Ana sayfa Çalışma Hayatı Kobiler! Avrupa Komisyonunun Sizin İçin Yasası Olduğunu Biliyor musunuz?

  Kobiler! Avrupa Komisyonunun Sizin İçin Yasası Olduğunu Biliyor musunuz?

  943
  0

  Avrupa Küçük İşletme Yasası Nedir?

  Avrupa Komisyonu, Küresel rekabetin yoğun olarak yaşandığı günümüz dünyasında, KOBİ’lerin büyümesi için en uygun ortamı yaratmayı, Avrupa Birliği’nin oluşturduğu tüm politikalarda KOBİ’lerin ihtiyaçlarını ön planda tutan ‘Avrupa Küçük İşletmeler Yasası’nı 25 Haziran 2008 tarihinde yürürlüğe koymuştur.

  Yasada hem ulusal düzeydeki hem de AB bünyesindeki KOBİ’ler için politikalar yer almaktadır.

  Yasada, ülkelere rehber olması için 10 temel prensip belirlenmiştir:

  1.Girişimcilerin ve aile işletmelerinin gelişebildiği ve girişimciliğin ödüllendirildiği bir iş ortamının oluşturulması

  Girişimcilik eğitimleri için iş dünyasıyla ortak stratejiler geliştirilmesi, özellikle orta öğretim müfredatlarına yenilikçi ve girişimci zihniyetin gelişmesine yönelik derslerin eklenmesi, işletme devirlerini kolaylaştırıcı önlemler alınması yönünde çalışmaların yapılması,

  2.İflas eden  dürüst girişimcilere zaman kaybedilmeden ikinci bir şans tanınması

  İflasın ardından yeniden iş kuran dürüst girişimcilerin ilk işini kuranlarla eşit muamele görmelerinin sağlanması,

  3.Önce Küçük Olanı Düşün ilkesine uygun kurallar geliştirilmesi

  İşletmeler üzerindeki idari yüklerin kısa vadede %25 oranında düşürülmesi, düzenlemelerin uygulamaya konulmadan önce KOBİ’ler üzerindeki etkilerinin analiz edilmesi,

  4.Kamu kurum ve kuruluşlarının KOBİ’lerin ihtiyaçlarına duyarlı hale getirilmesi

  İşletme kurma süresinin kısaltılarak KOBİ’lerin ticari faaliyete başlama sürecinin hızlandırılması, işletmeleri ilgilendiren tüm bilgilerin alınabileceği ve her türlü işlemin elektronik ortamda yapılabileceği bir tek başvuru noktasının kurulması suretiyle Hizmetler Direktifinin uygulanması,

  5.Kamu politika araçlarının KOBİ ihtiyaçlarına uyumlaştırılması: KOBİ’lerin kamu alımlarına iştirakinin kolaylaştırılması ve Devlet yardımı imkanlarının KOBİ’ler tarafından daha iyi kullanılmasının sağlanması

  KOBİ’lerin kamu alımlarına iştirakinin kolaylaştırılması ve Devlet yardımı imkanlarının KOBİ’ler tarafından daha iyi kullanılmasının sağlanmasına yönelik tedbirler alınması

  6.KOBİ’lerin finansmana erişimlerinin kolaylaştırılması ve ticari işlemlerde ödemelerin zamanında yapılmasını destekleyici düzenlemelerin ve iş ortamının geliştirilmesi

  KOBİ’lerin finansman ihtiyaçlarına yönelik araçların geliştirilmesi, yapılacak vergi düzenlemeleri ile yatırımların teşvik edilmesi, ticari işlemlerde geç ödemelerin önüne geçilmesi amacıyla kamu kurum/kuruluşları ve büyük işletmelerin KOBİ’lere zamanında ödeme yapmalarının sağlanması için gerekli düzenlemelerin yapılması,

  7.KOBİ’lerin Tek Pazar’ın sağladığı fırsatlardan daha fazla yararlanmasının sağlanması

  Ülkelerin karşılıklı tanıma ilkesini doğru şekilde uygulamaları, Tek Pazar haklarının kullanımında karşılaşılan sorunların resmi yöntemler yanında daha hızlı sonuç alınabilecek yöntemlerle de çözümlenebilmesinin desteklenmesi,

  8.KOBİ’lerin sahip olduğu becerilerin ve her türlü yenilik faaliyetinin geliştirilmesinin teşvik edilmesi

  KOBİ’lerin araştırma ve yenilik yapma kapasitelerinin artırılmasını amaçlayan eylem planlarının uygulanması

  9.KOBİ’lerin çevresel sorunları fırsata dönüştürmesine imkan sağlanması

  KOBİ’lerin hafifletilmiş çevresel prosedürlere tabi olmalarının sağlanması, Çevre Yönetimi ve Denetleme Planına erişimlerinin kolaylaştırılması ve yeni destek mekanizmalarının geliştirilmesi,

  10.KOBİ’lerin büyüyen pazarlardan yararlanmasının desteklenmesi ve teşvik edilmesi

  KOBİ’lerin uluslararası pazarlardaki payının artırılması için, karşılaşacakları ticari engellerin bertaraf edilmesi amacıyla “Önce küçük olanı düşün” ilkesinin teşviki ile KOBİ’lerin aday ve komşu ülke pazarlarına girişinin kolaylaştırılması.

  Türkiye Sorumlusu Kim?

  Yasa’nın uygulama sürecinde, Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB), Proje kapsamında Türkiye adına, Yasa ile belirlenmiş prensiplere ilişkin ilerlemeleri izlemekle görevli “Ulusal Koordinatör” dür.

  Yasa kapsamında yürütülecek çalışmaların etkinliği açısından, KOBİ’lerle ilgili kurum/kuruşlar tarafından gereken destek ve yardımın sağlanması ve KOBİ’lerle ilgili oluşturulacak her türlü politika, strateji, eylem planı, uygulama, vb. çalışmaların, Avrupa Küçük İşletmeler Yasası’nda belirtilen prensipler doğrultusunda gerçekleştirilmesi gerekmektedir. Bu amaçla, 2011/6 sayılı “Avrupa Küçük İşletmeler Yasası Prensipleri” hakkındaki Başbakanlık Genelgesi 05 Haziran 2011 tarih ve 27955 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır.

  Avrupa Küçük İşletmeler Yasası Kapsamında Yer Alan Çalışmalar Nelerdir?

  Balkan Ülkeleri ve Türkiye’de Avrupa Küçük İşletmeler Yasası’na ilişkin yürütülen çalışmalar kapsamında, Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD), Avrupa Komisyonu (EC), Avrupa Eğitim Vakfı (ETF), Güneydoğu Avrupa Girişimcilik Eğitim Merkezi (SEECEL), Avrupa Kalkınma ve İmar Bankası (EBRD) ve projeye dahil olan ülkeler ile işbirliği içerisinde KOBİ Politikası Endeksi (SME Policy Index) raporu hazırlanmaktadır.

  Söz konusu raporda, hükümetlerin KOBİ politikaları, Yasa’da yer alan prensipler doğrultusunda değerlendirilmekte, kaydedilen gelişmelere ve mevcut durumun iyileştirilmesine ilişkin tavsiyelere yer verilmektedir.

  Kaynak: T.C Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı

  Yasal Uyarı: Bu yazıdaki bilgiler sadece genel bilgilendirme amacıyla verilmiştir. Kişi veya kuruma özel profesyonel bir bilgilendirme amacı güdülmemiştir. Konu ile benzerlik gösterse de her işletmenin kendi özel şartları nedeniyle farklı durumları olabilir. Bu nedenle, bu yazıda belirtilen bilgilerden yola çıkarak işletmenizi etkileyecek herhangi bir karar alıp uygulamaya geçmeden önce, uzmanına danışmanız menfaatiniz gereğidir. Muhasebenews veya ilişkili olduğu kişi veya kurumlardan hiç biri, bu belgede yer alan bilgilerin özel veya resmi, gerçek veya tüzel kişi, kurum ve organizasyonlar tarafından kullanılması sonucunda ortaya çıkabilecek zarar veya ziyandan sorumlu değildir.

  BİR CEVAP BIRAK

  Please enter your comment!
  Please enter your name here