Ana sayfa Vergi Nev’i değişikliği durumunda devrin gerçekleştiği döneme ilişkin Ba-Bs bildirim formlarının hangi unvanla...

Nev’i değişikliği durumunda devrin gerçekleştiği döneme ilişkin Ba-Bs bildirim formlarının hangi unvanla verilmesi gerektiği hk.

Nev'i değişikliği durumunda devrin gerçekleştiği döneme ilişkin Ba-Bs bildirim formlarının hangi unvanla verilmesi gerektiği

129
0

İlgide kayıtlı özelge talep formunuz ve eklerinin incelenmesinden, e-fatura ve e-defter uygulamalarına tabi limited şirketinizin 18/12/2014 tarihi itibariyle nev’i değişikliği yapmak suretiyle anonim şirkete dönüştüğü, mali mührünüz anonim şirket olarak kullanıma açılmadığından e-faturalarınızı eski unvanınıza ait mali mühür ile alıp göndermeye devam ettiğiniz, düzenlediğiniz e-faturaların açıklama kısmına yeni unvan ve vergi kimlik numaranızı yazabildiğiniz halde adınıza düzenlenen faturalara müdahale edemediğiniz belirtilerek, devrin gerçekleştiği Aralık/2014 dönemine ait Ba-Bs bildirim formlarının hangi unvanla verilmesi gerektiği hususunda tereddüt hasıl olduğundan Başkanlığımız görüşü talep edildiği anlaşılmaktadır.

213 sayılı Vergi Usul Kanununun 148, 149 ve mükerrer 257’nci maddelerinin Maliye Bakanlığına verdiği yetkiye dayanılarak, 350 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğiyle, bilanço esasına göre defter tutan mükelleflerin belirli bir haddi aşan mal ve hizmet alımlarını “Mal ve Hizmet Alımlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Ba)” ile; mal ve hizmet satışlarını ise “Mal ve Hizmet Satışlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Bs)” ile bildirmeleri yükümlülüğü getirilmiş, 362 ve 381 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğleriyle bu yükümlülüğe ilişkin açıklamalar yapılmış, 396 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile de söz konusu yükümlülüğün 2010 yılı ve müteakip yılların aylık dönemlerinde yerine getirilmesinde uygulanacak usul ve esaslar ile bildirim hadleri yeniden belirlenmiştir.

Bu çerçevede, 396 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinin (2.2.5) bendinde  ”5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun;

-18’inci maddesi uyarınca gerçekleştirilen birleşmelerde, münfesih kurumun birleşmenin gerçekleştiği döneme ilişkin bildirimleri bunlar adına, birleşilen kurum veya 3568 sayılı Kanuna istinaden yetki almış meslek mensupları tarafından,

-19’uncu maddesi uyarınca yapılan devirlerde, münfesih kurumun devrin gerçekleştiği döneme ilişkin bildirimleri bunlar adına, devir alan kurum veya 3568 sayılı Kanuna istinaden yetki almış meslek mensupları tarafından,

-19’uncu maddesi uyarınca gerçekleştirilen tam bölünmelerde, münfesih kurumun bölünmenin gerçekleştiği döneme ilişkin bildirimleri bunlar adına, münfesih kurumun varlıklarını devralan kurumlardan müteselsil sorumluluk kapsamında herhangi biri veya 3568 sayılı Kanuna istinaden yetki almış meslek mensupları tarafından,

takip eden ayın son günü akşamına kadar verilmesi gerekmektedir” denilmiştir.

Aynı Tebliğin (2.2.2) bendinde ise  ”Mükellefiyetin terki halinde bildirim formları, işin bırakıldığı tarihi izleyen ayın son günü akşamına kadar verilmek zorundadır. Bu bildirimler, kullanıcı kodu, parola ve şifre almış mükelleflerce veya 3568 sayılı Kanuna istinaden yetki almış meslek mensuplarınca verilecektir”  açıklamasına yer verilmiştir.

Anılan Kanunun Mükerrer 242’nci maddesinin iki numaralı fıkrası ile Bakanlığımıza verilen yetkiye istinaden yayımlanan ve elektronik fatura kullanımına ilişkin usul ve esasları belirleyen 397 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile anonim ve limited şirketlerin elektronik fatura oluşturmalarına, alıcısına iletmelerine, muhafaza ve istenildiğinde ibraz etmelerine izin verilmiştir.

397 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinin “7-Mali Mühür” başlıklı bölümünde; “Tüzel kişilerin ve diğer kurumların herhangi bir nedenle unvanlarının değişmesi halinde, eski unvanı barındıran sertifikaları geçerliliğini kaybedeceğinden, unvan değişikliğini izleyen 15 gün içerisinde yeni unvanına uygun sertifika başvurusu yapması gerekmektedir.” denilmiştir.

Diğer taraftan, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun 180’inci maddesinde ise, bir şirketin
hukuki şeklini değiştirebileceği ve yeni türe dönüştürülen şirketin eski şirketin devamı
niteliğinde olduğu, 181’inci maddesinde ise bir sermaye şirketinin başka türde bir sermaye
şirketine dönüşmesinin geçerli türde değişiklik olduğu belirtilmiştir.

 Buna göre mali mühür için limited şirket adına başvuru yapılması ve mali mühür açısından eski unvanın geçerliliği sona ermiş olması nedeniyle, unvan değişikliğini (nev’i değişikliğini) izleyen 15 gün içerisinde yeni unvana uygun sertifika (Mali Mühür) başvurusu yapılması ve nev’i değişikliğine ilişkin ticaret sicil gazetesi fotokopisi ve durumu açıklayan bir dilekçe ile posta yoluyla Başkanlığımıza ulaştırılması gerekmektedir. Yeni mali mühür temin edilene kadar e-fatura ve e-defter uygulamasından eski unvana ilişkin olarak düzenlenen mali mührün kullanılması ve bu süre içinde düzenlenen e-faturalarda yeni unvan ve vergi kimlik numarası bilgilerine faturanın açıklama alanında yer verilmesi imkanı bulunmaktadır.

 Öte yandan kesilen faturada bu işlem yapılırken alınan faturalarda açıklama alanına bu
bilginin yazılmamış olması gerekçesiyle fatura tipine göre red veya harici yollar ile itiraz edilebileceği tabiidir.

Yukarıda yer alan açıklamalar çerçevesinde, devrin gerçekleştiği tarihe kadar olan Aralık/2014 dönemine ait Ba-Bs bildirim formlarının limited şirketin ünvanı ile devrin gerçekleştiği tarihten ay sonuna kadar olan Aralık/2014 dönemine ait Ba-Bs bildirim formlarının ise anonim şirket ünvanıyla takip eden ayın son günü akşamına kadar verilmesi gerekmektedir.


Kaynak: GİB Özelge, 03/04/2015, 11395140-105[Mük-257-2015/VUK-1-18970]-623, İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI, Mükellef Hizmetleri Usul Grup Müdürlüğü,
Yasal Uyarı: Bu içerikte yer alan bilgi, görsel, tablolar, açıklama, yorum, analiz ve bir bütün olarak içeriğin tamamı sadece genel bilgilendirme amacıyla verilmiştir. Kişi veya kuruma özel profesyonel bir bilgilendirme ve yönlendirmede bulunma amacı güdülmemiştir. Konu ile benzerlik gösterse de her işletmenin kendi özel şartları nedeniyle farklı durumları olabilir. Bu nedenle, bu yazıda belirtilen içerikte yola çıkarak işletmenizi etkileyecek herhangi bir karar alıp uygulamaya geçmeden önce, uzmanına danışmanız menfaatiniz gereğidir. Muhasebenews veya ilişkili olduğu kişi veya kurumlardan hiç biri, bu belgede yer alan bilgi, tablo, görsel, görüş ve diğer türdeki tüm içeriklerin özel veya resmi, gerçek veya tüzel kişi, kurum ve organizasyonlar tarafından kullanılması sonucunda ortaya çıkabilecek zarar veya ziyandan sorumlu değildir.


BİR CEVAP BIRAK

Please enter your comment!
Please enter your name here