Ana sayfa Duyurular Orta Vadeli Mali Plan ve 2020 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programında gider politikasının...

Orta Vadeli Mali Plan ve 2020 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programında gider politikasının temel öncelikleri neler?

51
0

2020 YILI KAMU MALİYESİ HEDEF VE ÖNCELİKLERİ

GİDER POLİTİKASI

2020-2022 dönemine ilişkin Orta Vadeli Program, Orta Vadeli Mali Plan ve 2020 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programında ekonomi politikasının temel amacı; fiyat istikrarı, finansal istikrar ve cari işlemler dengesinde son bir yılda elde edilen kazanımların korunup geliştirilmesi, üretim ve verimlilik odaklı, sürdürülebilir büyüme ile adaletli paylaşıma yönelik ekonomik dönüşümün gerçekleştirilmesi olarak belirlenmiştir. Bu dönemde maliye politikasının temel hedefi; mali disipline kararlılıkla devam edilmesi, kaynakların verimli kullanılmasının sağlanması ve belirlenen alanlarda tasarrufu sağlayacak yapısal değişikliklerin hayata geçirilmesi olarak belirlenmiştir.

Orta Vadeli Program, Orta Vadeli Mali Plan ve 2020 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programında gider politikasının temel öncelikleri;

 2020-2022 döneminde, kamu harcama politikasının çok yıllı bütçeleme yaklaşımı çerçevesinde, belirlenen politika öncelikleri dikkate alınarak ve kamu idarelerine tahsis edilen ödenek tavanları doğrultusunda yürütülmesi,
 Kamu kaynaklarının kullanımının etkinliğini takip etmeyi kolaylaştıracak, şeffaflığı ve hesap verebilirliği artıracak program bazlı performans esaslı bütçelemenin hayata geçirilmesi,
 Kamu harcamalarının değerlendirilmesi, önceliklendirilmesi ve kaynakların etkin kullanımının gözetilmesi amacıyla harcama gözden geçirme yapılması, harcama programlarının uygulama süreçlerinde etkinliğinin artırılması, harcamaların kontrol altında tutulması ve yeni harcama programı oluşturulmasının sınırlandırılması,
 Teşvik ve destek sisteminin sadeleştirilerek mükerrerliği önleyici bir yapıda kurgulanması, yapılacak etki analizleri çerçevesinde etkin olmayanlarının kaldırılması, teşviklerin makroekonomik hedefler ve bütçe hedefleri ile uyumunun sağlanması,
 Döner sermayeli işletmelerin bütçe disiplini içerisinde açık, şeffaf ve hesap verebilir bir idari ve mali yapıda çalışmalarını sağlayacak düzenlemelerin yapılması,
 Toplu kamu alımları yoluyla kamu kaynaklarının etkin kullanımının sağlanması ve merkezi tedarik hizmetlerinin geliştirilmesi için Devlet Malzeme Ofisi’nin merkezi tedarik yapısının güçlendirilmesi,
 Kamu kaynaklarının verimli kullanılması amacıyla iş ve işlemler dijitalleştirilerek mali yükün azaltılması, bilgi sistemlerinin birbirleri ile entegre edilerek karar destek mekanizmasının güçlendirilmesi,
 Taşıt Kanununun, taşıt yönetiminde etkinlik ve verimliliği gözetecek şekilde güncellenmesi, kamu taşıtlarının tedarikinde, kullanımında ve tasfiyesinde etkinlik ve verimliliği artıracak politikaların sağlıklı şekilde yürütülmesine imkan tanıyacak kamu taşıt filo yönetim sisteminin kurulması,
 Atıl kamu sosyal tesisleri ve lojmanlarının özelleştirme kapsamına alınarak sosyal tesislerin tek elden etkin yönetimine yönelik bir şirket kurulması ve uygun olan sosyal tesislerin dezavantajlı grupların kullanımına tahsis edilmesi,
 Sağlık harcamalarında etkinliğin sağlanması için arz ve talep yönlü düzenlemelerin hayata geçirilmesi, birinci basamak sağlık hizmetlerinin güçlendirilerek sağlık sistemi içerisindeki etkinliğinin artırılması,
 Mali açıdan sürdürülebilirliği sağlamak ve kamu maliyesine olan yükü azaltmak amacıyla sosyal güvenlik sisteminin aktüeryal dengesini güçlendirici politikaların sosyal adalet gözetilerek hayata geçirilmesi,
 Kamu-özel iş birliği (KÖİ) uygulamalarında etkinliği ve verimliliği, ekonomikliği ve bütünlüğü sağlayacak çerçeve bir düzenleme yapılması,
 Eğitimde adaletin sağlanması amacıyla öğrenciler, okullar ve bölgeler arasında mali kaynak, öğretmen ve yönetici niteliği, eğitim donanımı ve kazanımlar açısından oluşan farklılıkların azaltılması için okulu merkeze alan bir sistem yaklaşımının benimsenmesi, okul yöneticiliğinin güçlendirilmesi,
 Yeni tarımsal destekleme modeli ile üretim ve verimde artışın sağlanması, tarımsal desteklerin katma değer artışını gözeten bir biçimde tahsis edilmesi, desteklerle amaçlanan sosyal ve üretim odaklı fayda ile mali yükün karşılaştırılmasına imkan verecek bir izleme ve değerlendirme sisteminin kurulması, desteklerin etkinliğinin düzenli olarak ölçülmesi ve etkin olmayan uygulamaların sonlandırılması,
 Kamu idarelerinin kamu iç kontrol standartlarına uyum kapasitesinin artırılması, kamuda risk yönetimi uygulamalarının yaygınlaştırılması,
 Merkezi yönetim bütçesinin kamuoyu tarafından daha kolay anlaşılması amacıyla hazırlanan Vatandaşın Bütçe Rehberinin yayımlanmasına devam edilmesi,
 Kamu mali istatistiklerinin veri kalitesini artırmak üzere, kamu idarelerinin muhasebe kayıtlarının ve mali tablolarının mevzuatta belirtilen esaslar, muhasebe ve raporlama standartlarına uygunluk açısından izlenmesi ve kontrol edilmesiyle hesap verebilirliği ve mali saydamlığı sağlamaya yönelik faaliyetlere devam edilmesi,
 Hazineye ait taşınmazların önemli kamu projelerinin finansmanında kullanılmak üzere uygulayıcı kuruluşlara devredilmek suretiyle ekonomiye kazandırılması, bu sayede kaynak oluşturulmasına destek sağlanması,
 Kamu kaynağı olarak nitelendirilen Hazinenin özel mülkiyetindeki taşınmazlar ile Devletin hüküm ve tasarrufu altındaki yerlerden kamu idarelerine tahsisli olup tahsis amacında kullanılmayan ve atıl olanların belirlenmesi ve bu taşınmazların diğer yöntemlerle ekonomiye kazandırılmasına ilişkin çalışmalara devam edilmesi,
 Yatırımların desteklenmesi amacıyla Hazineye ait taşınmazların tarım, hayvancılık, eğitim, turizm ve diğer amaçlı yatırımların teşviki doğrultusunda kullandırılmasına ilişkin faaliyetlere hız verilmesi,
 Gıda üretimini artırmak için sulama yatırımlarının yapılması ve sebze-meyve fiyatlarında dönemsel dalgalanmaların önlenmesi amacıyla sera yatırımlarının teşvik edilmesi,
 Kamu binalarında, sanayi ve genel aydınlatmada enerji verimliliği yatırımlarıyla çevreyle dost enerji uygulamalarının yaygınlaştırılması ve enerji tasarrufu sağlanması,
 Kamu yatırımlarında, On Birinci Kalkınma Planının öncelikli imalat sanayii sektörlerine ve bu sektörlere yönelik beşeri ve fiziki altyapıyı güçlendirecek Ar-Ge, dijitalleşme, insan kaynakları, lojistik ve enerji gibi yatay alanlar ile tarım, turizm ve savunma sanayii alanlarına öncelik verilmesi,
şeklinde sıralanmıştır.


Kaynak: Strateji ve Bütçe Başkanlığı
Yasal Uyarı: Bu içerikte yer alan bilgi, görsel, tablolar, açıklama, yorum, analiz ve bir bütün olarak içeriğin tamamı sadece genel bilgilendirme amacıyla verilmiştir. Kişi veya kuruma özel profesyonel bir bilgilendirme ve yönlendirmede bulunma amacı güdülmemiştir. Konu ile benzerlik gösterse de her işletmenin kendi özel şartları nedeniyle farklı durumları olabilir. Bu nedenle, bu yazıda belirtilen içerikte yola çıkarak işletmenizi etkileyecek herhangi bir karar alıp uygulamaya geçmeden önce, uzmanına danışmanız menfaatiniz gereğidir. Muhasebenews veya ilişkili olduğu kişi veya kurumlardan hiç biri, bu belgede yer alan bilgi, tablo, görsel, görüş ve diğer türdeki tüm içeriklerin özel veya resmi, gerçek veya tüzel kişi, kurum ve organizasyonlar tarafından kullanılması sonucunda ortaya çıkabilecek zarar veya ziyandan sorumlu değildir.


BİR CEVAP BIRAK

Please enter your comment!
Please enter your name here