Ana sayfa Mevzuat Kamu Denetçiliği Kurumunda görev yapan Devlet memurlarının disiplin amirlerini gösterir unvanlar belirlendi...

Kamu Denetçiliği Kurumunda görev yapan Devlet memurlarının disiplin amirlerini gösterir unvanlar belirlendi 24.11.2021

17
0
24 Kasım 2021 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 31669
YÖNETMELİK

Kamu Denetçiliği Kurumundan:

KAMU DENETÇİLİĞİ KURUMU DİSİPLİN AMİRLERİ YÖNETMELİĞİ

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Kamu Denetçiliği Kurumunda görev yapan Devlet memurlarının disiplin amirlerini belirlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Kamu Denetçiliği Kurumunda 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa göre görev yapan Devlet memurları hakkında uygulanır.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 124 üncü maddesi ile 29/4/2021 tarihli ve 3935 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile yürürlüğe konulan Devlet Memurları Disiplin Yönetmeliğinin 5 inci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Disiplin amirleri

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelik kapsamında görev yapan Devlet memurlarının disiplin amirleri Ek-1 sayılı Cetvelde gösterilmiştir.

Disipline ilişkin usul ve esaslar bakımından uygulanacak mevzuat

MADDE 5 – (1) Disipline ilişkin usul ve esaslar bakımından, 657 sayılı Kanun ile Devlet Memurları Disiplin Yönetmeliği hükümleri uygulanır.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

MADDE 6 – (1) 28/3/2013 tarihli ve 28601 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kamu Denetçiliği Kurumu Disiplin Amirleri Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

MADDE 7 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 8 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Kamu Başdenetçisi yürütür.

 

Ek-1

 

KAMU DENETÇİLİĞİ KURUMU

DİSİPLİN AMİRLERİ LİSTESİ

 

1- BAŞDENETÇİLİK DİSİPLİN AMİRİ
a) Kamu Başdenetçisi Emrinde Görevli Kamu Denetçiliği Uzmanı Kamu Başdenetçisi
b) Kamu Başdenetçisi Emrinde Görevli Kamu Denetçiliği Uzman Yardımcısı Kamu Başdenetçisi
c) Kamu Başdenetçisi Emrinde Görevli Diğer Personel Kamu Başdenetçisi
ç) Kamu Denetçisi Emrinde Görevli Kamu Denetçiliği Uzmanı İlgili Kamu Denetçisi
d) Kamu Denetçisi Emrinde Görevli Kamu Denetçiliği Uzman Yardımcısı İlgili Kamu Denetçisi
e) Kamu Denetçisi Emrinde Görevli Diğer Personel İlgili Kamu Denetçisi
2- GENEL SEKRETERLİK DİSİPLİN AMİRİ
a) Genel Sekreter Kamu Başdenetçisi
b) Genel Sekreterlikte Görevli Diğer Personel Genel Sekreter

 

 

 


Kaynak: Resmi Gazete
Yasal Uyarı: Bu içerikte yer alan bilgi, görsel, tablolar, açıklama, yorum, analiz ve bir bütün olarak içeriğin tamamı sadece genel bilgilendirme amacıyla verilmiştir. Kişi veya kuruma özel profesyonel bir bilgilendirme ve yönlendirmede bulunma amacı güdülmemiştir. Konu ile benzerlik gösterse de her işletmenin kendi özel şartları nedeniyle farklı durumları olabilir. Bu nedenle, bu yazıda belirtilen içerikte yola çıkarak işletmenizi etkileyecek herhangi bir karar alıp uygulamaya geçmeden önce, uzmanına danışmanız menfaatiniz gereğidir. Muhasebenews veya ilişkili olduğu kişi veya kurumlardan hiç biri, bu belgede yer alan bilgi, tablo, görsel, görüş ve diğer türdeki tüm içeriklerin özel veya resmi, gerçek veya tüzel kişi, kurum ve organizasyonlar tarafından kullanılması sonucunda ortaya çıkabilecek zarar veya ziyandan sorumlu değildir.


BİR CEVAP BIRAK

Please enter your comment!
Please enter your name here