Ana sayfa TTK LTD.ŞTİ.’den A.Ş. Tür Değişikliği Sonrası Hisse Senedi Basılması Ve Satılmasında Nasıl Vergi...

  LTD.ŞTİ.’den A.Ş. Tür Değişikliği Sonrası Hisse Senedi Basılması Ve Satılmasında Nasıl Vergi Avantajı Sağlanır?

  2641
  0

  Limited Şirket hisselerinizi karlı satacaksanız önce A.Ş. çevirip, sonra hisse senedi bastırınız.

  Konu     : Ortaklık olunan “Limited Şirket”in tür değiştirerek “Anonim Şirket”e dönüştürülmesi halinde şirkette bulunan paylarının elden çıkarılması nedeniyle oluşacak kazancın vergilemesi ile ilgili açıklamalar aşağıda belirtilmiştir.

  1- LTD ve A.Ş. paylarının (hisselerinin) satışında elde edilen kazancın vergilemesinin yasal dayanağı nedir?
  A.Ş. ve LTD.ŞTİ. ortaklık paylarının karlı bir şekilde satışı durumunda vergilemenin ne şekilde yapılacağına dair hüküm Gelir Vergisi Kanunu’nun (G.V.K.) “Değer Artışı Kazançları” başlıklı Mükerrer 80’inci maddesinde yer almaktadır.

  Bu maddeye göre;
  1.1- Miras yoluyla ivazsız (Edimsiz-Veraset ve bağış yoluyla) elde edilen pay (hisse) senetlerinin elden çıkarılması ile doğan kazanç vergiye tabi değildir. (G.V.K. mük.80/1)
  1.2- Tam mükellef kurumlara ait olan ve iki yıldan fazla süreyle elde tutulan pay (hisse) senetlerinin elden çıkarılması ile doğan kazanç vergiye tabi değildir. (G.V.K. mük.80/1)
  1.3- Ortaklık haklarının veya hisselerinin elden çıkarılmasından doğan kazançlar “değer artış kazancı” olarak vergiye tabi olacaktır. (mük.80/4)

  2- A.Ş. Pay (Hisse) senedi veya geçici ilmühaber bastırılması önemlidir.
  2.1- Anonim şirket hisse senedi bastırmazsa (veya geçici ilmühaber) hiçbir şekilde vergi avantajı oluşmayacaktır.
  2.2- Hisse senedi basım tarihinden itibaren iki yıl geçtikten sonra karlı olarak elden çıkarılan ve hisse senetleri için değer artış kazancı oluşmayacak ve Hisse senedi satışından kaç TL kar elde edilirse edilsin vergi ödenmeyecektir. (G.V.K. mük.80/1)
  2.3- İki yıllık süre dolmadan hisse senetleri kar ederek satılırsa ve değer artış kazancı oluşacak ve vergi hesaplanacaktır.

  3- LTD.ŞTİ. Pay (Hisse) senedi veya geçici ilmühaber bastıramazlar
  3.1-
  Limited Şirket’in  A.Ş.’lerdeki hukuki hak ve yükümlülüklere sahip olan hisse senedi veya geçici ilmühaber bastırma imkanı yoktur. Bu nedenle Ltd.Şti. ortaklık payları, elde edildikten sonra kaç yıl geçerse geçsin kar elde ederek satılırsa değer artış kazancı oluşur ve vergi ödenir.
  3.2- Ltd.Şti. Hisse Satışları/Devir Noter kanalıyla yapılırsa hüküm ifade eder.

  4- Limited Şirketi önce A.Ş.’ne dönüştürüp, sonra hisse senedi bastırırsanız vergi avantajı sağlayabilirsiniz.
  Kurumlar Vergisi Kanununun 19 ve 20 nci maddeleri kapsamında gerçekleştirilen devir ve bölünme (kısmi bölünme dahil) hallerinde, devir olan veya bölünen şirketin ortaklarına verilen hisselerin iktisap (edinme) tarihi olarak, bu yeni hisselerin verilmesine neden olan devirolan veya bölünen şirketin hisselerinin iktisap (edinme) edildiği tarihin esas alınması gerekmektedir. (Kurumlar Vergisi 1 Nolu tebliğ-19.3.3 maddesi)

  Şirketlerdeki Tür değişiklikleri de devir hükmünde olup, nev’i değişikliği suretiyle elde edilen hisse senetlerinde ilk elde edinme tarihi tür değiştiren şirket hisselerinin ilk elde edildiği tarih olarak dikkate alınacaktır.
  Yani A.Ş.’ne dönüştürülen bir Ltd. Şti’nin ortakları açısından hisselerin elde edilme tarihi olarak Ltd.Şti.’deki elde etme tarihi esas alınacaktır.

  Konu hakkında verilen örnek bir özelgede bu husus net bir şekilde ifade edilmiştir.
   “5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 19. maddesinde
  (1) Bu Kanun’un uygulamasında aşağıda yazılı şartlar dâhilinde gerçekleşen birleşmeler devir hükmündedir:
  a) Birleşme sonucunda infisah eden kurum ile birleşen kurumun kanuni veya iş merkezlerinin Türkiye’de bulunması.
  b) Münfesih kurumun devir tarihindeki bilanço değerlerinin, birleşilen kurum tarafından bir bütün halinde devralınması ve aynen bilançosuna geçirilmesi.

  (2) Kurumların yukarıdaki şartlar dâhilinde tür değiştirmeleri de devir hükmündedir hükmüne yer verilmiştir.
  1 seri no.lu Kurumlar Vergisi Genel Tebliği’nin 19.3.3. Devir ve bölünmelerde elde edilen hisselerin iktisap tarihi” başlıklı bölümünde, Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 19 ve 20. maddeleri kapsamında gerçekleştirilen devir ve bölünme (kısmi bölünme dahil) hallerinde, devir olan veya bölünen şirketin ortaklarına verilen hisselerin iktisap tarihi olarak, bu yeni hisselerin verilmesine neden olan devir olan veya bölünen şirketin hisselerinin iktisap edildiği tarihin esas alınması gerektiği belirtilmiştir.

  Diğer taraftan, 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu’nun mükerrer 80. maddesinin birinci fıkrasının bir numaralı bendinde, ivazsız olarak iktisap edilenler ile tam mükellef kurumlara ait olan ve iki yıldan fazla süreyle elde tutulan hisse senetleri hariç, menkul kıymetlerin veya diğer sermaye piyasası araçlarının elden çıkarılmasından sağlanan kazançların değer artış kazancı olduğu hükme bağlanmış ve aynı maddenin ikinci fıkrasında, bu maddede geçen “elden çıkarma” deyiminin, bu maddede yazılı mal ve hakların satılması, bir ivaz karşılığında devir ve temliki, trampa edilmesi, takası, kamulaştırılması, devletleştirilmesi, ticaret şirketlerine sermaye olarak konulmasını ifade ettiği belirtilmiştir.

  5-  ÖZET
  Hisse Satışında elde edilen Değer Artış Kazancı için vergi avantajından yararlanmak için;
  5.1- Ltd.Şti’ndeki ortaklık payınızı elde ettiğiniz tarihinden itibaren 2 yıl geçmişse ve KVK 19. Ve 20. Madde’de sayılan kriterler sağlanıyorsa,
  5.2- Ltd.Şti’ni tür değişikliği yaparak A.Ş. dönüştürünüz.
  5.3- Dönüşüm sonrası Geçici İlmühaber veya hisse senedi bastırınız.
  5.4- Yukarıda sayılan tüm gereklilikler sağlanmışsa, hisse senedinin satışından elde edilecek kar için vergi ödenmeyecektir.

  Kaynak:
  1-5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 19. Ve 20. maddeleri,
  2- 5520 KVK 1 nolu tebliği
  3- GVK mükerrer 80. Maddesi
  4- GVK 232 nolu genel tebliği

  Ali KARAKUŞ,
  15.04.2017, İstanbul

  BİR CEVAP BIRAK

  Please enter your comment!
  Please enter your name here