Ana Sayfa Vergi Kurumlar Vergisi Tevkifat Oranları – (KVK’nun 30 ve Geçici1/4 ile GVK’nun Geçici...

Kurumlar Vergisi Tevkifat Oranları – (KVK’nun 30 ve Geçici1/4 ile GVK’nun Geçici 67’inci Maddeleri Uyarınca Dar Mükellef)

1873
0

Kurumlar Vergisi Tevkifat Oranları – (KVK’nun 30 ve Geçici1/4 ile GVK’nun Geçici 67’inci Maddeleri Uyarınca Dar Mükellef)


 

KURUMLAR VERGİSİ TEVKİFAT ORANLARI
(5520 Sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 30 ve Geçici 1/4 ile GVK’nun Geçici 67’inci Maddeleri ve 2009/14593 s.BKK. Uyarınca Dar Mükellef Kurumlara Yapılan Ödemeler İçin Geçerli Kesinti Oranları

İlgili Madde

Açıklama

Oran

KVK 30/1-a

Gelir Vergisi Kanununda belirtilen esaslara göre birden fazla takvim yılına yaygın inşaat ve onarım işleri ile uğraşan kurumlara bu işleri ile ilgili olarak yapılan hakediş ödemeleri

%3

KVK 30/1-b

Petrol arama faaliyetleri için yapılan serbest meslek kazancı ödemeleri

%5

KVK 30/1-b

Diğer serbest meslek kazancı ödemeleri

%20

KVK 30/1-c

3226 sayılı Finansal Kiralama Kanunu kapsamındaki faaliyetlerden sağlanacak gayrimenkul sermaye iratlarından

%1

KVK 30/1-c

Diğer gayrimenkul sermaye iratları

%20

GVK Geç. 67/1

1.1.2006 tarihinden sonra ihraç edilen h er nevi
tahvil ve Hazine bonolarının faizleri ile Toplu
Konut İdaresi ve Özelleştirme İdaresince çıkarılan menkul kıymetlerden ve varlık kiralama şirketleri tarafından ihraç edilen kira sertifikalarından sağlanan gelirlerden sağlanan gelirler

%0

Geç. 67/4

Mevduat Faizleri

Döviz Tevdiat Hesaplarına Yürütülen Faizlerden (Vadelerine Göre)

13%, 15%, 18%

Mevduat Hesaplarına Yürütülen Faizlerden (Vadelerine Göre)

10%, 12%, 15%

Geç. 67/4

Menkul Kıymetlerin Geri Alım Ve Satım Taahhüdü Ve İktisap Veya Elden Çıkarılması Karşılığında Sağlanan Menfaatler (Repo Gelirleri)

%15

Geç. 67/4

Katılım Bankaları Tarafından Katılma Hesabı Karşılığında Ödenen Kar Payları

Katılım Bankalarınca Döviz Katılma Hesaplarına Ödenen Kar Paylarından (Vadelerine Göre)

13%, 15%, 18%

Katılım Bankaları Tarafından Katılma Hesabı Karşılığında Ödenen Kar Paylarından (Vadelerine Göre)

10%, 12%, 15%

Geç. 67/4

Kar Ve Zarar Ortaklığı Belgesi Karşılığı Ödenen Kar Payları

%15

KVK 30/1-ç
KVK 30/1-ç
Her nevi alacak faizlerinden;

-Yabancı devletler, uluslararası kurumlar veya yabancı bankalardan ya da bulunduğu ülkede mutad olarak kredi vermeye yetkilendirilmiş olup sadece ilişkili bulunduğu kurumlara değil tüm gerçek ve tüzel kişilere kredi veren kurumlardan alınan her türlü krediler için ödenecek faizlerden (katılım bankalarının kendi usullerine göre yurt dışından sağladıkları fonlar ve benzeri kaynaklar için ödedikleri kâr payları dahil)

-Bankaların 5411 sayılı Bankacılık Kanunu uyarınca uygun görülen ikincil sermaye benzeri kredileri ile bankaların ve diğer kurumların bir akım veya varlık portföyüne dayalı olarak yurt dışında menkul kıymetleştirme yöntemiyle temin ettikleri kredileri için ödenecek faizlerden

-Katılım  bankaları tarafından  ödenen kâr payları  hariç  olmak üzere,  mal tedarikinden kaynaklanan vade farkları üzerinden

%0

%1

%5

KVK 30/1-ç

GVK’nun 75/10’uncu maddesinde yazılı menkul
sermaye iratları (Her çeşit senetlerin ıskonto edilmesi karşılığından alınan iskonto bedelleri-yurtdışında factoring kuruluşlarına ödenen faizler)

%10

KVK 30/2

Ticari veya zirai kazanca dahil olup olmadığına bakılmaksızın telif, imtiyaz, ihtira, işletme, ticaret unvanı, marka ve benzeri gayrimaddi hakların satışı, devir ve temliki karşılığında nakden veya hesaben ödenen veya tahakkuk ettirilen bedeller üzerinden

%20

KVK 30/3

Tam mükellef kurumlar tarafından, Türkiye’de bir iş yeri veya daimi temsilci aracılığıyla kar payı elde edenler hariç olmak üzere dar mükellef kurumlara veya kurumlar vergisinden muaf olan dar mükelleflere dağıtılan (karın sermayeye eklenmesi kar dağıtımı sayılmaz) ve Gelir Vergisi Kanununun 75 inci maddesinin ikinci fıkrasının (1), (2) ve (3) numaralı bentlerinde sayılan kar payları (5520 sayılı Kanunun 15 inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca vergi kesintisine tabi tutulan kazançlar hariç) üzerinden

%15

KVK 30/5

Türkiye’de işyeri ve daimi temsilcisi bulunmayan mükelleflerin, yetkili makamların izniyle açılan sergi ve panayırlarda yaptıkları ticari faaliyetlerden elde ettikleri kazançlar üzerinden

%0

KVK 30/6

Yıllık veya özel beyanname veren dar mükellef kurumların, indirim ve istisnalar düşülmeden önceki kurum kazancından, hesaplanan kurumlar vergisi düşüldükten sonra kalan kısımdan ana merkeze
aktardıkları tutar üzerinden

%15

GVK Geç. 67/1

Halka açık şirketlerin 1.1.2006 tarihinden sonra iktisap edilen ve 1 yıldan kısa bir süre ile elde tutulan hisse senetlerinin Türkiye’de faaliyette bulunan banka veya aracı kurumlar aracılığıyla elden çıkarılmasından sağlanan kazançlar (Gayrimenkul ve menkul kıymet yatırım ortaklıklarının hisse senetlerinin satışı dahil)

%0

GVK Geç. 67/1

Menkul kıymet yatırım fonu katılma belgelerinin kar payları (yani bunların ilgili fona iadesinden sağlanan gelirler)

%0

GVK Geç. 67/1

1.1.2006 tarihinden sonra ihraç edilen her nev’i tahvil (Devlet-özel sektör) ve Hazine bonolarının Türkiye’de faaliyette bulunan banka veya aracı kurumlar kanalıyla elden çıkarılmasından sağlanan kazançlar

%0

GVK Geç. 67/1

Vadeli İşlem Ve Opsiyon Sözleşmelerinden Elde Edilen Gelirler

Hisse Senetlerine Veya Hisse Senedi Endekslerine Dayalı İşlemlerden

0%

Diğerlerinden

10%

KVK 30/7

Kazancın elde edildiği ülke vergi sisteminin, Türk vergi sisteminin yarattığı vergilendirme kapasitesi ile aynı düzeyde bir vergilendirme imkanı sağlayıp sağlamadığı bilgi değişimi hususunun göz önünde bulundurulması suretiyle hususunun göz önünde bulundurulması suretiyle Bakanlar Kurulunca ilan edilen ülkelerde yerleşik olan veya faaliyette bulunan kurumlara (tam mükellef kurumların bu nitelikteki ülkelerde bulunan iş yerleri dahil) nakden veya hesabın yapılan veya tahakkuk ettirilen her türlü ödemeler üzerinden, bu ödemelerin verginin konusuna girip girmediğine veya ödeme yapılan kurumun mükellef olup olmadığına bakılmaksızın

%30


Kaynak: Gib
Yasal Uyarı: Bu yazıdaki bilgiler sadece genel bilgilendirme amacıyla verilmiştir. Kişi veya kuruma özel profesyonel bir bilgilendirme amacı güdülmemiştir. Konu ile benzerlik gösterse de her işletmenin kendi özel şartları nedeniyle farklı durumları olabilir. Bu nedenle, bu yazıda belirtilen bilgilerden yola çıkarak işletmenizi etkileyecek herhangi bir karar alıp uygulamaya geçmeden önce, uzmanına danışmanız menfaatiniz gereğidir. Muhasebenews veya ilişkili olduğu kişi veya kurumlardan hiç biri, bu belgede yer alan bilgilerin özel veya resmi, gerçek veya tüzel kişi, kurum ve organizasyonlar tarafından kullanılması sonucunda ortaya çıkabilecek zarar veya ziyandan sorumlu değildir.


BENZER İÇERİKLER


 

Yabancı para cinsinden ihraç edilen menkul kıymetlere ilişkin işlemlerde tevkifat matrahı ne olacaktır?

 

Alım-Satım işlemlerinde tevkifat matrahı ne olacaktır?

 

Tevkifata (Kesintiye) Tabi Olmayan Gelirler nelerdir?

 

Tevkifata (Kesintiye) tabi olan gelirler nelerdir?

 

Yabancı Şirket Ortağına Kar Dağıtımında Tevkifat Oranı Nasıl Hesaplanır?

 

Önceki İçerikTÜRKİYE EKONOMİSİ – Ünite 8 Ünite Anlatımı
Sonraki İçerikVergi idaresi tarafından Vatandaşlara Tanınan Haklar İle Başvuruda Bulunulabilecek Merciler

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz