Ana sayfa Muhasebe Kooperatife ait taşınmazların devrinde harç istisnası

Kooperatife ait taşınmazların devrinde harç istisnası

176
0

İlgide kayıtlı özelge talep formunuz ve eklerinin incelenmesinden, … Vergi Dairesinin … vergi kimlik numaralı mükellefi olan tasfiye halindeki Kooperatifinize ait .. ili, … ilçesi, … Mahallesi, … parselde kayıtlı arsa vasıflı taşınmazlar, … parselde kayıtlı ana taşınmaz (… bağımsız bölüm numaralı işyeri, … bağımsız bölüm numaralı lokal, … bağımsız bölüm numaralı misafirhane, … bağımsız bölüm numaralı soğuk hava deposu nitelikli taşınmazlar) ile … parselde kayıtlı ana taşınmazın (… bağımsız bölüm numaralı dükkan)] … tarihli genel kurul toplantı tutanağı ile … Derneği’ne bedelsiz devredilmesine karar verildiği, söz konusu devir işlemine istinaden tapuda yapılacak tescil işlemlerinin Harçlar Kanununun 123 üncü maddesi kapsamında harçtan müstesna tutulup tutulmayacağı hususunda Başkanlığımız görüşünün talep edildiği anlaşılmıştır.

5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 1 inci maddesinde sayılan kurumların kazançları kurumlar vergisinin konusunu oluşturmakta olup, aynı Kanunun 19 uncu maddesinin birinci fıkrasında

“(1) Bu Kanunun uygulanmasında aşağıdaki şartlar dahilinde gerçekleşen birleşmeler devir hükmündedir:

a) Birleşme sonucunda infisah eden kurum ile birleşilen kurumun kanunî veya iş merkezlerinin Türkiye’de bulunması,

b) Münfesih kurumun devir tarihindeki bilânço değerlerinin, birleşilen kurum tarafından bir bütün halinde devralınması ve aynen bilânçosuna geçirilmesi.” hükmüne yer verilmiştir.

492 sayılı Harçlar Kanununun 123 üncü maddesinin üçüncü fıkrasında, anonim, eshamlı komandit, limited şirket ve kooperatiflerin kuruluş, pay devri, sermaye artırımı, birleşme, devir, bölünme ve nev’i değişiklikleri nedeniyle yapılacak işlemler ile Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifleri (Bu kooperatifler tarafından bankalardan kullandırılacak krediler için verilecek kefaletler ile Kredi Garanti Fonu İşletme ve Araştırma Anonim Şirketi tarafından verilecek kefaletler dâhil) bankalar, finansman şirketleri, yurt dışı kredi kuruluşları ve uluslararası kurumlarca kullandırılacak kredilere, bunların teminatlarına ve geri ödenmelerine ilişkin işlemlerin (yargı harçları hariç) bu Kanunda yazılı harçlardan müstesna olduğu hüküm altına alınmıştır.

Buna göre, kooperatiflerin kuruluş, pay devri, sermaye artırımı, birleşme, devir, bölünme ve nev’i değişiklikleri nedeniyle yapılacak işlemler 492 sayılı Harçlar Kanununda yazılı harçlardan istisna bulunmakta olup, bu kapsamda yer almayan işlemlere Kanunun 123 üncü maddesi kapsamında istisna uygulanması mümkün değildir.

Bu itibarla, kooperatifinize ait gayrimenkullerin … Derneği’ne devri işleminin kooperatifinizin tasfiyesi nedeniyle yapıldığı ve 492 sayılı Harçlar Kanununun 123 üncü maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan işlemlerden olmadığı dikkate alındığında, söz konusu devir işlemine bu madde kapsamında istisna uygulanması mümkün bulunmamaktadır.

 


Kaynak: GİB Özelge, 14.09.2018,
41931384-140[123-2018-10]-E.39471, Sakarya Vergi Dairesi Başkanlığı,
Yasal Uyarı: Bu içerikte yer alan bilgi, görsel, tablolar, açıklama, yorum, analiz ve bir bütün olarak içeriğin tamamı sadece genel bilgilendirme amacıyla verilmiştir. Kişi veya kuruma özel profesyonel bir bilgilendirme ve yönlendirmede bulunma amacı güdülmemiştir. Konu ile benzerlik gösterse de her işletmenin kendi özel şartları nedeniyle farklı durumları olabilir. Bu nedenle, bu yazıda belirtilen içerikte yola çıkarak işletmenizi etkileyecek herhangi bir karar alıp uygulamaya geçmeden önce, uzmanına danışmanız menfaatiniz gereğidir. Muhasebenews veya ilişkili olduğu kişi veya kurumlardan hiç biri, bu belgede yer alan bilgi, tablo, görsel, görüş ve diğer türdeki tüm içeriklerin özel veya resmi, gerçek veya tüzel kişi, kurum ve organizasyonlar tarafından kullanılması sonucunda ortaya çıkabilecek zarar veya ziyandan sorumlu değildir.


BİR CEVAP BIRAK

Please enter your comment!
Please enter your name here