Ana sayfa Vergi Köy Tüzel Kişiliğince Ekmek İmalatı Yapılması Halinde Kurumlar Vergisi Mükellefiyeti Doğar mı?

  Köy Tüzel Kişiliğince Ekmek İmalatı Yapılması Halinde Kurumlar Vergisi Mükellefiyeti Doğar mı?

  1361
  0

  (GİB – ÖZELGE)

  Konu: Köy tüzel kişiliğince ekmek imalatı yapılması halinde kurumlar vergisi mükellefiyeti

  İlgide kayıtlı özelge talep formunda, ….. Muhtarlığının belediye olma vasfını kaybetmesi nedeniyle köye dönüştüğü, köylünün ortak ihtiyacını karşılamak amacıyla köy tüzel kişiliğince ekmek imalatı yapılacağı belirtilerek köy tüzelkişiliğinin Kurumlar Vergisinden muaf olup olmayacağı hususunda Defterdarlığımızdan görüş talep edilmiştir.

  KURUMLAR VERGİSİ KANUNUNA GÖRE
  5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 1’inci maddesinin birinci fıkrasının (c) bendinde, iktisadi kamu kuruluşlarının kazançlarının kurumlar vergisine tabi olduğu; 2’nci maddesinin üçüncü fıkrasında, devlete, il özel idarelerine, belediyelere, diğer kamu idarelerine ve kuruluşlarına ait veya bağlı olup, faaliyetleri devamlı bulunan ve birinci ve ikinci fıkralar dışında kalan ticari, sınai, zirai işletmelerin iktisadi kamu kuruluşu olduğu; altıncı fıkrasında ise iktisadi kamu kuruluşları ile dernek veya vakıflara ait iktisadi işletmelerin kazanç amacı gütmemeleri faaliyetlerinin kanunla verilmiş görevler arasında bulunması, tüzel kişiliklerinin olmaması bağımsız muhasebelerinin ve kendilerine ayrılmış sermayelerinin veya işyerlerinin bulunmamasının mükellefiyetlerini etkilemeyeceği, mal veya hizmet bedelinin sadece maliyeti karşılayacak kadar olması, kar edilmemesi veya karın kuruluş amaçlarına tahsis edilmesinin bunların iktisadi niteliğini değiştirmeyeceği hükme bağlanmıştır.

  Aynı Kanunun 4’üncü maddesinin birinci fıkrasının;
  – (ı) bendinde; il özel idareleri, belediyeler ve köyler ile bunların oluşturdukları birlikler veya bunlara bağlı kuruluşlar tarafından işletilen; kanal, boru ve benzeri yollarla dağıtım yapan su işletmelerinin, belediye sınırları içinde faaliyette bulunan yolcu taşıma işletmelerinin ve kesim, taşıma ve muhafaza işleriyle sınırlı olmak üzere mezbahaların,
  – (i) bendinde ise; köyler ve köy birlikleri tarafından köylünün genel ve ortak ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla işletilen hamam, çamaşırhane, değirmen, soğuk hava deposu ve bağlı oldukları il sınırları içinde faaliyette bulunmaları şartıyla yolcu taşıma işletmeleri ile köylere ve köy birliklerine ait tarım işletmelerinin,
  kurumlar vergisinden muaf olduğu belirtilmiştir.

  1 Seri no.lu Kurumlar Vergisi Genel Tebliğinin “4.11. Köyler veya köy birlikleri tarafından işletilen işletmeler” başlıklı bölümünde; köyler veya köy birlikleri tarafından köylünün genel ve ortak ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla işletilen hamam, çamaşırhane, değirmen, soğuk hava deposu ve bağlı oldukları il sınırı içinde faaliyette bulunmaları şartıyla yolcu taşıma işletmeleri ile köylere veya köy birliklerine ait tarım işletmelerinin Kurumlar Vergisi Kanununun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (i) bendi kapsamında kurumlar vergisinden muaf olduğu açıklamalarına yer verilmiştir.

  Öte yandan, kurumlar vergisi uygulamasında, köylerin tüzel kişilikleri itibariyle vergi mükellefiyeti bulunmamakla birlikte, söz konusu tüzel kişilik bünyesinde oluşacak iktisadi işletmeleri nezdinde kurumlar vergisi mükellefiyeti tesis edilmektedir.

  Buna göre, köy muhtarlığının köylülerin ekmek ihtiyacını karşılamak amacıyla ekmek imalatı faaliyetinde bulunması bir iktisadi işletme oluşturacağından, köy tüzel kişiliğine bağlı olarak oluşacak iktisadi müessese nezdinde kurumlar vergisi mükellefiyeti tesis edilmesi gerekmekte olup, söz konusu ekmek imalatı faaliyeti 5520 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin 1 inci fıkrasının (i) bendinde sayılan faaliyetler içinde yer almadığından oluşan iktisadi işletmenin kurumlar vergisinden muaf tutulması söz konusu değildir.

  Kaynak: Amasya Valiliği Defterdarlık Gelir Müdürlüğü
  03 Mart 2016 Tarih ve 65771276-120[4-2014/7]-4 Sayılı Özelge

  Yasal Uyarı: Bu yazıdaki bilgiler sadece genel bilgilendirme amacıyla verilmiştir. Kişi veya kuruma özel profesyonel bir bilgilendirme amacı güdülmemiştir. Konu ile benzerlik gösterse de her işletmenin kendi özel şartları nedeniyle farklı durumları olabilir. Bu nedenle, bu yazıda belirtilen bilgilerden yola çıkarak işletmenizi etkileyecek herhangi bir karar alıp uygulamaya geçmeden önce, uzmanına danışmanız menfaatiniz gereğidir. Muhasebenews veya ilişkili olduğu kişi veya kurumlardan hiç biri, bu belgede yer alan bilgilerin özel veya resmi, gerçek veya tüzel kişi, kurum ve organizasyonlar tarafından kullanılması sonucunda ortaya çıkabilecek zarar veya ziyandan sorumlu değildir.

  BİR CEVAP BIRAK

  Please enter your comment!
  Please enter your name here