Ana sayfa Vergi KDV matrah artışında geçmiş yıl zararları silinir mi?

  KDV matrah artışında geçmiş yıl zararları silinir mi?

  Matrah artırımında bulunulan yıllara ait zararların indirimi

  60
  0

  7326 kanununa göre sadece KDV matrah artırımı yapacağız. KDV matrah artırımında da geçmiş yıl zararının yarısı silinecek mi?

  KDV matrah artırımında da geçmiş yıl zararının yarısı silinmez. 

  Zararın yarısından kasıt Yıllık GV veya KV beyanlarının artırımında; artırım yapılan yıl da zarar var ise sonraki yıllarda bu zararın yarısı indirilir. KDV artırımı ile bu uygulamanın ilgisi yoktur.

  İşletme hesap özetine göre defter tutan mükellef, yıllık gelir vergisini beyan ederken sadece ticari işi ile ilgili kazançlarını bildirdi. GMSİ ve diğer kazançlarını bildirmedi. Bu durumda sadece işletme defteri olarak ilgili yıllarda matrah artırımında bulunursa 

  a-) GMSİ dan dolayı matrah artırımına girmiş oluyor mu ? 

  b-) Yoksa GMSİ ile ilgili ayrı bir matrah artırımında da bulunması gerekir mi ? 

  Vergi mükellefiyeti olmayan bir kişi, GMSİ olmasına rağmen herhangi bir gelir vergisi vermemiş kişi, 

  a-)matrah artırımında bulunabilir mi ? 

  b-) Bulunabiliyorsa nasıl bulunması gerekiyor? 

  c-)Geriye dönük kaç yıl yapılabilir ?

  1-Ticari kazanç +GMSİ toplanarak işletme esası işaretlenmek sureti ile beyan edilir. 

  2-Pişmanlık hükümlerine göre beyanda bulunur 2016’dan itibaren Aşağıdaki linklerde bulunan REHBER leri inceleyiniz. 

  MATRAH ARTIRIMI REHBERİ LİNK 

  https://www.gib.gov.tr/sites/default/files/fileadmin/beyannamerehberi/7326_Matrah.pdf

  PİŞMANLIK İLE VERİLECEK BEYAN LİNKİ https://www.gib.gov.tr/sites/default/files/fileadmin/beyannamerehberi/7326_Pismanlik.pdf

  BAZI ALACAKLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASI İLE BAZI

  KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA İLİŞKİN KANUN

  Kanun No: 7326 

  Kabul Tarihi : 3/6/2021

  MADDE 5 –

  e) Kurumlar vergisi mükelleflerinin, 193 sayılı Kanunun geçici 61 inci maddesinde yer alan vergi tevkifatına tabi kazanç ve iratları muhtasar beyanname ile beyan etmemiş olmaları hâlinde, bu yıllara ilişkin olarak bu fıkrada belirtilen vergi incelemesine ve tarhiyata muhatap olmamaları için bu kazanç ve iratlara ait tevkifat matrahlarını, 31/8/2021 tarihine kadar (bu tarih dâhil),  bu fıkranın (c) bendinde belirtilen asgari matrahın %50’sinden az olmamak kaydıyla beyan etmeleri şarttır. Bu bent hükmüne göre artırılan matrahlar üzerinden %15 oranında vergi hesaplanır.

  f) Bu fıkranın (d) ve (e) bentlerinde yer alan hükümlerden yararlanarak artırımda veya beyanda bulunan mükelleflerin, bu yıllara ilişkin olarak bu fıkrada belirtilen vergi incelemesi ve tarhiyata muhatap olmamaları için ilgili yıllarda vergiye esas alınan kurumlar vergisi matrahlarını da bu fıkranın (c) bendinde belirtilen tutarlardan az olmamak üzere (a) bendinde belirtilen şekilde artırmaları şarttır.

  g) Gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerinin bu fıkra hükmünden yararlanarak beyan ettikleri matrahları artırmaları hâlinde, daha önce tevkif yoluyla ödemiş oldukları vergiler, artırılan matrahlar üzerinden hesaplanan vergilerden mahsup edilmez.

  ğ) Gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerinin matrah artırımında bulundukları yıllara ait zararların %50’si, 2021 ve izleyen yıllar kârlarından mahsup edilmez.

  h) İstisna ve indirimler nedeniyle gelecek yıllarda matrahtan indirim konusu yapılabilecek tutarlar ile geçmiş yıl zararları bu fıkra hükmüne göre artırılan matrahlardan indirilemez.

  ı) Matrah artırımında bulunan mükelleflerin yıllık gelir ve kurumlar vergisine mahsuben daha önce ödemiş oldukları vergilerin iadesi ile ilgili taleplerine ilişkin inceleme ve tarhiyat hakkı saklıdır.

  i) İşe başlama ve işi bırakma gibi nedenlerle kıst dönemde faaliyette bulunmuş mükellefler hakkında ilgili yıllar için belirlenen asgari matrahlar, faaliyette bulunulan ay sayısı (ay kesirleri tam ay olarak) dikkate alınarak hesaplanır.

  j) Bu fıkranın (a) bendi kapsamında matrah artırımında bulunulan vergilendirme dönemlerine ilişkin olarak bu Kanunun yayımı tarihinden önce yapılıp kesinleşen tarhiyatlar, ilgili dönem beyanı ile birlikte dikkate alınır.


  Kaynak: ismmmo,GİB
  Yasal Uyarı: Bu içerikte yer alan bilgi, görsel, tablolar, açıklama, yorum, analiz ve bir bütün olarak içeriğin tamamı sadece genel bilgilendirme amacıyla verilmiştir. Kişi veya kuruma özel profesyonel bir bilgilendirme ve yönlendirmede bulunma amacı güdülmemiştir. Konu ile benzerlik gösterse de her işletmenin kendi özel şartları nedeniyle farklı durumları olabilir. Bu nedenle, bu yazıda belirtilen içerikte yola çıkarak işletmenizi etkileyecek herhangi bir karar alıp uygulamaya geçmeden önce, uzmanına danışmanız menfaatiniz gereğidir. Muhasebenews veya ilişkili olduğu kişi veya kurumlardan hiç biri, bu belgede yer alan bilgi, tablo, görsel, görüş ve diğer türdeki tüm içeriklerin özel veya resmi, gerçek veya tüzel kişi, kurum ve organizasyonlar tarafından kullanılması sonucunda ortaya çıkabilecek zarar veya ziyandan sorumlu değildir.


  BİR CEVAP BIRAK

  Please enter your comment!
  Please enter your name here