Ana sayfa Vergi Kurumlar Vergisinin Tarhı nedir?

Kurumlar Vergisinin Tarhı nedir?

1186
0

Kurumlar Vergisinin Tarhı nedir?

Kurumlar Vergisinin Tarhı

16.1. Vergilendirme dönemi

Kurumlar vergisinde vergilendirme dönemi, hesap dönemidir. Kendilerine özel hesap dönemi tayin edilenlerin vergilendirme dönemi ise özel hesap dönemidir.
Kesinti suretiyle ödenen vergilerde, istihkak sahiplerince ayrıca yıllık beyanname verilmeyen hallerde, vergi kesintisinin ilgili bulunduğu dönemler vergilendirme dönemi sayılır.

16.2. Tarhiyatı yapmaya yetkili vergi dairesi

Kurumlar vergisi, beyannamenin verildiği vergi dairesince tarh olunur.

16.3. Tarhiyatın muhatabı

Kurumlar vergisi,

  • Kurumlar Vergisi Kanununa göre mükellef olanların tüzel kişiliği adına,
  • İktisadi kamu kuruluşları ile derneklere ve vakıflara ait iktisadi işletmelerden tüzel kişiliği haiz olmayanlar için bağlı oldukları kamu tüzel kişileri ya da dernek veya vakıf adına,
  • Fonlarda fonun kurucusu adına,
  • İş ortaklıklarında ise verginin ödenmesinden müteselsilen sorumlu olmak üzere yönetici ortak veya ortaklardan herhangi birisi adına

tarh olunur.

(14 Seri No.lu Kurumlar Vergisi Genel Tebliği ile eklenmiştir. Ek paragraf: RG-23/12/2017-30279) (*)
Kurumlar vergisinden muaf olan kooperatiflerin ortak dışı işlemleri nedeniyle oluşan iktisadi işletmenin kazançları üzerinden hesaplanan kurumlar vergisi, kooperatif tüzel kişiliği adına tarh olunur.

16.4. Tarhiyatın zamanı

Kurumlar vergisi, bağlı olunan vergi dairesine beyannamenin verildiği günde, beyanname posta ile gönderilmişse, vergiyi tarh edecek daireye geldiği tarihi izleyen üç gün içinde tarh edilir.

(*) 23/12/2017 tarihli ve 30279 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan tebliğ değişikliği ile tebliğe “16.3. Tarhiyatın muhatabı” başlıklı bölümünün sonuna paragraf eklenmiştir. 


BENZER İÇERİKLER

Tarh, Tahakkuk, Tebliğ, Tahsil Nedir?

 

Bilanço Nedir?

Kira Geliri Nasıl Tespit Edilir?

Gelir Vergisinde Diplomat Muaflığı

 

 

Temettülerde Gelir Vergisi Tevkifatı Hangi Tarihte Yapılmalıdır?

 

BİR CEVAP BIRAK

Please enter your comment!
Please enter your name here