Ana sayfa SGK İşverene Yeni Destek! Yeni İşçi İçin, SSK Primi, İşsizlik Primi, Gelir Vergisi...

  İşverene Yeni Destek! Yeni İşçi İçin, SSK Primi, İşsizlik Primi, Gelir Vergisi Ve Damga Vergisi Ödenmeyecek!

  1912
  0

  01 Şubat 2017 Tarihinden itibaren işe alınan işçiler için SSK Primi, Gelir Vergisi ve Damga vergisi Desteği geldi. Uygulama başladı.
  09 Şubat 2017-Perşembe günlü ve 29974 Sayılı Resmi Gazete yayınlanan 687 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile
  01 Şubat 2017 Tarihinden itibaren işe alınan işçiler için geçerli olmak üzere SSK Primi, Gelir Vergisi ve Damga vergisi 31 Aralık 2017 tarihine kadar “İşsizlik Sigortası fonundan” karşılanacak

  1- SSK PRİM DESTEĞİ ŞARTLARI NELERDİR?
  1.1- 31/12/2017 tarihine kadar işe alınan her bir sigortalı için geçerli olmak üzere;
  1.2- 1/2/2017 tarihinden itibaren özel sektör işverenlerince Kuruma kayıtlı işsizler arasından işe alınanların;
  1.3- İşe alındıkları tarihten önceki üç aya ilişkin Sosyal Güvenlik Kurumuna verilen aylık prim ve hizmet belgelerinde veya muhtasar ve prim hizmet beyannamelerinde kayıtlı sigortalılar dışında olmaları ve,
  1.4- 2016 yılı Aralık ayına ilişkin aylık prim ve hizmet belgelerindeki sigortalı sayısına ilave olmaları kaydıyla
  1.5- İşe alındıkları tarihten itibaren 31/12/2017 tarihine kadar geçerli olmak üzere
  1.6- Sigortalının aylık prim ödeme gün sayısının 22,22 TL ile çarpılması sonucunda bulunacak tutar, bu işverenlerin Sosyal Güvenlik Kurumuna ödeyecekleri sigortalı hisseleri dâhil tüm primlerden mahsup edilmek suretiyle işverene destek ödemesi yapılır ve destek tutarı İşsizlik Sigortası Fonundan karşılanır.

  2- SSK PRİM DESTEĞİNİN TUTARI NEDİR?
  Örnek-1:
  2.1- 2016-Aralık Ayında çalışan sigortalı sayısı       : 7 Kişi
  2.2- 02.02.2017 – İş Kurumunda Kayıtlı işsizler     : 1 Kişi
  arasından işe yeni alınan kişi sayısı
  2.3- Yeni işe alınan kişinin Brüt ücreti                   : 1.777,50 TL (Asgari Ücret)
  2.4- Asgari ücretin günlük Tutarı                          :      59,25 TL (Günlük Asgari Ücret)
  2.5- 31.12.2017 tarihine kadar işsizlik fonundan    :      22,22 TL (Bu KHK kapsamındaki üst sınır)
  Karşılanacak tutarın günlüğü
  2.6- 30 Gün için Fondan karşılanacak tutar             :    666,60 TL (22,22 x 30 Gün = 666,60 TL)
  2.7- 2017 Yılı Asgari ücrete Göre SSK Primi     :     666,56 TL (1.777,50 x %37,5)
  2.8- Ödenecek SSK Primi                                  :   —

  3- SSK PRİM DESTEĞİ HAKKI HANGİ HALLERDE SON BULUR?
  3.1- İşverenlerin aylık prim ve hizmet belgelerini veya muhtasar ve prim hizmet beyannamelerini yasal süresi içerisinde vermediği,
  3.2- Sigorta primlerini yasal süresinde ödemediği,
  3.3- Yapılan kontrol ve denetimlerde çalıştırdığı kişileri sigortalı olarak bildirmediği veya bildirilen sigortalının fiilen çalışmadığı durumlarının tespit edilmesi,
  3.4- Sosyal Güvenlik Kurumuna prim, idari para cezası ve bunlara ilişkin gecikme cezası ve gecikme zammı borcu bulunması hallerinde birinci fıkra hükümleri uygulanmaz.
  3.5- Ancak Sosyal Güvenlik Kurumuna olan prim, idari para cezası ve bunlara ilişkin gecikme cezası ve gecikme zammı borçlarını 6183 sayılı Kanunun 48 inci maddesine göre tecil ve taksitlendiren veya ilgili diğer kanunlar uyarınca yapılandıran işverenler bu taksitlendirme ve yapılandırma devam ettiği sürece anılan fıkra hükmünden yararlandırılır.

  4- KAMU KURUMLAR VE SGDP PRİMLERİ DESTEKTEN YARARLANAMAZ!
  kamu idarelerine ait işyerleri, 5335 sayılı Kanunun 30 uncu maddesinin ikinci fıkrası kapsamına giren kurum ve kuruluşlara ait işyerleri ile 2886 sayılı Kanuna, 4734 sayılı Kanuna ve uluslararası anlaşma hükümlerine istinaden yapılan alım ve yapım işleri ile 4734 sayılı Kanundan istisna olan alım ve yapım işlerine ilişkin işyerleri, sosyal güvenlik destek primine tabi çalışanlar ve yurt dışında çalışan sigortalılar hakkında uygulanmaz. 

  5- BİRDEN FAZLA DESTEKTEN AYNI ANDA YARARLANILAMAZ!
  Bu maddeyle düzenlenen destek unsurundan yararlanmakta olan işverenler; aynı sigortalı için aynı dönemde diğer sigorta primi teşvik, destek ve indirimlerden yararlanamaz.

  Bu maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar Bakanlık tarafından belirlenir.

  6- GELİR VERGİSİ VE DAMGA VERGİSİ DE ÖDENMEYECEK!
  6.1- 31/12/2017 tarihine kadar işe alınan her bir sigortalı için geçerli olmak üzere,
  6.2- 1/2/2017 tarihinden itibaren özel sektör işverenlerince Kuruma kayıtlı işsizler arasından işe alınanların;
  6.3- İşe alındıkları tarihten önceki üç aya ilişkin Sosyal Güvenlik Kurumuna verilen aylık prim ve hizmet belgelerinde kayıtlı sigortalılar dışında olmaları ve
  6.4- 2016 yılının Aralık ayına ilişkin aylık prim ve hizmet belgelerindeki sigortalı sayısına ilave olmaları kaydıyla
  6.5- İşe alındıkları tarihten itibaren 31/12/2017 tarihine kadar uygulanmak üzere,
  6.6- Ücretlerinin 2017 yılında uygulanan asgari ücretin aylık brüt tutarının prim ödeme gün sayısına isabet eden tutarı üzerinden hesaplanan gelir vergisinin asgari geçim indirimi uygulandıktan sonra kalan kısmı, verilecek muhtasar beyanname üzerinden tahakkuk eden vergiden terkin edilir.
  6.7- Bu madde kapsamında gelir vergisi stopajı teşvikinden yararlananlar, diğer kanunlarda yer alan benzer nitelikli gelir vergisi stopajı teşviklerinden yararlanamaz.
  6.8- Bu madde kapsamında yapılan ücret ödemelerine ilişkin düzenlenen kâğıtlara ait damga vergisinin aylık brüt asgari ücretin prim ödeme gün sayısına isabet eden kısmı beyan edilmez ve ödenmez.

  7- GELİR VERGİSİ VE DAMGA VERGİSİ DESTEĞİ NE KADARDIR?
  Örnek-2:
  7.1- 2016-Aralık Ayında çalışan sigortalı sayısı         : 7 Kişi
  7.2- 02.02.2017 – İş Kurumunda Kayıtlı işsizler       : 1 Kişi
  arasından işe yeni alınan kişi sayısı
  7.3- Yeni işe alınan kişinin Brüt ücreti                     : 1.777,50 TL (Asgari Ücret)
  7.4- Asgari ücretin günlük Tutarı                            :      59,25 TL (Günlük Asgari Ücret)
  7.5- 31.12.2017 tarihine kadar işsizlik fonundan      :     106,81 TL (Bu KHK kapsamındaki üst sınır)
  Karşılanacak tutar (1.777,50 TL Asgari Ücret üzerinden)

  -Gelir Vergisi      :  93,32 (133,31 TL AGİ Sonrası)
  -Damga Vergisi   :  13,49
          TOPLAM     : 106,81 TL

  7.6- 30 Gün için Fondan karşılanacak tutar                      : 106,81 TL (AGİ Sonrası Gelir Vergisi ve Damga Vergisi)
  7.7- 2017 Yılı Asgari ücrete Göre G.V. ve Damga V.   : 106,81 TL
  7.8- Ödenecek Gelir Vergisi ve Damga Vergisi           : —

  Bu madde hükümleri; kamu idarelerine ait işyerleri, 5335 sayılı Kanunun 30 uncu maddesinin ikinci fıkrası kapsamına giren kurum ve kuruluşlara ait işyerleri ile 2886 sayılı Kanuna, 4734 sayılı Kanuna ve uluslararası anlaşma hükümlerine istinaden yapılan alım ve yapım işleri ile 4734 sayılı Kanundan istisna olan alım ve yapım işlerine ilişkin işyerleri, sosyal güvenlik destek primine tabi çalışanlar ve yurt dışında çalışan sigortalılar hakkında uygulanmaz.

  8- ÖZET
  8.1- Koşulları sağlayan işyerleri, 01.02.2017 tarihinden itibaren uygulamadan yararlanmaya başlayacaktır.
  8.2- Uygulama 31 Aralık 2017 tarihine kadar geçerlidir.
  8.3 Destek hesabının süt sınırı Brüt Asgari ücrettir.
  8.4- Ücretin asgari ücretin üzerinde kalan kısmı için destek uygulanmayacaktır.
  8.5- 2017 Yılı için Brüt Asgari Ücretin Aylık Maliyeti 684,50 TL’dir.
  8.6- Kanun Hükmünde kararname şartları sağlayan işyerleri 684,50 TL’lik aylık maliyeti 31 Aralık 2017 tarihine kadar ödemeyecektir.
  8.7- Destek “İşsizlik Sigortası Fonu”nda birikmiş paradan karşılanacaktır.

  Uygulamasına ilişkin usul ve esaslar ile mahsup şeklini ve dönemini Maliye Bakanlığı yayınlayacağı tebliğ ile ayrıca açıklayacaktır.

  *Bu hesaplama ve bilgilendirme yazısı tebliğ yayınlanmadan önce ön bilgi amacıyla hazırlanmıştır. Tebliğin yayınlanması sonrası uzman görüşü almanız tavsiye edilir. Sorumluluk kabul edilmez.


  Kaynak: 09 Şubat 2017 Resmi gazete, 687 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname

  Tarih: 15 Şubat 2017

  Yasal Uyarı: Bu yazıdaki bilgiler sadece genel bilgilendirme amacıyla verilmiştir. Kişi veya kuruma özel profesyonel bir bilgilendirme amacı güdülmemiştir. Konu ile benzerlik gösterse de her işletmenin kendi özel şartları nedeniyle farklı durumları olabilir. Bu nedenle, bu yazıda belirtilen bilgilerden yola çıkarak işletmenizi etkileyecek herhangi bir karar alıp uygulamaya geçmeden önce, uzmanına danışmanız menfaatiniz gereğidir. Muhasebenews veya ilişkili olduğu kişi veya kurumlardan hiç biri, bu belgede yer alan bilgilerin özel veya resmi, gerçek veya tüzel kişi, kurum ve organizasyonlar tarafından kullanılması sonucunda ortaya çıkabilecek zarar veya ziyandan sorumlu değildir.

  BİR CEVAP BIRAK

  Please enter your comment!
  Please enter your name here