Ana sayfa Vergi Özel inşaat işi yapanlar kroki bedeli faturalarını nasıl kayıt ettirmelidir?

  Özel inşaat işi yapanlar kroki bedeli faturalarını nasıl kayıt ettirmelidir?

  186
  0

  Özel inşaat işi yapıyoruz. İnşaat bittikten sonra kroki bedeli faturaları geliyor. Bunu inşaatın maliyetine ekleyemiyoruz. Nasıl kayıt yapmamız gerekir bilgilerinizi alabilir miyim?

  700’lü hesaplara gider yazacaksınız.


  Müteahhit ve arsa sahibi arasında noter kanalıyla yapılan ve konusu müteahhit tarafından söz konusu arsa üzerine ikamet amaçlı villa yapımı olan inşaat yapım sözleşmesindeki özel şartlara göre İnşaat 2 yıl süre içerisinde bitecektir. İnşaatın başından sonuna kadar tüm malzeme hafriyat v.s. tüm masraflar arsa sahibine aittir. İşçilerin maaşları sgk primleri iş güv. Gibi tüm giderler arsa sahibine aittir. Arsa sahibi sözleşmedeki inşaat işi takibi ve koordinasyon için müteahhite sözleşme tarihinde belli bir bedel ödemiştir. Ve bunun dışında müteahhit arsa sahibinden hiçbir ad altında başka herhangi bir ücret talep etmeyerek inşaatı tamamlayacaktır. Söz konusu müteahhit işletme defter usulüne tabi gelir vergisi mükellefidir. Arsa sahibinin ise herhangi bir vergi mükellefiyeti yoktur. Bu durumda vergisel açıdan yapılan masraflar alınan faturalar sgk dosyası işçilerin giderleri ve inşaatın maliyet takibi kimin üzerinden ve nasıl yapılmalıdır?

  Ticari amaç ile yapılmayan inşaat; ÖZEL inşaattır. 

  Özel inşaat için mükellefiyet olmayacağına göre defterde tutulmaz. İnşaat sahibi olan kişi inşaat da çalışanların SGK sını yaptırır.SGK primlerini öder. Çalışanların vergilemesi ise GVK 64. ve 118. maddelerine göre çalışanlar kendileri yaptırır.

  İnşaatı yapan kişi ise yaptığı hizmet için % 18 KDV li fatura düzenler.


  T.C.

  GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

  Antalya Vergi Dairesi Başkanlığı

  (Gelir Kanunları Grup Müdürlüğü)

   

  Sayı : 49327596-120.01.02.05[GVK.ÖZ.2018.45]-E.245476 27.12.2018
  Konu : Kendi arsası üzerinde özel inşaat yapılması durumunda vergilendirme.  

   

  İlgi : 27/04/2018 tarihli özelge talep formunuz.

  İlgide kayıtlı özelge talep formunda, gerçek usulde gelir vergisi mükellefi olduğunuzu belirterek, aktife kayıtlı olmayan ve ticari iş hayatınız ile alakası olmayan tamamen şahsi servetiniz dahilinde olan özel bina inşaatında çalıştırılan işçilere ödenen ücretler üzerinden gelir vergisi tevkifatı yapıp yapmayacağınız, yapılması halinde muhtasar beyanname ile bildirip bildirmeyeceğiniz ile şahsınıza mimar tarafından düzenlenen serbest meslek makbuzunda tevkifat yapıp yapmayacağınız  hususlarında Başkanlığımız görüşü talep edilmektedir.

   193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun; 37 nci maddesinin birinci fıkrasında, her türlü ticari ve sınai faaliyetlerden doğan kazançların ticari kazanç olduğu belirtilmiş, söz konusu maddenin ikinci fıkrasının (4) numaralı bendinde ise, gayrimenkullerin alım, satım ve inşa işleriyle devamlı olarak uğraşanların bu işlerinden elde ettikleri kazancın ticari kazanç olduğu hükme bağlanmıştır.

   Aynı Kanunun;

   61 inci maddesinde;

   ” Ücret, işverene tabi ve belirli bir işyerine bağlı olarak çalışanlara hizmet karşılığı verilen para ve ayınlar ile sağlanan ve para ile temsil edilebilen menfaatlerdir.

  Ücretin ödenek, tazminat, kasa tazminatı (Mali sorumluluk tazminatı), tahsisat, zam, avans, aidat, huzur hakkı, prim, ikramiye, gider karşılığı veya başka adlar altında ödenmiş olması veya bir ortaklık münasebeti niteliğinde olmamak şartı ile kazancın belli bir yüzdesi şeklinde tayin edilmiş bulunması onun mahiyetini değiştirmez.” hükmü,

  64 üncü maddesinde,

  “Aşağıda yazılı hizmet erbabının safi ücretleri takvim yılı başında geçerli olan ve sanayi kesiminde çalışan 16 yaşından büyük işçiler için uygulanan asgari ücretin yıllık brüt tutarının % 25’idir.

  1.Kazançları basit usulde tespit edilen ticaret erbabı yanında çalışanlar;

   2.Özel hizmetlerde çalışan şoförler;

  3.Özel inşaat sahiplerinin ücretle çalıştırdığı inşaat işçileri;

  4.Gayrimenkul sermaye iradı sahibi yanında çalışanlar;

   5.Gerçek ücretlerinin tespitine imkan olmaması sebebiyle, Danıştay’ın müspet mütalaası ile, Maliye Bakanlığınca bu kapsama alınanlar.

   Diğer ücretler için yıllık beyanname verilmez, diğer gelirler nedeniyle beyanname verilmesi halinde de bunlar beyannameye ithal edilmez.” hükmü

   104 üncü maddesinde,

    “Gelir vergisi:

  1. Diğer ücretlerde, hizmetin ifa olunduğu takvim yılının ikinci ayında, takvim yılı içinde işe başlanması halinde, işe başlama tarihinden itibaren bir ay içinde

   Tarh edilir.

  ……..

   2 numaralı bentte yazılı diğer ücret sahipleri, tarh zamanlarında, vergi karnelerini bağlı oldukları vergi dairelerine ibraz ederek vergilerini tarh ettirmeye mecburdurlar.hükmü

   yer almaktadır.

   Adı geçen Kanunun 94 üncü maddesinin birinci fıkrasında da; kamu idare ve müesseseleri, iktisadi kamu müesseseleri, sair kurumlar, ticaret şirketleri, iş ortaklıkları, dernekler, vakıflar, dernek ve vakıfların iktisadi işletmeleri, kooperatifler, yatırım fonu yönetenler, gerçek gelirlerini beyan etmeye mecbur olan ticaret ve serbest meslek erbabı, zirai kazançlarını bilanço veya zirai işletme hesabı esasına göre tespit eden çiftçiler maddede sayılan ödemeleri nakden veya hesaben yaptıkları sırada, istihkak sahiplerinin gelir vergilerine mahsuben tevkifat yapmaya mecbur oldukları  hükme bağlanmış olup, anılan fıkranın (2) numaralı bendinde de yaptıkları serbest meslek işleri dolayısıyla bu işleri icra edenlere yapılan ödemelerden %20 tevkifat yapılacağı belirtilmiştir.

  Yukarıda yer alan hükümlere göre, ticari iş hayatınız ile alakası olmayan, tamamen şahsi servetiniz dahilinde olan özel bina inşaatı faaliyetinizin ticari faaliyet kapsamında değerlendirilmemesi nedeniyle, bu faaliyetinizle ilgili olarak gelir vergisi yönünden vergi mükellefiyeti tesisine gerek bulunmamaktadır.

   

  Diğer taraftan, Gelir Vergisi Kanununun 94 üncü maddesinde kimlerin tevkifat yapmakla sorumlu olduğu belirtilmiş olup, gelir vergisi yönünden vergi mükellefiyeti tesis ettirmeyecek olmanız nedeniyle özel inşaat işinizle ilgili olarak serbest meslek erbabı mimardan aldığınız hizmet karşılığı yapacağınız ödemeler üzerinden gelir vergisi tevkifatı yapma sorumluluğunuz bulunmamaktadır.

   Öte yandan,  özel bina inşaatınızda çalıştırdığınız işçilerin, Gelir Vergisi Kanununun 64 üncü maddesine göre diğer ücret kapsamında vergilendirilmesi gerekmekte olup, bu işçilere yapılan ödemeler üzerinden herhangi bir tevkifat yapılmasına gerek bulunmamaktadır. Diğer ücretli olarak çalıştırılan işçilerin, hizmetin ifa olunduğu takvim yılının ikinci ayında; takvim yılı içinde işe başlamış iseler işe başlama tarihinden itibaren bir ay içinde vergi karnelerini bağlı oldukları vergi dairelerine ibraz ederek vergilerini tarh ettirmeleri gerekmektedir.


  Kaynak: İSMMMO
  Yasal Uyarı: Bu içerikte yer alan bilgi, görsel, tablolar, açıklama, yorum, analiz ve bir bütün olarak içeriğin tamamı sadece genel bilgilendirme amacıyla verilmiştir. Kişi veya kuruma özel profesyonel bir bilgilendirme ve yönlendirmede bulunma amacı güdülmemiştir. Konu ile benzerlik gösterse de her işletmenin kendi özel şartları nedeniyle farklı durumları olabilir. Bu nedenle, bu yazıda belirtilen içerikte yola çıkarak işletmenizi etkileyecek herhangi bir karar alıp uygulamaya geçmeden önce, uzmanına danışmanız menfaatiniz gereğidir. Muhasebenews veya ilişkili olduğu kişi veya kurumlardan hiç biri, bu belgede yer alan bilgi, tablo, görsel, görüş ve diğer türdeki tüm içeriklerin özel veya resmi, gerçek veya tüzel kişi, kurum ve organizasyonlar tarafından kullanılması sonucunda ortaya çıkabilecek zarar veya ziyandan sorumlu değildir.


  BİR CEVAP BIRAK

  Please enter your comment!
  Please enter your name here