Ana sayfa Vergi ÖTV’de tecil terkin uygulaması nasıldır?

ÖTV’de tecil terkin uygulaması nasıldır?

ÖTV'de tecil terkin uygulaması nasıldır?

1421
0

ÖTV’de tecil terkin uygulaması nasıldır?

ÖTV Kanununda yer alan tecil-terkin uygulamaları bu Kanunun 8/1 ve 8/2 inci maddesinde düzenlenmiştir.

ÖTV Kanununun 8/1 inci maddesine göre, bu Kanuna ekli (I) sayılı listenin (B) cetvelindeki malların; (I) sayılı listeye dahil olmayan malların imalinde kullanılmak üzere mükellefler tarafından tesliminde tarh ve tahakkuk ettirilen özel tüketim vergisinin Bakanlar Kurulu tarafından belirlenecek kısmı, teminat alınmak suretiyle tecil olunur. Söz konusu malların tecil tarihini takip eden ay başından itibaren on iki ay içerisinde (I) sayılı listeye dahil olmayan malların imalinde kullanılması halinde tecil olunan vergi terkin edilir. Bu hükümlere uyulmaması halinde, bu malların tecil-terkin işlemi dışındaki amaçlarla tesliminde tarh edilmesi gereken vergi tutarından, daha önce tahsil edilen verginin mahsubundan sonra kalan tutar, vade tarihinden itibaren 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 51 inci maddesinde belirlenen gecikme zammı ile birlikte alıcıdan tahsil edilir. Ancak, tecil edilen verginin 213 sayılı Vergi Usul Kanununda belirtilen mücbir sebepler  dolayısıyla terkin edilememesi halinde bu vergi, tecil edildiği tarihten  itibaren 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 48 inci  maddesine göre ilgili dönemler için geçerli tecil faizi ile birlikte alıcıdan  tahsil edilir.

Diğer yandan ÖTV Kanununa ekli (I) sayılı listenin (B)  cetvelindeki vergi tutarları uygulanarak teslim edilen malların, imalatçılar  tarafından imalatta kullanılmaları halinde vergi tutarlarının indirimli  uygulanmasına yönelik 9/10/2012 tarihli ve 28436 sayılı Resmi Gazete’de  yayımlanarak yürürlüğe giren 8/10/2012 tarihli ve 2012/3792 sayılı Bakanlar  Kurulu Kararının 4 üncü maddesi ile (I) sayılı listenin (B) cetvelindeki  malların; aynı Kanunun 8/1 inci maddesi uyarınca (I) sayılı listeye dahil  olmayan malların imalinde kullanılmak üzere mükellefler tarafından tesliminde  tarh ve tahakkuk ettirilen ÖTV’nin tecil edilecek kısmı sıfır olarak  belirlendiğinden, bu Kararnamenin yürürlüğe girdiği tarih olan 9/10/2012 tarihi  itibariyle tecil-terkin uygulaması fiilen sona ermiş bulunmaktadır.

ÖTV Kanununun 8/2 inci  maddesine göre, ihraç edilmek kaydıyla ihracatçılara teslim edilen mallara ait  özel tüketim vergisi, mükelleflerce ihracatçılardan tahsil edilmemesi şartıyla,  bu mükelleflerin talebi üzerine vergi dairesince tarh ve tahakkuk ettirilerek  tecil olunur. Söz konusu malların ihracatçıya teslim tarihini takip eden ay  başından itibaren üç ay içerisinde ihraç edilmesi halinde tecil olunan vergi  terkin edilir. İhracatın yukarıdaki şartlara uygun olarak gerçekleştirilmemesi  halinde, tecil olunan vergi vade tarihinden itibaren 6183 sayılı Amme  Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 51 inci maddesine göre belirlenen  gecikme zammı ile birlikte tahsil olunur. Ancak, ihraç edilmek şartıyla teslim  edilen malların 213 sayılı Vergi Usul Kanununda belirtilen mücbir sebepler  nedeniyle ihraç edilememesi halinde, tecil edilen vergi, tecil edildiği  tarihten itibaren 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun  48 inci maddesine göre ilgili dönemler için geçerli tecil faizi ile birlikte  tahsil edilir.

 


Kaynak: GİB
Yasal Uyarı: Bu içerikte yer alan bilgi, görsel, tablolar, açıklama, yorum, analiz ve bir bütün olarak içeriğin tamamı sadece genel bilgilendirme amacıyla verilmiştir. Kişi veya kuruma özel profesyonel bir bilgilendirme ve yönlendirmede bulunma amacı güdülmemiştir. Konu ile benzerlik gösterse de her işletmenin kendi özel şartları nedeniyle farklı durumları olabilir. Bu nedenle, bu yazıda belirtilen içerikte yola çıkarak işletmenizi etkileyecek herhangi bir karar alıp uygulamaya geçmeden önce, uzmanına danışmanız menfaatiniz gereğidir. Muhasebenews veya ilişkili olduğu kişi veya kurumlardan hiç biri, bu belgede yer alan bilgi, tablo, görsel, görüş ve diğer türdeki tüm içeriklerin özel veya resmi, gerçek veya tüzel kişi, kurum ve organizasyonlar tarafından kullanılması sonucunda ortaya çıkabilecek zarar veya ziyandan sorumlu değildir.


BİR CEVAP BIRAK

Please enter your comment!
Please enter your name here