Ana sayfa Muhasebe İnşaası bitmemiş konutlar için fatura kesebilir miyiz?

İnşaası bitmemiş konutlar için fatura kesebilir miyiz?

588
0

İnşaası bitmemiş konutlar için fatura kesebilir miyiz?

KONU

İnşası bitirilmemiş gayrimenkullerin satışı ve belge düzeni hk.

SORU

kurumunuzun inşaat yapımı faaliyetinde bulunduğu, satışları “satış vaadi sözleşmesi” ile gerçekleştirdiği, müşterilerinizden birinin inşaat projesinden daire satın almak istediği ve satışa konu daire için satış vaadi sözleşmesi ile birlikte fatura düzenlenmesini talep ettiği belirtilerek henüz tamamlanmamış ve inşaatı devam etmekte olan dairenin satışına istinaden fatura düzenlenip düzenlenmeyeceği

CEVAP

I- KURUMLAR VERGİSİ KANUNU YÖNÜNDEN;

Gelirin elde edilmesinde tahakkuk ilkesi, gelirin maliyet ve tutar itibariyle kesinleşmesi yani geliri doğuran işlemin eksiksiz tekamül etmesi olup, ticari kazancın elde edilmesinde tahakkuk esası benimsenerek gelirin mahiyet ve tutar itibariyle kesinlik kazanması şartı aranmıştır.

Buna göre, şirketiniz tarafından yapılan dairelerin inşası tamamen bitirilmediği müddetçe inşaat maliyeti oluşmayacağından, inşaatın devamı sırasında yapılan satışlar karşılığında alınan tutarların avans olarak değerlendirilmesi ve söz konusu dairelerin teslim edildiği dönem kazancına dahil edilmesi gerekmektedir. Ancak, dairelerin tamamlanması ile ilgili muvazaalı bir durumun tespit edilmesi durumunda, gerekli cezai işlemlerin uygulanacağı tabiidir.

 II- KATMA DEĞER VERGİSİ KANUNU YÖNÜNDEN;

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

 İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Mükellef Hizmetleri Usul Grup Müdürlüğü

 

Sayı : 11395140-105[229-2012/VUK-1- . . .]–931 14/04/2014
Konu : İnşası bitirilmemiş gayrimenkullerin satışı ve belge düzeni hk.

 

İlgide kayıtlı özelge talep formunuzda; kurumunuzun inşaat yapımı faaliyetinde bulunduğu, satışları “satış vaadi sözleşmesi” ile gerçekleştirdiği, müşterilerinizden birinin inşaat projesinden daire satın almak istediği ve satışa konu daire için satış vaadi sözleşmesi ile birlikte fatura düzenlenmesini talep ettiği belirtilerek henüz tamamlanmamış ve inşaatı devam etmekte olan dairenin satışına istinaden fatura düzenlenip düzenlenmeyeceği hususlarında Başkanlığımızdan görüş talep edildiği anlaşılmıştır.

            I- KURUMLAR VERGİSİ KANUNU YÖNÜNDEN;

5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu’nun “Safi kurum kazancı” başlıklı 6’ncı maddesinin birinci fıkrasında, kurumlar vergisinin, mükelleflerin bir hesap dönemi içinde elde ettikleri safi kurum kazancı üzerinden hesaplanacağı; ikinci fıkrasında ise safi kurum kazancının tespitinde, Gelir Vergisi Kanunu’nun ticari kazanç hakkındaki hükümlerinin uygulanacağı hüküm altına alınmıştır.

Gelirin elde edilmesinde tahakkuk ilkesi, gelirin maliyet ve tutar itibariyle kesinleşmesi yani geliri doğuran işlemin eksiksiz tekamül etmesi olup, ticari kazancın elde edilmesinde tahakkuk esası benimsenerek gelirin mahiyet ve tutar itibariyle kesinlik kazanması şartı aranmıştır.

Buna göre, şirketiniz tarafından yapılan dairelerin inşası tamamen bitirilmediği müddetçe inşaat maliyeti oluşmayacağından, inşaatın devamı sırasında yapılan satışlar karşılığında alınan tutarların avans olarak değerlendirilmesi ve söz konusu dairelerin teslim edildiği dönem kazancına dahil edilmesi gerekmektedir. Ancak, dairelerin tamamlanması ile ilgili muvazaalı bir durumun tespit edilmesi durumunda, gerekli cezai işlemlerin uygulanacağı tabiidir.

            II- KATMA DEĞER VERGİSİ KANUNU YÖNÜNDEN;

3065 Sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu’nun 1/1. maddesinde Türkiye’de ticari, sınai, zirai faaliyet ve serbest meslek faaliyeti çerçevesinde yapılan teslim ve hizmetlerin katma değer vergisine tabi olduğu,

10/a bendinde; vergiyi doğuran olayın, mal teslimi ve hizmet ifası hallerinde, malın teslimi veya hizmetin yapılması ile, (b) bendinde; malın tesliminden veya hizmetin yapılmasından önce fatura veya benzeri belgeler verilmesi hallerinde, bu belgelerde gösterilen miktarla sınırlı olmak üzere fatura ve benzeri belgelerin düzenlenmesi ile meydana geleceği, hükme bağlanmıştır.

Buna göre, gayrimenkul teslimlerinde mülkiyetin devri, gayrimenkulün tapuda alıcı adına tescil edilmesi suretiyle gerçekleşmekle birlikte, tapuya alıcı adına tescilin yapılmasından önce gayrimenkulün alıcının fiili kullanımına sunulması (fiili olarak teslim edilmesi) ve alıcı tarafından malik gibi kullanılmaya başlanması halinde, KDV uygulaması bakımından vergiyi doğuran olay gayrimenkulün alıcının fiili kullanımına bırakılması anında meydana gelmektedir.

Öte yandan, gayrimenkul tesliminden önce fatura düzenlenmesi mümkün olup, fatura düzenlenmesi ile vergiyi doğuran olayın meydana geleceği tabiidir.

            III- VERGİ USUL KANUNU YÖNÜNDEN;

213 sayılı Vergi Usul Kanununun 229’uncu maddesinde; “Fatura, satılan emtia veya yapılan iş karşılığında müşterinin borçlandığı meblağı göstermek üzere emtiayı satan veya işi yapan tüccar tarafından müşteriye verilen ticari vesikadır.” şeklinde tanımlanmıştır.

Aynı Kanununun 231’inci maddesinin 5’inci bendinde de; “Fatura, malın teslimi veya hizmetin yapıldığı tarihten itibaren azami yedi gün içinde düzenlenir. Bu süre içerisinde düzenlenmeyen faturalar hiç düzenlenmemiş sayılır.” hükmü yer almaktadır.

Buna göre; inşaat devam etmekte iken satış vaadi sözleşmesi ile gerçekleştirilen satıştan elde edilen bedel karşılığında fatura düzenlenmesine gerek olmayıp söz konusu bedelin kayıtlara avans olarak intikal ettirilmesi, satışa konu gayrimenkulün alıcı adına tapuya tescil ettirildiği tarihten veya tapuya tescilinden önce alıcının kullanımına tahsis edilmesi durumunda bu tahsisin yapıldığı tarihten itibaren 7 gün içinde gerçek satış bedeli üzerinden fatura düzenlenmesi gerekmektedir.


Kaynak:Gib.gov.tr
Yasal Uyarı: Bu yazıdaki bilgiler sadece genel bilgilendirme amacıyla verilmiştir. Kişi veya kuruma özel profesyonel bir bilgilendirme amacı güdülmemiştir. Konu ile benzerlik gösterse de her işletmenin kendi özel şartları nedeniyle farklı durumları olabilir. Bu nedenle, bu yazıda belirtilen bilgilerden yola çıkarak işletmenizi etkileyecek herhangi bir karar alıp uygulamaya geçmeden önce, uzmanına danışmanız menfaatiniz gereğidir. Muhasebe News veya ilişkili olduğu kişi veya kurumlardan hiç biri, bu belgede yer alan bilgilerin özel veya resmi, gerçek veya tüzel kişi, kurum ve organizasyonlar tarafından kullanılması sonucunda ortaya çıkabilecek zarar veya ziyandan sorumlu değildir.


BENZER İÇERİKLER

Yurt Dışı İnşaat Organizasyon İşi Kazançlarında Kurumlar Vergisi İstisnası Uygulanabilir mi?

Yıllara Yaygın İnşaat ve Onarım İşleri Nasıl Vergilendirilir?

Yıllara sari inşaat işi ve indirimli kurumlar vergisi uygulaması

Konut Yapı Kooperatifine Yapılan İnşaat Taahhüt İşlerinde KDV Oranı Nedir?

Yıllara Sâri İnşaat Ve Onarım İşlerinde, İşin Bitimi Tarihi Nasıl Tespit Edilir?

İnşaat-taahhüt işi ile birlikte teslim edilecek beyaz eşyanın KDV oranı nedir?

BİR CEVAP BIRAK

Please enter your comment!
Please enter your name here