Ana sayfa Vergi Otel Resepsiyonunda YN ÖKC Kullanma Mecburiyeti 

Otel Resepsiyonunda YN ÖKC Kullanma Mecburiyeti 

Otel Resepsiyonunda YN ÖKC Kullanma Mecburiyeti var mı?

97
0

Başkanlığımıza vermiş olduğunuz ilgide kayıtlı özelge talep formunda, otelinizin restoran, bar ve diğer satış noktalarında yeni nesil ödeme kaydedici cihaz (YN ÖKC) kullandığınız belirtilerek, otelinizde yer alan resepsiyonda, sadece günlük müşteri listesinde kayıtlı müşterilerden alınan hizmet bedellerinin tahsilatı için YN ÖKC kullanma mecburiyetinizin bulunup bulunmadığı hususunda Başkanlığımız görüşü talep edilmektedir.

213 sayılı Vergi Usul Kanununun “Taşıma ve Otel İşletmelerine Ait Belgeler” başlıklı 240′ ıncı maddesinin (C) bendinde; “Günlük müşteri listeleri: Otel, motel ve pansiyon gibi konaklama yerleri, odaları, bölmeler ve yatak planlarına uygun olarak müteselsil seri ve sıra numaralı günlük müşteri listeleri düzenlerler ve işletmede bulundururlar.

Bu listelerde aşağıdaki bilgiler bulunur:

  1. Mükellefin adı, soyadı, varsa ünvanı ve adresi,
  2. Oda numaraları yazılmak suretiyle müşterinin adı, soyadı ve oda ücreti,
  3. Düzenleme tarihi.” hükmü yer almaktadır.

Öte yandan, 3100 Sayılı Katma Değer Vergisi Mükelleflerinin Ödeme Kaydedici Cihazları Kullanmaları Mecburiyeti Hakkında Kanunla İlgili 49 Seri No’lu Genel Tebliğin (A) bölümünün 5’inci bendinde; “Münhasıran günlük müşteri listesinde kayıtlı müşterilerine hizmet veren otel, motel ve pansiyon işletmecileri”nin, Vergi Usul Kanununun ilgili hükümlerinde belirtilen fatura veya perakende satış fişlerini düzenlemeleri şartıyla ödeme kaydedici cihazları kullanma mecburiyeti dışında bırakılmalarının uygun görüldüğü açıklanmıştır.

426 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinin 2 numaralı bölümünün son paragrafında ise Vergi Usul Kanununun mükerrer 257′ nci maddesiyle Bakanlığımıza tanınan yetkiye istinaden “… satışı yapılan malları aynen veya işlendikten sonra satışını yapanlar dışındaki kimselere satan veya aynı kimselere hizmet veren birinci ve ikinci sınıf tüccarlara (perakende teslimde bulunan veya hizmet ifa eden) Vergi Usul Kanununa göre fatura vermek zorunda olmadıkları mal satışları veya hizmet ifalarının belgelendirilmesinde (06.12.1984 tarihli ve 3100 sayılı Katma Değer Vergisi Mükelleflerinin Ödeme Kaydedici Cihazları Kullanmaları Mecburiyeti Hakkında Kanuna göre kullanmak zorunda oldukları ödeme kaydedici cihazların yerine) “Yeni Nesil Ödeme Kaydedici Cihazları” kullanma mecburiyeti getirilmiştir.” denilmektedir.

Aynı Genel Tebliğin 7′ nci maddesinde, 3100 sayılı Katma Değer Vergisi Mükelleflerinin Ödeme Kaydedici Cihazları Kullanmaları Mecburiyeti Hakkında Kanuna dayanılarak çıkarılan tebliğlerin ve diğer ikincil mevzuatın, bu Tebliğe ve 5’inci bölümde sayılan dokümanlara aykırı olmayan hükümlerinin Yeni Nesil Ödeme Kaydedici Cihaz uygulamaları bakımından uygulanmaya devam edeceği belirtilmektedir.

Ayrıca YN ÖKC kullanılmak suretiyle gerçekleştirilen mal teslimi veya hizmet ifalarında; ÖKC’ lerden ÖKC fişleri haricinde “Bilgi Fişleri” nin düzenleneceği durumların ve bilgi fişlerinin düzenlenmesi sırasında uyulması gereken usul ve esasların belirlendiği, Başkanlığımız internet sitesinde de yayınlanmış olan “Yeni Nesil Ödeme Kaydedici Cihazlardan Bilgi Fişleri Düzenlenmesine Dair Usul ve Esaslara İlişkin Teknik Kılavuz” un 9.1 numaralı ”Faturalı Satışlara İlişkin Olarak Yeni Nesil Ödeme Kaydedici Cihazlardan Düzenlenecek Bilgi Fişleri” başlıklı bölümünde ;

YN ÖKC kullanılmak suretiyle gerçekleştirilen satışların, 213 sayılı Vergi Usul Kanunu’ nun 232. Maddesinde fatura düzenlenmesi mecburiyeti bulunan vergi mükelleflerine yapılmış olması veya müşterinin nihai tüketici olmakla beraber fatura istemesi ya da satış tutarının fatura düzenleme haddini aşması halinde; satıcının müşteriye fatura vermesi zorunludur. Bu şekilde düzenlenen/düzenlenecek faturalara istinaden YN ÖKC’den aşağıdaki örneklere ve açıklamalara uygun Bilgi Fişleri düzenlenecektir.” açıklaması yer almaktadır.

Bu nedenlerle, otel, motel ve pansiyon işletmelerinin münhasıran günlük müşteri listesinde kayıtlı müşterilere verilen hizmetlerle ilgili olarak yapılacak tahsilatlarda Vergi Usul Kanunu’na göre belge düzenlenmiş olması şartıyla YN ÖKC kullanma mecburiyeti bulunmamakta, günlük müşteri listesinde kayıtlı olmayan müşterilere hizmet verilen kafeterya, restoran, bar gibi yerlerde yapılan tahsilat işlemleri ile ilgili olarak ise her bir tahsilat mahallinde ayrı ayrı YN ÖKC kullanma mecburiyeti bulunmakta olup, günlük müşteri listesinde kayıtlı olmayan müşterilerin ödemeyi resepsiyon mahallinde yapmaları halinde (münhasıran bu ödemelerin belgelendirilmesi için) resepsiyonda da YN ÖKC kullanılması gerekmektedir. YN ÖKC kullanılan mahallerde yapılan satış veya verilen hizmetler karşılığında müşteriye fatura verilmesi halinde, düzenlenen fatura ile ilgili olarak “Yeni Nesil Ödeme Kaydedici Cihazlardan Bilgi Fişleri Düzenlenmesine Dair Usul ve Esaslara İlişkin Teknik Kılavuz”a göre YN ÖKC’den fatura bilgi fişinin düzenleneceği tabiidir.


Kaynak: GİB Özelge, 10.01.2018, 58889402-105[2017/127-1086]-4004, BALIKESİR VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Yasal Uyarı: Bu içerikte yer alan bilgi, görsel, tablolar, açıklama, yorum, analiz ve bir bütün olarak içeriğin tamamı sadece genel bilgilendirme amacıyla verilmiştir. Kişi veya kuruma özel profesyonel bir bilgilendirme ve yönlendirmede bulunma amacı güdülmemiştir. Konu ile benzerlik gösterse de her işletmenin kendi özel şartları nedeniyle farklı durumları olabilir. Bu nedenle, bu yazıda belirtilen içerikte yola çıkarak işletmenizi etkileyecek herhangi bir karar alıp uygulamaya geçmeden önce, uzmanına danışmanız menfaatiniz gereğidir. Muhasebenews veya ilişkili olduğu kişi veya kurumlardan hiç biri, bu belgede yer alan bilgi, tablo, görsel, görüş ve diğer türdeki tüm içeriklerin özel veya resmi, gerçek veya tüzel kişi, kurum ve organizasyonlar tarafından kullanılması sonucunda ortaya çıkabilecek zarar veya ziyandan sorumlu değildir.


BİR CEVAP BIRAK

Please enter your comment!
Please enter your name here