Ana sayfa Vergi Korunması gerekli taşınmaz kültür varlığında yapılan restorasyonda çalışan işçilerin vergilendirilmesi

  Korunması gerekli taşınmaz kültür varlığında yapılan restorasyonda çalışan işçilerin vergilendirilmesi

  2863 sayılı Kanunun 21 inci maddesinde yer alan istisna, restorasyonda çalışan işçilerin ücretlerini kapsamadığından, kültür varlığı tescilli taşınmazınızın restorasyonunda çalışan işçilerin 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 64 üncü maddesi uyarınca diğer ücretli olarak vergilendirilmesi gerekmektedir.

  149
  0

  T.C.
  KARABÜK VALİLİĞİ
  Defterdarlık Gelir Müdürlüğü

  ACELE

  Sayı

  :

  35831311-010.01-18995

  02.11.2021

  Konu

  :

   Korunması gerekli taşınmaz kültür varlığında yapılan restorasyonda çalışan işçilerin vergilendirilmesi

  İlgide kayıtlı özelge talep formunda, sahibi olduğunuz Kastamonu İli Safranbolu İlçesi, … ada … parselde kayıtlı korunması gerekli kültür varlığı tescilli, mesken amaçlı kullanılan taşınmazın restorasyonunda çalıştırılan işçilerin ücretlerinin 2863 sayılı Kanun kapsamında gelir vergisinden muaf olup olmadığı hususunda Başkanlığımız görüşü talep edilmektedir.

  Bilindiği üzere, 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun “Diğer Ücretler” başlıklı 64 üncü maddesinde; “Aşağıda yazılı hizmet erbabının safi ücretleri takvim yılı başında geçerli olan ve sanayi kesiminde çalışan 16 yaşından büyük işçiler için uygulanan asgari ücretin yıllık brüt tutarının % 25’idir.

  1.Kazançları basit usulde tespit edilen ticaret erbabı yanında çalışanlar;

  2.Özel hizmetlerde çalışan şoförler;

  3.Özel inşaat sahiplerinin ücretle çalıştırdığı inşaat işçileri;

  4.Gayrimenkul sermaye iradı sahibi yanında çalışanlar;

  5.Gerçek ücretlerinin tespitine imkan olmaması sebebiyle, Danıştayın müsbet mütalaasıyla, Maliye Bakanlığınca bu kapsama alınanlar.

  Diğer ücretler için yıllık beyanname verilmez, diğer gelirler nedeniyle beyanname verilmesi halinde de bunlar beyannameye ithal edilmez.”  hükmüne yer verilmiştir.

  Diğer taraftan, 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanununun “İstisnalar ve Muafiyetler” başlıklı 21 inci maddesinde;

  “… 

  Tapu kütüğüne “korunması gerekli taşınmaz kültür varlığıdır” kaydı konulmuş olan taşınmaz kültür varlıkları ile arkeolojik sit alanı ve doğal sit alanı olmaları nedeniyle üzerlerinde kesin yapılanma yasağı getirilmiş taşınmaz kültür ve tabiat varlıkları olan parseller her türlü vergi, resim ve harçtan muaftır. Ancak, büyükşehir belediyesi sınırları içinde yer alan ve yukarıda nitelikleri belirtilen taşınmazlardan basit usulde vergilendirilenlerin dışında ticari faaliyetlerde kullanılanlar hakkında emlak vergisinin yarısı ve çevre temizlik vergisinin tamamına ilişkin bu muafiyet hükmü uygulanmaz.

  Kültür varlıklarının korunması maksadıyla tespit, proje, bakım, onarım, restorasyon ve kazı ile müzelerin güvenliği için kullanılmak şartıyla, Cumhurbaşkanlığı, Türkiye Büyük Millet Meclisi, Milli Savunma Bakanlığı, Bakanlıkça ve Vakıflar Genel Müdürlüğünce dışardan getirilecek her türlü araç, gereç, makine, teknik malzeme ve kimyevi maddeler ile altın ve gümüş varak, her türlü vergi, resim ve harçtan muaftır.

  Koruma bölge kurulları kararına uygun olarak bu taşınmaz kültür varlıklarında yapılan onarım ve inşaat işleri Belediye Gelirleri Kanunu gereğince alınacak vergi, harç ve harcamalara katılma paylarından müstesnadır” hükmü yer almaktadır.

  Buna göre, 2863 sayılı Kanunun 21 inci maddesinde yer alan istisna, restorasyonda çalışan işçilerin ücretlerini kapsamadığından, kültür varlığı tescilli taşınmazınızın restorasyonunda çalışan işçilerin 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 64 üncü maddesi uyarınca diğer ücretli olarak vergilendirilmesi gerekmektedir.

   


  Kaynak: GİB
  Yasal Uyarı: Bu içerikte yer alan bilgi, görsel, tablolar, açıklama, yorum, analiz ve bir bütün olarak içeriğin tamamı sadece genel bilgilendirme amacıyla verilmiştir. Kişi veya kuruma özel profesyonel bir bilgilendirme ve yönlendirmede bulunma amacı güdülmemiştir. Konu ile benzerlik gösterse de her işletmenin kendi özel şartları nedeniyle farklı durumları olabilir. Bu nedenle, bu yazıda belirtilen içerikte yola çıkarak işletmenizi etkileyecek herhangi bir karar alıp uygulamaya geçmeden önce, uzmanına danışmanız menfaatiniz gereğidir. Muhasebenews veya ilişkili olduğu kişi veya kurumlardan hiç biri, bu belgede yer alan bilgi, tablo, görsel, görüş ve diğer türdeki tüm içeriklerin özel veya resmi, gerçek veya tüzel kişi, kurum ve organizasyonlar tarafından kullanılması sonucunda ortaya çıkabilecek zarar veya ziyandan sorumlu değildir.


  BİR CEVAP BIRAK

  Please enter your comment!
  Please enter your name here