Ana sayfa Muhasebe İşletme sahibi tarafından alınan taşıma ruhsatlı silahın KDV’si indirim konusu yapılabilir mi?

  İşletme sahibi tarafından alınan taşıma ruhsatlı silahın KDV’si indirim konusu yapılabilir mi?

  Silahın KDV'si indirilebilir mi? Silah gider yazılır mı?

  75
  0

  T.C.
  GELİR İDARESİ   BAŞKANLIĞI
  KAYSERİ VERGİ   DAİRESİ BAŞKANLIĞI
  Mükellef   Hizmetleri Grup Müdürlüğü

  Sayı

  :

  50426076-130[29-2014/20-1173]-126

  06/08/2015

  Konu

  :

  Müteahhit tarafından edinilen taşıma ruhsatlı silahın   indirim konusu yapılıp yapılamayacağı.

  İlgide kayıtlı özelge talep formunda, müteahhitlik işiyle iştigal etmekte olduğunuz ve faaliyetiniz gereği silah satın almış olduğunuzdan bahisle, söz konusu silahı demirbaş olarak kaydedip kaydedemeyeceğiniz ile söz konusu silah için yüklenmiş olduğunuz katma değer vergisini (KDV) indirim konusu yapıp yapamayacağınız hususlarında Başkanlığımızdan görüş talep edilmektedir.

  I.VERGİ USUL KANUNU YÖNÜNDEN

  213 Sayılı Vergi Usul Kanununun “Amortisman Mevzuu” başlıklı 313 üncü maddesinde; “İşletmede bir yıldan fazla kullanılan ve yıpranmaya, aşınmaya veya kıymetten düşmeye maruz bulunan gayrimenkullerle, 269 uncu madde gereğince gayrimenkul gibi değerlenen iktisadi kıymetlerin, alet, edavat, mefruşat, demirbaş ve sinema filmlerinin, birinci kısımdaki esaslara göre tespit edilen değerinin, Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre yok edilmesinin amortisman mevzuunu teşkil eder.

  ….

  Değeri (01.01.2015 den itibaren) 880 TL’yi aşmayan peştemallıklar ile işletmede kullanılan ve değeri (01.01.2015 den itibaren) 880 TL’yi aşmayan alet, edevat, mefruşat ve demirbaşlar amortismana tabi tutulmayarak doğrudan doğruya gider yazılabilir.” hükmü bulunmaktadır.

  Bir iktisadi kıymetin amortismana tâbi tutulabilmesi için, işletmenin envanterine kayıtlı olması, kullanıma hazır halde bulunması, işletmede bir yıldan fazla kullanılması, yıpranmaya, aşınmaya veya kıymetten düşmeye maruz bulunması ve değerinin yukarıda belirtilen haddin üzerinde olması gerekmektedir.

  Bu itibarla, kişisel kullanım amacıyla satın alınan silah için amortisman ayrılması mümkün bulunmamaktadır.

  II.GELİR VERGİSİ KANUNU YÖNÜNDEN

  193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 40/1 inci maddesinde, ticari kazancın elde edilmesi ve idame ettirilmesi için yapılan genel giderlerin; 40/7 nci maddesinde ise, Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre ayrılan amortismanların gider olarak indirilebileceği hüküm altına alınmıştır.

  Buna göre, almış olduğunuz silah demirbaş olarak kaydedilemeyeceği gibi, silah için yapmış olduğunuz harcamaların da Gelir Vergisi Kanununun 40 ıncı maddesine göre ticari kazancınızın tespitinde gider olarak dikkate alınması mümkün bulunmamaktadır.

  III. KATMA DEĞER VERGİSİ YÖNÜNDEN

  3065 sayılı Katma Değer Vergisi (KDV) Kanununun;

  -29/1 inci maddesinde, mükelleflerin yaptıkları vergiye tabi işlemler üzerinden hesaplanan KDV den, bu Kanunda aksine hüküm olmadıkça kendilerine yapılan teslim ve hizmetler dolayısıyla hesaplanarak düzenlenen fatura ve benzeri vesikalarda gösterilen KDV nin indirilebileceği,

  -30/d maddesinde ise, Gelir ve Kurumlar Vergisi Kanunlarına göre kazancın tespitinde indirimi kabul edilmeyen giderler dolayısıyla yüklenilen KDV nin indirilemeyeceği,

  hüküm altına alınmıştır.

  Buna göre, Gelir Vergisi Kanununa göre kazancın tespitinde gider olarak kabul edilmeyen söz konusu silahın alımında yüklendiğiniz KDV nin indirimi mümkün bulunmamaktadır.

   


  Kaynak: GİB Özelge
  Yasal Uyarı: Bu içerikte yer alan bilgi, görsel, tablolar, açıklama, yorum, analiz ve bir bütün olarak içeriğin tamamı sadece genel bilgilendirme amacıyla verilmiştir. Kişi veya kuruma özel profesyonel bir bilgilendirme ve yönlendirmede bulunma amacı güdülmemiştir. Konu ile benzerlik gösterse de her işletmenin kendi özel şartları nedeniyle farklı durumları olabilir. Bu nedenle, bu yazıda belirtilen içerikte yola çıkarak işletmenizi etkileyecek herhangi bir karar alıp uygulamaya geçmeden önce, uzmanına danışmanız menfaatiniz gereğidir. Muhasebenews veya ilişkili olduğu kişi veya kurumlardan hiç biri, bu belgede yer alan bilgi, tablo, görsel, görüş ve diğer türdeki tüm içeriklerin özel veya resmi, gerçek veya tüzel kişi, kurum ve organizasyonlar tarafından kullanılması sonucunda ortaya çıkabilecek zarar veya ziyandan sorumlu değildir.


  BİR CEVAP BIRAK

  Please enter your comment!
  Please enter your name here