Ana sayfa Vergi Kira gideri olmayan ve çalışanı olmayan bir firma muhtasar beyannamelerini boş olarak...

  Kira gideri olmayan ve çalışanı olmayan bir firma muhtasar beyannamelerini boş olarak mı beyan edecektir?

  Sadece kira ödemesinden dolayı mükellef olmanız ve kira ödemesinde bulunduğunuz herhangi bir taşınmazın bulunmaması durumunda gelir vergisi tevkifatı söz konusu olmayacağından muhtasar beyanname verilmesine de gerek bulunmamaktadır.

  27
  0

  1- 22/01/2021 tarihinde ofis açışı yaptım. Yanımda işçi çalışmayacak, kira giderim yok, tapu babamın üzerine. Böyle bir durumda muhtasar beyannamesi 3 ayda bir boş mu verilecek. Yoksa muhtasar beyanından muaf olabilir miyim?

  2- İşyeri açılışımı bu gün itibariyle yaptım. Odaya teslim edilmesi gereken evrakları hemen mi teslim etmem gerek. Yoksa yoklama geldikten sonra mı? 

  1-Muhtasar beyannameden muaf diye bir işlem olmaz. VD müracaat ederek şayet sicilde muhtasar beyanname bölümü açılmış ise kapatılması için dilekçe veriniz. Konu hakkında VD den bilgi alınız. 

  2-Odadaki bürokratik işlemler için Oda ile görüşünüz.

   Özelge: Parti İl binasının boşaltılmasıdan dolayı stopaj yönünden mükellefiyetinin devam edip etmeyeceği hk.

  T.C.

  GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

  DENİZLİ VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

  Mükellef Hizmetleri Grup Müdürlüğü

  Sayı : B.07.1.GİB.4.20.15.01-30-MUK-2011-475-142                                          23/02/2012

  Konu : Parti İl binasının boşaltılmasıdan dolayı

  stopaj yönünden mükellefiyetinin

  devam edip etmeyeceği hak.

  İlgide kayıtlı özelge talep formunuzda, Parti İl binanızın boşaltılmasından dolayı stopaj yönünden mükellefiyetinizin devam edip etmeyeceği konusunda Başkanlığımız görüşü talep edilmektedir.

  193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu’nun 94 üncü maddesinde, “Kamu idare ve müesseseleri, iktisadi kamu müesseseleri, sair kurumlar, ticaret şirketleri, iş ortaklıkları, dernekler, vakıflar, dernek ve vakıfların iktisadi işletmeleri, kooperatifler, yatırım fonu yönetenler, gerçek gelirlerini beyan etmeye mecbur olan ticaret ve serbest meslek erbabı, zirai kazançlarını bilanço veya zirai işletme hesabı esasına göre tespit eden çiftçiler aşağıdaki bentlerde sayılan ödemeleri (avans olarak ödenenler dahil) nakden veya hesaben yaptıkları sırada, istihkak sahiplerinin gelir vergilerine mahsuben tevkifat yapmaya mecburdurlar.”

  hükmüne yer verilmiştir.

  Aynı maddenin 5/a bendinde ise, 70 inci maddede yazılı mal ve hakların kiralanması karşılığı yapılan ödemelerden (2009/14592 sayılı B.K.K ile 03.02.2009 tarihinden geçerli olmak üzere) % 20 oranında gelir vergisi tevkifatı yapılacağı hüküm altına alınmıştır.

  Diğer taraftan, 2820 sayılı “Siyasi Partiler Kanunu” nun 3 üncü maddesinde, siyasi partilerin tüzel kişiliğe sahip olduğu, 121 inci maddesinin 1 numaralı bendinde de Türk Medeni Kanunu ile Dernekler Kanununun ve dernekler hakkında uygulanan diğer kanunların bu Kanuna aykırı olmayan hükümlerinin siyasi partiler hakkında da uygulanacağı hükme bağlanmıştır.

  Konu ile ilgili olarak Pamukkale Vergi Dairesi Müdürlüğü ile yapılan yazışma neticesinde alınan 05.12.2011 tarih ve 28959 sayılı yazı ve eki 03.11.2011 tarih ve 92-32 sayılı yoklama fişinde; partinizin kiraladığı binayı 30.09.2011 tarihinde boşalttığı, kapalı olduğunun binada parti levhasının bulunmadığının tespit edildiği bildirilmiştir. Ayrıca, 05.09.2011 tarihli ve 16 sıra nolu karar ile partinizin il binası olarak kiraladığı yerin kirasının kiracı ve kiralayan tarafından karşılıklı olarak 30.09.2011 tarihi itibariyle sonlandırıldığı belirtilmiştir.

  Yukarıda yer alan hüküm ve açıklamalar çerçevesinde, vergi uygulamaları bakımından dernek olarak kabul edilen siyasi partinizin, parti binası için kiralamış olduğu bir gayrimenkul söz konusu olması halinde kira ödemeleri üzerinden % 20 oranında gelir vergisi tevkifatı yapması ve muhtasar beyanname ile bağlı bulunduğu vergi dairesine ödemesi gerekmektedir.

  Ancak, sadece kira ödemesinden dolayı mükellef olmanız ve kira ödemesinde bulunduğunuz herhangi bir taşınmazın bulunmaması durumunda gelir vergisi tevkifatı söz konusu olmayacağından muhtasar beyanname verilmesine de gerek bulunmamaktadır.

  Bilgi edinilmesini rica ederim.


  Kaynak: ismmmo,GİB
  Yasal Uyarı: Bu içerikte yer alan bilgi, görsel, tablolar, açıklama, yorum, analiz ve bir bütün olarak içeriğin tamamı sadece genel bilgilendirme amacıyla verilmiştir. Kişi veya kuruma özel profesyonel bir bilgilendirme ve yönlendirmede bulunma amacı güdülmemiştir. Konu ile benzerlik gösterse de her işletmenin kendi özel şartları nedeniyle farklı durumları olabilir. Bu nedenle, bu yazıda belirtilen içerikte yola çıkarak işletmenizi etkileyecek herhangi bir karar alıp uygulamaya geçmeden önce, uzmanına danışmanız menfaatiniz gereğidir. Muhasebenews veya ilişkili olduğu kişi veya kurumlardan hiç biri, bu belgede yer alan bilgi, tablo, görsel, görüş ve diğer türdeki tüm içeriklerin özel veya resmi, gerçek veya tüzel kişi, kurum ve organizasyonlar tarafından kullanılması sonucunda ortaya çıkabilecek zarar veya ziyandan sorumlu değildir.


  BİR CEVAP BIRAK

  Please enter your comment!
  Please enter your name here