Ana sayfa Vergi İthal edilerek yurt içinde satılan mallar için ödenen royalti bedelleri üzerinden sorumlu...

  İthal edilerek yurt içinde satılan mallar için ödenen royalti bedelleri üzerinden sorumlu sıfatıyla KDV beyan edilecek mi?

  ...royalti ödemelerine ilişkin KDV’nin, gümrük idaresine beyan edilmemesi halinde, söz konusu ödemelere ilişkin KDV'nin vergi dairesine 2 No.lu KDV Beyannamesi ile beyan edilerek ödenmesi gerektiği tabiidir

  35
  0

  T.C.
  GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI
   BÜYÜK MÜKELLEFLER VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
  (Mükellef Hizmetleri Grup Müdürlüğü)

  Sayı

  :

  64597866-130[9-2015]-7126

  19.04.2017

  Konu

  :

  İthal edilerek yurt içinde satılan mallar için ödenen royalti bedelleri üzerinden sorumlu sıfatıyla KDV beyan edilip edilmeyeceği

  İlgide kayıtlı özelge talep formunuzda, Şirketiniz tarafından ithal edilen madeni yağlara ilişkin olarak, söz konusu malların satış koşulu olarak ithalattan sonra ödenen royalti bedellerinin istisnai kıymet beyanı (tamamlayıcı beyan) ile beyan edilerek royalti bedelleri üzerinden hesaplanan KDV’nin ilgili gümrük idaresine ödendiği belirtilerek, söz konusu royalti bedelleri üzerinden ayrıca sorumlu sıfatıyla KDV beyanının gerekli olup olmadığı sorulmaktadır.

  KDV Kanununun;

  -1/1 inci maddesinde ticari, sınai, zirai faaliyet ve serbest meslek faaliyeti çerçevesinde Türkiye’de yapılan teslim ve hizmetlerin katma değer vergisine tabi olacağı,

  -1/2 nci maddesinde, her türlü mal ve hizmet ithalatının KDV’ye tabi olduğu,

  -9/1 inci maddesinde, mükellefin Türkiye içinde ikametgâhının, işyerinin, kanunî merkezi ve iş merkezinin bulunmaması hallerinde ve gerekli görülen diğer hallerde Maliye Bakanlığının, vergi alacağının emniyet altına alınması amacıyla, vergiye tabi işlemlere taraf olanları verginin ödenmesinden sorumlu tutabileceği,

  -10/ı maddesinde, ithalatta vergiyi doğuran olayın, Gümrük Kanununa göre gümrük vergisi ödeme mükellefiyetinin başlaması, gümrük vergisine tabi olmayan işlemlerde ise gümrük beyannamesinin tescili aşamasında meydana geldiği,

  -21 inci maddesinde, ithalatta vergi matrahının; ithal edilen malın gümrük vergisi tarhına esas olan kıymeti, gümrük vergisinin kıymet esasına göre alınmaması veya malın gümrük vergisinden muaf olması halinde sigorta ve navlun bedelleri dahil (CIF) değeri, bunun belli olmadığı hallerde malın gümrükçe tespit edilecek değeri, ithalat sırasında ödenen her türlü vergi, resim, harç ve paylar, Gümrük Beyannamesinin tescil tarihine kadar yapılan diğer giderler ve ödemelerden vergilendirilmeyenler ile mal bedeli üzerinden hesaplanan fiyat farkı, kur farkı gibi ödemelerin toplamı olduğu,

  -43/4 üncü maddesinde, ithalde alınan KDV nin ilgili gümrük idaresince tarh olunacağı

  hüküm altına alınmıştır.

  Öte yandan KDV Genel Uygulama Tebliğinin (I/C-2.1.2.1.) bölümünde; ikametgâhı, işyeri, kanuni merkezi ve iş merkezi Türkiye’de bulunmayanların Türkiye’de yaptığı hizmetler ile bunların yurt dışında yaptığı ancak Türkiye’de faydalanılan hizmetlerin KDV’ye tabi olacağı, bu gibi hizmet ifalarında mükellefin, esas olarak hizmeti ifa eden olmakla birlikte, Türkiye’de ikametgâhı, işyeri, kanuni merkezi ve iş merkezi bulunmadığından, KDV’nin tamamının, hizmetten faydalanan yurt içindeki muhatap tarafından sorumlu sıfatıyla beyan edilip ödeneceği, KDV’nin sorumlu sıfatıyla beyan edilmesi için hizmetten Türkiye’de faydalanan muhatabın KDV mükellefi olmasının şart olmadığı, KDV mükellefiyeti bulunmayanların da söz konusu hizmetler nedeniyle KDV tevkifatı yaparak 2 No.lu KDV Beyannamesi ile beyan etmek ve ödemek zorunda oldukları açıklanmıştır.

  Diğer taraftan, Gümrük Kanununun 24 üncü maddesi çerçevesinde yapılacak kıymet tespitlerine ilişkin olarak yine aynı Kanunun 27 nci maddesinin birinci fıkrasının (c) bendinde yer alan royalti veya lisans ücretlerinin gümrük kıymetine ilavesine ilişkin usul ve esaslar 2 Seri No.lu Gümrük Genel Tebliğinde açıklanmıştır.

  Bu hüküm ve açıklamalara göre, Türkiye’de satışını gerçekleştirdiğiniz madeni yağlara ilişkin olarak, söz konusu malların satış koşulu olarak yurt dışındaki tedarikçi firmalara ithalattan sonra ödenen royalti bedelleri Gümrük Kanunu hükümleri uyarınca gümrük kıymetine dahil olduğundan, KDV Kanununun 21 inci maddesi gereğince bu bedeller üzerinden KDV hesaplanması gerekmektedir.

  Söz konusu royalti ödemelerine ilişkin KDV’nin, gümrük kıymetine dahil edilmek suretiyle ilgili gümrük idaresine beyan edilerek ödenmesi halinde, söz konusu ödemelere ilişkin KDV’nin 2 No.lu KDV Beyannamesi ile beyan edilerek ödenmesine gerek bulunmamaktadır.

  Ancak, royalti ödemelerine ilişkin KDV’nin, gümrük idaresine beyan edilmemesi halinde, söz konusu ödemelere ilişkin KDV’nin vergi dairesine 2 No.lu KDV Beyannamesi ile beyan edilerek ödenmesi gerektiği tabiidir.

   


  Kaynak: GİB Özelge
  Yasal Uyarı: Bu içerikte yer alan bilgi, görsel, tablolar, açıklama, yorum, analiz ve bir bütün olarak içeriğin tamamı sadece genel bilgilendirme amacıyla verilmiştir. Kişi veya kuruma özel profesyonel bir bilgilendirme ve yönlendirmede bulunma amacı güdülmemiştir. Konu ile benzerlik gösterse de her işletmenin kendi özel şartları nedeniyle farklı durumları olabilir. Bu nedenle, bu yazıda belirtilen içerikte yola çıkarak işletmenizi etkileyecek herhangi bir karar alıp uygulamaya geçmeden önce, uzmanına danışmanız menfaatiniz gereğidir. Muhasebenews veya ilişkili olduğu kişi veya kurumlardan hiç biri, bu belgede yer alan bilgi, tablo, görsel, görüş ve diğer türdeki tüm içeriklerin özel veya resmi, gerçek veya tüzel kişi, kurum ve organizasyonlar tarafından kullanılması sonucunda ortaya çıkabilecek zarar veya ziyandan sorumlu değildir.


  BİR CEVAP BIRAK

  Please enter your comment!
  Please enter your name here