Ana sayfa Vergi Kurumlar Vergisine Göre Eğitim İstisnasından Vazgeçilebilir mi?

  Kurumlar Vergisine Göre Eğitim İstisnasından Vazgeçilebilir mi?

  1001
  0

  (GİB – ÖZELGE)

  Konu: Eğitim istisnasından vazgeçilip vazgeçilemeyeceği

  İlgide kayıtlı yazınızda, Ankara Vergi Başkanlığı ………….. Vergi Dairesi Müdürlüğünün …………………… vergi kimlik numaralı mükellefi olduğunuz, özel okul işletmeciliği faaliyetiyle iştigal ettiğiniz, sahibi olduğunuz iki adet anaokulunun işletilmesinden elde edilen kazançların 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 5’inci maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendi kapsamında kurumlar vergisinden müstesna tutulması amacıyla Başkanlığımıza başvurduğunuz ancak (2014-2017) yılları için söz konusu istisnadan yararlanma talebinizden vazgeçmek istediğiniz belirtilerek konuya ilişkin olarak Başkanlığımız görüşü talep edilmektedir.

  5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 5’inci maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendinde; “Okul öncesi eğitim, ilköğretim, özel eğitim ve orta öğretim özel okulları ile Bakanlar Kurulunca vergi muafiyeti tanınan vakıflara veya kamu yararına çalışan derneklere bağlı rehabilitasyon merkezlerinin işletilmesinden, ilgili Bakanlığın görüşü alınmak suretiyle Maliye Bakanlığının belirleyeceği usuller çerçevesinde beş hesap dönemi itibarıyla elde edilen kazançlar (İstisna, belirtilen okulların ve rehabilitasyon merkezlerinin faaliyete geçtiği hesap döneminden itibaren başlar.).” hükümleri yer almaktadır.

  Konuya ilişkin olarak 1 seri no.lu Kurumlar Vergisi Genel Tebliğinin “5.10. Eğitim tesisleri ile rehabilitasyon merkezlerinin işletilmesinden elde edilen kazançlara ilişkin istisna” başlıklı bölümünde gerekli açıklamalar yapılmıştır

  İlgi yazınız ve eklerinin tetkikinden, Başkanlığımızın 08.11.2013 tarihli ve 111516 sayılı yazısıyla, şirketinizce ………………….. ve ……………….nun işletilmesinden (2013-2017) yıllarında elde edilecek kazançların kurumlar vergisinden istisna edilmesinin uygun görüldüğü anlaşılmıştır.

  Vergi istisnaları verginin konusuna giren kazanç ve iratların verginin kapsamı dışında bırakılması olup bu yönü ile vergi istisnalarından yararlanmak bir zorunluluk değildir. Vergi istisnaları belli alanlarda faaliyet gösteren mükellefleri teşvik etmek üzere getirilmiş birer ayrıcalıktır.

  Buna göre, şirketinizce …………………… ve ……………………. işletilmesinden elde edilecek kazançların Kurumlar Vergisi Kanununun 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendi uyarınca kurumlar vergisinden istisna edilmesine ilişkin talebinizden (2014-2017) yılları için vazgeçmeniz mümkün bulunmaktadır.

  Kaynak: Ankara Vergi Dairesi Başkanlığı
  28 Nisan 2015 Tarih ve 38418978-125[5-15/21]-432 Sayılı Özelge

  Yasal Uyarı: Bu yazıdaki bilgiler sadece genel bilgilendirme amacıyla verilmiştir. Kişi veya kuruma özel profesyonel bir bilgilendirme amacı güdülmemiştir. Konu ile benzerlik gösterse de her işletmenin kendi özel şartları nedeniyle farklı durumları olabilir. Bu nedenle, bu yazıda belirtilen bilgilerden yola çıkarak işletmenizi etkileyecek herhangi bir karar alıp uygulamaya geçmeden önce, uzmanına danışmanız menfaatiniz gereğidir. Muhasebenews veya ilişkili olduğu kişi veya kurumlardan hiç biri, bu belgede yer alan bilgilerin özel veya resmi, gerçek veya tüzel kişi, kurum ve organizasyon

  BİR CEVAP BIRAK

  Please enter your comment!
  Please enter your name here