Ana sayfa Çalışma Hayatı Kısa çalışma ve nakdi ücretsiz izin desteği ne zamana kadar uzatılmıştır?

  Kısa çalışma ve nakdi ücretsiz izin desteği ne zamana kadar uzatılmıştır?

  647
  0

  Kısa çalışma ödeneğinin uzamasıyla beraber işten çıkarma yasağı ne kadar uzadı?

  17/11/2020 tarihinde kadar uzatılmıştır.

  Pandemi nedeniyle verilen ücretsiz izin tarihlerinde 17/11/2020 son tarih mi?

  Nakdi ücretsiz izin desteği ve işten çıkarma yasağı 17.11.2020 tarihine kadar uzatılmıştır.

   


  İşten Çıkış Yasağı Uygulaması 17 Kasım 2020 Tarihine uzatıldı.

  4857 Sayılı İş Kanunu’nun Geçici 10’uncu maddesi ile 17.4.2020 tarihinde ilk kez uygulamaya konulan işten çıkartma yasağının süresi uzatıldı. (7244 sayılı kanunun 9’uncu maddesi ile 16.04.2020 tarihinde ihdas edildi)

  Geçici Madde 10 – (Ek:16/4/2020-7244/9 md.)

  Bu Kanunun kapsamında olup olmadığına bakılmaksızın her türlü iş veya hizmet

  sözleşmesi, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren üç ay süreyle 25 inci maddenin birinci fıkrasının (II) numaralı bendinde ve diğer kanunların ilgili hükümlerinde yer alan ahlak ve iyi niyet kurallarına uymayan haller ve benzeri sebepler, belirli süreli iş veya hizmet sözleşmelerinde sürenin sona ermesi, işyerinin herhangi bir sebeple kapanması ve faaliyetinin sona ermesi, ilgili mevzuatına göre yapılan her türlü hizmet alımları ile yapım işlerinde işin sona ermesi halleri dışında işveren tarafından feshedilemez.(1)

  Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren üç aylık süreyi geçmemek üzere işveren

  işçiyi tamamen veya kısmen ücretsiz izne ayırabilir. Bu madde kapsamında ücretsiz izne

  ayrılmak, işçiye haklı nedene dayanarak sözleşmeyi fesih hakkı vermez.

  Bu madde hükümlerine aykırı olarak iş sözleşmesini fesheden işveren veya işveren

  vekiline, sözleşmesi feshedilen her işçi için fiilin işlendiği tarihteki aylık brüt asgari ücret

  tutarında idari para cezası verilir.

  Cumhurbaşkanı birinci ve ikinci fıkrada yer alan üç aylık süreleri her defasında en fazla

  üçer aylık sürelerle 30/6/2021 tarihine kadar uzatmaya yetkilidir.(1)


  Yasağa aykırı işten çıkartmanın cezası nedir?

  Geçici süre için uygulanacak değişiklik ile işverenin bazı durumlar haricinde çalışanı işten çıkartması yasaklandı. Yasak kapsamında olmasına rağmen işveren, çalışanı işten çıkartırsa 2.943 TL idari para cezası ödemek zorunda (2020 yılı için geçerli olan tutar).

  İşten çıkartma yasağı hangi tarihe kadar geçerli?

  İşten çıkartma yasağı ilk olarak 17.4.2020-17.7.2020 tarihleri arasında 3 ay süreyle uygulandı. Ardından 2 kez 1’er ay şeklinde uzatıldı. İşten çıkış yasağı hali hazırda 17 Eylül 2020 tarihine kadar yürürlüktedir. 4.9.2020 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanan 2930 sayılı karar ile 17 Kasım 2020 tarihine uzatıldı.

  Ücretsiz izin için çalışanın onayı gerekiyor mu?

  İşverenler işten çıkartmak istediği ancak çıkış yasağı kapsamına olduğu için idari para cezası nedeniyle iş akdini fesh etmek istemediği çalışanlarını ücretsiz izne ayırabilir. Bu özel duruma has olmak üzere çalışanı ücretsiz izne çıkartmak için çalışanın onayının alınması zorunluluğu yoktur. (Değişiklik öncesinde işveren ücretsiz izin için çalışanın onayını almak zorundaydı.)

  Ücretsiz izne çıkartılan çalışana ne kadar nakdi ücret desteği ödeniyor?

  İşveren tarafından ücretsiz izine gönderilen çalışana işsizlik fonundan bir ay için net 1.168 TL ödeme yapılmaktadır. Nakdi ücret desteğinin günlük tutarı 39,24 TL olup aylık olarak ödeme yapılmaktadır.

  Nakdi ücret desteğinin brüt tutarı olan 1.177 TL’den 8.93 TL’lik damga vergisi düşüldükten sonra net 1.168 TL olarak ödeme yapılmaktadır.

  Nakdi ücret desteğinde yararlanacak çalışanların bildirimi izleyen ayın üçüne kadar çalıştıkları işveren tarafından SGK’ya yapılmaktadır. Çalışanın bu kapsamdaki destek için bir işlem yapmasına gerek yoktur. Ücretsiz izinde olunan günler için işveren tarafından herhangi bir ücret, vergi ve SGK primi ödenmeyecektir.

  İşten çıkartma yasağı kapsamına giren durumlar nelerdir?

  Deneme süreli iş sözleşmesinin işverence feshi

  Belirsiz süreli İş sözleşmesinin işveren tarafından haklı sebep bildirilmeden feshi

  Toplu işçi çıkarma

  Diğer nedenler

  Disiplin kurulu kararı ile fesih

  İşveren tarafından zorunlu nedenlerle ve tutukluluk nedeniyle fesih

  İşveren tarafından sağlık nedeni ile fesih

  Borçlar Kanunu, Sendikala Kanunu, Grev ve Lokavt Kanunu kapsamında kendi istek ve kusuru dışında fesih

  4046 sayılı Kanunun 21. maddesine göre özelleştirme nedeni ile fesih

  İşyerinin devri, işin veye işyerinin niteliğinin değişmesi nedeniyle fesih

  İşten çıkartma yasağı kapsamında olmayan durumlar nelerdir?

  Deneme süreli iş sözleşmesinin işçi tarafından feshi

  Belirsiz süreli iş sözleşmesinin işçi tarafından feshi (istifa)

  Belirli süreli iş sözleşmesinin sona ermesi

  Emeklilik (yaşlılık) veya toptan ödeme nedeniyle

  Malulen emeklilik nedeniyle

  Ölüm

  İş kazası sonucu ölüm

  Askerlik

  Kadın işçinin evlenmesi

  Emeklilik için yaş dışında diğer şartların tamamlanması

  Sözleşme sona ermeden sigortalının aynı işverene ait diğer işyerine nakli

  İşyerinin kapanması

  İşin sona ermesi

  Mevsim bitimi (İş akdinin askıya alınması halinde kullanılır. Tekrar başlatılmayacaksa “4’’ nolu kod kullanılır)

  Kampanya bitimi (İş akdinin askıya alınması halinde kullanılır. Tekrar başlatılmayacaksa “4’’ nolu kod kullanılır)

  Statü değişikliği

  İşçi tarafından zorunlu nedenle fesih

  İşçi tarafından sağlık nedeniyle fesih

  İşçi tarafından işverenin ahlak ve iyi niyet kurallarına aykırı davranışı nedeni ile fesih

  İşveren tarafından işçinin ahlak ve iyi niyet kurallarına aykırı davranışı nedeni ile fesih

  Vize süresinin bitimi (İş akdinin askıya alınması halinde kullanılır. Tekrar başlamayacaksa “4” no.lu kod kullanılır).

  Gazeteci tarafından sözleşmenin feshi

  6495 SK nedeniyle devlet memurluğuna geçenler

  KHK ile işyerinin kapatılması

  KHK ile kamu görevinden çıkarma

  Doğum nedeniyle ayrılma

  696 KHK ile kamu işçiliğine geçiş

  696 KHK ile kamu işçiliğine geçirilmesi sebebiyle çıkış

  Re’sen işten ayrılış bildirgesi düzenlenenler

  Nakdi ücret desteği yerine Kısa Çalışma Ödeneğine başvuru yapılırsa çalışana daha fazla ödeme yapılır.

  4447 Sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu’nun Ek Madde -2 ile hüküm altına alınan Kısa Çalışma Ödeneği (KÇÖ) kapsamında işverenler tarafından şartları sağlayan çalışanlar için kuruma yapılacak bildirime istinaden çalışana son oniki aylık SGK primine esas kazançlarının günlük ortalamasının %60 oranında KÇÖ ödenecektir.

  Ödemeler İşsizlik Fonundan karşılanmaktadır. Adı geçen Kanun maddesinde ödenen KÇÖ tutarlarının işsizlik sigortası ödeneğinden düşüleceği belirtilse de 30 Haziran 2020 tarih ve 31171 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan 2706 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile bu kapsamda yapılan ödemelerin işsizlik ödeneğinden düşülmeyeceği hüküm altına alınmıştır.

  Yukarıdaki şekilde hesaplanan kısa çalışma ödeneği miktarı, 4857 sayılı Kanunun 39’uncu maddesine göre 16 yaşından büyük işçiler için uygulanan aylık asgari ücretin brüt tutarının % 150’sini geçemez. Buna göre 2020 yılı için azami KÇÖ tutarı tamamen faaliyetin durdurulması halinde yapılacak ödemeler çalışan bazında her halükarda üst sınır olan 4.380,99 TL’yi aşamaz.

  Farklı ücret tutarlarına göre KÇÖ tutarları aşağıdaki tabloda belirtilmiştir.

  Kısa Çalışma Ödeneğine ilişkin 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu’nun “Ek madde 2” tam metni aşağıda belirtilmiştir.

  Kısa çalışma ve kısa çalışma ödeneği

  Ek Madde 2 – (Ek: 15/5/2008-5763/18 md.; Değişik: 13/2/2011-6111/73 md.)

  Genel ekonomik, sektörel veya bölgesel kriz ile zorlayıcı sebeplerle işyerindeki haftalık çalışma sürelerinin geçici olarak önemli ölçüde azaltılması veya işyerinde faaliyetin tamamen veya kısmen geçici olarak durdurulması hallerinde, işyerinde üç ayı aşmamak üzere kısa çalışma yapılabilir.

  Bu Kanuna göre sigortalı sayılan kişileri hizmet akdine tabi olarak çalıştıran işveren, kısa çalışma talebini, derhal gerekçeleri ile birlikte Türkiye İş Kurumuna, varsa toplu iş sözleşmesi tarafı sendikaya bir yazı ile bildirir. Talebin uygunluğunun belirlenmesine ilişkin usul ve esaslar, ilgili kurum ve kuruluşların da görüşü alınarak Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca çıkarılacak yönetmelikle belirlenir.

  Kısa çalışma halinde İşsizlik Sigortası Fonundan kısa çalışma ödeneği ödenir. İşçinin kısa çalışma ödeneğine hak kazanabilmesi için, hizmet akdinin feshi hariç işsizlik sigortası hak etme koşullarını yerine getirmesi gerekir. Günlük kısa çalışma ödeneği; sigortalının son oniki aylık prime esas kazançları dikkate alınarak hesaplanan günlük ortalama brüt kazancının % 60’ıdır. Bu şekilde hesaplanan kısa çalışma ödeneği miktarı, 4857 sayılı Kanunun 39 uncu maddesine göre 16 yaşından büyük işçiler için uygulanan aylık asgari ücretin brüt tutarının % 150’sini geçemez. Kısa çalışma ödeneğinden yararlananlara ait sigorta primlerinin aktarılması ve sağlık hizmetlerinin sunulmasına ilişkin işlemler 5510 sayılı Kanunda belirtilen esaslar çerçevesinde yürütülür. Kısa çalışma ödeneği olarak yapılan ödemeler başlangıçta belirlenen işsizlik ödeneği süresinden düşülür.

  Zorlayıcı sebeplerle kısa çalışma yapılması halinde, kısa çalışma ödeneği ödemeleri 4857 sayılı Kanunun 24 üncü maddesinin (III) numaralı bendinde ve aynı Kanunun 40 ıncı maddesinde öngörülen bir haftalık süreden sonra başlar.

  Bu maddede yer alan kısa çalışma ödeneğinin süresini altı aya kadar uzatmaya ve işsizlik ödeneğinden mahsup edilip edilmeyeceğini belirlemeye cumhurbaşkanı yetkilidir. (1 ) işverenin hatalı bilgi ve belge vermesi nedeniyle yapılan fazla ödemeler, yasal faizi ile birlikte işverenden tahsil edilir.

  İşverenlerimiz, Kısa Çalışma Uygulamasını İşyerinizde Sonlandırmak veya Uygulamanın Süresini Azaltmak İçin İŞKUR İl Müdürlüklerimizden Destek Alabilirsiniz (İŞKUR Duyurusu)

  Kısa Çalışma Ödeneği’nden faydalanan işverenlerimiz

  Kısa Çalışma sürelerinizde:

  • herhangi bir azaltma yapmanız,
  • belirtilen süreden önce normal faaliyete başlamaya karar vermeniz halinde

  İŞKUR İl Müdürlükleri veya Hizmet Merkezleri ile iletişime geçmeniz gerekmektedir.

  Kısa Çalışma Ödeneği kapsamında aldığınız ödemeler; 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanununun ek 2 nci maddesi ile Kısa Çalışma ve Kısa Çalışma Ödeneği Hakkındaki Yönetmelik hükümleri gereğince Rehberlik ve Teftiş Kurulu Başkanlığınca incelenerek beyanlarınızın doğruluğu teyit edilmektedir.

  Ağustos Ayına İlişkin Nakdi Ücret Desteği Ödemeleri 8 Eylül’de Başlıyor (İŞKUR Duyurusu)

  Nakdi Ücret Desteği ödemeleri,

  8 Eylül’den itibaren vatandaşlarımızın banka hesaplarına yatırılacaktır. Sistemde IBAN bilgisi eksik veya hatalı olan vatandaşlarımızın ödemeleri ise PTT aracılığıyla gerçekleştirilecektir.

  Nakdi Ücret Desteği ödemeleri 8-9 Eylül tarihleri arasında yatırılacak olup T.C. Kimlik Numaralarının son hanesi:

  • 0-2-4 vatandaşlarımıza 8 Eylül’de,
  • 6-8 olan vatandaşlarımıza ise 9 Eylül’de ödemeleri gerçekleştirilecektir.

  Kaynak: İSMMMO
  Yasal Uyarı: Bu içerikte yer alan bilgi, görsel, tablolar, açıklama, yorum, analiz ve bir bütün olarak içeriğin tamamı sadece genel bilgilendirme amacıyla verilmiştir. Kişi veya kuruma özel profesyonel bir bilgilendirme ve yönlendirmede bulunma amacı güdülmemiştir. Konu ile benzerlik gösterse de her işletmenin kendi özel şartları nedeniyle farklı durumları olabilir. Bu nedenle, bu yazıda belirtilen içerikte yola çıkarak işletmenizi etkileyecek herhangi bir karar alıp uygulamaya geçmeden önce, uzmanına danışmanız menfaatiniz gereğidir. Muhasebenews veya ilişkili olduğu kişi veya kurumlardan hiç biri, bu belgede yer alan bilgi, tablo, görsel, görüş ve diğer türdeki tüm içeriklerin özel veya resmi, gerçek veya tüzel kişi, kurum ve organizasyonlar tarafından kullanılması sonucunda ortaya çıkabilecek zarar veya ziyandan sorumlu değildir.


  BİR CEVAP BIRAK

  Please enter your comment!
  Please enter your name here