Ana sayfa Muhasebe Hava parasına fatura kesilir mi? KDV oranı nedir?

  Hava parasına fatura kesilir mi? KDV oranı nedir?

  97
  0

  Bir güzellik merkezini 500 bin+KDV bedelle komple devrediyoruz. Devralan firmaya devir için fatura kesilecek. Ancak 500 bin tutarın 150 bini demirbaş (Koltuklar-Aynalar-Makineler vs), kalan 350 bin TL’si genelde hava parası. Bu durumda devreden devralana nasıl bir fatura kesmelidir? 500.000+KDV fatura kesilmesi gerekiyor ama nasıl kesilmelidir?

  Demirbaşlar tek tek yazılarak fatura edilir. Hava parası ayrıca faturada belirtilir. Düzenlenecek faturada %18 KDV hesaplanır.

  ——————————

  OSB olması planlanan yerde firmamıza ait hisse payı şeklinde arsa bulunmaktadır. İlgili kooperatifin yer tahsisi neticesinde firmamıza şerefiye adı altında bir ödeme yapıldı. Söz konusu ödemenin muhasebe kaydı nasıl yapılmalıdır?

  Aldığınız şerefiye tutarı için KDV’li Fatura düzenlenecek 649 hesaba gelir yazılacaktır.

  ————————–

  Özelge: Bir iktisadi kıymet için ödenen, şerefiye (peştemallık) olarak aktifleştirilen bedelin, söz konusu iktisadi kıymetin elden çıkarılması durumunda peştemallık yoluyla amortisman tabi tutulan bedel için amortisman yoluyla itfasına devam edilip edilme

   

  T.C.

  GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

  BÜYÜK MÜKELLEFLER VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

  Mükellef Hizmetleri Grup Müdürlüğü

   

  Sayı : B.07.1.GİB.4.99.16.01.0-VUK-313-81 13/03/2012
  Konu : Satın alınan iktisadi bütünlüğün elden çıkarılması durumunda daha önce aktifleştirilen şerefiye(peştemallık)bedeli için amortisman uygulamasına devam edilip edilmeyeceği.

   

  İlgide kayıtlı özelge talep formunda;  şirketinizin … tarafından … satışı amacıyla düzenlenen ihaleyi kazanarak adı geçen iktisadi bütünlüğü  … tarihinde …  toplu olarak satın aldığı, satın alınan varlıklar kapsamında; markalar, internet alan adları, haklar, üretici dağıtım belgesi, … üretim izin belgeleri, menkuller, üretim tesisi içinde yer alan sabit kıymetler, sözleşmeler, bina arazisi ve satış depoları kira sözleşmeleri ile distribütörlük sözleşmelerinin yer aldığı, ihale kapsamında … toplu olarak ödenen miktar ile ihale kapsamında satın alınan varlıkların rayiç bedelleri arasındaki farkın ise şerefiye (peştemallık) olarak aktifleştirildiği ve beş yılda itfa edileceği;

  Bununla birlikte; …  ile yapılan anlaşma ve ilgili mevzuat gereği … markası hariç diğer varlıkların belli bir süre sonra elden çıkarılması zorunluluğu bulunduğundan, … markası yerine kendi bünyenizde bulunan … markasının elden çıkarılarak iktisadi bütünlüğe dahil edildiği, … den satın alarak … mevzuatı gereği elden çıkarmak zorunda olduğunuz … satışı durumunda, daha önce şerefiye (peştemallık) olarak aktifleştirdiğiniz bedelin amortisman yoluyla itfasına devam edilip edilmeyeceği, edilmeyecekse ilgili bedelin net defter değerinin gider yazılıp yazılamayacağı hususunda Başkanlığımız görüşü talep edilmektedir.

  213 sayılı Vergi Usul Kanunun 282 nci maddesinin son fıkrasında gerçek ve tüzel kişilerde peştemallıkların mukayyet değeri ile değerleneceği; 313 üncü maddesinde; işletmede bir yıldan fazla kullanılan ve yıpranmaya, aşınmaya veya kıymetten düşmeye maruz bulunan gayrimenkullerle 269 uncu madde gereğince gayrimenkul gibi değerlenen iktisadi kıymetlerin, alet, edavat, mefruşat, demirbaş ve sinema filmlerinin birinci kısımdaki esaslara göre tespit edilen değerinin bu Kanun hükümlerine göre yok edilmesinin amortisman mevzuunu teşkil edeceği, değeri ( 01.01.2012 tarihinden itibaren ) 770,00 TL’yi  aşmayan peştemallıklar ile işletmede kullanılan alet, edevat, mefruşat ve demirbaşların amortismana tabi tutulmayarak doğrudan doğruya gider yazılabileceği hükümlerine yer verilmiştir

  Mezkur  Kanunun 326 ncı maddesinde ise kurumların aktifleştirdikleri ilk tesis ve taazzuv giderleri ile peştemallıkların mukayyet değeri üzerinden eşit miktarlarda ve beş yıl içinde itfa olunacağı hükme bağlanmış ve  365 sıra numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile değişik 333 sıra numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği eki listelerde  de peştemallıklar, “55.1.Peştemallık” ayırımında  değerlendirilerek, faydalı ömrünün 5 yıl ve amortisman oranının %20 olarak dikkate alınması gerektiği belirtilmiştir.

  Diğer taraftan, aynı Kanunun 328 inci maddesinde; ” Amortismana tabi iktisadi kıymetlerin satılması halinde alınan bedel ile bunların envanter defterinde kayıtlı değerleri arasındaki fark  kâr ve zarar hesabına geçirilir.İşletme hesabı esasında defter tutan mükelleflerle serbest meslek kazanç defteri tutan mükellefler bu farkı defterlerinde hasılat veya gider kaydederler.

  Amortisman ayrılmış olanların değeri ayrılmış amortismanlar düşüldükten sonra kalan meblağdır.

  Devir ve trampa satış hükmündedir.

  ……………………………………” hükmü yer almaktadır.

  Yukarıda yapılan açıklamalara  göre;  şirketiniz bünyesinde yer alan …  elden çıkarmanız  durumunda,  anılan bütünlüğün iktisabında oluşan ve amortisman yoluyla itfasına başlanan peştemallıktan, bütünlüğün bir parçası olan … markasınının bünyenizde kalması nedeniyle bu … markasına isabet eden peştemallığın geri kalan yıllarda itfa edilmesi gerekmekte olup, bu … markası dışında anılan iktisadi bütünlüğe ait olan ve itfa edilmemiş peştemallığın yukarıda belirtilen esaslar dahilinde bütünlüğün elden çıkarıldığı hesap döneminde  kâr/zarar hesabına aktarılması mümkün bulunmaktadır.


  Kaynak: İSMMMO
  Yasal Uyarı: Bu içerikte yer alan bilgi, görsel, tablolar, açıklama, yorum, analiz ve bir bütün olarak içeriğin tamamı sadece genel bilgilendirme amacıyla verilmiştir. Kişi veya kuruma özel profesyonel bir bilgilendirme ve yönlendirmede bulunma amacı güdülmemiştir. Konu ile benzerlik gösterse de her işletmenin kendi özel şartları nedeniyle farklı durumları olabilir. Bu nedenle, bu yazıda belirtilen içerikte yola çıkarak işletmenizi etkileyecek herhangi bir karar alıp uygulamaya geçmeden önce, uzmanına danışmanız menfaatiniz gereğidir. Muhasebenews veya ilişkili olduğu kişi veya kurumlardan hiç biri, bu belgede yer alan bilgi, tablo, görsel, görüş ve diğer türdeki tüm içeriklerin özel veya resmi, gerçek veya tüzel kişi, kurum ve organizasyonlar tarafından kullanılması sonucunda ortaya çıkabilecek zarar veya ziyandan sorumlu değildir.


  BİR CEVAP BIRAK

  Please enter your comment!
  Please enter your name here