Ana sayfa Vergi Matrah artışı yapan firmalar geçmiş yıl zararlarını kullanabilir mi?

  Matrah artışı yapan firmalar geçmiş yıl zararlarını kullanabilir mi?

  27
  0

  Bir mükellefimiz için matrah artırımı yapmak istiyoruz. 

  Ancak bir konuyu tam olarak kavrayamadım. Bildiğiniz üzere matrah artırımı yaptığımız dönemlere ilişkin zararların %50’sini kullanamıyoruz. Ancak şöyle bir durum mevcut. Şirket 2018 yılında 1 milyon zarar etti, 2019 yılında ise 1.5 milyon kâr etti. Biz bu zararı 2019 yılı kurumlar vergisi beyannamesinde kullandık. Biz şimdi 2018 için matrah artırımı yaptığımız taktirde 2019 yılı kurumlar vergisi beyannamesinde 2018 yılı zararının yarısını mı kullanmalıyız. Bunun neticesinde düzeltme beyannamesi mi vermemiz gerekiyor?

  Zarar edilen yıla ilişkin olan zararların % 50 si 2021 ve sonraki yıllarda yapılacak mahsup içindir. 

  2018 ve 2019 yıllarına ilişkin matrah artırımı ile zararın ilgisi olmaz.

  BAZI ALACAKLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASI İLE 

  BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA İLİŞKİN KANUN 

  Kanun No      :7326

  KAbul TArihi : 3/6/2021

  MADDE 5 –

  d) Kurumlar vergisi mükelleflerinin, 193 sayılı Kanunun geçici 61 inci maddesine göre vergi tevkifatına tabi tutulmuş olan kazanç ve iratlarının bulunması hâlinde, bu fıkrada belirtilen vergi incelemesine ve tarhiyata muhatap olmamaları için bu kazanç ve iratlar üzerinden tevkif edilen vergilerin, ait olduğu yıla ilişkin olarak bu fıkranın (a) bendinde belirtilen şekilde artırılması şarttır.

   e) Kurumlar vergisi mükelleflerinin, 193 sayılı Kanunun geçici 61 inci maddesinde yer alan vergi tevkifatına tabi kazanç ve iratları muhtasar beyanname ile beyan etmemiş olmaları hâlinde, bu yıllara ilişkin olarak bu fıkrada belirtilen vergi incelemesine ve tarhiyata muhatap olmamaları için bu kazanç ve iratlara ait tevkifat matrahlarını, 31/8/2021 tarihine kadar (bu tarih dâhil),  bu fıkranın (c) bendinde belirtilen asgari matrahın %50’sinden az olmamak kaydıyla beyan etmeleri şarttır. Bu bent hükmüne göre artırılan matrahlar üzerinden %15 oranında vergi hesaplanır.

  f) Bu fıkranın (d) ve (e) bentlerinde yer alan hükümlerden yararlanarak artırımda veya beyanda bulunan mükelleflerin, bu yıllara ilişkin olarak bu fıkrada belirtilen vergi incelemesi ve tarhiyata muhatap olmamaları için ilgili yıllarda vergiye esas alınan kurumlar vergisi matrahlarını da bu fıkranın (c) bendinde belirtilen tutarlardan az olmamak üzere (a) bendinde belirtilen şekilde artırmaları şarttır.

  g) Gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerinin bu fıkra hükmünden yararlanarak beyan ettikleri matrahları artırmaları hâlinde, daha önce tevkif yoluyla ödemiş oldukları vergiler, artırılan matrahlar üzerinden hesaplanan vergilerden mahsup edilmez.

  ğ) Gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerinin matrah artırımında bulundukları yıllara ait zararların %50’si, 2021 ve izleyen yıllar kârlarından mahsup edilmez.

  h) İstisna ve indirimler nedeniyle gelecek yıllarda matrahtan indirim konusu yapılabilecek tutarlar ile geçmiş yıl zararları bu fıkra hükmüne göre artırılan matrahlardan indirilemez.

  ı) Matrah artırımında bulunan mükelleflerin yıllık gelir ve kurumlar vergisine mahsuben daha önce ödemiş oldukları vergilerin iadesi ile ilgili taleplerine ilişkin inceleme ve tarhiyat hakkı saklıdır.

  BİR CEVAP BIRAK

  Please enter your comment!
  Please enter your name here