Ana sayfa Çalışma Hayatı İşçi Özlük Dosyası

İşçi Özlük Dosyası

2379
0

İŞÇİ ÖZLÜK DOSYASI 2017


 1. 4857 Sayılı İş Kanunu’nun İşçi Özlük Dosyası İle İlgili Hükümleri
 2. İşçi Özlük Dosyası
 3. İdari Para Cezası
 4. Yazılı Bildirim
 5. İşçi Özlük Dosyasında Bulunması Gerekli Belgeler
 6. İş Başvuru Ve Bilgi Formu
 7. Belirsiz Süreli İş Sözleşmesi
 8. Belirli Süreli İş Sözleşmesi
 9. Kısmi Süreli (Part-Time) İş Sözleşmesi
 10. Aile Durum Bildirimi
 11. Demirbaş Ve Malzeme Teslim Belgesi
 12. İşçinin Yıllık Ücretli İzin Talebi Dilekçesi
 13. Yıllık Ücretli İzin Cetveli
 14. Hizmet Akdi Fesîh Bildirimi
 15. Fesih Bildiriminin Alınmadığında Düzenlenecek Tutanak
 16. Doğum Yapan Kadının 6 Aylık Ücretsiz İzin Talep Dilekçesi
 17. Doğum Yapan Kadının Emzirme İzin Talep Dilekçesi
 18. İş Kazasının Tanımı, Bildirilmesi Ve Soruşturulması
 19. İş Kazası Tutanağı
 20. İşe İzinsiz Gelmeme / İşe Geç Gelme Tutanağı
 21. İbraname Örneği
 22. İşverenin Toplu İşçi Çıkarılması İle İlgili Olarak Bir Ay Önceden Bölge Çalışma Müdürlüğü’ne
 23. Verilecek Yazı Örneği
 24. Toplu İşçi Çıkarılması İle İlgili Olarak Bir Ay Önceden Türkiye İş Kurumu Şube Müdürlüğü’ne Verilecek Yazı Örneği
  4857 SAYILI IŞ KANUNU’NUN IŞÇI ÖZLÜK DOSYASI ILE ILGILI
  HÜKÜMLERI
  İşçi özlük dosyası ile ilgili düzenlemeler 16.03.2003 tarih ve 25134 sayılı Resmi Gazetede
  yayımlanan 4857 sayılı İş Kanunun 75. Maddesi ve 104. Maddesi ile çalışma hayatımıza girmiş ve işverenlerce bu belge ve formların düzenlenmesi ve saklanması zorunlu hale getirilmiştir.
  4857 Sayılı Kanunda Işçi özlük dosyası ilişkin maddeler aşağıdaki şekilde düzenlenmiştir:
  Işçi Özlük Dosyası
  Madde 75
  – İşveren çalıştırdığı her işçi için bir özlük dosyası düzenler. İşveren bu dosyada,
  işçinin kimlik bilgilerinin yanında, bu Kanun ve diğer kanunlar uyarınca düzenlemek zorunda olduğu her türlü belge ve kayıtları saklamak ve bunları istendiği zaman yetkili memur ve mercilere göstermek zorundadır.
  İşveren, işçi hakkında edindiği bilgileri dürüstlük kuralları ve hukuka uygun olarak kullanmak ve gizli kalmasında işçinin haklı çıkarı bulunan bilgileri açıklamamakla yükümlüdür.
  İş Kanunu 75. Maddesine göre, işveren çalıştırdığı her işçi için işçi özlük dosyası düzenlemek zorundadır. İşçi çalıştıran her işveren tarafından yasal olarak yapılması zorunlu olup, işçi özlük dosyası düzenlenmemesi halinde ise idari para cezasına hükmedilmiştir.
  Idari Para Cezası
  Madde 104 –
  4857 sayılı İş Kanunun 63 üncü maddesinde ve bu maddede belirtilen
  yönetmelikte belirlenen çalışma sürelerine aykırı olarak işçilerini çalıştıran veya 68 inci
  maddesindeki ara dinlenmelerini bu maddeye göre uygulamayan veya işçileri 69 uncu maddesine aykırı olarak geceleri yedibuçuk saatten fazla çalıştıran; gece ve gündüz postalarını değiştirmeyen, 71 inci maddesi hükmüne ve bu maddenin son fıkrasında anılan yönetmelik hükümlerine aykırı hareket eden, 72 nci maddesi hükümlerine aykırı olarak bu maddede belirtilen yerlerde onsekiz yaşını doldurmamış erkek çocukları ve gençleri ve her yaştaki kadınları çalıştıran, 73 üncü maddesine aykırı olarak çocuk ve genç işçileri gece çalıştıran veya aynı maddede anılan yönetmelik hükümlerine aykırı hareket eden 74 üncü maddesindeki hükme aykırı olarak doğumdan önceki ve sonraki sürelerde gebe veya doğum yapmış kadınları çalıştıran veya ücretsiz izin vermeyen, 75 inci maddesindeki işçi özlük dosyalarını düzenlemeyen, 76 ncı maddesinde belirtilen yönetmelik hükümlerine uymayan işveren veya işveren vekiline binaltıyüzondokuz (1.619.00 TL) Türk Lirası
  idari para cezası verilir.
  Özlük dosyası olmaması cezayı gerektirmekle birlikte, ayrıca özlük dosyasında bulunması zorunlu olan belgeleri düzenlememek veya zamanında ilgili kuruma vermemek de cezayı gerektirmektedir. Bazı belgelerin bulunmaması doğrudan idari para cezası gerektirmemekle birlikte, hem denetimlerde, hem de ihtilaflı hallerde ispat için bulundurulması gerekir.
  Yazılı bildirim
  Madde 109 –
  Bu Kanunda öngörülen bildirimlerin ilgiliye yazılı olarak ve imza karşılığında
  yapılması gerekir. Bildirim yapılan kişi bunu imzalamazsa, durum o yerde tutanakla tespit edilir.
  İş Kanunu 109. Maddesi uyarınca işçiye yapılacak tüm bildirimlerin yazılı olması gerekir.
  Bildirim yapılacak kişi bunu imzalamazsa, bu husus orada tutanakla tespit edilir. Tutanak en az iki kişi tarafından imzalanır. İşçiye yapılan bildirimlere ilişkin imzalı örnek veya imzadan kaçınmış ise düzenlenen tutanak eklenerek bunların da özlük dosyasında saklanması gerekir.
  İşçi özlük dosyası her işçi için ayrı düzenlenmesi gerektiğinden, özlük dosyası düzenlenmeyen her işçi için ayrı ayrı idari para cezası söz konusu olacaktır. Bu nedenle çalışan her işçi için bir özlük dosyası düzenlenmesi zorunludur.
  ———————————————————————————————–

  IŞÇI ÖZLÜK DOSYASINDA BULUNMASI GEREKLI BELGELER…

  1. İşe Başvuru Formu
  2. Hizmet Sözleşmesi
  3. Sigortalı İşe Giriş Bildirgesi 4/1 a
  4. GSS Giriş Bildirgesi
  5. SGK Sigortalı Bildirim Belgesi
  6. Sigortalı İşten Ayrılış Bildirgesi 4/1 a
  7. Aile Durum Bildirimi Formu
  8. İşçi kimlik bilgileri, Nüfus Cüzdanı Sureti
  9. İkamete Dayalı Nüfus Kayıt Örneği
  10. Yabancı Uyruklu İşçi Çalışma İzin Belgesi
  11. Ücret Hesap Pusulası
  12. Mezun olduğu okul diploma fotokopisi
  13. Referansları ve CV’ si
  14. Demirbaş Malzeme Teslim Belgesi
  15. Sağlık Raporu
  16. Kan Grubunu Gösterir Belge
  17. Adli sicil kaydı
  18. Askerlik Durumunu Gösterir Belgeler
  19. 18 yaşından küçük çalışan var ise ebeveyninin muvafakatnamesi
  20. Ücretsiz İzinler ve Yıllık Ücretli İzin İle İlgili Dilekçe veya Formlar
  21. Yıllık Ücretli İzin Cetveli
  22. Hizmet Sözleşmesinin Sona Ermesine İlişkin Düzenlenen Tutanaklar
  23. 2 adet vesikalık Fotoğraf
  24. Doğum Yapan Kadının 6 aylık ücretsiz izin talep dilekçesi
  25. Doğum Yapan Kadının Emzirme izin talep dilekçesi
  26. İş Kazalarında Yapılması Gereken İdari İşlemler ve İş Kazası Bildirimi SGK
  27. İş Kazası Tutanağı
  28. Çalışma Belgesi
   29. Fazla Çalışma Onay Belgesi
   30. İşe İzinsiz Gelmeme / İş Geç Gelme Tutanağı ve İhtarı
   31. İstifa Dilekçesi
   32. İbraname
   33. Toplu İşçi Çıkarılması ile İlgili Olarak Bir Ay Önceden Bölge Çalışma
   34. Müdürlüğü’ne Verilecek Yazı Örneği
   35. Toplu İşçi Çıkarılması ile İlgili Olarak Bir Ay Önceden Türkiye İş Kurumu
   36. Müdürlüğü’ne Verilecek Yazı Örneği
   37. İşe Gelmeyen İşçinin En Son Adresine Gönderilecek Noter Tebligatı İhtarname
   38. Daha evvel İşten Çıkarılan İşçinin Tekrar İşe Alınma Daveti
   39. 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu uyarınca işçiye verilmesi gerekli eğitim ve bilgilendirmelerin belgeleri
   40. İş Sağlığı ve Güvenliği ile ilgili gerekli araç ve gereçlerin verildiğine ilişkin işçinin
   İmzasını Taşıyan belgeler

   ————————————————————————————

———————————————————————————————–

Kaynak: İsmmmo.org.tr
Yasal Uyarı: Bu yazıdaki bilgiler sadece genel bilgilendirme amacıyla verilmiştir. Kişi veya kuruma özel profesyonel bir bilgilendirme amacı güdülmemiştir. Konu ile benzerlik gösterse de her işletmenin kendi özel şartları nedeniyle farklı durumları olabilir. Bu nedenle, bu yazıda belirtilen bilgilerden yola çıkarak işletmenizi etkileyecek herhangi bir karar alıp uygulamaya geçmeden önce, uzmanına danışmanız menfaatiniz gereğidir. Muhasebenews veya ilişkili olduğu kişi veya kurumlardan hiç biri, bu belgede yer alan bilgilerin özel veya resmi, gerçek veya tüzel kişi, kurum ve organizasyonlar tarafından kullanılması sonucunda ortaya çıkabilecek zarar veya ziyandan sorumlu değildir.


 

BİR CEVAP BIRAK

Please enter your comment!
Please enter your name here