Ana sayfa Vergi Kira Geliri Nasıl Tespit Edilir?

  Kira Geliri Nasıl Tespit Edilir?

  2068
  0

  1- KİRA GELİRİNİN VERGİLENDİRİLMESİNDE GELİR NE ŞEKİLDE TESPİT EDİLİR?
  Kira gelirinin vergilendirilmesinde, elde edilen gelirin safi tutarı 2 farklı şekilde tespit edilebilmektedir;
  1.1- Götürü Gider Yöntemi (Hakları kiraya verenler hariç)
  1.2- Gerçek Gider Yöntemi Götürü veya gerçek gider yönteminin seçimi,
  taşınmaz malların tümü için yapılır.

  ***Bunlardan bir kısmı için gerçek gider, diğer kısmı için götürü gider yöntemi seçilemez. Götürü gider yöntemini seçen mükellefler, iki yıl geçmedikçe gerçek gider yöntemine dönemezler.

  2- GÖTÜRÜ GİDER YÖNTEMİNDE GİDER İNDİRİMİ NASIL UYGULANIR?
  Götürü gider yöntemini seçen mükellefler, kira gelirlerinden istisna tutarını düştükten sonra kalan tutarın % 25’i oranındaki götürü gideri gerçek giderlere karşılık olmak üzere indirebilirler.

  3- HAKLARI KİRAYA VERENLERDE GÖTÜRÜ GİDER YÖNTEMİ UYGULANIR MI?
  HAYIR.
  Hakları kiraya verenler, götürü gider yöntemini uygulayamazlar.

  Örnek:
  İşyeri kira geliri ile birlikte hak kira geliri de elde eden mükellefler, verecekleri gelir vergisi beyannamelerinde hak kira geliri yer aldığından dolayı gerçek gider yöntemini seçmek zorundadırlar.
  Götürü gider yöntemini seçen mükellefler, % 25’i oranındaki götürü gideri indirebileceklerdir.

  4- GERÇEK GİDER YÖNTEMİNDE KİRADAN HANGİ GİDERLER İNDİRİLEBİLİR?
  Gerçek gider yönteminin seçilmesi durumunda, brüt kira geliri tutarından aşağıdaki giderlerin gerçek tutarları indirilebilir.
  4.1- Kiraya veren tarafından kiraya verilen gayrimenkul için ödenen,
  4.1.1- Aydınlatma,
  4.1.2- Isıtma,
  4.1.3- Su,
  4.1.4- Asansör giderleri,

  4.2- Kiraya verilen malların idaresi için yapılan ve gayrimenkulün önemi ile orantılı olan idare giderleri,
  4.3- Kiraya verilen mal ve haklara ait sigorta giderleri,
  4.4- Kiraya verilen mal ve haklar dolayısıyla yapılan ve bunlara harcanan borçların faiz giderleri,
  4.5- Konut olarak kiraya verilen bir adet gayrimenkulün iktisap yılından itibaren 5 yıl süre ile iktisap bedelinin % 5’i

  ***İktisap bedelinin % 5’i tutarındaki bu indirim, sadece ilgili gayrimenkule ait hasılata uygulanacak, indirilmeyen kısım gider fazlalığı sayılmayacaktır. 2012 yılından önce iktisap edilen konutlar için indirimden yararlanılması mümkün bulunmamaktadır.

  ***İktisap bedelinin % 5’i tutarındaki indirim, sadece konut olarak kiraya verilen bir adet gayrimenkul için uygulanacaktır.

  ***İşyeri olarak kiraya verilen gayrimenkuller % 5’lik gider indiriminden yararlanamayacaktır.

  4.6- Kiraya verilen mal ve haklar için ödenen,
  4.6.1- Vergi,
  4.6.2- Resim,
  4.6.3- Harç ve şerefiyelerle,
  4.6.4- Kiraya veren tarafından belediyelere ödenen harcamalara katılma payları,

  4.7- Kiraya verilen mal ve haklar için,
  4.7.1- Ayrılan amortismanlar ile
  4.7.2- Kiraya veren tarafından yapılan ve gayrimenkulün iktisadi değerini artırıcı niteliği olan
  4.7.2.1- Isı yalıtımı ve enerji tasarrufu sağlamaya yönelik harcamalar,

  ***Bu harcamalar 2016 takvim yılı için 900 TL’yi aşıyor ise maliyet olarak dikkate alınabilir.

  4.8- Kiraya veren tarafından kiraya verilen gayrimenkul için yapılan
  4.8.1- Onarım giderleri,
  4.8.2- Bakım,
  4.8.3- İdame giderleri,

  4.9- Kira ile tuttukları mal ve hakları kiraya verenlerin
  4.9.1- Ödedikleri kiralar,
  4.9.2- Diğer gerçek giderler,

  4.10- Sahibi bulundukları konutları kiraya verenlerin kira ile oturdukları konut veya lojmanların kira bedeli, (indirilmeyen kısım gider fazlalığı sayılmayacaktır.)

  ***Türkiye’de yerleşik olmayan mükelleflerin, yabancı ülkelerde ödedikleri kira bedelleri Türkiye’de elde edilen kira gelirinden gider olarak indirim konusu yapılamaz. (Çalışma veya oturma izni alarak altı aydan daha fazla bir süredir yurt dışında yaşayan Türk vatandaşları dâhil)

  4.11- Kiraya verilen mal ve haklarla ilgili olarak sözleşmeye, kanuna veya ilama istinaden ödenen
  4.11.1- Zarar,
  4.11.2- Ziyan,
  4.11.3- Tazminatlar.

  ***Gerçek gider yöntemini seçen mükelleflerin, yaptıkları giderlerle ilgili belgeleri ilgili bulundukları yılı takip eden yıldan başlayarak 5 yıl süresince saklamaları ve vergi dairesince istendiğinde ibraz etmeleri gerekmektedir.

  5- GERÇEK GİDER YÖNTEMİNDE İSTİSNADAN YARARLANILMASI HALİNDE İNDİRİLECEK GİDERLER NASIL HESAPLANIR?
  Gerçek gider yönteminin seçilmesi ve konut kira gelirlerine uygulanan istisnadan yararlanılması durumunda, gerçek gider tutarının istisnaya isabet eden kısmı, gayri safi hasılattan indirilemeyecektir.
  Vergiye tabi hasılata isabet eden indirilebilecek gider kısmı aşağıdaki formül kullanılarak hesaplanabilir.

                                     Toplam Gider             x            Vergiye Tabi Hasılat
  İndirilebilecek Gider: ———————————————————————————————–
  Toplam Hasılat
  (*) Vergiye Tabi Hasılat = Toplam Hasılat – Konut Kira Geliri İstisnası

  Örnek:
  Mükellef (D), sahibi olduğu konutu 2016 yılında kiraya vermiş olup, 32.000 TL kira geliri elde etmiştir.
  Başka geliri bulunmayan mükellef gayrimenkulü ile ilgili olarak 8.000 TL harcama yapmış olup, gerçek gider yöntemini seçmiştir.
  Mükellefin gerçek gider olarak indirebileceği tutar, 8.000 TL tutarındaki toplam giderin vergiye tabi hasılata isabet eden kısmı kadar olacaktır.

  Vergiye Tabi Hasılat = 32.000 – 3.800 = 28.200 TL
  İndirilebilecek Gider = (8.000 x 28.200) / 32.000 = 7.050 TL

  Kaynak: Gelir Vergisi Kanunu

  Yasal Uyarı: Bu yazıdaki bilgiler sadece genel bilgilendirme amacıyla verilmiştir. Kişi veya kuruma özel profesyonel bir bilgilendirme amacı güdülmemiştir. Konu ile benzerlik gösterse de her işletmenin kendi özel şartları nedeniyle farklı durumları olabilir. Bu nedenle, bu yazıda belirtilen bilgilerden yola çıkarak işletmenizi etkileyecek herhangi bir karar alıp uygulamaya geçmeden önce, uzmanına danışmanız menfaatiniz gereğidir. Muhasebenews veya ilişkili olduğu kişi veya kurumlardan hiç biri, bu belgede yer alan bilgilerin özel veya resmi, gerçek veya tüzel kişi, kurum ve organizasyonlar tarafından kullanılması sonucunda ortaya çıkabilecek zarar veya ziyandan sorumlu değildir.

  BİR CEVAP BIRAK

  Please enter your comment!
  Please enter your name here