Ana sayfa Vergi Kira ve aidat bedellerinin tahsilinde Yeni Nesil ÖKC kullanılıp kullanılamayacağı

Kira ve aidat bedellerinin tahsilinde Yeni Nesil ÖKC kullanılıp kullanılamayacağı

Kira ve aidat bedellerinin tahsilinde Yeni Nesil ÖKC kullanılır mı?

89
0

İlgide kayıtlı özelge talep formu ve dilekçenizin tetkikinden; … Vergi Dairesi Müdürlüğünün  ……. vergi kimlik numaralı mükellefi olarak, akaryakıt bayiliği ile … satış bayiliği faaliyetinde bulunduğunuz, ayrıca şirketiniz aktifinde kayıtlı olan alışveriş merkezi işletmeciliğinden aylık olarak kiracılar adına fatura düzenlemek suretiyle kira geliri elde ettiğiniz, akaryakıt satışlarınızı belgelendirmek için akaryakıt pompalarına bağlı ödeme kaydedici cihazlar kullandığınız, yine akaryakıt istasyonunuza bağlı market ve … satışı yapan şubelerinizden gerçekleştirdiğiniz perakende satışlarınız için 426 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği uyarınca 28.03.2016 tarihinde yeni nesil ödeme kaydedici cihaz alarak kullanmaya başladığınızı belirterek, şirketiniz aktifine kayıtlı olan söz konusu alışveriş merkezinin yönetim faaliyetlerini yürüttüğünüz ofisinizde kullanılmak üzere kiracılar adına aylık olarak faturası önceden düzenlenen kira ve ortak gider yansıtma bedellerinin kredi kartı ile tahsilinde POS cihazı veya yeni nesil ödeme kaydedici cihaz kullanıp kullanamayacağınız hususunda Başkanlığımız görüşü talep edildiği anlaşılmıştır.

Bilindiği üzere, 426 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinin 2 numaralı bölümünün son paragrafında Vergi Usul Kanununun mükerrer 257′ nci maddesiyle Bakanlığımıza tanınan yetkiye dayanılarak “… satışı yapılan malları aynen veya işlendikten sonra satışını yapanlar dışındaki kimselere satan veya aynı kimselere hizmet veren birinci ve ikinci sınıf tüccarlara (perakende teslimde bulunan veya hizmet ifa eden) Vergi Usul Kanununa göre fatura vermek zorunda olmadıkları mal satışları veya hizmet ifalarının belgelendirilmesinde (6/12/1984 tarihli ve 3100 sayılı Katma Değer Vergisi Mükelleflerinin Ödeme Kaydedici Cihazları Kullanmaları Mecburiyeti Hakkında Kanuna göre kullanmak zorunda oldukları ödeme kaydedici cihazların yerine) “Yeni Nesil Ödeme Kaydedici Cihazları” kullanma mecburiyeti getirilmiş, anılan Genel Tebliğinin 4 numaralı bölümünün (a) bendinde ise; 3100 sayılı Katma Değer Vergisi Mükelleflerinin Ödeme Kaydedici Cihazları Kullanmaları Mecburiyeti Hakkında Kanun ve ilgili mevzuatına göre ödeme kaydedici cihaz kullanmak zorunda olan mükelleflerden, faaliyetlerinde seyyar EFT-POS cihazı kullananların 01.10.2013 tarihinden itibaren (427 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile değişen tarih) itibaren yeni nesil ödeme kaydedici cihazlardan EFT-POS özellikli cihazları kullanmak zorunda oldukları, kapsama dâhil olan mükelleflerin, mezkûr tarihten sonra kullandıkları tüm seyyar EFT-POS cihazlarının yeni nesil ödeme kaydedici cihaz özelliğine sahip olacağı, mükelleflerin bu tarihten önce de söz konusu yeni nesil ödeme kaydedici cihazları alarak kullanabilecekleri belirtilmiştir.

466 ve 473 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğleri ile de YN ÖKC kullanma mecburiyetinin başlangıç tarihleri mükelleflerin satış hacmi, kullanılan ÖKC modeli ve satış sistemlerinin özellikleri de göz önünde bulundurularak 2016 yılından itibaren kademeli olarak yayılmak suretiyle yeniden düzenlenmiştir.

Söz konusu düzenlemeye göre 2014 yılı satışları veya gayri safi iş hasılatı:

– 1 milyon TL’yi aşan mükellefler için, 1/4/2016 tarihinden,

– 1 milyon TL’den 500 Bin TL’ye kadar olan mükellefler için, 1/7/2016 tarihinden,

– 500 Bin TL ile 150 Bin TL arasında olan mükellefler için, 1/10/2016 tarihinden,

– 150 Bin TL’den az olan mükellefler için, 1/1/2018 tarihinden,

itibaren Yeni Nesil Ödeme Kaydedici Cihaz kullanma mecburiyeti başlayacaktır.

Dileyen mükellefler ise yukarıda belirtilen tarihlerden önce de Maliye Bakanlığınca onaylanmış Yeni Nesil Ödeme Kaydedici Cihazları alarak kullanabileceklerdir.

Nitelikleri 10/5/1991 tarihli ve 20867 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Katma Değer Vergisi Mükelleflerinin Ödeme Kaydedici Cihazları Kullanmaları Mecburiyeti Hakkında Kanunla İlgili Genel Tebliğ Seri No: 31’de belirlenmiş olan “Bilgisayar Bağlantılı Ödeme Kaydedici Cihazları”  kullanan mükellefler için Yeni Nesil Ödeme Kaydedici Cihaz kullanma mecburiyetinin başlama tarihi; bu tür cihazların, aynı veya şube şeklindeki işyerlerinde çok sayıda kullanılıyor olmaları, birbirleri ile olduğu kadar değişik çevre birimleri ile de entegre olacak şekilde kullanılmaları, farklı teknik özelliklere sahip olmaları gibi nedenlerle ve bu cihazların kullanıldığı işyerlerinin Yeni Nesil Ödeme Kaydedici Cihaz sistemine en uygun şekilde entegrasyonunu sağlamak amacıyla, yukarıda yer verilen yıllık satış ve gayri safi iş hasılatı tutarlarına bağlı olmaksızın, (473 sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile değişen hali) 1/1/2018 olarak belirlenmiştir.

451 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile de 435 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinde değişiklik yapılmış olup, söz konusu Tebliğin 1’inci maddesinin üçüncü fıkrasında; “Bankacılık kartları ile yapılan ödeme karşılığında ÖKC fişi yerine fatura düzenlenmesinin söz konusu olduğu durumlarda, mali değeri olan ÖKC fişi yerine, satışın faturalı olduğunu belirten bir bilgi fişinin ÖKC’den düzenlenerek müşteriye verilmesi ve bu bilgi fişinde banka POS harcama bilgilerinin de gösterilmesi gerekmektedir. Bilgi fişinde bulunması gereken asgari bilgiler ile bilgi fişinin düzenlenme usul ve esaslarına ilişkin hususlara Gelir İdaresi Başkanlığı Mesajlaşma Protokolü dökümanlarında yer verilir….” denilmektedir.

YN ÖKC kullanılmak suretiyle gerçekleştirilen mal ve hizmet satışlarında; YN ÖKC’lerden ÖKC fişleri haricinde “BİLGİ FİŞLERİ” nin düzenleneceği durumlar ve bilgi fişlerinin düzenlenmesi sırasında uyulması gereken usul ve esasları hakkında, ÖKC kullanan mükellefleri bilgilendirmek ve YN ÖKC üreticilerinin bu kılavuzda belirtilen hususlar ile ilgili olarak ÖKC yazılımlarında yapmaları gereken güncelleme faaliyetlerinin tespiti ile bildirimi amacıyla hazırlanan ve Gelir İdaresi Başkanlığı internet sitesinde yayınlanmış bulunan “YN ÖKC Bilgi Fişleri Teknik Klavuzu”  dökümanının 9/1. bölümünde;

YN ÖKC kullanılmak suretiyle gerçekleştirilen satışların, 213 sayılı Vergi Usul Kanunu’nun 232. Maddesinde fatura düzenlenmesi mecburiyeti bulunan vergi mükelleflerine yapılmış olması veya müşterinin nihai tüketici olmakla beraber fatura istemesi ya da satış tutarının fatura düzenleme haddini aşması halinde; satıcının müşteriye fatura vermesi zorunludur.

Bu şekilde düzenlenen/düzenlenecek faturalara istinaden YN ÖKC’den aşağıdaki örneklere ve açıklamalara uygun Bilgi Fişleri düzenlenecektir.

Fatura (e-Fatura ve e-Arşiv faturasının kağıt çıktısı dahil), sevk irsaliyesi veya irsaliyeli faturanın, satış anında düzenlenerek müşteriye verilmesi ve tahsilatın banka veya kredi kartı ile yapılmamış olması halinde YN ÖKC’de oluşturularak EKÜ’de kayıt altına alınması zorunluluğu bulunan bilgi fişinin ayrıca kağıt çıktısının alınması ve müşteriye verilmesi zorunluluğu bulunmamaktadır.

Faturalı satışlara ait Bilgi Fişlerinin irsaliye yerine geçmeyecek olması halinde bilgi fişlerinin üzerinde satılan mal veya hizmetin cinslerinin detaylı olarak gösterilme zorunluluğu olmayıp, KDV oranları esas alınarak gruplandırılmak suretiyle de gösterilmesi mümkündür. Düzenlenecek faturalarda ise 213 sayılı Vergi Usul Kanunun 230/4 maddesi gereğince; satışı yapılan mal veya hizmetin nevi, miktarı, fiyatı ve tutarı bilgilerinin ayrı ayrı gösterilmesi gerektiği tabiidir.

9.1.1. SATICININ E-FATURA UYGULAMASINA KAYITLI OLMADIĞI DURUMLARDA Müşteriye matbaa baskılı seri-sıra numaralı kağıt faturanın verilmesi gerekmektedir. YN ÖKC’den ise faturalı satıpşlarda ekte örneği belirtilen bilgi fişi (1 No.lu) verilecektir. Verilen bu bilgi fişinin irsaliye yerine kullanılması mümkün bulunmamaktadır. Bu nedenle, satıcı müşteriye irsaliye yerine geçmek üzere ya irsaliyeli fatura ya da fatura ve irsaliyeyi ayrı ayrı düzenleyerek vermesi gerekmektedir. Bu bilgi fişi üzerine ” Fatura/İrsaliye Seri-Sıra No” sunun kaydedilmesi esas olmakla beraber, faturanın veya irsaliyenin sonradan düzenleneceği durumlarda bilgi fişinin bu bölümüne, faturası sonradan düzenlenecek “FSD” ibaresi yazılacaktır. Sonradan düzenlenecek fatura / sevk irsaliyesinin üzerine ise daha önce düzenlenmiş olan bilgi fişinin tarihi, Numarası, Z No’su ve ödeme kaydedici cihazın sicil numarası yazılacaktır. ” açıklamaları yer almaktadır.

Bu itibarla, ticari faaliyetiniz kapsamında şirketiniz aktifine kayıtlı alışveriş merkezinde yer alan iş yerlerinin kiralanması suretiyle elde edilen ve faturaları aylık olarak önceden kiracılar adına düzenlenmiş olan kira ve ortak gider yansıtma bedellerinin kredi kartı ile tahsilinde, EFT-POS özellikli yeni nesil ödeme kaydedici cihazların kullanılması ve “YN ÖKC Bilgi Fişleri Teknik Kılavuzunun 9/1 bölümünde” açıklandığı şekilde 1 no.lu örneğe uygun mali değeri bulunmayan YN ÖKC Bilgi Fişlerinin düzenlenmesi gerekmektedir.

 

 


Kaynak: GİB Özelge, 11.10.2018, 27575268-105[3100-2016-301]-399412, ANKARA VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Yasal Uyarı: Bu içerikte yer alan bilgi, görsel, tablolar, açıklama, yorum, analiz ve bir bütün olarak içeriğin tamamı sadece genel bilgilendirme amacıyla verilmiştir. Kişi veya kuruma özel profesyonel bir bilgilendirme ve yönlendirmede bulunma amacı güdülmemiştir. Konu ile benzerlik gösterse de her işletmenin kendi özel şartları nedeniyle farklı durumları olabilir. Bu nedenle, bu yazıda belirtilen içerikte yola çıkarak işletmenizi etkileyecek herhangi bir karar alıp uygulamaya geçmeden önce, uzmanına danışmanız menfaatiniz gereğidir. Muhasebenews veya ilişkili olduğu kişi veya kurumlardan hiç biri, bu belgede yer alan bilgi, tablo, görsel, görüş ve diğer türdeki tüm içeriklerin özel veya resmi, gerçek veya tüzel kişi, kurum ve organizasyonlar tarafından kullanılması sonucunda ortaya çıkabilecek zarar veya ziyandan sorumlu değildir.


BİR CEVAP BIRAK

Please enter your comment!
Please enter your name here