Ana sayfa TTK Limited şirket müdürler kurulu karalarını genel kurul toplantı defterine alabilir miyiz?

  Limited şirket müdürler kurulu karalarını genel kurul toplantı defterine alabilir miyiz?

  99
  0

  Limited şirketlerde müdürler kurulu karar defteri ticaret odaları tarafından şirket kuruluşlarında zorunlu olarak tasdik ediliyor. Ancak bu deftere herhangi bir kayıt yapmıyoruz. Bu nedenle müdürler kurulu karar defterini tasdik ettirmek zorunda mıyız?

  Genel kurul toplantı ve müzakere defteri tutuyor iseniz müdürler kurulu defteri TUTULMAZ. Kapanış tasdiki de yapılmaz.


  Limited şirketlerde ”Müdürler Kurulu Defteri” hariç kapanış tasdikine tabi defter var mıdır? Bu konuda kafalar biraz karışık. Limited şirketler sadece ”Karar Defteri” tutuyorsa Karar Defterini tasdik etmek zorundalar mı?

  Limited şirketler tarafından tutulmakta olan Müdürler Kurulu Karar Defterinin kapanış tasdikinin de izleyen yıl ilk ayın sonuna kadar yapılması zorunludur. 

  Ancak; Limited şirketlerin, müdürler kurulu karar defteri tutmaları zorunlu değildir, bu nedenle geçmiş yılda kullanılmış olan müdürler kurulu karar defterinin kapanış tasdiki yapıldıktan sonra, tekrar açılış tasdikinin yapılmaması tavsiye olunur.

  Yeni TTK hükümlerine göre “karar defteri” yoktur. Limited şirkette aldıkları kararları “Genel kurul toplantı ve müzakere defterine “kaydetmek zorundadırlar. 

  Bu defterin kapanış onayı veya ara tasdiki yoktur. Defter bitene kadar kullanılır. Bittikten sonra yenisi onaylatılır.  Bir limited şirket kuruldu iki tane münferit temsil yetkisine sahip müdür var. Birisi müdürler kurulu başkanı, bu durumda müdürler kurulu karar defteri tasdik ettirmemiz zorunlu mu? 

  Genel kurul toplatı ve müzakere defteri tutulacak. LİMİTED ŞİRKETLERİN TUTACAĞI DEFTERLER: 

  a) Yevmiye Defteri 

  b) Defteri Kebir 

  c) Envanter Defteri 

  d) Pay Defteri 

  e) Genel Kurul Toplantı ve Müzakere Defteri 

  Limited şirketlerde halen kullanılmakta olan ortaklar kurulu karar defterlerinde yeterli yaprakları bulunmak kaydıyla, genel kurul toplantı ve müzakere defteri olarak kullanılmaya devam olunabilir. (Ticari Defter Tebliği Geçici Madde -3/2) 

  Mevcut durumda kullanılmakta olan, pay defteri ile genel kurul toplantı ve müzakere defteri yeterli yaprakları bulunmak kaydıyla ve bu Tebliğde belirtilen bilgilerden eksik olanların yazılması suretiyle açılış onayı yapılmaksızın kullanılmaya devam edilebilir. (Ticari defter tebliği Geçici Madde -3/1)


  Türk Ticaret Kanunu

  I – Müdürler

  Genel olarak

  MADDE 623– (1) Şirketin yönetimi ve temsili şirket sözleşmesi ile düzenlenir. Şirketin sözleşmesi ile yönetimi ve temsili, müdür sıfatını taşıyan bir veya birden fazla ortağa veya tüm ortaklara ya da üçüncü kişilere verilebilir. En azından bir ortağın, şirketi yönetim hakkının ve temsil yetkisinin bulunması gerekir.

  (2) Şirketin müdürlerinden biri bir tüzel kişi olduğu takdirde, bu kişi bu görevi tüzel kişi adına yerine getirecek bir gerçek kişiyi belirler.

  (3) Müdürler, kanunla veya şirket sözleşmesi ile genel kurula bırakılmamış bulunan yönetime ilişkin tüm konularda karar almaya ve bu kararları yürütmeye yetkilidirler.

  Müdürlerin birden fazla olmaları

  MADDE 624– (1) Şirketin birden fazla müdürünün bulunması hâlinde, bunlardan biri, şirketin ortağı olup olmadığına bakılmaksızın, genel kurul tarafından müdürler kurulu başkanı olarak atanır.

  (2) Başkan olan müdür veya tek müdürün bulunması hâlinde bu kişi, genel kurulun toplantıya çağrılması ve genel kurul toplantılarının yürütülmesi konularında olduğu gibi, genel kurul başka yönde bir karar almadığı ya da şirket sözleşmesinde farklı bir düzenleme öngörülmediği takdirde, tüm açıklamaları ve ilanları yapmaya da yetkilidir.

  (3) Birden fazla müdürün varlığı hâlinde, bunlar çoğunlukla karar alırlar. Eşitlik hâlinde başkanın oyu üstün sayılır. Şirket sözleşmesi, müdürlerin karar almaları konusunda değişik bir düzenleme öngörebilir.

  II – Görevler, yetkiler ve yükümlülükler

  Devredilemez ve vazgeçilemez görevler

  MADDE 625– (1) Müdürler, kanunların ve şirket sözleşmesinin genel kurula görev ve yetki vermediği bütün konularda görevli ve yetkilidir. Müdürler, aşağıdaki görevlerini ve yetkilerini devredemez ve bunlardan vazgeçemezler:

  a) Şirketin üst düzeyde yönetilmesi ve yönetimi ve gerekli talimatların verilmesi.

  b) Kanun ve şirket sözleşmesi çerçevesinde şirket yönetim örgütünün belirlenmesi.

  c) Şirketin yönetimi için gerekli olduğu takdirde, muhasebenin, finansal denetimin ve finansal planlamanın oluşturulması.

  d) Şirket yönetiminin bazı bölümleri kendilerine devredilmiş bulunan kişilerin, kanunlara, şirket sözleşmesine, iç tüzüklere ve talimatlara uygun hareket edip etmediklerinin gözetimi.

  e) Küçük limited şirketler hariç, risklerin erken teşhisi ve yönetimi komitesinin kurulması.

  f) Şirket finansal tablolarının, yıllık faaliyet raporunun ve gerekli olduğu takdirde topluluk finansal tablolarının ve yıllık faaliyet raporunun düzenlenmesi.

  g) Genel kurul toplantısının hazırlanması ve genel kurul kararlarının yürütülmesi.

  h) Şirketin borca batık olması hâlinde durumun mahkemeye bildirilmesi.

  (2) Şirket sözleşmesinde, müdürün veya  müdürlerin;

  a) Aldıkları belirli kararları ve

  b) Münferit sorunları,

  genel kurulun onayına sunmaları gereği öngörülebilir. Genel kurulun onayı müdürlerin sorumluluğunu ortadan kaldırmaz, sınırlandırmaz. Türk Borçlar Kanununun 51 ve 52 nci madde hükümleri saklıdır.

  Özen ve bağlılık yükümü, rekabet yasağı

  MADDE 626– (1) Müdürler ve yönetimle görevli kişiler, görevlerini tüm özeni göstererek yerine getirmek ve şirketin menfaatlerini, dürüstlük kuralı çerçevesinde, gözetmekle yükümlüdürler. 202 ilâ 205 inci madde hükümleri saklıdır.

  (2) Şirket sözleşmesinde aksi öngörülmemiş veya diğer tüm ortaklar yazılı olarak izin vermemişse, müdürler şirketle rekabet oluşturan bir faaliyette bulunamazlar. Şirket sözleşmesi ortakların onayı yerine ortaklar genel kurulunun onay kararını öngörebilir.

  (3) Müdürler de ortaklar için öngörülmüş bulunan bağlılık borcuna tabidir.

  Eşit işlem

  MADDE 627– (1) Müdürler ortaklara eşit şartlar altında eşit işlem yaparlar.

  III – Müdürlerin yerleşim yeri

  MADDE 628 (Mülga: 26/6/2012-6335/43 md.)

  IV – Temsil yetkisinin kapsamı, sınırlandırılması

  MADDE 629– (1) Müdürlerin temsil yetkilerinin kapsamına, yetkinin sınırlandırılmasına, imzaya yetkili olanların belirlenmesine, imza şekli ile bunların tescil ve ilanına bu Kanunun anonim şirketlere ilişkin ilgili hükümleri kıyas yolu ile uygulanır.

  (2) Sözleşmenin yapılması sırasında şirket tek ortak tarafından ister temsil edilsin ister edilmesin, tek ortaklı limited şirketlerde, bu ortak ile şirket arasında yapılan sözleşmenin geçerli olması, sözleşmenin yazılı şekilde yapılmasına bağlıdır. Bu zorunluluk, piyasa şartlarına göre günlük, önemsiz ve sıradan işlemlere ilişkin sözleşmelere uygulanmaz.

  (3) (Ek: 10/9/2014 – 6552/132 md.) Müdürler tarafından şirkete hizmet akdi ile bağlı olanların sınırlı yetkiye sahip ticari vekil veya diğer tacir yardımcıları olarak atanması hususunda 367 ncimadde ile 371 inci maddenin yedinci fıkrası kıyasen limited şirketlere de uygulanır.

  V – Görevden alma, yönetim ve temsil yetkisinin geri alınması ve sınırlandırılması

  MADDE 630– (1) Genel kurul, müdürü veya müdürleri görevden alabilir, yönetim hakkını ve temsil yetkisini sınırlayabilir.
  Kaynak:TTK İSMMMO
  Yasal Uyarı: Bu içerikte yer alan bilgi, görsel, tablolar, açıklama, yorum, analiz ve bir bütün olarak içeriğin tamamı sadece genel bilgilendirme amacıyla verilmiştir. Kişi veya kuruma özel profesyonel bir bilgilendirme ve yönlendirmede bulunma amacı güdülmemiştir. Konu ile benzerlik gösterse de her işletmenin kendi özel şartları nedeniyle farklı durumları olabilir. Bu nedenle, bu yazıda belirtilen içerikte yola çıkarak işletmenizi etkileyecek herhangi bir karar alıp uygulamaya geçmeden önce, uzmanına danışmanız menfaatiniz gereğidir. Muhasebenews veya ilişkili olduğu kişi veya kurumlardan hiç biri, bu belgede yer alan bilgi, tablo, görsel, görüş ve diğer türdeki tüm içeriklerin özel veya resmi, gerçek veya tüzel kişi, kurum ve organizasyonlar tarafından kullanılması sonucunda ortaya çıkabilecek zarar veya ziyandan sorumlu değildir.


  BİR CEVAP BIRAK

  Please enter your comment!
  Please enter your name here