Ana sayfa Vergi Mahkeme kararı ile ödenen faiz, harçları, vekâlet, yargılama giderleri ücret matrahının tespitinde...

Mahkeme kararı ile ödenen faiz, harçları, vekâlet, yargılama giderleri ücret matrahının tespitinde gider olarak dikkate alınır mı?

346
0

Mahkeme kararı ile ödenen faiz, harçları, vekâlet, yargılama giderleri ücret matrahının tespitinde gider olarak dikkate alınır mı?

KONU

Mahkeme kararına istinaden ödenen faiz, mahkeme harçları, vekalet ücreti ve yargılama giderlerinin ücret matrahının tespitinde gider olarak dikkate alınıp alınamayacağı hk.

SORU

… Malmüdürlüğünde müdür yardımcısı olarak görev yaptığınızı, fazla çalışmadan dolayı tarafınıza ödenmeyen ücretler için açtığınız davanın aleyhinize sonuçlanması üzerine, mahkeme kararına istinaden faiz, mahkeme harçları, vekalet ücretleri ile yargılama giderleri ödeyeceğiniz belirtilerek, söz konusu ödemelerin 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 40 ıncı maddesinin birinci fıkrasının (3) numaralı bendi kapsamında gelir vergisi matrahınızın tespitinde gider olarak dikkate alınıp alınamayacağı

CEVAP

Bu hükümler çerçevesinde, Gelir Vergisi Kanununun 63 üncü maddesinde yer alan safi ücretin tespitinde dikkate alınan indirimler arasında, mahkeme kararına istinaden ödenen faiz, mahkeme harçları, vekalet ücretleri ile yargılama giderleri yer almadığından söz konusu giderlerin, ücret matrahınızın tespitinde indirim olarak dikkate alınması mümkün bulunmamaktadır.


 

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

ANKARA VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

(Mükellef Hizmetleri Gelir Vergileri Grup Müdürlüğü)

 

Sayı : 38418978-120[40-17/5]-469312 24.11.2017
Konu : Mahkeme kararına istinaden ödenen faiz, mahkeme harçları, vekalet ücreti ve yargılama giderlerinin ücret matrahının tespitinde gider olarak dikkate alınıp alınamayacağı hk.

 

İlgi : 10.03.2017 evrak kayıt tarihli özelge talep formunuz.

 

İlgide kayıtlı özelge talep formunuzun incelenmesinden,  … Malmüdürlüğünde müdür yardımcısı olarak görev yaptığınızı, fazla çalışmadan dolayı tarafınıza ödenmeyen ücretler için açtığınız davanın aleyhinize sonuçlanması üzerine, mahkeme kararına istinaden faiz, mahkeme harçları, vekalet ücretleri ile yargılama giderleri ödeyeceğiniz belirtilerek, söz konusu ödemelerin 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 40 ıncı maddesinin birinci fıkrasının (3) numaralı bendi kapsamında gelir vergisi matrahınızın tespitinde gider olarak dikkate alınıp alınamayacağı hususunda Başkanlığımız görüşünün istenildiği anlaşılmıştır.

193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun;

61 inci maddesinde; “Ücret, işverene tabi ve belirli bir işyerine bağlı olarak çalışanlara hizmet karşılığı verilen para ve ayınlar ile sağlanan ve para ile temsil edilebilen menfaatlerdir.

Ücretin ödenek, tazminat, kasa tazminatı (Mali sorumluluk tazminatı), tahsisat, zam, avans, aidat, huzur hakkı, prim, ikramiye, gider karşılığı veya başka adlar altında ödenmiş olması veya bir ortaklık münasebeti niteliğinde olmamak şartı ile kazancın belli bir yüzdesi şeklinde tayin edilmiş bulunması onun mahiyetini değiştirmez.”

63 üncü maddesinde “Ücretin gerçek safi değeri iş veren tarafından verilen para ve ayınlarla sağlanan menfaatler toplamından aşağıdaki indirimler yapıldıktan sonra kalan miktardır.

  1. 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 190 ncı maddesi uyarınca yapılan kesintilerle, Ordu Yardımlaşma Kurumu ve benzeri kamu kurumları için yapılan kanuni kesintiler,
  2. Kanunla kurulan emekli sandıkları ile 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun geçici 20 nci maddesinde belirtilen sandıklara ödenen aidat ve primler;
  3. Sigortanın Türkiye’de kâin ve merkezi Türkiye’de bulunan bir emeklilik veya sigorta şirketi nezdinde akdedilmiş olması şartıyla; ücretlinin şahsına, eşine ve küçük çocuklarına ait hayat sigortası poliçeleri için hizmet erbabı tarafından ödenen primlerin %50’si ile ölüm, kaza, sağlık, hastalık, engellilik, işsizlik, analık, doğum ve tahsil gibi şahıs sigorta poliçeleri için hizmet erbabı tarafından ödenen primler (İndirim konusu yapılacak primler toplamı, ödendiği ayda elde edilen ücretin %15’ini ve yıllık olarak asgari ücretin yıllık tutarını aşamaz. Bakanlar Kurulu bu bentte yer alan oranları yarısına kadar indirmeye, iki katına kadar artırmaya ve belirtilen haddi, asgari ücretin yıllık tutarının iki katını geçmemek üzere yeniden belirlemeye yetkilidir.).
  4. Çalışanlar tarafından ilgili kanunlarına göre, sendikalara ödenen aidatlar (Şu kadar ki, aidatın ödendiğinin tevsik edilmesi şarttır.),” hükümleri yer almaktadır.

Bu hükümler çerçevesinde, Gelir Vergisi Kanununun 63 üncü maddesinde yer alan safi ücretin tespitinde dikkate alınan indirimler arasında, mahkeme kararına istinaden ödenen faiz, mahkeme harçları, vekalet ücretleri ile yargılama giderleri yer almadığından söz konusu giderlerin, ücret matrahınızın tespitinde indirim olarak dikkate alınması mümkün bulunmamaktadır.


Kaynak:Gib
Yasal Uyarı: Bu yazıdaki bilgiler sadece genel bilgilendirme amacıyla verilmiştir. Kişi veya kuruma özel profesyonel bir bilgilendirme amacı güdülmemiştir. Konu ile benzerlik gösterse de her işletmenin kendi özel şartları nedeniyle farklı durumları olabilir. Bu nedenle, bu yazıda belirtilen bilgilerden yola çıkarak işletmenizi etkileyecek herhangi bir karar alıp uygulamaya geçmeden önce, uzmanına danışmanız menfaatiniz gereğidir. Muhasebe News veya ilişkili olduğu kişi veya kurumlardan hiç biri, bu belgede yer alan bilgilerin özel veya resmi, gerçek veya tüzel kişi, kurum ve organizasyonlar tarafından kullanılması sonucunda ortaya çıkabilecek zarar veya ziyandan sorumlu değildir.


BENZER İÇERİKLER

Mahkemelerce Hükmolunan Avukatlık Ücretleri KDV Konusuna Girer mi?

Mahkeme kararı ile tahsil ettiğimiz tutarı gelir kaydetmeyip temyiz sonuçlanıncaya kadar bilanço hesaplarında izleyebilir miyiz?

Mahkeme Kararına Göre Ödenen Tutarlar Gider Olarak Kaydedilebilir mi?

İşveren Mahkemenin İşe İade Kararını Kaç Gün İçinde Uygulamak Zorundadır?

BİR CEVAP BIRAK

Please enter your comment!
Please enter your name here