Ana sayfa Muhasebe KKEG Sadece Beyannamede mi işlem görür?

KKEG Sadece Beyannamede mi işlem görür?

529
0

Kurumlar vergisiyle ilgili size ”İlgili yıl Bilanço Zararı:10.000 KKEG:15.000,00 İlgili yılın yıl sonu yansıtma kayıtları nasıl yapacağım. Vergi mevzuatı açısından da yapılan açıklama varsa paylaşır mısınız?” diye soru sordum. Sizde cevaben: ”KKEG (689) hesabı 690 hesap ile kapatacak. Söz konusu tutarı Geçici vergi ve yıllık beyannameye ilave edeceksiniz.” dediniz. Bu işlem beyanname ayağıyla ilgili. Peki, TDHP çerçevesine 690’ları kapattığımda ticari bilanço zararını mali kara nasıl geçireceğim?

Ticari zarar mali kara devir edilmez. Bilançoda aynı dönem için hem zarar hem kar olmaz. Bilançoda yer alan zarar veya kar BİLANÇO TİCARİ ZARARI VEYA BİLANÇO TİCARİ ZARARI OLUR. Vergi hesaplaması için mali kar kullanılır.

 

Bilanço esasına göre defter tutan gelir ve kurumlar vergisi mükellefleri geçmiş yıl zararlarını geçici vergiden mahsup edebilirler mi?

Geçici vergi matrahının hesaplanmasında, gelir/kurumlar vergisi matrahlarının tespitinde indirimi mümkün olan geçmiş yıl zararları dikkate alınacaktır.

 

Zarar eden firmamızı kar eden firmamız ile birleştirmek istiyoruz. Devralan şirkette devir neticesinde geçmiş yıl zararlarını mahsup yapmak istiyoruz. Geçmiş yıl zararlarını mahsup etmemiz için devir alınan şirketin faaliyetini 5 yıl daha yapmak zorunda mıyız?

Zarar mahsubu için birleşmeden itibaren 5 yıl daha faaliyeti sürdürmesi gerekir.

 

Geçmiş yıl zararını geçicide mi indirebilirim yoksa yıllık kurumlar vergisinde mi?

Geçmiş yıl zararları önce geçici vergi beyannamesinde mahsup edilir.

Düzelte beyannamesi vermeniz gerekir.

 

Zarar olsa dahi indirilecek istisna ve indirimler

-Tam mükellef kurumlardan elde edilen iştirak kazançları (KVK Md. 5/1-a)

-KVK Madde 12’den kaynaklanan iştirak kazançları (örtülü sermaye)

-KVK Madde 13’den kaynaklanan iştirak kazançları (transfer fiyatlandırması yoluyla örtülü kazanç dağıtımı)

-KVK’nun 5/1-b maddesinde belirtilen koşulları taşıyan yurtdışı iştirak kazançları

-KVK’nun 5/1-c maddesinde belirtilen koşulları taşıyan tam mükellefiyete tabi anonim ortaklıkların, aktiflerinde en az 2 yıl süre ile yer almış yurt dışı iştirak hisselerinin elden çıkarılmasından doğan kurum kazançları

-Emisyon primi kazancı (KVK Md. 5/1-ç)

-Yatırım fon ve ortaklıklarının portföy işletmeciliği kazançları (KVK Md. 5/1-d)

-En az 2 tam yıl süreyle aktifte yer alan taşınmazların satışından doğan kazançların % 50’lik kısmı. (KVK. Md. 5/1-e)

-En az 2 tam yıl süreyle aktifte yer alan iştirak hisselerinin, kurucu senetlerinin, intifa senetlerinin ve rüçhan haklarının satışından doğan kazançların % 75’lik kısmı. (KVK. Md. 5/1-e)

-Bankalara, finansal kiralama şirketlerine ve finansman şirketlerine borçları nedeniyle kanunî takibe alınmış veya Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonuna borçlu durumda olan kurumlar ile bunların kefillerinin ve ipotek verenlerin sahip oldukları taşınmazlar, iştirak hisseleri, kurucu senetleri ve intifa senetleri ile rüçhan haklarının, bu borçlara karşılık bankalara, finansal kiralama şirketlerine ve finansman şirketlerine veya bu Fona devrinden sağlanan hasılatın bu borçların tasfiyesinde kullanılan kısmına isabet eden kazançların tamamı ile bankaların, finansal kiralama şirketlerinin ve finansman şirketlerinin bu şekilde elde ettikleri söz konusu kıymetlerin satışından doğan kazançlarında; taşınmazlar için %50’lik, diğer kıymetler için %75’lik kısmı. (KVK Md. 5/1-f)

-Kurumların yurtdışında bulunan işyerleri veya daimi temsilcileri aracılığıyla elde ettikleri ve söz konusu maddede belirtilen koşulları taşıyan kazançları (KVK’nın 5/1-g)

-Yurt dışı inşaat, onarım, montaj işleri ve teknik hizmetlerden sağlanarak Türkiye’de genel sonuç hesaplarına intikal ettirilen kazançlar (KVK Md. 5/1-h)

-Okul öncesi eğitim, ilköğretim, özel eğitim ve orta öğretim özel okulları, özel kreş ve gündüz bakımevleri ile Cumhurbaşkanınca vergi muafiyeti tanınan vakıflara veya kamu yararına çalışan derneklere bağlı rehabilitasyon merkezlerinin işletilmesinden, ilgili Bakanlığın görüşü alınmak suretiyle Hazine ve Maliye Bakanlığının belirleyeceği usuller çerçevesinde beş hesap dönemi itibarıyla elde edilen kazançlar (KVK Md. 5/1-ı)

-Sat-Geri Kirala Kazançlarında (finansal kiralama) İstisna (KVK Md.5/1-j)

-Her türlü varlık ve hakların, kaynak kuruluşlarca, kira sertifikası ihracı amacıyla ve sözleşme sonunda geri alınması şartıyla varlık kiralama şirketlerine satışı ile varlık kiralama şirketlerince bu varlıkların devralındığı kuruma satışından doğan kazançlar. (KVK Md.5/1-k)

-Serbest bölgeler istisnasına tabi kazançlar (3218 Sayılı Kanun Geç. Md. 3/a)

-Teknoloji geliştirme bölgelerinde elde edilen kazançlar (4691 sayılı Kanun Geçici Md. 2)

Türk Uluslararası Gemi Siciline kayıtlı gemilerin işletilmesinden ve devrinden elde edilen kazançlar (4490 sayılı Kanun)

-Yabancı Fon ve Kazançların Vergilendirilmesinde yönetici şirketlere ilişkin istisna (KVK Md. 5/A-3)

-Sına Mülkiyet Haklarında istisna (KVK Md. 5/B-1)

-Diğer İndirimler ve İstisnalar

 

Zarar Mahsubu ve Diğer İndirimler

  • Zarar Mahsubu

Geçmiş Yıllar Zararları

Devir ve Bölünme Halinde Zarar Mahsubu

Yurt Dışı Zararların Mahsubu

  • Diğer İndirimler

Sponsorluk Harcamaları,

Bağış ve Yardımlar,

Girişim Sermayesi Fonu,

Türkiye’den yurtdışı mukimi kişi ve kurumlara verilen hizmetler,

Korumalı iş yerlerine (ruhsal veya zihinsel engelli çalıştırmaya özel 5378 sayılı kanun                       kapsamında kurulan iletmeler) özel korumalı iş yeri indirimi,

Nakit sermaye artışı indirimi,

25 no.lu KDV genel tebliği 9.maddesinde verilen örneğe istinaden, Ay sonlarında 120 ve 320 hesapta yapılan döviz değerlemesi işlemlerinde oluşan kur farkı için, KDV kısmının kur farkı karı veya zararı yazılmayıp ara bir hesapta takip edilmesi gerektiğini düşünüyorum?

Düşündüğünüz gibi bir işlem yapılmaz. Kur farkları için 646-656 hesaplar kullanılır.

 

Bir Anonim Şirketimiz kâr dağıtımı yapmak istemektedir. Genel Kurul Kararı almak zorunlu mudur?

Kar payı dağıtılmasına ilişkin yetki genel kurulun olduğu için mutlaka genel kurul kararının alınması gerekmektedir.

Her pay sahibi, kanun ve esas sözleşme hükümlerine göre pay sahiplerine dağıtılması kararlaştırılmış net dönem kârına, payı oranında katılma hakkını haizdir. Şirketin sona ermesi hâlinde her pay sahibi, esas sözleşmede sona eren şirketin mal varlığının kullanılmasına ilişkin, başka bir hüküm bulunmadığı takdirde, tasfiye sonucunda kalan tutara payı oranında katılır.

 

Kar dağıtımı yalnızca nakit mi yapılır? Şirket biriken geçmiş yıl karlarıyla fabrika binası yapmışsa ve bu gayrimenkulü ortağa satış şeklinde devretmesi durumunda kar dağıtımı sayılır mı?

Kar geçmiş yılın kazancından elde edilmiş olup nakdi dağıtılacak haktır. Vergilendirmeler de bu çerçevede yapılacağı göz önüne alındığında gayrimenkulün verilmesi (devri)ile olmayacağı değerlendirilmektedir.

 

Anonim şirket olarak Eylül 2019 döneminde yönetim kurulunda olağan genel kurul toplantısı hakkında karar aldık. Kararın gündemi ise 2018 yılına ait karın dağıtılmasının karara bağlanması ve ödenmesi hakkındadır. Sonuç olarak Eylül 2019 döneminde 2018 yılına ait karın dağıtılması ve ödenmesi için olağan genel kurul toplantı tutanağı ve bu karara istinaden yönetim kurul kararımızı noterden tasdik ettirdik. Bu karar tescile tabi midir değil midir?

Tescile tabi değildir. Ancak bir dilekçe ile noter onaylı tutanak ve hazirun cetveli sicil dosyasına konulmak üzere sicile verilebilir.

 

Tasfiye sonu kapanış yapılırken geçmiş dönem karlarını ve tasfiye sonu kar çıkarsa bunlarla ilgili kar dağıtım yapma zorunluluğu var mı?

Tasfiye sonunda kar dağıtımı zorunludur.

Dağıtılan kardan % 15 GV stopajı yapılır.

GVK 22 ve 86. maddedeki koşullara göre MSİ beyannamesi verilir veya verilmez.

 

Tasfiye girmiş ve tasfiye işlemi sonuçlanmış Limited şirketi kar dağıtımında; devreden KDV’ i kârdan mahsup ettiğimiz de KDV beyannamesi verirken devreden KDV hangi satırda nerde göstermemiz gerekir?

Devreden KDV’nin kardan mahsubu olmaz.

 


Kaynak: İSMMMO – TTK
Yasal Uyarı: Bu içerikte yer alan bilgi, görsel, tablolar, açıklama, yorum, analiz ve bir bütün olarak içeriğin tamamı sadece genel bilgilendirme amacıyla verilmiştir. Kişi veya kuruma özel profesyonel bir bilgilendirme ve yönlendirmede bulunma amacı güdülmemiştir. Konu ile benzerlik gösterse de her işletmenin kendi özel şartları nedeniyle farklı durumları olabilir. Bu nedenle, bu yazıda belirtilen içerikte yola çıkarak işletmenizi etkileyecek herhangi bir karar alıp uygulamaya geçmeden önce, uzmanına danışmanız menfaatiniz gereğidir. Muhasebenews veya ilişkili olduğu kişi veya kurumlardan hiç biri, bu belgede yer alan bilgi, tablo, görsel, görüş ve diğer türdeki tüm içeriklerin özel veya resmi, gerçek veya tüzel kişi, kurum ve organizasyonlar tarafından kullanılması sonucunda ortaya çıkabilecek zarar veya ziyandan sorumlu değildir.


BİR CEVAP BIRAK

Please enter your comment!
Please enter your name here