Ana sayfa Vergi Milli eğitim bakanlığına bağlı olmayan özel kursların düzenleyeceği faturalarda KDV oranı ne...

  Milli eğitim bakanlığına bağlı olmayan özel kursların düzenleyeceği faturalarda KDV oranı ne olmalıdır?

  Milli Eğitim Bakanlığına bağlı olmayan eğitim kursları KDV uygulaması

  118
  0

  Mükellefimiz özel kurs faaliyeti göstermektedir. (Üniversite ve liselere giriş sınavlarına hazırlık kursu) 5580 sayılı özel öğretim kurumları kanununa göre Milli Eğitim Bakanlığından ruhsatı yok. Ruhsatı olmadan yaptığı faaliyet için % 8 KDV uygulanabilir mi?

  Milli Eğitim Bakanlığından izinli değil ise uygulanacak KDV oranı % 18’dir.

  TARİH : 04.02.2011
  SAYI : B.07.1.GİB.4.06.17.01-KDV-1-2010-14001-07-60
  KONU : Mesleki eğitim kursunda verilen hizmetlerde KDV istisnası Hk.

  İLGİ: …

  İlgide kayıtlı dilekçenizde, … İl Müdürlüğü ile aranızda yapılan sözleşme gereği Müdürlüğünüzde açılan mesleki eğitim kursunda verilen hizmetlerin katma değer vergisinden (KDV) istisna olup olmadığı konusunda görüş talep edilmektedir.

  KDV Kanununun;

  1/1. maddesinde; 

  “Ticari, sınai, zirai faaliyet ve serbest meslek faaliyeti çerçevesinde Türkiye’de yapılan teslim ve hizmetlerin katma değer vergisinin konusunu oluşturduğu”,

  1. maddesinin “1. Kültür ve Eğitim Amacı Taşıyan İstisnalar” başlıklı bölümünde;

  “Genel ve katma bütçeli daireler, il özel idareleri, belediyeler, köyler, bunların teşkil ettikleri birlikler, üniversiteler, döner sermayeli kuruluşlar, kanunla kurulan kamu kurum ve kuruluşları, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları, siyasi partiler ve sendikalar, kanunla kurulan veya tüzelkişiliği haiz emekli ve yardım sandıkları, kamu menfaatine yararlı dernekler, tarımsal amaçlı kooperatifler ve Bakanlar Kurulunca vergi muafiyeti tanınan vakıfların;

  İlim, fen ve güzel sanatları, tarımı yaymak, ıslah ve teşvik etmek amacıyla yaptıkları teslim ve hizmetleri

  Tiyatro, konser salonu, kütüphane, sergi, okuma ve konferans salonları ile spor tesisleri işletmek veya yönetmek suretiyle ifa ettikleri kültür ve eğitim faaliyetlerine ilişkin teslim ve hizmetlerinin, katma değer vergisinden istisna olduğu”

  Hükmüne yer verilmiştir.

  Özelge talep formu ekinde alınan sözleşmenin 6. maddesinde; kursa katılacak 50 (Elli) kursiyere yüklenici tarafından çocuk bakıcılığı mesleğinde teorik ve/veya pratik eğitim verileceğinin sözleşmenin konusunu oluşturduğu ifade edilmektedir.

  Öte yandan KDV oranları; KDV Kanununun 28. maddesinin Bakanlar Kuruluna verdiği yetkiye dayanılarak yayımlanan 2007/13033 sayılı Kararname ile, Kararname eki I sayılı listede yer alan teslim ve hizmetler için % 1, II sayılı listede yer alan teslim ve hizmetler için % 8, bu listelerde yer almayan teslim ve hizmetler için ise % 18 olarak tespit edilmiştir.

  Buna göre, söz konusu Kararname eki (II) sayılı listenin “B” bölümünün 15. sırasında, “Üniversite ve yüksekokullar ile 5580 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu, 2828 sayılı Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Kanunu ve 573 sayılı Özel Eğitim Hakkında Kanun Hükmünde Kararname kapsamında verilen eğitim ve öğretim hizmetleri, “Okul Servis Araçları Hizmet Yönetmeliği” kapsamında verilen öğrenci taşıma servis hizmetleri ile “Özel Öğrenci Yurtları Yönetmeliği” hükümlerine tabi yurtlarda verilen hizmetler” % 8 oranında KDV’ye tabi bulunmaktadır.

  Ancak, Halk Eğitim Merkezlerinin hukuki statüsü konusunda Milli Eğitim Bakanlığının konuya ilişkin görüşü, “Bakanlıklarına bağlı eğitim kurumlarında yaygın eğitim yapıldığı ve toplumun şiddetle bu kurslara ihtiyaç duyduğu, söz konusu Halk Eğitim Merkezi Müdürlükleri bünyesinde düzenlenen kursların her ne kadar kendi kurumlarında düzenlenen kurslardaki eğitim hizmetlerinden bir farkı bulunmasa da, bu kurslarda verilen hizmetlerin KDV oranlarını belirleyen 2007/13033 sayılı Kararnameye ekli (II) sayılı listede sayılmadığı” yönündedir.

  Bu açıklamalar çerçevesinde; … İl Müdürlüğü ile imzaladığınız protokol gereği açmış bulunduğunuz mesleki eğitim kursunda verdiğiniz hizmetler, KDV Kanununun 17/1-a ve 17/1-b bentlerinde belirtilen istisna kapsamında değerlendirilemeyeceğinden, genel oranda (% 18) KDV’ye tabi tutulacaktır.


  Kaynak: ismmmo,GİB
  Yasal Uyarı: Bu içerikte yer alan bilgi, görsel, tablolar, açıklama, yorum, analiz ve bir bütün olarak içeriğin tamamı sadece genel bilgilendirme amacıyla verilmiştir. Kişi veya kuruma özel profesyonel bir bilgilendirme ve yönlendirmede bulunma amacı güdülmemiştir. Konu ile benzerlik gösterse de her işletmenin kendi özel şartları nedeniyle farklı durumları olabilir. Bu nedenle, bu yazıda belirtilen içerikte yola çıkarak işletmenizi etkileyecek herhangi bir karar alıp uygulamaya geçmeden önce, uzmanına danışmanız menfaatiniz gereğidir. Muhasebenews veya ilişkili olduğu kişi veya kurumlardan hiç biri, bu belgede yer alan bilgi, tablo, görsel, görüş ve diğer türdeki tüm içeriklerin özel veya resmi, gerçek veya tüzel kişi, kurum ve organizasyonlar tarafından kullanılması sonucunda ortaya çıkabilecek zarar veya ziyandan sorumlu değildir.


  BİR CEVAP BIRAK

  Please enter your comment!
  Please enter your name here