Ana sayfa Muhasebe Organize sanayi bölgesinde bulunan gayrimenkule ilişkin işlemlerde tapu harcı istisnası

Organize sanayi bölgesinde bulunan gayrimenkule ilişkin işlemlerde tapu harcı istisnası

147
0

İlgide kayıtlı özelge talep formu ve eklerinin incelenmesinden, organize sanayi bölgesi adına kayıtlı bulunan ve şirketinize tahsis edildiği belirtilen … ili, … ilçesi, … mahallesinde kain ve tapuda … ada, … parselde kayıtlı taşınmazın alım-satım işleminde harç istisnası uygulanıp uygulanmayacağı hususunda Başkanlığımızdan görüş talep edildiği anlaşılmıştır.

Bilindiği üzere, 492 sayılı Harçlar Kanununun 57 nci maddesinde, tapu ve kadastro işlemlerinden bu Kanuna bağlı (4) sayılı tarifede yazılı olanların, tapu ve kadastro harçlarına tabi olduğu, Kanuna bağlı (4) sayılı tarifenin I/20-a fıkrasında ise gayrimenkullerin ivaz karşılığında veya ölünceye kadar bakma akdine dayanarak yahut trampa hükümlerine göre devir ve iktisabında gayrimenkulün beyan edilen devir ve iktisap bedelinden az olmamak üzere emlak vergisi değeri üzerinden (Cebri icra ve şuyuun izalesi hallerinde satış bedeli, istimlaklerde tekdir edilen bedel üzerinden) devir eden ve devir alan için ayrı ayrı nispi harç alınacağı hükme bağlanmıştır.

Aynı Kanunun, “Harçtan müstesna tutulan işlemler” başlıklı 59 uncu maddesinin (n) bendinin 7033 sayılı Sanayinin Geliştirilmesi ve Üretimin Desteklenmesi Amacıyla Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunla değişmeden önceki halinde, organize sanayi, endüstri veya teknoloji geliştirme bölgelerinde yer alan gayrimenkullerin ifraz veya taksim veya birleştirme işlemlerinin harçtan müstesna olduğu hüküm altına alınmış, 7033 sayılı Kanunun 01/07/2017 tarihinde yürürlüğe giren 8 inci maddesi ile söz konusu bentte yapılan değişiklikle mevcut hükmün kapsamı genişletilerek organize sanayi bölgeleri, serbest bölgeler, endüstri bölgeleri, teknoloji geliştirme bölgeleri ve sanayi sitelerinde yer alan gayrimenkullerin ifraz veya taksim veya birleştirme işlemleri, söz konusu bölgelerde bulunan arsaların tahsisi nedeniyle şerhi gerektiren işlemleri ile bu arsa ve üzerine inşa edilen binaların tahsis edilene devir ve tescili işlemleri ve cins değişikliği işlemleri harçtan istisna tutulmuştur.

Söz konusu değişikliğin yürürlüğe girdiği 01/07/2017 tarihinden itibaren, Organize Sanayi Bölgeleri sınırları içinde yer alan arsaların tahsisi nedeniyle şerhi gerektiren işlemleri ile bu arsa ve üzerine inşa edilen binaların tahsis edilene devir ve tescili işlemleri ile cins değişikliği işlemlerinden 492 sayılı Harçlar Kanununun 59/n bendi uyarınca alıcı ve satıcıdan harç aranılmaması gerekmektedir.

Bu itibarla, … ili, … ilçesi, … mahallesinde kain … ada, … parsel sayılı taşınmazın … Organize Sanayi Bölgesi sınırları içinde yer alması ve şirketiniz adına tahsis edilmiş olması halinde, söz konusu taşınmazın  01/07/2017 tarihinden itibaren yapılacak şirketinize devri işleminde, adı geçen Organize Sanayi Bölgesi tüzel kişiliği ile şirketinizden 492 sayılı Kanunun 59/(n) bendi uyarınca harç aranılmaması gerekmektedir.

..

 


Kaynak: GİB ÖZelge, 21.09.2018, 97895701-140.04.01[2014/242]-845525, İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI,
Yasal Uyarı: Bu içerikte yer alan bilgi, görsel, tablolar, açıklama, yorum, analiz ve bir bütün olarak içeriğin tamamı sadece genel bilgilendirme amacıyla verilmiştir. Kişi veya kuruma özel profesyonel bir bilgilendirme ve yönlendirmede bulunma amacı güdülmemiştir. Konu ile benzerlik gösterse de her işletmenin kendi özel şartları nedeniyle farklı durumları olabilir. Bu nedenle, bu yazıda belirtilen içerikte yola çıkarak işletmenizi etkileyecek herhangi bir karar alıp uygulamaya geçmeden önce, uzmanına danışmanız menfaatiniz gereğidir. Muhasebenews veya ilişkili olduğu kişi veya kurumlardan hiç biri, bu belgede yer alan bilgi, tablo, görsel, görüş ve diğer türdeki tüm içeriklerin özel veya resmi, gerçek veya tüzel kişi, kurum ve organizasyonlar tarafından kullanılması sonucunda ortaya çıkabilecek zarar veya ziyandan sorumlu değildir.


BİR CEVAP BIRAK

Please enter your comment!
Please enter your name here