Ana sayfa Mevzuat Limited Şirketlerde Yasal Temsilcinin Sorumluluk Dönemine İlişkin Kanun Yararına Temyiz Kararı

Limited Şirketlerde Yasal Temsilcinin Sorumluluk Dönemine İlişkin Kanun Yararına Temyiz Kararı

23
0

TÜRMOB

Mevzuat Sirküleri 14.09.2021/180

ÖZET

Danıştay 4. Dairesi; limited şirketlerde yasal temsilcinin sadece sorumluluk dönemine ilişkin olarak tarh edilen vergilerden sorumlu olacağı yönünde kanun yararına temyiz kararı verdi. Dava konusu olayda ödeme emri ile istenen 2013/2 dönemine ait KDV ve fer’ilerinden oluşan kamu alacağının (22/02/2013 tarihli ortaklar kurulu kararının 04/03/2013 tarihinde Ticaret Sicili Gazetesi’nde ilanı ile) borçlu şirketteki ortaklığı ve müdürlüğü biten kişiden istenmesinin, söz konusu borcun şirketin yeni kanuni temsilcisi tarafından 21/03/2013 tarihli beyanname üzerinden tahakkuk ettirilen vergi ve fer’ilerinin ödenmemesinden kaynaklanması nedeniyle limited şirket ortaklığı ve müdürlüğü sona eren kişiden istenmesinin hukuka aykırı olduğuna karar verilerek İstanbul 6. Vergi Mahkemesi’nin kararı kanun yararına bozulmuştur.

Bu bozma kararları, daha önce kesinleşmiş olan merci kararının hukuki sonuçlarını kaldırmamaktadır. 2577 sayılı İdari Yargılama Usul Kanununun “Kanun Yararına Temyiz” başlıklı 51’inci maddesi aşağıdaki gibidir.

Madde 51 –1.İdare ve vergi mahkemeleri ile bölge idare mahkemelerinin kesin olarak verdiği kararlar ile istinaf veya temyiz incelemesinden geçmeden kesinleşmiş bulunan kararlardan niteliği bakımından yürürlükteki hukuka aykırı bir sonucu ifade edenler, ilgili bakanlıkların göstereceği lüzum üzerine veya kendiliğinden Başsavcı tarafından kanun yararına temyiz olunabilir.2.Temyiz isteği yerinde görüldüğü takdirde karar, kanun yararına bozulur. Bu bozma kararı, daha önce kesinleşmiş olan merci kararının hukuki sonuçlarını kaldırmaz.3. Bozma kararının bir örneği ilgili bakanlığa gönderilir ve Resmi Gazetede yayımlanır.

14.09.2021/180-2Danıştay 4. Dairesi, 9/9/2021 tarihli ve 31593 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan E: 2021/226, K: 2021/3207Kanun Yararına Temyiz Kararında limited şirketlerde yasal temsilcinin sadece sorumluluk dönemiyle ilgili olarak

⎯Davacı adına, kanuni temsilcisi olduğu Kalite Zirvesi Organizasyon Tasarım ve Yayıncılık Limited Şirketi’ne ait vergi borçlarının tahsili amacıyla düzenlenen 11/06/2019 tarih ve 2018/9 takip no.lu ödeme emrinin iptali istemiyle açılan davada; Vergi Mahkemesi tarafından 2019/9 sayılı ödeme emrinin 2019/31 takip dosya numaralı kısmının kabulüne, 2019/9 sayılı ödeme emrinin 2019/32 takip dosya numaralı kısmı yönünden davanın reddine karar verdiği, dava konusu edilen tutarın 2577 sayılı Kanun’un 45. maddesinin 1. fıkrasında belirtilen sınırın altında kalması sebebiyle istinaf yolu kapalı olmak üzere kesinleşen İstanbul 6. Vergi Mahkemesinin 30/12/2019 tarih ve E:2019/1283, K2019/2413 sayılı kararının redde ilişkin kısmının davacı tarafından kanun yararına bozma talep edilerek dosyasının Danıştay Başsavcılığına gönderildiği, Danıştay Başsavcısı’nın görüşü ile de kanun yararına bozma talebi ile Dairelerine gönderildiği,

⎯Olayda, davacının borçlu şirketteki ortaklığı ve şirket müdürlüğü 22/02/2013 tarihli ortaklar kurulu kararının 04/03/2013 tarihli ve 8270 sayılı Ticaret Sicili Gazetesinde ilan edilmekle sona erdiği, aynı tarihte şirket müdürlüğüne on yıl süre ile Ummuhan Ustaoğlu atandığı, dava konusu ödeme emri ile istenen 2013/2 dönemi katma değer vergisi fertlerinden oluşan kamu alacağının yeni kanuni temsilci tarafından 21/03/2013 tarihli beyanname üzerinden tahakkuk ettirilen vergi ve fecilerinin ödenmemesinden kaynaklandığı, bu nedenle tarh, tahakkuk ve ödeme safhaları dikkate alındığında davacının söz konusu dönem itibariyle sorumlu olmadığı görüldüğü, Vergi Mahkemesi kararının hukuka aykırı bir sonuç ifade ettiği açık olduğundan, kanun yararına bozulması gerektiği yönünde karar vermiştir. Bu bozma kararları, daha önce kesinleşmiş olan merci kararının hukuki sonuçlarını kaldırmamaktadır.


Kaynak: TÜRMOB
Yasal Uyarı: Bu içerikte yer alan bilgi, görsel, tablolar, açıklama, yorum, analiz ve bir bütün olarak içeriğin tamamı sadece genel bilgilendirme amacıyla verilmiştir. Kişi veya kuruma özel profesyonel bir bilgilendirme ve yönlendirmede bulunma amacı güdülmemiştir. Konu ile benzerlik gösterse de her işletmenin kendi özel şartları nedeniyle farklı durumları olabilir. Bu nedenle, bu yazıda belirtilen içerikte yola çıkarak işletmenizi etkileyecek herhangi bir karar alıp uygulamaya geçmeden önce, uzmanına danışmanız menfaatiniz gereğidir. Muhasebenews veya ilişkili olduğu kişi veya kurumlardan hiç biri, bu belgede yer alan bilgi, tablo, görsel, görüş ve diğer türdeki tüm içeriklerin özel veya resmi, gerçek veya tüzel kişi, kurum ve organizasyonlar tarafından kullanılması sonucunda ortaya çıkabilecek zarar veya ziyandan sorumlu değildir.


BİR CEVAP BIRAK

Please enter your comment!
Please enter your name here