Ana sayfa Vergi Kurum Kazancından İndirilemeyecek Giderler

  Kurum Kazancından İndirilemeyecek Giderler

  2247
  0

  1- GELİR VERGİSİ KANUNUNA GÖRE İNDİRİLEMEYECEK GİDERLER
  Aşağıda yazılı ödemelerin gider olarak indirilmesi kabul olunmaz.
  1.1- Teşebbüs sahibi ile eşinin ve çocuklarının işletmeden çektikleri paralar veya aynen aldıkları sair değerler.

  1.2- Teşebbüs sahibinin kendisine, eşine, küçük çocuklarına işletmeden ödenen aylıklar, ücretler, ikramiyeler, komisyonlar ve tazminatlar.

  1.3- Teşebbüs sahibinin işletmeye koyduğu sermaye için yürütülecek faizler.

  1.4- Teşebbüs sahibinin, eşinin ve küçük çocuklarının işletmede cari hesap veya diğer şekillerdeki alacakları üzerinden yürütülecek faizler.

  1.5- Teşebbüs sahibinin, ilişkili kişilerle emsallere uygunluk ilkesine aykırı olarak tespit edilen bedel veya fiyatlar üzerinden mal veya hizmet alım ya da satımında bulunması halinde, emsallere uygun bedel veya fiyatlar ile teşebbüs sahibince uygulanmış bedel veya fiyat arasındaki işletme aleyhine oluşan farklar işletmeden çekilmiş sayılır.

  1.6- Her türlü para cezaları ve vergi cezaları ile teşebbüs sahibinin suçlarından doğan tazminatlar.

  1.7- Her türlü alkol ve alkollü içkiler ile tütün ve tütün mamullerine ait ilan ve reklam giderlerinin % 50’si.

  1.8- Kiralama yoluyla edinilen veya işletmede kayıtlı olan yat, kotra, tekne, sürat teknesi gibi motorlu deniz, uçak ve helikopter gibi hava taşıtlarından işletmenin esas faaliyet konusu ile ilgili olmayanların giderleri ile amortismanları.

  1.9- Kullanılan yabancı kaynakları öz kaynaklarını aşan işletmelerde, aşan kısma münhasır olmak üzere, yatırımın maliyetine eklenenler hariç, işletmede kullanılan yabancı kaynaklara ilişkin faiz, komisyon, vade farkı, kâr payı, kur farkı ve benzeri adlar altında yapılan gider ve maliyet unsurları toplamının %10’unu aşmamak üzere Bakanlar Kurulunca kararlaştırılan kısmı.

  1.10- Basın yoluyla işlenen fiillerden veya radyo ve televizyon yayınlarından doğacak maddî ve manevî zararlardan dolayı ödenen tazminat giderleri.

  ***Bu maddenin uygulanmasında, kolektif şirketlerin ortakları ile adi ve eshamlı komandit şirketlerin komandite ortakları teşebbüs sahibi sayılır.

  2- KURUMLAR VERGİSİ KANUNUNA GÖRE İNDİRİLEMEYECEK GİDERLER
  2.1- Öz sermaye üzerinden ödenen veya hesaplanan faizler.
  2.2- Örtülü sermaye üzerinden ödenen veya hesaplanan faizler.
  2.3- Sermaye şirketlerince dağıtılan örtülü kazançlar.
  2.4- İhtiyat akçeleri.
  2.5- Dar mükellef kurumlara özgü indirilemeyecek giderler.
  2.6- Kurumlar vergisi ile her türlü para cezaları.
  2.7- Menkul kıymet pazarlama komisyonları.
  2.8- Gecikme faizleri.
  2.9- Alkollü içki ve tütün reklam giderleri.
  2.10- Deniz ve hava taşıtlarının giderleri ve amortismanları.
  2.11- Basın yoluyla işlenen fiillerden dolayı ödenen tazminatlar.

  3- İNDİRİMİ KABUL EDİLMEYEN DİĞER GİDERLER
  3.1- Yönetim Kurulu başkan ve üyelerine ödenen kâr payları GVK’nun 75/3 üncü maddesine göre menkul sermaye iradı sayıldığından gider olarak indirilemez.

  3.2- Ticari işletmelerde çalınma, kaybolma, dolandırıcılık vb. nedenlerle doğan zararlar gider olarak indirilemez.

  3.3- Kazancın elde edilmesi ve idame ettirilmesi ile ilgili olmayan giderler indirim konusu yapılamaz.

  3.4- Belgelendirilmeyen veya bir başka kişi veya kurum adına düzenlenmiş belgelere dayanan harcamalar gider olarak indirilemez.

  3.5- Ödenmeyen sigorta primleri indirim konusu yapılamaz.

  3.6- Kanunla belirtilen kurum ve kuruluşlar dışında olan kurum ve kuruluşlara veya siyasi partilere yapılan bağışlar indirim konusu yapılamaz.

  3.7- Dönemsellik ilkesinin bir sonucu olarak cari yıl dışındaki dönemlere ait giderler indirilemez.

  3.8- Mükerrer kaydedilen giderler indirim konusu yapılamaz.

  3.9- İstisna kazançlara ait giderler indirim konusu yapılamaz.

  3.10- VUK hükümlerine uygun olamayan kıdem tazminatı karşılığı, menkul kıymetler değer düşüklüğü karşılığı gibi karşılıklar indirim konusu yapılamaz.

  3.11- Kanunen kabul edilmeyen giderler için yüklenilen KDV indirilemez.

  3.12- Vadeli çekler için hesaplanan reeskontlar ile mevcut borç senetlerini reeskonta tâbi tutmayıp, alacak senetlerini reeskonta tâbi tutan kurumların hesapladıkları reeskontlar indirim konusu yapılamaz.

  Kaynak: 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu – 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu

  Yasal Uyarı: Bu yazıdaki bilgiler sadece genel bilgilendirme amacıyla verilmiştir. Kişi veya kuruma özel profesyonel bir bilgilendirme amacı güdülmemiştir. Konu ile benzerlik gösterse de her işletmenin kendi özel şartları nedeniyle farklı durumları olabilir. Bu nedenle, bu yazıda belirtilen bilgilerden yola çıkarak işletmenizi etkileyecek herhangi bir karar alıp uygulamaya geçmeden önce, uzmanına danışmanız menfaatiniz gereğidir. Muhasebenews veya ilişkili olduğu kişi veya kurumlardan hiç biri, bu belgede yer alan bilgilerin özel veya resmi, gerçek veya tüzel kişi, kurum ve organizasyonlar tarafından kullanılması sonucunda ortaya çıkabilecek zarar veya ziyandan sorumlu değildir.

  BİR CEVAP BIRAK

  Please enter your comment!
  Please enter your name here