Ana sayfa Vergi İş yeri kira gelirinin 2022 yılı için beyan sınırı

  İş yeri kira gelirinin 2022 yılı için beyan sınırı

  Ortaklık halinde sahip olunan konutlarda, bir hissedara düşen miktar 500 TL'nin altında kalsa bile, kiraya verilen konutun kira bedeli 500 TL ve üzerinde ise, iş yerlerinde miktarına bakılmaksızın kira bedeli banka ya da PTT aracılığıyla mümkünse hissedarların ortak hesabına, mümkün olmaması halinde hissedarlardan birinin hesabına yatırılması ve banka dekontunun açıklama bölümüne diğer hissedarların adlarının yazılması yeterli olacaktır.

  19
  0
  MUHASEBENEWS KAMU LOJMANLARI KİRA 2018

  İşyeri kira geliri istisnası 2022 yılı için ne kadardır?

  İş yeri kira geliri istisnası diye bir istisna olmaz. 

  GV stopajına tabi tutulmuş Kira gelirlerinde BEYAN SINIRI vardır. 

  Bu sınır 2021 yılı için 53.000 TL, 2022 yılı için 70.000 TL’dir. 

  Bu rakamlar GVK 103. maddesindeki Gelir vergisi tarifesinin 2. dilimindeki rakamdır.


  MESKEN KİRA GELİRİNDE İSTİSNA TUTARLARI

  GELİRİN ELDE EDİLDİĞİ YIL

  İSTİSNA TUTARI

  DAYANAĞI

  2022
  9.500.-TL
  317 Seri No.lu G.V.Genel Tebliği
  2021
  7.000.-TL
  313 Seri No.lu G.V.Genel Tebliği
  2020
  6.600.-TL
  310 Seri No.lu G.V.Genel Tebliği
  2019
  5.400.-TL
  305 Seri No.lu G.V.Genel Tebliği
  2018
  4.400.-TL
  302 Seri No.lu G.V.Genel Tebliği
  2017
  3.900.-TL
  296 Seri No.lu G.V.Genel Tebliği
  2016
  3.800.-TL
  290 Seri No.lu G.V.Genel Tebliği
  2015
  3.600.-TL
  287 Seri No.lu G.V.Genel Tebliği
  2014
  3.300.-TL
  285 Seri No.lu G.V.Genel Tebliği
  2013
  3.200.-TL
  284 Seri No.lu G.V.Genel Tebliği
  2012
  3.000.-TL
  280 Seri No.lu G.V.Genel Tebliği

   


  Hisseli gayrimenkulün kiraya verilmesi halinde, kira tutarlarının hissedarlardan birinin hesabına yatırılıp yatırılamayacağı

  T.C.
  GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI
  İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
  Mükellef Hizmetleri Gelir Vergileri Grup Müdürlüğü

  Sayı

  :

  B.07.1.GİB.4.34.16.01-GVK 70-957

  13/07/2011

  Konu

  :

  Hisseli gayrimenkulün kiraya verilmesi halinde, kira tutarlarının hissedarlardan birinin hesabına yatırılıp yatırılamayacağı

  İlgide kayıtlı özelge talep formu ve ekinde, babanızdan dört adet daire kaldığı bir tanesinde annenizin oturduğu diğer üç tanesinin kiraya verildiği ve 9 kardeş olduğunuzu kira ödemelerinin sizin adınıza açılmış banka hesabına yattığını, söz konusu kira gelirlerinin beyan sınırını aşmadığından beyanname verilmediğini belirterek, elde edilen kira gelirlerinin sadece kendi hesabınıza yatmasının bir sakıncası olup olmadığı hususunda, Başkanlığımızdan görüş talep ettiğiniz anlaşılmıştır.

  193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 70 inci maddesinin birinci fıkrasında, bentler halinde sayılan mal ve hakların sahipleri, mutasarrıfları, zilyetleri, irtifak ve intifa hakkı sahipleri veya kiracıları tarafından kiraya verilmesinden elde edilen iratların gayrimenkul sermaye iradı olduğu hükmü yer almaktadır.

  Aynı Kanunun 21 inci maddesinde ise, binaların mesken olarak kiraya verilmesinden bir takvim yılı içinde elde edilen hasılatın (2011 yılı için uygulanacak tutar) 2.800.-TL’sinin gelir vergisinden müstesna olduğu, istisna haddi üzerinde hasılat elde edilip beyan edilmemesi veya eksik beyan edilmesi halinde, bu istisnadan yararlanılamayacağı, ticari, zirai veya mesleki kazancını yıllık beyanname ile bildirmek mecburiyetinde olanlar ile gelirleri bunlar tarafından bildirilecek olanların bu istisnadan faydalanamayacakları hükmüne yer verilmiştir.

  29.07.2008 tarih ve 26951 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 268 Seri No’lu Gelir Vergisi Genel Tebliği 01.11.2008 tarihinden itibaren işyeri ve konut kiralama işlemlerine ilişkin yapılacak tahsilât ve ödemelerin banka veya posta idarelerince düzenlenen belgelerle tevsik edilmesi zorunluluğu getirmiştir.

  Buna göre, konutlarda her bir konut için aylık 500 TL ve üzerinde kira geliri elde edenlerin, iş yerlerinde ise aylık kira bedelleri tutarına bakılmaksızın iş yerini kiraya verenler ile kiracıların kiraya ilişkin tahsilat ve ödemelerinin 01/11/2008 tarihinden itibaren banka veya Posta ve Telgraf Teşkilatı Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen belgelerle tevsik edilmesi zorunludur.

  Ortaklık halinde sahip olunan konutlarda, bir hissedara düşen miktar 500 TL’nin altında kalsa bile, kiraya verilen konutun kira bedeli 500 TL ve üzerinde ise, iş yerlerinde miktarına bakılmaksızın kira bedeli banka ya da PTT aracılığıyla mümkünse hissedarların ortak hesabına, mümkün olmaması halinde hissedarlardan birinin hesabına yatırılması ve banka dekontunun açıklama bölümüne diğer hissedarların adlarının yazılması yeterli olacaktır.

  Diğer taraftan, hissedarların elde etmiş olduğu toplam hasılatın hissedarlara hisseleri oranında paylaştırılması ve binaların mesken olarak kiraya verilmesinden elde edilen hasılata uygulanan istisna tutarının hissedarların hisselerine isabet eden hasılat için ayrı ayrı yani her bir hissedar için uygulanması gerekmektedir. Ayrıca her bir hissedara isabet eden hasılatın, elde edildiği yıla ilişkin istisna haddini aşması halinde beyan edilmesi gerekmekte olup,  ticari, zirai veya mesleki kazancını yıllık beyanname ile bildirmek mecburiyetinde olanlar ile gelirleri bunlar tarafından bildirilecek olanların istisnadan faydalanamayacakları tabiidir.


  Kaynak: İSMMMO,GİB Özelge
  Yasal Uyarı: Bu içerikte yer alan bilgi, görsel, tablolar, açıklama, yorum, analiz ve bir bütün olarak içeriğin tamamı sadece genel bilgilendirme amacıyla verilmiştir. Kişi veya kuruma özel profesyonel bir bilgilendirme ve yönlendirmede bulunma amacı güdülmemiştir. Konu ile benzerlik gösterse de her işletmenin kendi özel şartları nedeniyle farklı durumları olabilir. Bu nedenle, bu yazıda belirtilen içerikte yola çıkarak işletmenizi etkileyecek herhangi bir karar alıp uygulamaya geçmeden önce, uzmanına danışmanız menfaatiniz gereğidir. Muhasebenews veya ilişkili olduğu kişi veya kurumlardan hiç biri, bu belgede yer alan bilgi, tablo, görsel, görüş ve diğer türdeki tüm içeriklerin özel veya resmi, gerçek veya tüzel kişi, kurum ve organizasyonlar tarafından kullanılması sonucunda ortaya çıkabilecek zarar veya ziyandan sorumlu değildir.


  BİR CEVAP BIRAK

  Please enter your comment!
  Please enter your name here