Ana sayfa Pratik Bilgiler - V Usulsüzlük ve Özel Usulsüzlük Cezaları – 2019

Usulsüzlük ve Özel Usulsüzlük Cezaları – 2019

3325
0
USULSÜZLÜK CEZALARI (VUK Md.352)
MÜKELLEF GRUPLARI BİRİNCİ DERECE  İKİNCİ DERECE 

2019

2019

1-Sermaye Şirketleri 180,00 TL 98,00 TL
2- Sermaye şirketleri dışında kalan birinci sınıf tüccar ve serbest meslek erbabı 110,00 TL 55,00 TL
3- İkinci sınıf tüccarlar 55,00 TL 25,00 TL
4- Yukarıdakiler dışında kalıp beyanname usulüyle gelir vergisine tabi olanlar 25,00 TL 14,80 TL
5- Kazancı basit usulde tespit edilenler 14,80 TL   7 ,00 TL
6- Gelir vergisinden muaf esnaf 7,00 TL 3,90 TL

 

ÖZEL USULSÜZLÜK CEZALARI
(VUK Md.353 / Mük.Md. 355)

VUK  MADDE  AÇIKLAMA TL
353/1 Elektronik belge olarak düzenlenmesi gerekenler de dâhil olmak üzere, verilmesi ve alınması icabeden fatura, gider pusulası, müstahsil makbuzu ile serbest meslek makbuzlarının verilmemesi, alınmaması, düzenlenen bu belgelerde gerçek meblağdan farklı meblağlara yer verilmesi, bu belgelerin elektronik belge olarak düzenlenmesi gerekirken Maliye Bakanlığınca belirlenen zorunlu haller hariç olmak üzere kâğıt olarak düzenlenmesi ya da bu Kanunun 227 nci ve 231 inci maddelerine göre hiç düzenlenmemiş sayılması halinde; bu belgeleri düzenlemek ve almak zorunda olanların her birine, her bir belge için 290 Türk lirasından aşağı olmamak üzere bu belgelere yazılması gereken meblağın veya meblağ farkının %10’u nispetinde özel usulsüzlük cezası kesilir. 290

 

353/1 Bir takvim yılı içinde her bir belge nevine ilişkin olarak kesilecek toplam ceza 148.000
353/2 Elektronik belge olarak düzenlenmesi gerekenler de dâhil olmak üzere, perakende satış fişi, ödeme kaydedici cihazla verilen fiş, giriş ve yolcu taşıma bileti, sevk irsaliyesi, taşıma irsaliyesi, yolcu listesi, günlük müşteri listesi ile Maliye Bakanlığınca düzenlenme zorunluluğu getirilen belgelerin; düzenlenmediğinin, kullanılmadığının, bulundurulmadığının, düzenlenen belgelerin aslı ile örneğinde farklı meblağlara yer verildiğinin, gerçeğe aykırı olarak düzenlendiğinin veya elektronik belge olarak düzenlenmesi gerekirken Maliye Bakanlığınca belirlenen zorunlu haller hariç olmak üzere kâğıt olarak düzenlendiğinin tespiti ya da bu belgelerin bu Kanunun 227 nci maddesine göre hiç düzenlenmemiş sayılması halinde, her bir belge için 290 Türk lirası özel usulsüzlük cezası kesilir. 290
353/2 Her bir belge nev’ine ilişkin olarak her bir tespit için  toplam ceza 14.800
353/2 Bir takvim yılı içinde her bir belge nevine ilişkin olarak kesilecek toplam ceza 148.000
353/3 Fatura, gider pusulası, müstahsil makbuzu, serbest meslek makbuzu, perakende satış fişi, ödeme kaydedici cihaz fişi, giriş ve yolcu taşıma bileti almayan vergi mükellefi olmayan nihai tüketicilere, (290/5) = 58 58
353/4 Maliye Bakanlığınca tutulma ve günü gününe kayıt edilme mecburiyeti getirilen defterlerin; bulundurulmaması, günü gününe kayıt yapılmaması, yetkililere ibraz edilmemesi ile levha bulundurma ve asma mecburiyetine uyulmaması 290

 

353/6 Belirlenen muhasebe standartlarına, tek düzen hesap planına ve mali tablolara ilişkin usul ve esaslar ile muhasebeye yönelik bilgisayar programlarının üretilmesine ilişkin kural ve standartlara uyulmaması 7.000
353/7 Kamu kurum ve kuruluşları ile gerçek ve tüzel kişilerce yapılacak işlemlerde kullanılma zorunluluğu getirilen vergi numarasını kullanmaksızın işlem yapanlara 350
353/8 Belge basımı ile ilgili bildirim görevini tamamen veya kısmen yerine  getirmeyen matbaa işletmecilerine 1.100
353/8 Bu bent uyarınca bir takvim yılı içinde kesilecek toplam özel usulsüzlük cezası 220.000
353/9 4358 sayılı Kanun uyarınca vergi kimlik numarası kullanma zorunluluğu getirilen kuruluşlardan yaptıkları işlemlere ilişkin bildirimleri, belirlenen standartlarda ve zamanda yerine getirmeyenlere 1.480

 

353/10 VUK 127 nci maddenin (d) bendi uyarınca Maliye Bakanlığının özel işaretli görevlisinin ikazına rağmen durmayan aracın sahibi  adına 1.100
VUK MÜKERRER MADDE 355 Bilgi vermekten çekinenler İle 256, 257 , Mükerrer 257 ,107/A ve 370. Maddeler  hükmüne uymayanlar için ceza
Mük.Mad.355/1 Birinci sınıf tüccarlar ile serbest meslek erbabı hakkında 1.900
Mük.Mad.355/2 İkinci sınıf tüccarlar, defter tutan çiftçiler ile kazancı basit usulde tespit edilenler hakkında 980
Mük.Mad.355/3  Yukarıdaki bentlerde yazılı bulunanlar dışında kalanlar hakkında 490
Mük.Mad.355 Tahsilat ve ödemelerini banka, benzeri finans kurumları veya posta idarelerince düzenlenen belgelerle tevsik etme zorunluluğuna uymayanlara bir takvim yılı içinde kesilecek toplam özel usulsüzlük cezası 1.480.000

 

VUK 107/A MADDESİNDEKİ ZORUNLULAĞA UYMAYANLARA KESİLECEK ÖZ.US.CEZASI
Birinci sınıf tüccarlar ile serbest meslek erbabı hakkında 1.200
İkinci sınıf tüccarlar, defter tutan çiftçiler ile kazancı basit usulde tespit edilenler hakkında 600
Yukarıdaki bentlerde yazılı bulunanlar dışında kalanlar hakkında 300
MADDE 370  İZAHA DAVET Sahte veya muhteviyatı itibarıyla yanıltıcı belge kullanma fiilinin işlenmiş olabileceğine dair yapılan ön tespitlerde, kullanılan sahte veya muhteviyatı itibarıyla yanıltıcı belge tutarının; her bir belge itibarıyla 70.00 Türk lirasını geçmemesi ve mükellefin ilgili yıldaki toplam mal ve hizmet alışlarının %5’ini aşmaması kaydıyla mükellefler izaha davet edilebilir. 70.000


Kaynak: İSMMMO

BİR CEVAP BIRAK

Please enter your comment!
Please enter your name here