Ana sayfa Vergi ÖTV mükellefiyiz. Tekdüzen hesap planında hangi kodları kullanacağız?

ÖTV mükellefiyiz. Tekdüzen hesap planında hangi kodları kullanacağız?

912
0

ÖTV mükellefiyiz. Tekdüzen hesap planında hangi kodları kullanacağız?

KONU

Tek Düzen Hesap Planı

SORU

… internet servis sağlayıcılığı faaliyetinden dolayı özel iletişim vergisi mükellefiyetiniz bulunduğu, özel iletişim vergisi beyannamelerinde önceki dönemden devreden özel iletişim vergisi, indirilecek özel iletişim vergisi, ödenecek özel iletişim vergisi ve devreden özel iletişim vergisi satırlarının bulunduğu, tek düzen muhasebe hesap planında bu kalemlerin hangi hesap kodları içerisinde yer alacağı hususunda

 CEVAP

… Buna göre, ödenecek özel iletişim vergisinin “360 Ödenecek Vergi ve Fonlar” hesabında izlenmesi gerekmekte olup, indirilecek özel iletişim vergisi ile devreden özel iletişim vergisi için, katma değer vergisi ile ilgili hesap kodlarına benzer şekilde, tekdüzen hesap planında boş bulunan kodların kullanılması uygun görülmüştür.


Kaynak:Gib
Yasal Uyarı: Bu yazıdaki bilgiler sadece genel bilgilendirme amacıyla verilmiştir. Kişi veya kuruma özel profesyonel bir bilgilendirme amacı güdülmemiştir. Konu ile benzerlik gösterse de her işletmenin kendi özel şartları nedeniyle farklı durumları olabilir. Bu nedenle, bu yazıda belirtilen bilgilerden yola çıkarak işletmenizi etkileyecek herhangi bir karar alıp uygulamaya geçmeden önce, uzmanına danışmanız menfaatiniz gereğidir. Muhasebe News veya ilişkili olduğu kişi veya kurumlardan hiç biri, bu belgede yer alan bilgilerin özel veya resmi, gerçek veya tüzel kişi, kurum ve organizasyonlar tarafından kullanılması sonucunda ortaya çıkabilecek zarar veya ziyandan sorumlu değildir.


T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

KONYA VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

(Mükellef Hizmetleri Usul Grup Müdürlüğü)

 

Sayı : 48349025-VUK-2-1266-77
02/06/2014

Konu : Tek Düzen Hesap Planı

İlgide kayıtlı özelge talep formunuzda, internet servis sağlayıcılığı faaliyetinden dolayı özel iletişim vergisi mükellefiyetiniz bulunduğu, özel iletişim vergisi beyannamelerinde önceki dönemden devreden özel iletişim vergisi, indirilecek özel iletişim vergisi, ödenecek özel iletişim vergisi ve devreden özel iletişim vergisi satırlarının bulunduğu, tek düzen muhasebe hesap planında bu kalemlerin hangi hesap kodları içerisinde yer alacağı hususunda tereddüt hasıl olduğu belirtilerek konu ile ilgili Başkanlığımız görüşü talep edilmektedir.

6802 sayılı Kanunun 39 uncu maddesinde, 406 sayılı Telgraf ve Telefon Kanunu uyarınca Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumuyla görev veya imtiyaz sözleşmesi imzalamak suretiyle veya 5809 sayılı Elektronik Haberleşme Kanunu uyarınca bu Kuruma bildirim yapılması veya bu Kurumca kullanım hakkı verilmesi yoluyla yetkilendirilen veya yetkilendirilmiş sayılan işletmecilerin özel iletişim vergisinin mükellefi olduğu; verginin matrahının, katma değer vergisi matrahını oluşturan unsurlardan teşekkül ettiği; bu maddede hüküm bulunmayan hallerde, 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu hükümleri uygulanacağı hükme bağlanmıştır.

Diğer taraftan, 1 Seri No.lu Özel İletişim Vergisi Genel Tebliğinde, özel iletişim vergisi mükelleflerinin bu vergiye tabi hizmetlerin yerine getirilmesinde doğrudan kullanılan hizmetlere ilişkin yüklendikleri özel iletişim vergisini bu vergiye ait beyannamede indirim konusu yapabileceği, ancak bunun için defter kayıtlarında, indirim hakkı tanınan özel iletişim vergisi tutarlarını gösteren hesapların kullanılması, bu hesapların, ilgili dönemde indirim yoluyla telafi edilemeyip sonraki dönemlere devreden vergi tutarlarının izlenmesine de imkân verecek şekilde düzenlenmesi gerektiği belirtilmiştir.

Öte yandan, tekdüzen muhasebe sisteminin uygulanmasına ilişkin Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliğlerinde özel iletişim vergisi ile ilgili tekdüzen hesap tanımı yapılmamıştır.

Ancak, 2 Sıra No.lu Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliğinin A/2 Bölümünde, “Hesap Planında boş olarak görülen 3’lü kod defteri kebir (büyük defter) hesapları, ise, ana hesap grubu ile grup hesaplarının işleyiş ve mantığına uygun olmak, niteliği ve kapsamı itibariyle Hesap Planında belirlenmiş benzeri bir hesap bulunmamak, kullanıldığı takdirde ana hesap grubu ve hesap gruplarının bütünlük ve tutarlılığını bozmamak şartıyla serbestçe kullanılabilir.” denilmektedir.

Buna göre, ödenecek özel iletişim vergisinin “360 Ödenecek Vergi ve Fonlar” hesabında izlenmesi gerekmekte olup, indirilecek özel iletişim vergisi ile devreden özel iletişim vergisi için, katma değer vergisi ile ilgili hesap kodlarına benzer şekilde, tekdüzen hesap planında boş bulunan kodların kullanılması uygun görülmüştür.


Kaynak:Gib
Yasal Uyarı: Bu yazıdaki bilgiler sadece genel bilgilendirme amacıyla verilmiştir. Kişi veya kuruma özel profesyonel bir bilgilendirme amacı güdülmemiştir. Konu ile benzerlik gösterse de her işletmenin kendi özel şartları nedeniyle farklı durumları olabilir. Bu nedenle, bu yazıda belirtilen bilgilerden yola çıkarak işletmenizi etkileyecek herhangi bir karar alıp uygulamaya geçmeden önce, uzmanına danışmanız menfaatiniz gereğidir. Muhasebe News veya ilişkili olduğu kişi veya kurumlardan hiç biri, bu belgede yer alan bilgilerin özel veya resmi, gerçek veya tüzel kişi, kurum ve organizasyonlar tarafından kullanılması sonucunda ortaya çıkabilecek zarar veya ziyandan sorumlu değildir.


BENZER İÇERİKLER

Serbest Bölgeye ihraç amacıyla alınan araçlar için KDV ve ÖTV ödenir mi?

İşletme sahibi olan kişinin vefatı halinde ÖTV beyanı nasıl verilir?

Sosyal Sorumluluk Projesi Olarak Okullara Yapılan Yardımlar ÖTV ve KDV’den İstisna Edilebilir mi?

Ticari taksiyi yenisiyle değiştirdim. ÖTV istisnasını kaybeder miyim?

%98 Engelli olan mavi kart sahibi araç alımında ÖTV istisnasından yararlanabilir mi?

BİR CEVAP BIRAK

Please enter your comment!
Please enter your name here