Ana sayfa Vergi Kat Karşılığı ve Arsa Satışı Karşılığı Gelir Paylaşımında ihale kararı damga vergisi...

Kat Karşılığı ve Arsa Satışı Karşılığı Gelir Paylaşımında ihale kararı damga vergisi uygulaması

Kat Karşılığı ve Arsa Satışı Karşılığı Gelir Paylaşımında ihale kararı damga vergisi uygulaması nasıldır?

100
0

İlgide kayıtlı özelge talep formunuz ve eklerinin incelenmesinden, 6107 sayılı İller Bankası Anonim Şirketi Hakkında Kanun kapsamında faaliyet gösteren Bankanız tarafından … A.Ş.-… San ve Tic. Ortak Girişimine …/… ihale kayıt numarası ile ihale edilen “… İli … İlçesi … Mahallesi … Pafta … Parsel, … Pafta …, …, …, … Parsellerin Arsa Satışı Karşılığı Gelir Paylaşımı İşi”ne ait ihale kararında, Arsa Satışı Karşılığı Satış Toplam Gelirinin … TL, Arsa Satışı Karşılığı Asgari Banka Payı Toplam Gelirinin ise Arsa Satışı Karşılığı Satış Toplam Gelirinin %23’ünün karşılığı olan … TL olarak belirlendiği belirtilerek söz konusu ihale kararına ait damga vergisinin hangi bedel üzerinden hesaplanacağı hususunda görüş talep edildiği anlaşılmaktadır.

488 sayılı Damga Vergisi Kanununun 1 inci maddesinde, bu Kanuna ekli (1) sayılı tabloda yazılı kağıtların damga vergisine tabi olduğu, bu Kanundaki kağıtlar teriminin, yazılıp imzalanmak veya imza yerine geçen bir işaret konmak suretiyle düzenlenen ve herhangi bir hususu ispat veya belli etmek için ibraz edilebilecek olan belgeler ile elektronik imza kullanılmak suretiyle manyetik ortamda ve elektronik veri şeklinde oluşturulan belgeleri ifade edeceği; 3 üncü maddesinde, damga vergisinin mükellefinin kağıtları imza edenler olduğu; 4 üncü maddesinde, bir kağıdın tabi olacağı verginin tayini için o kağıdın mahiyetine bakılacağı ve buna göre tabloda yazılı vergisinin bulunacağı, mahiyeti tayin edilmek istenilen kağıt üzerinde başka bir kağıda atıf yapılmışsa, atıf yapılan kağıdın hükümlerine nazaran iktisap ettiği mahiyete göre vergi alınacağı; 10 uncu maddesinde de damga vergisinin nispi veya maktu olarak alınacağı, nispi vergide kağıtların nevi ve mahiyetlerine göre bu kağıtlarda yazılı belli para, maktu vergide kağıtların mahiyetlerinin esas alınacağı, belli para teriminin ise kağıtların ihtiva ettiği veya bunlarda yazılı rakamların hasıl edeceği parayı ifade edeceği hükümleri yer almaktadır.

Mezkur Kanuna ekli (1) sayılı tablonun “II.Kararlar ve mazbatalar” başlıklı bölümünün 2 nci fıkrasında, İhale Kanunlarına tabi olan veya olmayan resmi daire ve kamu tüzel kişiliğine haiz kurumların her türlü ihale kararlarının nispi damga vergisine tabi tutulacağı hükme bağlanmıştır.

Özelge talep formunuz ekinde yer alan Bankanız tarafından … A.Ş.-… San ve Tic. Ortak Girişimine …/… ihale kayıt numarası ile ihale edilen işe ilişkin düzenlenen “İhale Karar Belgesi” başlıklı kağıdın incelenmesinden, taşınmazın tahmini satış bedelinin … TL olarak belirtildiği, en yüksek arsa satışı karşılığı asgari banka payı toplam geliri teklif eden isteklinin … A.Ş.- … San. ve Tic. Ltd. Şti. Ortak Girişimi olduğu, ihalede teklif edilen en yüksek arsa satışı karşılığı satış toplam gelirinin … TL, arsa satışı karşılığı asgari banka payı toplam gelirinin ise bu tutarın %23’üne tekabül eden … TL olduğu ve arsa satışı karşılığı banka payı toplam gelirinin … TL’den aşağıya düşmeyeceği (arsa satışı karşılığı satış toplam gelirinin … TL’yi aşması durumunda her halükarda bu tutarın %23’ünün banka gelirini oluşturacağı) hususlarının belirlendiği anlaşılmaktadır.

Buna göre, “… İli … İlçesi … Mahallesi … Pafta … Parsel, … Pafta …, …, …, … Parsellerin Arsa Satışı Karşılığı Gelir Paylaşımı İşi”ne ait “İhale Karar Belgesi” başlıklı kağıdın, arsa satışı karşılığı asgari banka payı toplam geliri olarak belirlenen … TL bedel üzerinden 488 sayılı Kanununa ekli (1) sayılı tablonun II/2 fıkrasına göre damga vergisine tabi tutulması gerekmektedir.

 


Kaynak: GİB Özelge, 30.9.2019, 90792880-155.01.03.01[738]-E.331549, Ankara Vergi Dairesi Başkanlığı
Yasal Uyarı: Bu içerikte yer alan bilgi, görsel, tablolar, açıklama, yorum, analiz ve bir bütün olarak içeriğin tamamı sadece genel bilgilendirme amacıyla verilmiştir. Kişi veya kuruma özel profesyonel bir bilgilendirme ve yönlendirmede bulunma amacı güdülmemiştir. Konu ile benzerlik gösterse de her işletmenin kendi özel şartları nedeniyle farklı durumları olabilir. Bu nedenle, bu yazıda belirtilen içerikte yola çıkarak işletmenizi etkileyecek herhangi bir karar alıp uygulamaya geçmeden önce, uzmanına danışmanız menfaatiniz gereğidir. Muhasebenews veya ilişkili olduğu kişi veya kurumlardan hiç biri, bu belgede yer alan bilgi, tablo, görsel, görüş ve diğer türdeki tüm içeriklerin özel veya resmi, gerçek veya tüzel kişi, kurum ve organizasyonlar tarafından kullanılması sonucunda ortaya çıkabilecek zarar veya ziyandan sorumlu değildir.


BİR CEVAP BIRAK

Please enter your comment!
Please enter your name here