Ana sayfa Vergi Otobüsün MTV’si nasıl hesaplanır?

  Otobüsün MTV’si nasıl hesaplanır?

  Otobüsün Motorlu Taşıtlar Vergisi Hesaplama Kriteri

  209
  0

  İlgi:     16.01.2007 tarih ve GİB.4.55.15.01/2007-M

  UV-01/124 sayılı yazınız.

  İlgi yazınız ve eklerinin incelenmesinden;

  – Başkanlığınız ………………. Vergi Dairesi Müdürlüğü mükelleflerinden ………………. Şirketinin sahibi bulunduğu ……………….plakalı otobüsün tescil bilgilerine ilişkin ………………. Trafik Tescil Şube Müdürlüğünden alınan yazıda, söz konusu taşıtın istiap haddinin 57 kişi olarak belirtildiği,

  – Bunun üzerine söz konusu otobüsün, 197 sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanununun 2 nci maddesinde yer alan (II) sayılı tarifenin otobüslerin vergilendirilmesine ilişkin kısmının 46 kişi ve yukarısı oturma yerine sahip otobüslere uygulanan tarifeden vergilendirildiği,

  – Ancak, araç sahibi şirketin buna itiraz ederek söz konusu otobüse ilişkin Trafik Tescil Müracaat ve İşlem Formunun istiap haddi kısmında oturan 31, ayakta 26 olmak üzere toplam 57 kişi olduğu, oysa oturma yerinin 31 kişi olması nedeniyle daha düşük vergi diliminden vergilendirilmesi gerektiğini bildirdiği,

  anlaşılmaktadır.

  Bilindiği gibi, 197 sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanununun 2 nci maddesinde Kanunun uygulanmasına ilişkin tanımlamalar yapıldıktan sonra, maddenin son fıkrasında, motorlu taşıtlar vergisinin uygulanmasıyla bu Kanunda yer almayan terimlerin Karayolları Trafik Kanunu, Türk Ticaret Kanunu, Karayolları Trafik Yönetmeliği ve Türk Gümrük Tarife Cetveline göre tespit olunacağı belirtilmiştir.

  Anılan Kanunun 5 inci maddesinde, “Otomobil, kaptıkaçtı, arazi taşıtları ve benzerleri ile motosikletler aşağıdaki (I) sayılı tarifeye göre vergilendirilir.”,

  – 6 ncı maddesinde, “(I) sayılı tarifede yazılı taşıtlar dışında kalan, motorlu kara taşıtları (II) sayılı tarifeye göre (…) vergilendirilir.”,

  – 11 inci maddesinde, “Yıl içinde taşıtın vergilendirilmesine esas olan model yılı, cinsi, motor silindir hacmi, azami toplam ağırlığı, motor gücü birimi (BG) ve azamî kalkış ağırlığı gibi unsurlarından herhangi birisinde, verginin artırılması veya azaltılmasını gerektiren bir değişiklik olduğu takdirde, bu değişiklik, takvim yılının ilk altı ayında yapılmış ise takip eden son altı aylık dönemin başından, son altı ayında yapılmış ise takip eden takvim yılı başından itibaren dikkate alınır ve vergi, yeni duruma göre ödenir…”

  hükümleri yer almaktadır.

  Öte yandan, 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununun 29 uncu maddesi ile araçların yapım ve kullanma bakımından karayolu yapısına ve trafik güvenliğine uyması zorunlu olan teknik özelliklere ilişkin Tip Onayı Yönetmeliği ile buna bağlı diğer yönetmelikleri çıkarmaya Sanayi ve Ticaret Bakanlığı yetkili kılınmıştır.

  Diğer taraftan, Karayolları Trafik Yönetmeliğinin 28 ve müteakip maddelerinde araçların tescil işlemlerinin nasıl yapılacağına ilişkin gerekli açıklamalar yer almaktadır.

  197 sayılı Kanunun 6 ncı maddesinde yer alan (II) sayılı tarifenin tetkikinden de anlaşılacağı üzere, otobüs ve benzeri taşıtların vergilendirilmesinde yaş ve oturma yeri sayıları dikkate alınmaktadır.

  Buna göre,

  -197 sayılı Kanun hükümlerine göre vergilendirilen otobüslerin vergilendirme kriteri olan oturma yeri sayılarının tespitinin, Karayolları Trafik Kanunu ile Karayolları Trafik Yönetmeliğinin ilgili madde hükümleri çerçevesinde, Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca belirlenen Uygunluk Belgesine (Teknik Belge) paralel olarak ilgili trafik tescil şube veya bürolarınca düzenlenen Araç Trafik Tescil Müracaat ve İşlem Formunda belirtilen bilgilere göre yapılması,

  – Taşıtların yapılan bu tespite göre vergilendirilmesi,

  – Taşıtların vergilendirilmesine etki eden unsurların yıl içerisinde değişmesi halinde, değişiklik takvim yılının ilk altı ayında yapılmış ise takip eden son altı aylık dönemin başından, son altı ayında yapılmış ise takip eden takvim yılı başından itibaren dikkate alınması, ve verginin yeni duruma göre tahsil edilmesi,

  gerekmektedir.

   


  Kaynak: GİB Özelge, B.07.1.GİB.0.02.61/6110-11/10570 , 08.02.2007, Gelir İdaresi Başkanlığı,
  Yasal Uyarı: Bu içerikte yer alan bilgi, görsel, tablolar, açıklama, yorum, analiz ve bir bütün olarak içeriğin tamamı sadece genel bilgilendirme amacıyla verilmiştir. Kişi veya kuruma özel profesyonel bir bilgilendirme ve yönlendirmede bulunma amacı güdülmemiştir. Konu ile benzerlik gösterse de her işletmenin kendi özel şartları nedeniyle farklı durumları olabilir. Bu nedenle, bu yazıda belirtilen içerikte yola çıkarak işletmenizi etkileyecek herhangi bir karar alıp uygulamaya geçmeden önce, uzmanına danışmanız menfaatiniz gereğidir. Muhasebenews veya ilişkili olduğu kişi veya kurumlardan hiç biri, bu belgede yer alan bilgi, tablo, görsel, görüş ve diğer türdeki tüm içeriklerin özel veya resmi, gerçek veya tüzel kişi, kurum ve organizasyonlar tarafından kullanılması sonucunda ortaya çıkabilecek zarar veya ziyandan sorumlu değildir.


  BİR CEVAP BIRAK

  Please enter your comment!
  Please enter your name here