Ana sayfa Vergi İşletme defterine tabi olan mükellefler gümrük işlemlerinde ödemiş olduğu KDV’yi indirim konusu...

  İşletme defterine tabi olan mükellefler gümrük işlemlerinde ödemiş olduğu KDV’yi indirim konusu yapabilir mi?

  Vitray İşleri Esnaf muaflığından yararlanabilir mi?

  77
  0

  İşletme defteri tutan bir müşterim, yurt dışından ithal ettiği akülü arabalardan dolayı gümrükte gözetimden kaynaklanan matrah üzerinden KDV alınmıştır. ÖDENEN bu KDV’yi KDV beyanında nasıl beyan edeceğim? 

  Dönem içinde indirilecek KDV bölümünde beyan edilir. (Muhasebede 191 hesaba yazılmak suretiyle)

  Esnaf muaflığından faydalanan milli piyango satıcısı mükellef gerçek usulde ticari kazanç elde edecek başka iş yapıyor. Vereceği gelir vergisi beyannamesinde esnaf muaflığından faydalandığı işi beyannameye dahil etmesi gerekir mi? 

  Esnaf muaflığından yararlanan mükellef bu geliri beyan etmez. 

  Vergiden muaf olan unsur neden beyannameye dahil edilsin. Muafiyetin anlamı kalmaz.

  Üfleme cam sanatı çeşm-i bülbül, mine ve vitray çalışmalarının esnaf muaflığı kapsamında olduğu hk.

  T.C.

  GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

  Eskişehir Vergi Dairesi Başkanlığı

  Gelir Kanunları Grup Müdürlüğü

  Sayı : 11355271-120.01.03.01[9-2019/15]-E.18603 21.04.2020
  Konu : Üfleme cam sanatı çeşm-i bülbül, mine ve vitray çalışmalarının esnaf muaflığı kapsamında olduğu hk.

  İlgide kayıtlı özelge talep formunda; evinizde üfleme cam sanatı çeşm-i bülbül, mine ve vitray çalışmaları yaptığınızı, bunların satışının komşulara ve eşe dosta yaptığınızı, internet üzerinden satış yapmadığınız belirtilerek, bu faaliyetinizle ilgili olarak esnaf muaflığından yararlanıp yararlanmayacağınız hususunda Başkanlığımız görüşü talep edilmektedir.

  193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun “Vergiden Muaf Esnaf” başlıklı 9 uncu maddesinde, “Ticaret ve sanat erbabından aşağıda yazılı şekil ve suretle çalışanlar gelir vergisinden muaftır.

   …

  1. Evlerde kullanılan dikiş, nakış, mutfak robotu, ütü ve benzeri makine ve aletler hariç olmak üzere, muharrik kuvvet kullanmamak ve dışarıdan işçi almamak şartıyla; oturdukları evlerde imal ettikleri havlu, örtü, çarşaf, çorap, halı, kilim, dokuma mamûlleri, kırpıntı deriden üretilen mamûller, örgü, dantel, her nevi nakış işleri ve turistik eşya, hasır, sepet, süpürge, paspas, fırça, yapma çiçek, pul, payet, boncuk işleme, tığ örgü işleri, ip ve urganları, tarhana, erişte, mantı gibi ürünleri işyeri açmaksızın (7162 sayılı Kanunun 1 inci maddesiyle eklenen ibare Yürürlük; 30.1.2019) veya yıl içinde gerçekleştirilen satış tutarı, ilgili yıl için geçerli olan asgari ücretin yıllık brüt tutarından fazla olmamak üzere, internet ve benzeri elektronik ortamlar üzerinden satanlar. Bu ürünlerin, pazar takibi suretiyle satılması ile ticarî, ziraî veya meslekî faaliyetleri dolayısıyla gelir ve kurumlar vergisi mükellefi olanların düzenledikleri hariç olmak üzere; düzenlenen kermes, festival, panayır ile kamu kurum ve kuruluşlarınca geçici olarak belirlenen yerlerde satılması muaflıktan faydalanmaya engel değildir.

   …

   Ticari, zirai veya mesleki kazancı dolayısı ile gerçek usulde Gelir Vergisine tabi olanlar ile yukarıda sayılan işleri Gelir ve Kurumlar Vergisi mükelleflerine bağlılık arz edecek şekilde yapanlar esnaf muaflığından faydalanamazlar.” hükmü yer almıştır.

  Aynı Kanunun 94 üncü maddesinde, “Kamu idare ve müesseseleri, iktisadi kamu müesseseleri, sair kurumlar, ticaret şirketleri, iş ortaklıkları, dernekler, vakıflar, dernek ve vakıfların iktisadi işletmeleri, kooperatifler, yatırım fonu yönetenler, gerçek gelirlerini beyan etmeye mecbur olan ticaret ve serbest meslek erbabı, zirai kazançlarını bilanço veya zirai işletme hesabı esasına göre tespit eden çiftçiler aşağıdaki bentlerde sayılan ödemeleri (avans olarak ödenenler dahil) nakden veya hesaben yaptıkları sırada, istihkak sahiplerinin gelir vergilerine mahsuben tevkifat yapmaya mecburdurlar.” hükmüne yer verilmiş olup, aynı maddenin (13/a) numaralı bendinde, 9 uncu maddenin birinci fıkrasının (6) numaralı bendinde yer alan emtia bedelleri veya bu emtianın imalinde ödenen hizmet bedelleri üzerinden, (2009/14592 sayılı B.K.K uyarınca) % 2 oranında tevkifat yapılacağı belirtilmiştir.

  Yukarıda yer alan hüküm ve açıklamalar çerçevesinde, kanunun öngördüğü makine ve aletler dışında başka makine ve alet kullanmadan evinizde yapacağınız çeşm-i bülbül, mine ve vitray çalışmalarınızı , herhangi bir işyeri açmaksızın, pazar takibi yapmaksızın ve ticari, zirai, mesleki faaliyetleri dolayısıyla gelir ve kurumlar vergisi mükellefi olanların düzenledikleri kermes, festival, panayır gibi yerler haricinde satmanız halinde, Gelir Vergisi Kanununun 9/6 maddesi uyarınca esnaf muaflığından yararlanmanız mümkün bulunmakta olup, söz konusu ürünleri 94 üncü maddede sayılan kişi veya kuruluşlara satmanız durumunda, bu satış karşılığında yapılacak ödemeler üzerinden anılan maddenin (13/a) bendi gereğince Gelir Vergisi tevkifatı yapılacağı tabiidir.

  Ayrıca, imal ettiğiniz ürünlerin; satış tutarının, ilgili yıl için geçerli olan asgari ücretin yıllık brüt tutarından fazla olmaması kaydıyla, internet ve benzeri elektronik ortamlar üzerinden satılması da muafiyeti etkilemeyecektir.


  Kaynak: İsmmmo
  Yasal Uyarı: Bu içerikte yer alan bilgi, görsel, tablolar, açıklama, yorum, analiz ve bir bütün olarak içeriğin tamamı sadece genel bilgilendirme amacıyla verilmiştir. Kişi veya kuruma özel profesyonel bir bilgilendirme ve yönlendirmede bulunma amacı güdülmemiştir. Konu ile benzerlik gösterse de her işletmenin kendi özel şartları nedeniyle farklı durumları olabilir. Bu nedenle, bu yazıda belirtilen içerikte yola çıkarak işletmenizi etkileyecek herhangi bir karar alıp uygulamaya geçmeden önce, uzmanına danışmanız menfaatiniz gereğidir.Muhasebenews veya ilişkili olduğu kişi veya kurumlardan hiç biri, bu belgede yer alan bilgi, tablo, görsel, görüş ve diğer türdeki tüm içeriklerin özel veya resmi, gerçek veya tüzel kişi, kurum ve organizasyonlar tarafından kullanılması sonucunda ortaya çıkabilecek zarar veya ziyandan sorumlu değildir.


  BİR CEVAP BIRAK

  Please enter your comment!
  Please enter your name here