Ana sayfa Vergi Kur Korumalı hesaptan elde edilen gelir geçici vergi beyannamesinde hangi kodla bildirilecektir?

  Kur Korumalı hesaptan elde edilen gelir geçici vergi beyannamesinde hangi kodla bildirilecektir?

  70
  0

  31.12.2021 tarihli bilançosunda mevcut olup 25.02.2022 tarihine kadar KKM hesaplarına dönüştürülen para 22.08.2022 de faiz ve kur farkı geliri olarak dönmüştür.3 dönem geçici vergide 14/1-a ya mı yazılmalı?

  375 kod 14/2


  İLİNTİLİ İÇERİK

  Kur korumalı mevduat hesabına ilişkin istisna uygulaması

  T.C.

  GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

  İzmir Vergi Dairesi Başkanlığı

  Gelir Kanunları Gelir Vergileri Grup Müdürlüğü

   

  Sayı

  :

  E-84098128-125[5-2022/7]-561739

  25.10.2022

  Konu

  :

  Kur korumalı mevduat hesabına ilişkin istisna uygulaması

  İlgide kayıtlı özelge talep formunuzda; ilimiz … Vergi Dairesi Müdürlüğünün … vergi kimlik numaralı mükellefi olduğunuz, … Bankası’nın … no.lu Avro hesabında 31/12/2021 tarihinde … Avro döviziniz mevcut iken; 2022 yılının Ocak ve Şubat ayları döneminde çeşitli tarihlerde yapılan dövizli ticari ödeme işlemleriniz neticesinde hesap bakiyenizin 10/02/2022 tarihinde … Avro’ya düşmüş olduğu, ayrıca aynı tarihte hesaba gelen hakediş bedelleri ile hesap bakiyenizin … Avroya ulaştığı, 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun geçici 14 üncü maddesi kapsamında döviz hesabınızda mevcut olan … Avro’nun 16/02/2022 tarihinde Türk lirasına dönüştürülüp Kur Korumalı Mevduat (TL) hesabına aktarıldığı belirtilerek, söz konusu madde kapsamında 2021 yılında elde edilen kur farkı gelirlerinize ilişkin istisna uygulamasının nasıl olacağı konusunda görüş talep edilmektedir.

  Kurumlar Vergisi Kanunun geçici 14 üncü maddesinde, “(1) 14/1/1970 tarihli ve 1211 sayılı Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Kanununun 4 üncü maddesinin üçüncü fıkrasının (I) numaralı bendinin (g) alt bendi hükmüne istinaden Türk lirası mevduat ve katılma hesaplarına dönüşümün desteklenmesi kapsamında dönüşüm kuru üzerinden Türk lirasına çevrilen hesaplar ile ilgili olarak; kurumların 31/12/2021 tarihli bilançolarında yer alan yabancı paralarını, dördüncü geçici vergi dönemine ilişkin beyannamenin verilme tarihine kadar Türk lirasına çevirmeleri ve bu suretle elde edilen Türk lirası varlığı, bu kapsamda açılan en az üç ay vadeli Türk lirası mevduat ve katılma hesaplarında değerlendirmeleri durumunda aşağıda belirtilen kazançlar kurumlar vergisinden müstesnadır:

  a) Bu fıkra kapsamındaki yabancı paraların dönem sonu değerlemesinden kaynaklanan kur farkı kazançlarının 1/10/2021 ila 31/12/2021 tarihleri arasındaki döneme isabet eden kısmı,

   ….” hükmü yer almaktadır.

  11/02/2022 tarihli ve 31747 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Kurumlar Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 1)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 19)’de yapılmış olup, söz konusu Tebliğin;

  – “40.3.1.1. Yabancı paraların dönem sonu değerlemesinden kaynaklanan kur farkı kazançlarına ilişkin istisna”  başlıklı bölümünde, “31/12/2021 tarihli bilançolarında yer alan yabancı paralarını, bu Kanunun geçici 14 üncü maddesi ve 1211 sayılı Kanunun ilgili hükmünde öngörülen süre ve şekilde Türk Lirası mevduat veya katılma hesaplarına dönüştüren kurumlar vergisi mükelleflerinin, söz konusu yabancı paralarının dördüncü geçici vergilendirme (1/10/2021-31/12/2021) dönemine ilişkin dönem sonu değerlemesinden kaynaklanan kur farkı kazançları kurumlar vergisinden istisna tutulacaktır.

  Mükellefler gerek dönem içi gerekse dönem sonu kur farkı kazançlarını muhtelif usullere göre belirleyebilmektedirler. Ancak, istisnaya konu edilecek kur farkı gelirinin tespitine münhasır olmak üzere, dönem içi döviz çıkışlarında ve istisna tutarının hesaplanmasında ilgili hesaba giriş sırasının esas alınması gerekmektedir.

  Öte yandan, 31/12/2021 tarihli bilançonun “Bankalar Hesabında” yer alan yabancı paraların birden fazla döviz tevdiat hesabından oluşması halinde Kurumlar Vergisi Kanununun geçici 14 üncü maddesi ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının ilgili mevzuatı çerçevesinde dönüştürülebilen döviz cinslerine ilişkin döviz tevdiat hesapları istisna tutarının belirlenmesinde birlikte dikkate alınacaktır. İstisna hesabında aynı döviz cinsinden döviz tevdiat hesapları birlikte dikkate alınacağından, bu hesaplar arasında yapılan aktarma işlemlerinin giriş çıkış olarak değerlendirilemeyeceği tabiidir.” ,

  – “40.3.1.1.1. 31/12/2021 tarihli bilançolarda yer alan yabancı paraların bir kısmının Türk Lirasına dönüştürülmesi durumunda istisna uygulanacak tutarın hesabı” başlıklı bölümünde, “Kurumlar vergisi mükelleflerinin, bu istisnanın uygulamasında dikkate alacakları 31/12/2021 tarihli bilançolarında yer alan yabancı para hesaplarına muhtelif tarihlerde yabancı para girişlerinin olması mümkündür.

  Mükellefler tarafından, 31/12/2021 tarihli bilançolarında yer alan yabancı paralarının sadece bir kısmının bu düzenleme kapsamında Türk Lirası mevduat veya katılma hesabına dönüştürülmesi halinde, dönem sonu (31/12/2021) itibarıyla kur farkı değerlemesinden doğan kambiyo karının istisna uygulanacak kısmı, Türk Lirasına dönüştürülen yabancı paraların mükellefin 31/12/2021 tarihli bilançosunda yer alan yabancı para hesabına oranı dikkate alınmak suretiyle tespit edilecektir.

  Ancak, bu değerlemede sadece 31/12/2021 tarihli bilançoda yer alan ve bu Kanun kapsamında dönüştürülebilir nitelikteki yabancı paraların dikkate alınabileceği tabiidir….”,

  açıklamalarına ve konuya ilişkin örneklere yer verilmiştir.

  Bu hüküm ve açıklamalar çerçevesinde; şirketinizin 31/12/2021 tarihli bilançosunda bulunan … Avro tutarlı döviz tevdiat hesabının Kurumlar Vergisi Kanununun ve 1211 sayılı Kanunun ilgili hükümlerinde öngörülen süre ve şekilde … Avro’luk kısmının Türk Lirası mevduat hesabına dönüştürülmesi durumunda, dördüncü geçici vergilendirme (1/10/2021-31/12/2021) dönemine ilişkin dönem sonu değerlemesinden kaynaklanan kur farkı kazançlarının, Türk Lirasına dönüştürülen bu tutara isabet eden kısmının kurumlar vergisinden istisna edilmesi mümkün bulunmaktadır.

  Bilgi edinilmesini rica ederim.


  Kaynak: GİB, İSMMMO
  Yasal Uyarı: Bu içerikte yer alan bilgi, görsel, tablolar, açıklama, yorum, analiz ve bir bütün olarak içeriğin tamamı sadece genel bilgilendirme amacıyla verilmiştir. Kişi veya kuruma özel profesyonel bir bilgilendirme ve yönlendirmede bulunma amacı güdülmemiştir. Konu ile benzerlik gösterse de her işletmenin kendi özel şartları nedeniyle farklı durumları olabilir. Bu nedenle, bu yazıda belirtilen içerikte yola çıkarak işletmenizi etkileyecek herhangi bir karar alıp uygulamaya geçmeden önce, uzmanına danışmanız menfaatiniz gereğidir. Muhasebenews veya ilişkili olduğu kişi veya kurumlardan hiç biri, bu belgede yer alan bilgi, tablo, görsel, görüş ve diğer türdeki tüm içeriklerin özel veya resmi, gerçek veya tüzel kişi, kurum ve organizasyonlar tarafından kullanılması sonucunda ortaya çıkabilecek zarar veya ziyandan sorumlu değildir.


  BİR CEVAP BIRAK

  Please enter your comment!
  Please enter your name here