Ana sayfa Vergi Liman’da inşa edilecek idari bina için yapılacak malzeme alımlarında kdv istinası var...

Liman’da inşa edilecek idari bina için yapılacak malzeme alımlarında kdv istinası var mıdır?

439
0

Liman’da inşa edilecek idari bina için yapılacak malzeme alımlarında kdv istinası var mıdır?

KONU

Limanda inşa edilecek idari binanın KDV’den istisna olup olmadığı.  

SORU

……. İlçesinde liman işletmeciliği faaliyetinizin bulunduğu, gümrüklü saha sınırları içinde yönetim (idari) binası yaptıracağınızdan bahisle söz konusu bina inşasına yönelik inşaat taahhüt işleri ve bununla ilgili ekipman, makine teçhizat, sarf malzeme, yedek parça, iş makinesi çalışması gibi alımların katma değer vergisinden (KDV) istisna olup olmadığı hususlarında görüş talep edilmektedir.

CEVAP


Buna göre, şirketiniz tarafından gümrüklü saha sınırları içinde yaptırılacak olan yönetim (idari) binası inşasına yönelik mal teslimleri ve inşaat taahhüt işlerinin KDV den istisna tutulması mümkün bulunmaktadır.

Ancak, şirketinizin Kanunun 13/e maddesi kapsamında mal teslimi ve inşaat taahhüt işi olarak değerlendirilmeyen mobilya, mefruşat ve benzeri demirbaşlar ile binek otomobili, insan taşımaya mahsus otobüs, minibüs ve benzeri araç alımında istisna uygulanmayacaktır. Ayrıca bunların yedek parça, yakıt, tadil, bakım ve onarım masrafları da istisna kapsamına girmemektedir.


T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

BURSA VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Mükellef Hizmetleri Gelir Grup Müdürlüğü

 

   
Sayı : 45404237-130[I-13-294]-103 09/04/2014
Konu : Limanda inşa edilecek idari binanın KDV’den istisna olup olmadığı.  

 

İlgide kayıtlı özelge talep formunuzda, ……. İlçesinde liman işletmeciliği faaliyetinizin bulunduğu, gümrüklü saha sınırları içinde yönetim (idari) binası yaptıracağınızdan bahisle söz konusu bina inşasına yönelik inşaat taahhüt işleri ve bununla ilgili ekipman, makine teçhizat, sarf malzeme, yedek parça, iş makinesi çalışması gibi alımların katma değer vergisinden (KDV) istisna olup olmadığı hususlarında görüş talep edilmektedir.

KDV Kanununun,

-1/1 inci maddesinde, Türkiye’de yapılan ticari, sınai, zirai faaliyet ve serbest meslek faaliyeti çerçevesindeki teslim ve hizmetlerin KDV ye tabi olduğu,

-13/e maddesinde, Limanlara bağlantı sağlayan demiryolu hatları, limanlar ve hava meydanlarının inşası, yenilenmesi ve genişletilmesi işlerini fiilen kendisi yapan veya yaptıran mükellefler ile genel bütçeli idarelere bu işlere ilişkin olarak yapılan mal teslimleri ve inşaat taahhüt işlerinin KDV den istisna olduğu, hüküm altına alınmıştır.

İstisna uygulamalarının usul ve esasları 93, 96 ve 113 Seri No.lu KDV Genel Tebliğlerinde belirlenmiş olup,

93 Seri No.lu KDV Genel Tebliğinin (1.3.) bölümünde;

– KDV Kanununun 13 üncü maddesine eklenen (e) bendi ile limanlar ve hava meydanlarının inşası, yenilenmesi ve genişletilmesi işlerini fiilen kendisi yapan veya yaptıran mükelleflere (3946 sayılı Kanun kapsamında Yap-İşlet-Devret Modeli Çerçevesinde yapan veya yaptıran mükellefler dahil) bu işlere ilişkin olarak yapılan mal teslimleri ve inşaat taahhüt işleri katma değer vergisinden istisna edildiği,

– Bu hükmün uygulanmasında; liman kavramının; gemilerin yolcu indirip-bindirme, yükleme-boşaltma, bağlama ve beklemelerine elverişli yeterli su derinliğine sahip, teknik ve sosyal altyapı tesisleri, yönetim, destek, bakım-onarım ve depolama birimleri bulunan tabii veya suni olarak rüzgâr ve deniz tesirlerinden korunmuş kıyı yapılarını (kruvaziyer limanlar ile yat limanları da bu kapsamda değerlendirilecektir) ifade edeceği,

– İstisnanın uygulanabilmesi için satın alınan mal ve hizmetlerin liman ve hava meydanlarının inşası, yenilenmesi ve genişletilmesi faaliyetlerinde kullanılması gerektiği, mobilya, mefruşat ve benzeri demirbaşlar ile binek otomobili, insan taşımaya mahsus otobüs, minibüs ve benzeri araç alımlarının istisna kapsamında değerlendirilmeyeceği, istisna kapsamında değerlendirilmeyecek olan bu alımların yedek parça, yakıt, tadil, bakım ve onarım masrafları ile ana hizmet birimlerinin tadil, bakım, onarım, ısıtma, aydınlatma giderleri, her türlü büro malzemesi, kırtasiye, yiyecek, giyecek gibi alımlar ve temizlik hizmetlerinde istisna uygulanmayacağı ancak, yukarıda sayılan faaliyetlerin icrası ile ilgili ekipman, makine, teçhizat, sarf malzemesi, yedek parça, iş makinesi, enerji gibi mal alımları ile inşaat taahhüt işlerinin istisna kapsamında değerlendirileceği, ifade edilmiştir.

Buna göre, şirketiniz tarafından gümrüklü saha sınırları içinde yaptırılacak olan yönetim (idari) binası inşasına yönelik mal teslimleri ve inşaat taahhüt işlerinin KDV den istisna tutulması mümkün bulunmaktadır.

Ancak, şirketinizin Kanunun 13/e maddesi kapsamında mal teslimi ve inşaat taahhüt işi olarak değerlendirilmeyen mobilya, mefruşat ve benzeri demirbaşlar ile binek otomobili, insan taşımaya mahsus otobüs, minibüs ve benzeri araç alımında istisna uygulanmayacaktır. Ayrıca bunların yedek parça, yakıt, tadil, bakım ve onarım masrafları da istisna kapsamına girmemektedir.


BENZER İÇERİKLER

Ar-Ge Proje Değerlendirme Komisyonu üyelerine ödenen ücretler için G.V. ve KDV istisnası var mıdır?

Yurt dışından uçak motoru kiralanırsa ithalat sırasında KDV istisnası uygulanır mı?

Gümrük beyannameli mal ihracında KDV istisnasının kapsamı ve beyanı nedir?

Mal ihracında KDV istisnasının tevsiki nasıl yapılır?

Serbest Bölgelerde Verilen Hizmetler ve Bu Bölgelere İlişkin Yük Taşıma İşlerinde KDV İstisnası Nasıl Uygulanır?

 

 

BİR CEVAP BIRAK

Please enter your comment!
Please enter your name here