Ana sayfa Muhasebe Konaklama Vergisi, Dijital Hizmet Vergisi, Değerli Konut Vergisi, Araç ÖTV, KDV ve...

Konaklama Vergisi, Dijital Hizmet Vergisi, Değerli Konut Vergisi, Araç ÖTV, KDV ve Gider İndirim Kısıtlaması…

905
0

TÜRMOB
Mevzuat Sirküleri 8.12.2019 /176-2


DİJİTAL HİZMET VERGİSİ, KONAKLAMA VERGİSİ VE DEĞERLİ KONUT VERGİSİ
İHDAS EDİLDİ.

7194 sayılı DİJİTAL HİZMET VERGİSİ İLE BAZI KANUNLARDA VE 375 SAYILI KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMEDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN ile aşağıdaki konularda düzenleme yapıldı.


ÖZET


 

 • “Dijital Hizmet Vergisi”
 • Emlak Vergisi Kanunu’nda yapılan düzenleme ile “Değerli Konut Vergisi” ihdas
 • Yürürlüğe gireceği 1 Nisan 2020 tarihinden 31 Aralık 2020 tarihine kadar %1, bu tarihten sonra %2 oranında uygulanmak üzere “Konaklama Vergisi”
 • GVK  madde  18  kapsamındaki  serbest  meslek  kazançlarında istisna uygulamasına 500.000 TL sınırı getirildi.
 • İşverenlerce taşıma hizmeti verilmeyen durumlarda, çalışılan günlere ait bir günlük ulaşım bedelinin 10 Türk lirasını aşmaması ve buna ilişkin ödemenin toplu taşıma kartı, bileti veya bu amaçla kullanılan ödeme araçlarının temini şeklinde yapılması gelir vergisinden istisna edildi.
 • Spor yarışmalarını yöneten hakemlere ödenen ücretlerin gelir vergisinden istisna edilmesine yönelik düzenlemenin kapsamı daraltılarak sadece Amatör spor yarışmalarını yöneten hakemlere ödenen ücretler (basketbol ve voleybol spor dallarının en üst liglerinde görev alanlar hariç) gelir vergisinden müstesna tutulmuştur.
 • Kiralama yoluyla edinilen binek otomobillerinin her birine ilişkin aylık kira bedelinin 500 Türk lirasına kadarlık kısmı ile binek otomobillerinin iktisabına ilişkin özel tüketim vergisi ve katma değer vergisi toplamının en fazla 115.000 Türk lirasına kadarlık kısmının ticari kazancın ve serbest meslek kazancının tespitinde gider olarak dikkate alınmasına yönelik düzenleme yapıldı.
 • Ticari kazancın  ve  serbest  meslek  kazancının  tespitinde  özel tüketim  vergisi  ve  katma  değer  vergisi  hariç  ilk  iktisap  bedeli 135.000 Türk lirasını, söz konusu vergilerin maliyet bedeline eklendiği veya binek otomobilin ikinci el olarak iktisap edildiği hâllerde, amortismana tabi tutarı 250.000 Türk lirasını aşan binek otomobillerinin her birine ilişkin ayrılan amortismanın en fazla bu tutarlara isabet eden kısmının gider yazılmasına yönelik düzenleme yapıldı.
 • 1.1.2020 tarihinden itibaren elde edilen tek işverenden alınan ve tevkif suretiyle vergilendirilmiş yıllık 500.000 TL’yi aşan ücret gelirleri için   yıllık gelir vergisi beyannamesi zorunluluğu getirildi.
 • Avukatlık Kanunu uyarınca karşı tarafa yükletilen vekalet ücretini (icra ve iflas müdürlüklerine yatırılanlar dâhil) ödeyenler tarafından gelir vergisi tevkifatı yapma zorunluluğu getirildi.
 • Gelir vergisi tarifesinde değişiklik yapılarak dilim sayısı arttırıldı ve 500.000 TL üzerindeki kazançlar için vergi oranı 2019 yılında elde edilen kazançlara da uygulanmak üzere %40 olarak belirlendi.
 • Mükellefiyet kaydının analiz ve değerlendirme sonuçlarına bağlı olarak terkini konusunda düzenleme yapıldı.
 • Vergiye uyumlu mükelleflere tanınan %5’lik vergi indiriminin uygulanmasında beyan edilen vergilerin kanuni süresinde ödenmiş olması şartı kaldırılarak; ödeme koşulu gelir ve kurumlar vergisi beyannamelerinin verilme süresine çekildi ve maddede geçen vergi beyannameleri ibaresinin hangi beyannameleri ifade ettiğine açıklık getirildi.
 • İzaha davet uygulamasında davete icap ve beyan süreleri 30 güne çıkarıldı.
 • VUK 376’ncı maddede değişiklik yapılarak vergi ziyaı cezalarında indirim oranı ilk defa işlenip işlenmediğine bakılmaksızın %50 olarak belirlendi.
 • Üzerinde uzlaşılan vergiyi veya vergi farkını ve vergi ziyaı cezasının %75’ini belirlenen ödeme süreleri içerisinde ödenmesi halinde üzerinde uzlaşılan verginin %25’inin VUK 376’ncı madde kapsamında indirilmesine yönelik düzenleme yapıldı.
 • VUK mülga  379’uncu  maddesi  “Kanun  yolundan  vazgeçme” başlığıyla yeniden düzenlendi.
 • Kambiyo muamelelerinde Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisinin nispeti 12.2019 tarihinden itibaren binde 1’den binde 2’ye yükseltildi.
 • Vergi Denetim Kurulu Başkanlığına ilişkin olarak başarı sırasına göre grup belirlenme uygulanmasından vazgeçilmesine yönelik düzenleme yapıldı.

I-) DİJİTAL HİZMET VERGİSİ GETİRİLDİ


Dijital Hizmet Vergisi ihdas edilmiştir. Kanunda sayılan hizmetlerden elde edilen hasılat dijital hizmet vergisine tabidir. Dijital hizmet vergisinin mükellefi, dijital hizmet sağlayıcılarıdır.

İlgili hesap döneminden önceki hesap döneminde, dijital hizmet vergisinin konusuna giren hizmetlere ilişkin, Türkiye’de elde edilen hasılatı 20 milyon Türk lirasından veya dünya genelinde elde edilen hasılatı 750 milyon avrodan veya muadili yabancı para karşılığı Türk lirasından az olanlar dijital hizmet vergisinden muaftır. Mükellefin, finansal muhasebe açısından konsolide bir grubun üyesi olması hâlinde, bu hadlerin uygulanmasında grubun verginin konusuna giren hizmetlere ilişkin elde ettiği toplam hasılat dikkate alınır.

Dijital hizmet vergisinin matrahı, ilgili vergilendirme döneminde verginin konusuna giren hizmetler nedeniyle elde edilen hasılattır.

Dijital hizmet vergisi oranı %7,5’dir.

Mükellefler ve vergi kesintisi yapmakla sorumlu tutulanlar, dijital hizmet vergisi beyannamelerini, vergilendirme dönemini takip eden ayın sonuna kadar ilgili vergi dairesine vermekle yükümlüdürler.


II-) EMLAK VERGİSİ KANUNU’NDA YAPILAN DÜZENLEME İLE “DEĞERLİ KONUT VERGİSİ” İHDAS EDİLDİ


Yapılan düzenleme ile Türkiye sınırları içinde bulunan mesken nitelikli taşınmazlardan bina vergi değeri veya Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünce belirlenen değeri 5.000.000 Türk lirası ve üzerinde olanlar değerli konut vergisine tabidir.

Verginin matrahı, bina vergi değeri ve Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünce belirlenen değerden yüksek olanıdır.

Değerli konut vergisine tabi mesken nitelikli taşınmazlardan değeri;

5.000.000 TL ile 7.500.000 TL arasında olanlar

(Binde 3)

7.500.001 TL ile 10.000.000 TL arasında olanlar

(Binde 6)

10.000.001 TL’yi aşanlar

(Binde 10)

oranında vergilendirilir.

Paylı mülkiyette ve elbirliği mülkiyette, matrahın hesabında mesken nitelikli taşınmazın toplam değeri esas alınır.

Bina vergi değeri ve Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü’nce belirlenecektir.

Vergi takip eden yılın şubat ayının 20’nci günü sonuna kadar mesken nitelikli taşınmazın bulunduğu yerdeki Gelir İdaresi Başkanlığına bağlı yetkili vergi dairesine beyan edilecektir.

Vergi, yetkili vergi dairesince yıllık olarak tarh ve tahakkuk olunacaktır.

Müteakip yıllar için mükellef tarafından aynı şekilde yıllık olarak beyanname verilir ve vergi ilgili vergi dairesince tarh ve tahakkuk olunur.

Vergi  dairesi  tarafından  tarh  ve  tahakkuk  ettirilen  vergi,  ilgili  yılın  şubat  ve ağustos aylarının sonuna kadar iki eşit taksitte ödenecektir.


III-) KONAKLAMA VERGİSİ İHDAS EDİLDİ


6802 sayılı Gider Vergileri Kanunu’nun İkinci Kısmının İkinci Bölümünün mülga başlığı “Konaklama Vergisi” şeklinde ve mülga 34’üncü maddesi başlığı ile birlikte değiştirilerek Konaklama Vergisi ihdas edildi.

1-) Verginin Konusu ve Vergiyi Doğuran Olay

Otel, motel, tatil köyü, pansiyon, apart otel, misafirhane, kamping, dağ evi, yayla evi gibi konaklama tesislerinde verilen geceleme hizmeti ile bu hizmetle birlikte satılmak suretiyle konaklama tesisi bünyesinde sunulan diğer tüm hizmetler (yeme, içme, aktivite, eğlence hizmetleri ve havuz, spor, termal ve benzeri alanların kullanımı gibi) konaklama vergisine tabidir. Geceleme hizmetinin; sağlıklı yaşam tesisleri, eğlence merkezleri gibi tesislerin bünyesinde sunulması, vergilendirmeye etki etmez.

Konaklama vergisinin mükellefi yukarıda belirtilen hizmetleri sunanlardır.

Vergiyi doğuran olay, yukarıda belirtilen hizmetlerin sunulması ile meydana gelir.

2-) Verginin Matrahı ve Oranı

Konaklama vergisinin matrahı, verginin konusuna giren hizmetler karşılığında,  katma değer vergisi hariç, her ne suretle olursa olsun alınan veya bu hizmetler için borçlanılan para, mal ve diğer suretlerde sağlanan ve para ile temsil edilebilen menfaat, hizmet ve değerler toplamıdır.

Konaklama vergisinin oranı %2’dir. Cumhurbaşkanı, bu oranı bir katına kadar artırmaya, yarısına kadar indirmeye, bu sınırlar içinde farklı oranlar tespit etmeye yetkilidir.

Konaklama vergisi, konaklama tesislerince düzenlenen fatura ve benzeri belgelerde ayrıca gösterilir. Bu vergiden herhangi bir ad altında indirim yapılamaz. Bu vergi, katma değer vergisi matrahına dahil edilmez.

3-) İstisnalar

Aşağıda sayılan hizmetler konaklama vergisinden müstesnadır:

a. Öğrenci yurtları, pansiyonları ve kamplarında öğrencilere verilen hizmetler.

b. Karşılıklı olmak kaydıyla yabancı devletlerin Türkiye’deki diplomatik temsilcilikleri, konsoloslukları ve bunların diplomatik haklara sahip mensupları ile uluslararası anlaşmalar gereğince vergi muafiyeti tanınan uluslararası kuruluşlar ve mensuplarına verilen hizmetler.

4-) Verilendirme Dönemi ve Beyan

Konaklama vergisinde vergilendirme dönemi, faaliyet gösterilen takvim yılının birer aylık dönemleridir. Her bir vergilendirme dönemine ait konaklama vergisi, vergilendirme dönemini takip eden ayın yirmi altıncı günü akşamına kadar katma değer vergisi yönünden bağlı olunan vergi dairesine (katma değer vergisi mükellefiyeti bulunmayanlarca tesisin bulunduğu yer vergi dairesine) beyan edilir ve aynı süre içinde ödenir.

Hazine ve Maliye Bakanlığı, konaklama vergisi beyannamesinin şekil, içerik ve ekleri ile uygulamaya ilişkin usul ve esasları belirlemeye yetkilidir.

5-) 31/12/2020 tarihine kadar vergi oranı

Düzenlemenin yürürlük tarihi 1 Nisan 2020’dir. Vergi oranı, 31/12/2020 tarihine kadar %1 olarak uygulanacaktır (md.42)


IV-) GELİR VERGİSİ KANUNU’NA İLİŞKİN DEĞİŞİKLİKLER


1-) Serbest meslek kazançlarında istisna uygulamasına 500.000 TL sınırı getirildi.

 Serbest meslek kazancı elde eden ve kazançları toplamı, 103’üncü maddede yazılı tarifenin dördüncü gelir diliminde yer alan tutarı aşanlar GVK 18’inci madde kapsamındaki istisnadan faydalanamayacaktır. 7193 sayılı Kanunun 17’inci maddesiyle değiştirilen GV tarifesine göre bu tutar, 500.000 TL’dir.

Düzenleme 1/1/2020 tarihinden itibaren elde edilen gelirlere uygulanmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girmiştir.


2-) Ücret gelirlerinde işverenlerce taşıma hizmeti verilmeyen durumlarda günlük 10 TL’yi geçmeyen istisna getirildi.

İşverenlerce taşıma hizmeti verilmeyen durumlarda günlük 10 TL’yi geçmeyen toplu taşıma kartı, bileti veya bu amaçla kullanılan ödeme araçlarının temini gelir vergisinden istisna edilmiştir.


3-) Basketbol ve voleybol spor dallarının en üst liglerinde görev alan hakemlerin ücret gelirlerinin vergilendirilmesine yönelik düzenleme yapıldı.

Yasa teklifinin ilk halinde spor yarışmalarını yöneten hakemlere ödenen ücretlere tanınan gelir vergisi istisnası tamamen kaldırılmış, ancak Plan ve Bütçe Komisyonu görüşmelerinde istisna sadece amatör spor yarışmalarını yöneten hakemlere ödenen ücretler (basketbol ve voleybol spor dallarının en üst liglerinde görev alanlar hariç) ile sınırlandırılmıştır. Basketbol ve voleybol spor dallarının en üst liglerinde görev alanların aldıkları ücretler gelir vergisine tabi olacaktır.


4-) Binek otomobillerin ÖTV ve gider indirimine ilişkin kısıtlama yapıldı.

Ticari faaliyetlere ilişkin binek otomobili gider kısıtlaması aşağıdaki gibidir.

 • Faaliyetleri kısmen veya tamamen binek otomobillerinin kiralanması veya çeşitli şekillerde işletilmesi olanların bu amaçla kullandıkları hariç olmak üzere, kiralama yoluyla edinilen binek otomobillerinin her birine ilişkin aylık kira bedelinin 500 Türk lirasına kadarlık kısmı ile binek otomobillerinin iktisabına ilişkin özel tüketim vergisi ve katma değer vergisi toplamının en fazla 115.000 Türk lirasına kadarlık kısmı gider olarak dikkate alınabilecektir.
 • Kiralama yoluyla  edinilen  veya  işletmeye  dahil  olan  ve  işte  kullanılan  binek
 • Faaliyetleri kısmen veya tamamen binek otomobillerinin kiralanması veya çeşitli şekillerde işletilmesi olanların bu amaçla kullandıkları hariç olmak üzere, özel tüketim vergisi ve katma değer vergisi hariç ilk iktisap bedeli 135.000 Türk lirasını, söz konusu vergilerin maliyet bedeline eklendiği veya binek otomobilin ikinci el olarak iktisap edildiği hâllerde, amortismana tabi tutarı 250.000 Türk lirasını aşan binek otomobillerinin her birine ilişkin ayrılan amortismanın en fazla bu tutarlara isabet eden kısmı gider yazılabilir. Bu hükmün uygulanmasında binek otomobilin iktisap edildiği tarihte yürürlükte olan tutar dikkate alınacaktır.

Serbest meslek faaliyetine binek otomobili gider kısıtlaması aşağıdaki gibidir.

 • Özel tüketim vergisi ve katma değer vergisi hariç ilk iktisap bedeli 000 Türk lirasını, söz konusu vergilerin maliyet bedeline eklendiği veya binek otomobilin ikinci el olarak iktisap edildiği hallerde, amortismana tabi tutarı 250.000 Türk lirasını aşan binek otomobillerinin her birine ilişkin ayrılan amortismanın en fazla bu tutarlara isabet eden kısmı, gider yazılabilir. Bu hükmün uygulanmasında binek otomobilin iktisap edildiği tarihte yürürlükte olan tutar dikkate alınır.)
 • Binek otomobillerine ilişkin giderlerin en fazla %70’i ve kiralama yoluyla edinilen binek otomobillerinin her birine ilişkin aylık kira bedelinin 500  Türk Lirasına kadarlık kısmı ile binek otomobillerinin iktisabında ödenen özel tüketim vergisi ve katma değer vergisi toplamının en fazla 115.000 Türk lirasını kadarlık kısmı gider olarak dikkate alınabilir.

  Düzenleme 1/1/2020 tarihinden itibaren başlayan vergilendirme dönemi gelir ve kazançlarına uygulanmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girmiştir.

5-) Tevkif suretiyle vergilendirilmiş ücretler, yıllık 500.000 TL’yi aşmaları halinde beyanname ile beyan edilecektir.

Tek işverenden alınan tevkif suretiyle vergilendirilmiş ücret gelirleri toplamının 103’üncü maddede yazılı tarifenin dördüncü gelir diliminde yer alan tutan aşması halinde bu gelirler beyan edilecektir.

Düzenleme; 1/1/2020 tarihinden itibaren elde edilen gelirlere uygulanmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girmiştir.


6-) Avukatlık Kanunu  uyarınca karşı tarafa yükletilen vekalet  ücretlerine tevkifat zorunluluğu getirildi.

9/6/1932 tarihli ve 2004 sayılı İcra ve İflas Kanunu ile 19/3/1969 tarihli ve 1136 sayılı Avukatlık   Kanunu   uyarınca   karşı    tarafa   yükletilen   vekalet    ücretini    (icra   ve iflas müdürlüklerine yatırılanlar dâhil) ödeyenler tarafından gelir vergisi tevkifatı yapılacaktır.


7-) Gelir vergisi tarifesinde değişiklik yapılarak 500.000 TL üzerindeki kazançların %40 oranında vergilendirmeye tabi tutulması öngörüldü. 

Gelir vergisi tarifesi aşağıdaki gibi değiştirilmiştir.

18.000 TL’ye kadar

%15

40.000 TL’nin 18.000 TL’si için 2.700 TL, fazlası

%20

98.000 TL’nin 40.000 TL’si için 7.100 TL (ücret gelirlerinde

148.000 TL’nin 40.000 TL’si için 7.100 TL), fazlası

%27

500.000 TL’nin 98.000 TL’si için 22.760 TL (ücret gelirlerinde

500.000 TL’nin 148.000 TL’si için 36.260 TL), fazlası

 

%35

500.000 TL’den fazlasının 500.000 TL’si için 163.460 TL (ücret gelirlerinde 500.000 TL’den fazlasının 500.000 TL’si için 159.460 TL), fazlası  

%40

 

Düzenleme 1/1/2019 tarihinden itibaren elde edilen gelirlere uygulanmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girmiştir.


😎 Mükellefiyet kaydının analiz ve değerlendirme sonuçlarına bağlı olarak terkini konusunda düzenleme yapıldı.

Vergi Usul Kanununa 1600/A maddesi eklenerek mükellefiyet süresi, aktif ve öz sermaye büyüklüğü, ödenen vergi tutarı, çalışan sayısı, vergisel yükümlülüklerin yerine getirilip getirilmediği gibi hususlar dikkate alınarak mükelleflerin vergisel uyum seviyelerine yönelik olarak Hazine ve Maliye Bakanlığınca yapılan analiz ve değerlendirme çalışmaları neticesinde sahte belge düzenleme riskinin yüksek olduğu tespit edilen mükellefler vergi incelemesine sevk edilir ve bunlar nezdinde yoklama yapılacağı, yoklamayı müteakip, Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından belirlenen esaslar çerçevesinde vergi dairesinin mükellefin sahte belge düzenleme riskinin yüksek olduğuna ilişkin görüşü ve ilgisine göre vergi dairesi başkanı veya defterdarın onayı ile mükellefiyet kaydı terkin edileceği ve bu durumun mükellefe tebliğ edileceği  yönünde düzenleme yapılmıştır.


9-) Vergiye uyumlu mükelleflere tanınan %5’lik vergi indirimine ilişkin düzenleme yapıldı. 

Vergiye uyumlu mükelleflere tanınan %5’lik vergi indiriminin uygulanmasında beyan edilen vergilerin kanuni süresinde ödenmiş olması şartı kaldırılmakta; ödeme koşulu gelir ve kurumlar vergisi beyannamelerinin verilme süresine çekildi.


10-) Yabancı para cinsinde ihraç edilen menkul kıymetlerden sağlanan getiriler ve döviz cinsinden açılmış hesaplardan elde edilen gelirler üzerinden yapılacak vergi tevkifatına ilişkin düzenleme yapıldı

GVK md 67’de değişiklik yapılarak yabancı para cinsinden ihraç edilen menkul kıymetlerden sağlanan getiriler ve döviz cinsinden açılmış hesaplardan elde edilen gelirler üzerinden yapılacak vergi tevkifatı nispetlerini ayrı ayrı veya birlikte bir katına kadar artırma veya kanunî oranına kadar indirme konusunda Cumhurbaşkanına yetki verildi.


V-) VERGİ USUL KANUNUNA İLİŞKİN DEĞİŞİKLİKLER


1-) İzaha davetle ilgili sürelerde değişiklik yapıldı

Vergi Usul Kanunu’nun “İzaha Davet” başlıklı 370’inci maddesinde değişiklikler yapıldı. İzaha davet süresi, 15 günden 30 güne çıkarıldı.

Hiç verilmemiş olan vergi beyannamelerinin verilmesi, eksik veya yanlış yapılan vergi beyanının tamamlanması veya düzeltilmesi için öngörülen izahta bulunulan tarihten itibaren 15 günlük süre, değerlendirme sonucunu içeren yazının tebliğ edildiği tarihten itibaren 30 güne çıkarıldı.

Sahte veya muhteviyatı itibarıyla yanıltıcı belge kullanma fiilinin işlenmiş olabileceğine dair yapılan ön tespitlerde, kullanılan sahte veya muhteviyatı itibarıyla yanıltıcı belge tutarı, bir takvim yılında 100 bin Türk lirasını geçmeyen veya bu tutarı geçse bile ilgili yıldaki toplam mal ve hizmet alışlarının %5’ini aşmayan mükelleflere ön tespite ilişkin yazı tebliğ edilebilecektir.

Ayrıca VUK’nın izaha davetle ilgili 370’inci maddesinin (b) fıkrası kapsamında sahte veya muhteviyatı itibarıyla yanıltıcı belge kullanma fiilinin işlenmiş olabileceğine dair hakkında ön tespite ilişkin yazı tebliğ edilen mükelleflerin; süresinde beyanname vermeleri durumunda kesilen %20 oranındaki vergi ziyaı cezası, uzlaşma kapsamı dışında tutulmaktadır.


2-) VUK 376’ncı maddede değişiklik yapılarak vergi ziyaı cezalarında indirim oranı ilk defa işlenip işlenmediğine bakılmaksızın %50 olarak belirlendi.

Vergi Usul Kanununun vergi cezalarında indirimi düzenleyen 376’ncı maddesinde değişiklik yapılarak, vergi ziyaı cezalarında ilk defa işlenip işlenmediğine bakılmaksızın indirim oranı %50 olarak belirlendi.

Ayrıca, aynı düzenlemeye göre uzlaşmanın vaki olması halinde ödenecek vergi ziyaı cezası için maddede yer alan şartlar dâhilinde %25 oranında indirimden yararlanılmasına olanağı sağlandı.


3-) VUK mülga 379’uncu maddesi “Kanun yolundan vazgeçme” başlığıyla yeniden düzenlendi.

Yasanın 27’nci maddesi ile Vergi Usul Kanunu’nun mülga mülga 379’uncu maddesi yeniden düzenlenerek vergi/ceza ihbarnamesine karşı süresinde açılan davalarda, vergi mahkemesince verilen istinaf yolu açık kararlar ile bölge idare mahkemesince verilen temyiz yolu açık kararlarda (Danıştayın bozma kararı üzerine verilen kararlar hariç);

-Kaldırılan vergi tutarının %60’ı, tasdik edilen vergi tutarının tamamı ile tasdik edilen vergi tutarına ilişkin vergi ziyaı cezasının %75’i,

-Bağlı olduğu vergi aslı dava konusu yapılmayan veya 359 uncu maddede yazılı fiillere iştirak nedeniyle kesilen vergi ziyaı cezaları ile usulsüzlük ve özel usulsüzlük cezalarının kaldırılan tutarının %25’i ve tasdik edilen tutarının %75’i,

mükellef için geçerli olan kanun yoluna başvuru süresi içerisinde, dava konusu vergi ve/veya vergi cezalarının tümü için kanun yolundan vazgeçildiğine ilişkin dilekçenin ilgili vergi dairesine verilmesi şartıyla kanun yolundan vazgeçme dilekçesinin verildiği tarih itibarıyla başkaca bir işleme gerek kalmaksızın tahakkuk edeceği yönünde düzenleme yapıldı.

Yasanın 23‘üncü maddesi ile ayrıca VUK 112’de değişiklik yapılarak 379’uncu madde kapsamında kanun yolundan vazgeçilmesi durumunda söz konusu maddeye göre hesaplanacak vergilere, kendi vergi kanunlarında belirtilen ve tarhiyatın ilgili bulunduğu döneme ilişkin normal vade tarihinden itibaren, kanun yolundan vazgeçme dilekçesinin vergi dairesine verildiği tarihe kadar gecikme faizi uygulanacağı yönünde düzenleme yapılmıştır.


VI-)    VERGİ DENETİM KURULU         BAŞKANLIĞINA İLİŞKİN DÜZENLEME YAPILDI


375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 32’nci maddesi değiştirilerek vergi Müfettiş Yardımcılığına atananlardan giriş sınavındaki başarı sırasına göre en başarılı yüzde beşi Büyük Ölçekli Mükellefler, Organize Vergi Kaçakçılığı ile Mücadele ve Örtülü Sermaye, Transfer Fiyatlandırması ve Yurtdışı Kazançlar grup başkanlıklarında görevlendirilir. Giriş sınavında ilk yüzde beşe giremeyenler Küçük ve Orta Ölçekli Mükellefler ve Katma Değer Vergisi İade İncelemeleri grup başkanlıklarında görevlendirilmeye ilişkin düzenleme kaldırıldı.

7149 Sayılı Kanun İçin Tıklayınız…

 

 

 


Kaynak: TÜRMOB – 8.12.2019 – 176/8 Sirküleri
https://www.turmob.org.tr/ekutuphane/detailPdf/0e2ecbbe-181a-4f94-928a-2f4a3841a899/08-12-2019-176
Yasal Uyarı: Bu içerikte yer alan bilgi, görsel, tablolar, açıklama, yorum, analiz ve bir bütün olarak içeriğin tamamı sadece genel bilgilendirme amacıyla verilmiştir. Kişi veya kuruma özel profesyonel bir bilgilendirme ve yönlendirmede bulunma amacı güdülmemiştir. Konu ile benzerlik gösterse de her işletmenin kendi özel şartları nedeniyle farklı durumları olabilir. Bu nedenle, bu yazıda belirtilen içerikte yola çıkarak işletmenizi etkileyecek herhangi bir karar alıp uygulamaya geçmeden önce, uzmanına danışmanız menfaatiniz gereğidir. Muhasebenews veya ilişkili olduğu kişi veya kurumlardan hiç biri, bu belgede yer alan bilgi, tablo, görsel, görüş ve diğer türdeki tüm içeriklerin özel veya resmi, gerçek veya tüzel kişi, kurum ve organizasyonlar tarafından kullanılması sonucunda ortaya çıkabilecek zarar veya ziyandan sorumlu değildir.


BİR CEVAP BIRAK

Please enter your comment!
Please enter your name here