Ana sayfa Çalışma Hayatı İşçi özlük dosyasında SMM stajyer belgelerinin bulunması gerekir mi ?

  İşçi özlük dosyasında SMM stajyer belgelerinin bulunması gerekir mi ?

  75
  0

  Özlük dosyasında SMM stajyer belgelerinin bulunması zorunlu mudur?

  İşçi özlük dosyasında çalışanın mesleki belgelerinin bulunması gereklidir.

  4857 Sayılı İş Kanunu’nun İşçi Özlük Dosyası İle İlgili Hükümleri

  İşçi Özlük Dosyasında Bulunması Gerekli Belgeler

  İş Başvuru Ve Bilgi Formu

  Belirsiz Süreli İş Sözleşmesi

  Belirli Süreli İş Sözleşmesi

  Kısmi Süreli (Part-Time) İş Sözleşmesi

  Aile Durum Bildirimi

  Demirbaş Ve Malzeme Teslim Belgesi

  İşçinin Yıllık Ücretli İzin Talebi Dilekçesi

  Yıllık Ücretli İzin Cetveli

  Hizmet Akdi Fesîh Bildirimi

  Fesih Bildiriminin Alınmadığında Düzenlenecek Tutanak

  Doğum Yapan Kadının 6 Aylık Ücretsiz İzin Talep Dilekçesi

  Doğum Yapan Kadının Emzirme İzin Talep Dilekçesi

  İş Kazasının Tanımı, Bildirilmesi Ve Soruşturulması

  İş Kazası Tutanağı

  İşe İzinsiz Gelmeme / İşe Geç Gelme Tutanağı

  İbraname Örneği

  İşçi Hesap Pusulası
  Yabancılara İlişkin Online Çalışma İzni Başvurusunun Yapılması
  Çalışma Belgesi
  Fazla Mesai Onay Belgesi Örneği
  İstifa Dilekçesi Örneği
  Doğum Ve Evlat Edinme Sonrası Yarım Çalışma
  Doğum Ve Evlat Edinme Sonrası Yarım Çalışma Belgesi (İşveren Tarafından Dolduracaktır)
  İşkur İşbaşı Eğitimi
  İşbaşı Eğitimi İçin İşverenin Hazırlaması Gerekenler Evraklar
  İşbaşı Eğitimi İçin Stajyerin Hazırlaması Gereken Evraklar
  ———————————————————————————————–
  4857 SAYILI IŞ KANUNU’NUN IŞÇI ÖZLÜK DOSYASI ILE ILGILI
  HÜKÜMLERI
  İşçi özlük dosyası ile ilgili düzenlemeler 16.03.2003 tarih ve 25134 sayılı Resmi Gazetede
  yayımlanan 4857 sayılı İş Kanunun 75. Maddesi ve 104. Maddesi ile çalışma hayatımıza girmiş ve işverenlerce bu belge ve formların düzenlenmesi ve saklanması zorunlu hale getirilmiştir.
  4857 Sayılı Kanunda Işçi özlük dosyası ilişkin maddeler aşağıdaki şekilde düzenlenmiştir:
  Işçi Özlük Dosyası Madde 75
  – İşveren çalıştırdığı her işçi için bir özlük dosyası düzenler. İşveren bu dosyada,
  işçinin kimlik bilgilerinin yanında, bu Kanun ve diğer kanunlar uyarınca düzenlemek zorunda olduğu her türlü belge ve kayıtları saklamak ve bunları istendiği zaman yetkili memur ve mercilere göstermek zorundadır.

  İşveren, işçi hakkında edindiği bilgileri dürüstlük kuralları ve hukuka uygun olarak kullanmak ve gizli kalmasında işçinin haklı çıkarı bulunan bilgileri açıklamamakla yükümlüdür.

  İş Kanunu 75. Maddesine göre, işveren çalıştırdığı her işçi için işçi özlük dosyası düzenlemek zorundadır. İşçi çalıştıran her işveren tarafından yasal olarak yapılması zorunlu olup, işçi özlük dosyası düzenlenmemesi halinde ise idari para cezasına hükmedilmiştir.

  Idari Para Cezası Madde 104 –
  4857 sayılı İş Kanunun 63 üncü maddesinde ve bu maddede belirtilen yönetmelikte belirlenen çalışma sürelerine aykırı olarak işçilerini çalıştıran veya 68 inci maddesindeki ara dinlenmelerini bu maddeye göre uygulamayan veya işçileri 69 uncu maddesine aykırı olarak geceleri yedibuçuk saatten fazla çalıştıran; gece ve gündüz postalarını değiştirmeyen, 71 inci maddesi hükmüne ve bu maddenin son fıkrasında anılan yönetmelik hükümlerine aykırı hareket eden, 72 nci maddesi hükümlerine aykırı olarak bu maddede belirtilen yerlerde onsekiz yaşını doldurmamış erkek çocukları ve gençleri ve her yaştaki kadınları çalıştıran, 73 üncü maddesine aykırı olarak çocuk ve genç işçileri gece çalıştıran veya aynı maddede anılan yönetmelik hükümlerine aykırı hareket eden 74 üncü maddesindeki hükme aykırı olarak doğumdan önceki ve sonraki sürelerde gebe veya doğum yapmış kadınları çalıştıran veya ücretsiz izin vermeyen, 75 inci maddesindeki işçi özlük dosyalarını düzenlemeyen, 76 ncı maddesinde belirtilen yönetmelik hükümlerine uymayan işveren veya işveren vekiline binaltıyüzondokuz (1.619.00 TL) Türk Lirası
  idari para cezası verilir.

  Özlük dosyası olmaması cezayı gerektirmekle birlikte, ayrıca özlük dosyasında bulunması zorunlu olan belgeleri düzenlememek veya zamanında ilgili kuruma vermemek de cezayı gerektirmektedir. Bazı belgelerin bulunmaması doğrudan idari para cezası gerektirmemekle birlikte, hem denetimlerde, hem de ihtilaflı hallerde ispat için bulundurulması gerekir.

  Yazılı bildirim Madde 109 –
  Bu Kanunda öngörülen bildirimlerin ilgiliye yazılı olarak ve imza karşılığında
  yapılması gerekir. Bildirim yapılan kişi bunu imzalamazsa, durum o yerde tutanakla tespit edilir.

  İş Kanunu 109. Maddesi uyarınca işçiye yapılacak tüm bildirimlerin yazılı olması gerekir.

  Bildirim yapılacak kişi bunu imzalamazsa, bu husus orada tutanakla tespit edilir. Tutanak en az iki kişi tarafından imzalanır. İşçiye yapılan bildirimlere ilişkin imzalı örnek veya imzadan kaçınmış ise düzenlenen tutanak eklenerek bunların da özlük dosyasında saklanması gerekir.

  İşçi özlük dosyası her işçi için ayrı düzenlenmesi gerektiğinden, özlük dosyası düzenlenmeyen her işçi için ayrı ayrı idari para cezası söz konusu olacaktır. Bu nedenle çalışan her işçi için bir özlük dosyası düzenlenmesi zorunludur.
  ———————————————————————————————


  Kaynak: İSMMMO
  Yasal Uyarı: Bu içerikte yer alan bilgi, görsel, tablolar, açıklama, yorum, analiz ve bir bütün olarak içeriğin tamamı sadece genel bilgilendirme amacıyla verilmiştir. Kişi veya kuruma özel profesyonel bir bilgilendirme ve yönlendirmede bulunma amacı güdülmemiştir. Konu ile benzerlik gösterse de her işletmenin kendi özel şartları nedeniyle farklı durumları olabilir. Bu nedenle, bu yazıda belirtilen içerikte yola çıkarak işletmenizi etkileyecek herhangi bir karar alıp uygulamaya geçmeden önce, uzmanına danışmanız menfaatiniz gereğidir. Muhasebenews veya ilişkili olduğu kişi veya kurumlardan hiç biri, bu belgede yer alan bilgi, tablo, görsel, görüş ve diğer türdeki tüm içeriklerin özel veya resmi, gerçek veya tüzel kişi, kurum ve organizasyonlar tarafından kullanılması sonucunda ortaya çıkabilecek zarar veya ziyandan sorumlu değildir.


  BİR CEVAP BIRAK

  Please enter your comment!
  Please enter your name here