Ana sayfa Vergi Maske satışlarında uygulanacak KDV oranı nedir?

  Maske satışlarında uygulanacak KDV oranı nedir?

  49
  0

  Maske satışlarının KDV oranı nedir?

  “T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI MÜKELLEF HİZMETLERİ KDV GRUP MÜDÜRLÜĞÜ Sayı: B.07.1.GİB.4.34.17.01-KDV 28-178 09/06/2010 

  Konu: Tıbbi maske tesliminde uygulanacak KDV oranı İlgide kayıtlı özelge talep formunuzda, 

  6307.90.99.10.11 GTİP numarasından ithal edildiği belirtilen tıbbi maskenin ithal ve tesliminde uygulanması gereken KDV oranının bildirilmesi istenmektedir. 

  Buna göre, Firmanız tarafından TGTC’nin 6307.90.99.10.11 GTİP numarasından ithal edilen tıbbi maskeler, 2007/13033 sayılı Kararname eki (II) sayılı listenin B/5 inci sırasında sayılan “… dış giyim eşyası … ve her türlü kılıf ve örtüler ile bunların benzeri ev tekstil ürünleri…” kapsamında değerlendirilerek ithal veya teslimleri %8 oranında KDV ye tabi bulunmaktadır. 

  Yurtdışındaki oyun sitelerinde 0,80 dolara aldığımız oyun odalarını 1 dolara yurtdışına satışını yapılıyor. Para transferi Türkiye’deki şirket hesabından gerçekleşiyor. Fatura düzenleme ve vergilendirme nasıl olacaktır?

  Yurt dışından alınan ve yurt dışında satılan hizmet için KDV hesaplanmaz. Elde edilen gelir banka dekontuna göre gelir yazılır. Hizmet Türkiye’ye ithal edilmediği için (2) nolu KDV de olmaz.

  Özelge: Yurtdışındaki firmaya yapılan bilgisayar yazılım faaliyetinin serbest meslek kazanç istisnası kapsamında değerlendirilip değerlendirilmeyeceği hk.

  T.C.

  GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

  İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

  Mükellef Hizmetleri Gelir Vergileri Grup Müdürlüğü

   

     
  Sayı : B.07.1.GİB.4.34.16.01-GVK 18-979 14/07/2011
  Konu : Serbest Meslek Kazancı İstisnası  

   

  İlgide kayıtlı dilekçenizde, merkezi yurt dışında bulunan bir … firmasıyla yazar kasa yazılımlarına Türk mevzuatına uygun ekler yazmak üzere sözleşme imzaladığınız, bu iş dolayısıyla çalıştığınız gün başına kazanç elde ettiğiniz ve elde ettiğiniz bu kazançların İngiltere’de vergilendirilmeden brüt olarak Türkiye’deki banka hesabına yollandığını belirterek, söz konusu çalışmalarınızdan elde ettiğiniz kazançlardan dolayı Gelir Vergisi Kanununun 18 inci maddesinde yer alan serbest meslek kazanç istisnasından yararlanıp yararlanamayacağınız hususunda Başkanlığımız görüşü talep edilmektedir.

  193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun “Ücretin Tarifi” başlıklı 61 inci maddesinde “Ücret, işverene tabi ve belirli bir işyerine bağlı olarak çalışanlara hizmet karşılığı verilen para ve ayınlar ile sağlanan ve para ile temsil edilebilen menfaatlerdir.

  Ücretin ödenek, tazminat, kasa tazminatı (Mali sorumluluk tazminatı), tahsisat, zam,avans, aidat, huzur hakkı, prim, ikramiye, gider karşılığı veya başka adlar altında ödenmiş olması veya bir ortaklık münasebeti niteliğinde olmamak şartı ile kazancın belli bir yüzdesi şeklinde tayin edilmiş bulunması onun mahiyetini değiştirmez.” denilmektedir.

  Aynı Kanunun 65 ve 66 ncı maddelerine göre, her türlü serbest meslek faaliyetinden doğan kazançlar serbest meslek kazancı ve serbest meslek faaliyetini mutad meslek halinde ifa edenler de serbest meslek erbabıdır. Ayrıca Kanunun 18 inci maddesinin birinci fıkrasında “Müellif, mütercim, heykeltraş, hattat, ressam, bestekâr, bilgisayar programcısı ve mucitlerin bunların kanuni mirasçılarının şiir, hikaye, roman, makale, bilimsel araştırma ve incelemeleri, bilgisayar yazılımı, röportaj, karikatür,fotoğraf, film, video band, radyo ve televizyon senaryo ve oyunu gibi eserlerini gazete, dergi,bilgisayar ve internet ortamı, radyo, televizyon ve videoda yayınlanmak veya kitap,CD, disket,resim, heykel ve nota halindeki eserleri ile ihtira beratlarını satmak veya bunlar üzerindeki mevcut haklarını devir ve temlik etmek veya kiralamak suretiyle elde ettikleri hasılat Gelir Vergisinden müstesnadır.” hükmü yer almaktadır.

  Anılan Kanunun 94 üncü maddesinin birinci fıkrasında, “Kamu idare ve müesseseler, iktisadi kamu müesseseleri, sair kurumlar, ticaret şirketleri, iş ortaklıkları, dernekler, vakıflar, dernek ve vakıfların iktisadi işletmeleri, kooperatifler, yatırım fonu yönetenler, gerçek gelirlerini beyan etmeye mecbur olan ticaret ve serbest meslek erbabı, zirai kazançlarını bilanço veya zirai işletme hesabı esasına göre tespit eden çiftçiler aşağıdaki bentlerde sayılan ödemeleri (avans olarak ödenenler dahil) nakden veya hesaben yaptıkları sırada, istihkak sahiplerinin gelir vergilerine mahsuben tevkifat yapmaya mecburdurlar.”denilmiş olup, aynı fıkranın 1 numaralı bendinde de “Hizmet erbabına ödenen ücretler ile 61 inci maddede yazılı olup ücret sayılan ödemelerden (istisnadan faydalananlar hariç), 103 ve 104 üncü maddelere göre” vergi tevkifatı yapılacağı belirtilmiştir.

  Diğer taraftan Kanunun 95 inci maddesinde, ücretlerini yabancı bir memleketteki işverenden doğrudan doğruya alan hizmet erbabının ücretleri hakkında vergi tevkif usulünün cari olmayacağı, bu gelirlerin yıllık beyanname ile bildirileceği hükme bağlanmıştır.

  Bu hüküm ve açıklamalara göre, yüklenici şirket … ile yaptığınız  sözleşmenin  içeriğinden, çalışma gün ve saatleri, iş teslim süreleri, tatil günleri çalışmasına ilişkin ödeme koşulları ve süreleri, çalışma koşullarına uyma ve bu hususların taahhüt edilmesi, ücret ödemeleri ve harcamaların nasıl yapılacağı, ücretin belgelendirilmesine ilişkin işverenin düzenlemelerine uyulma zorunluluğu,  yüklenicinin sorumlulukları, görev süresi ve görevi sonlandırma yükümlülükleri gibi koşulların ayrıntılı olarak belirtildiği anlaşılmıştır.

  Bu itibarla, söz konusu sözleşme ile yabancı işveren adına Türkiye’de yaptığınız bilgisayar yazılımı faaliyetini kendi nam ve hesabınıza değil, hizmet akdi ile bağlı bulunduğunuz firmanın emir ve talimatları doğrultusunda yapmanız, işverenin hiyerarşik kontrol ve yaptırımı altında çalışmanız ve gün başına ücret geliri elde etmeniz dolayısıyla elde ettiğiniz kazancın ücret geliri niteliğinde olduğu değerlendirilmiş olup, söz konusu kazançların Gelir Vergisi Kanununun 18 inci maddesi kapsamında değerlendirilmesi mümkün bulunmamaktadır.

  Ayrıca, yabancı firma adına Türkiye’de yapmış olduğunuz yazılım faaliyetinden elde ettiğiniz kazanç ücret geliri niteliği taşıdığından, söz konusu ücretlerin doğrudan yurtdışındaki işverenden alınması nedeniyle, Gelir Vergisi Kanununun 95 inci maddesinin (1) numaralı bendine göre yıllık beyanname ile beyan edilmesi gerekmektedir.

   


  Kaynak: İsmmmo
  Yasal Uyarı: Bu içerikte yer alan bilgi, görsel, tablolar, açıklama, yorum, analiz ve bir bütün olarak içeriğin tamamı sadece genel bilgilendirme amacıyla verilmiştir. Kişi veya kuruma özel profesyonel bir bilgilendirme ve yönlendirmede bulunma amacı güdülmemiştir. Konu ile benzerlik gösterse de her işletmenin kendi özel şartları nedeniyle farklı durumları olabilir. Bu nedenle, bu yazıda belirtilen içerikte yola çıkarak işletmenizi etkileyecek herhangi bir karar alıp uygulamaya geçmeden önce, uzmanına danışmanız menfaatiniz gereğidir. Muhasebenews veya ilişkili olduğu kişi veya kurumlardan hiç biri, bu belgede yer alan bilgi, tablo, görsel, görüş ve diğer türdeki tüm içeriklerin özel veya resmi, gerçek veya tüzel kişi, kurum ve organizasyonlar tarafından kullanılması sonucunda ortaya çıkabilecek zarar veya ziyandan sorumlu değildir.


  BİR CEVAP BIRAK

  Please enter your comment!
  Please enter your name here