncü maddelere göre tevkifat yapılacağı hüküm altına alınmıştır.

           Öte yandan, aynı Kanununun 94 üncü maddesinde “Kamu idare ve müesseseleri, iktisadî kamu müesseseleri, sair kurumlar, ticaret şirketleri, iş ortaklıkları, dernekler, vakıflar, dernek ve vakıfların iktisadî işletmeleri, kooperatifler, yatırım fonu yönetenler, gerçek gelirlerini beyan etmeye mecbur olan ticaret ve serbest meslek erbabı, zirai kazançlarını bilanço veya ziraî işletme hesabı esasına göre tespit eden çiftçiler aşağıdaki bentlerde sayılan ödemeleri (avans olarak ödenenler dahil) nakden veya hesaben yaptıkları sırada, istihkak sahiplerinin gelir vergilerine mahsuben tevkifat yapmaya mecburdurlar.” hükmü yer almaktadır.

           Konuya ilişkin olarak, 11/02/2004 tarihinde yayımlanan 16 No.lu Gelir Vergisi Sirkülerinin 3.2 Bölümünde, “Tam mükellef gerçek kişiler tevkif yoluyla vergilendirilmiş, tek işverenden alınan ücretleri için yıllık gelir vergisi beyannamesi vermeyeceklerdir. Birden fazla işverenden ücret geliri elde edilmesi durumunda, birden sonraki işverenden alınan ücretlerin toplamının gelir vergisi tarifesinin ikinci gelir diliminde yer alan tutarı aşması halinde birinci işverenden alınan da dahil olmak üzere ücret gelirlerinin tamamı beyan edilecektir.

           Birden fazla işverenden ücret alınması halinde, birinci işverenden alınan ücretin hangisi olacağı serbestçe belirlenecektir.

           Tevkifata tabi tutulmamış ücret gelirleri (Gelir Vergisi Kanunu’nun 64. maddesinde yer alan diğer ücretler hariç) için tutarı ne olursa olsun yıllık beyanname verilecektir.” açıklaması yer almıştır.

               Yukarıda yer alan hüküm ve açıklamalar çerçevesinde,  şirketiniz ile İŞKUR’un  “işe alma ve emir ve talimatları dahilinde çalıştırma” yönlerinden ayrı işverenler olarak değerlendirilmesi gerekmekte olup, şirketinizde çalıştırılan kursiyerlere İŞKUR tarafından yapılan ödemelere ilaveten ödenen tutarların ücret hükümlerine göre Gelir Vergisi Kanununun 61, 94 ve 103 üncü maddeleri kapsamında tevkifata tabi tutulması gerekmektedir.

               Öte yandan, birden fazla işverenden alınan ücret geliri toplamının Gelir Vergisi Kanununun 103 üncü maddesinde yazılı tarifenin ikinci gelir diliminde yer alan tutarı (285 Seri No’lu Gelir Vergisi Genel Tebliği ile 2014 takvim yılı gelirlerinin vergilendirilmesinde esas alınmak üzere  27.000 TL) aşması halinde birinci işverenden alınan dahil olmak üzere elde edilen ücret gelirlerinin tamamının kursiyerlerce yıllık beyanname ile beyan edilmesi gerekmektedir.

           Bilgi edinilmesini rica ederim.

  BENZER İÇERİKLER

  Bir kişi aynı anda birden fazla iş yerinde SGK’lı olarak çalışabilir mi?

  Bir veya Birden Fazla İşyerinde Çalışanların Gün Sayısının Tespiti

  Bir veya birden fazla işverenden ücret alanlar gelir vergisi beyannamesi verecek mi?

  Bir kişi birden fazla işyerinde SSK’lı olabilir mi?

  Yabancı personeller için birden fazla eksik gün kodu ile SGK bildiriminde bulunabilir miyiz?

  Birden fazla işyerinde kısmı süreli çalışma halinde sigorta bildirimi

  İşverenler aynı anda birden fazla SGK teşvikinden faydalanabilir mi?


  Kaynak: ismmmo,GİB
  Yasal Uyarı: Bu içerikte yer alan bilgi, görsel, tablolar, açıklama, yorum, analiz ve bir bütün olarak içeriğin tamamı sadece genel bilgilendirme amacıyla verilmiştir. Kişi veya kuruma özel profesyonel bir bilgilendirme ve yönlendirmede bulunma amacı güdülmemiştir. Konu ile benzerlik gösterse de her işletmenin kendi özel şartları nedeniyle farklı durumları olabilir. Bu nedenle, bu yazıda belirtilen içerikte yola çıkarak işletmenizi etkileyecek herhangi bir karar alıp uygulamaya geçmeden önce, uzmanına danışmanız menfaatiniz gereğidir. Muhasebenews veya ilişkili olduğu kişi veya kurumlardan hiç biri, bu belgede yer alan bilgi, tablo, görsel, görüş ve diğer türdeki tüm içeriklerin özel veya resmi, gerçek veya tüzel kişi, kurum ve organizasyonlar tarafından kullanılması sonucunda ortaya çıkabilecek zarar veya ziyandan sorumlu değildir.


  BİR CEVAP BIRAK

  Please enter your comment!
  Please enter your name here