Ana Sayfa Vergi Gurbetçilerin Türkiye’de Konut veya İşyeri Alımlarında KDV Alınmayacak!

  Gurbetçilerin Türkiye’de Konut veya İşyeri Alımlarında KDV Alınmayacak!

  1696
  0

  YURT DIŞINDA YAŞAYAN TÜRK VATANDAŞLARI VE YABANCILAR

  1- KİMLER KONUT VE İŞYERİ TESLİMLERİNDEKİ İSTİSNADAN FAYDALANABİLİR?
  1.1- Çalışma veya oturma izni alarak 6 (altı) aydan daha fazla yurt dışında yaşayan Türk vatandaşları,
  1.2- Türkiye’de yerleşmiş olmayan yabancı uyruklu gerçek kişiler ile
  1.3- Kanuni ve iş merkezi Türkiye’de olmayan ve bir iş yeri ya da daimi temsilci vasıtasıyla Türkiye’de kazanç elde etmeyen kurumlara
  yapılan konut veya iş yeri teslimleri KDV açısından istisnadan faydalanabilir.

  2- İSTİSNA KAPSAMINA GİREN KONUTLAR HANGİLERİDİR?
  İstisna kapsamına konut veya işyeri olarak inşa edilen binalar girmektedir.

  3- KONUT VEYA İŞYERLERİNİN TESLİME KONU EDİLMESİ İÇİN KULLANIMA HAZIR HALDE TESLİM EDİLMESİ ŞARTTIR.
  Konut veya iş yerinin bu istisna kapsamında teslime konu edilebilmesi için; konut veya iş yeri olarak inşa edilen binanın yapı ruhsatının bulunması ve alıcıların kullanımına hazır vaziyette fiilen teslim edilmesi şarttır. Kat irtifakı kurulabilen konut veya iş yerlerinde ayrıca kat irtifakının kurulmuş olması gerekir. Yapı ruhsatında konut, dükkan, ofis, büro, rezidans, apart daire, devre mülk ve benzeri olarak tanımlanan konut veya iş yerleri istisna kapsamında değerlendirilir.
  İstisna uygulamasında, kat mülkiyeti kurulan konut veya iş yerlerinin tesliminde fiili teslimin tevsiki aranmaz.

  4- İSTİSNA 1 NİSAN 2017 TARİHİNDEN İTİBAREN UYGULANACAK!
  İstisna, 1 Nisan 2017 tarihinden itibaren uygulanmak üzere, konut veya iş yerini inşa eden mükellefin yapacağı ilk teslimde uygulanır. Konut veya iş yerinin inşa edenlerden satın alınarak bir başkasına satılması halinde yapılan konut veya iş yeri teslimi ilk teslim olarak değerlendirilmez.

  ÖRNEK 1:
  (A) Yapı A.Ş. inşa ettiği toplam 10 adet bağımsız bölümden oluşan binayı toplu olarak (B) Emlak AŞ’ye satmıştır. (B) Emlak AŞ’de satın aldığı bu konut ve iş yerlerinin bir kısmını Türkiye’de yerleşmiş olmayan yabancı uyruklu gerçek kişilere satmıştır. Bu durumda (B) Emlak A.Ş. tarafından yapılan bu teslimler ilk teslim olmadığından istisna kapsamında değerlendirilmez.

  ***3065 sayılı Kanunun (2/5) inci maddesine göre trampa, iki ayrı teslim hükmündedir. Bu hükme göre, arsa karşılığı inşaat işinde iki ayrı teslim söz konusudur. Bunlardan birincisi, arsa sahibi tarafından müteahhide arsa teslimi; ikincisi ise müteahhit tarafından arsaya karşılık olarak arsa sahibine verilen konut veya işyeri teslimidir. Buna göre arsaya karşılık olarak arsa sahibine verilen konut veya işyerinin arsa sahibi tarafından teslimi ilk teslim kapsamında değerlendirilmez.

  5- KONUT VEYA İŞYERİ BEDELİ TÜRKİYE’YE NE ZAMAN VE NE KADAR GETİRİLMELİDİR?
  Konut veya iş yeri tesliminde KDV istisnasının uygulanabilmesi için, bedelin en az %50’sinin satışa ilişkin faturanın düzenlendiği tarihten önce, kalan kısmının da en geç bir yıl içerisinde alıcı tarafından döviz olarak Türkiye’ye getirilerek satıcıya ödenmesi gerekir.
  İstisnaya ilişkin KDV iadesi, bedelin tamamının Türkiye’ye getirilerek satıcıya ödenmesinden sonra yapılır.

  ÖRNEK 2:
  Türkiye’de yerleşmiş olmayan yabancı uyruklu Bay (A) ile (B) Yapı A.Ş., inşası tamamlanan 500.000 Dolar bedelindeki konutu, bedelin %50’si peşin, kalan tutarı 6 eşit taksitte ödenmek suretiyle satışı konusunda anlaşmıştır. Peşinat, faturanın düzenlenmesinden önce döviz olarak Türkiye’ye getirilmiş ve satıcıya ödenmiştir. Kalan tutar ise fatura düzenlendikten sonra aylık taksitler halinde yurt dışından döviz olarak getirilecek ve satıcıya ödenecektir.
  Faturanın düzenlenmesinden önce bedelin yarısı alıcı tarafından döviz olarak Türkiye’ye getirilip satıcıya ödendiğinden bu satış işleminde KDV hesaplanmaz.

  6- KONUT VEYA İŞYERİ BEDELİNİN TÜRKİYE GELDİĞİ NASIL BELGELENDİRİLMELİDİR?
  Yurt dışında bulunan dövizin, Türkiye’deki bir bankaya transfer edilmek suretiyle getirilmesi esastır.
  6.1- Dövizin Türkiye’deki bankaya transfer edilmesi durumunda, yapılan transfer işlemi banka dekontu ile tevsik edilir.

  ***Ödemenin, yurt dışındaki bankalar tarafından verilen kredi kartları ile yapılması mümkün olup, bu kredi kartları ile yapılan ödemelere ilişkin dövizin Türkiye’ye getirildiğinin yurt içindeki ilgili banka tarafından verilecek bir dekont veya yazı ile tevsik edilmesi gerekir.

  6.2- Yurt dışında bulunan dövizin Türkiye’ye alıcı tarafından fiziki olarak getirilmesi de mümkün olup, bu durumda dövizin Türkiye’ye getirilmiş olduğunun tevsikinde gümrük idaresinden alınan belgeler kullanılır.

  6.3- Diğer taraftan, dövizin Türkiye’ye fiziken getirilmesi veya alıcının Türkiye’de bulunan hesabına yurt dışından transfer edilmesi durumunda, söz konusu bedelin satıcıya banka aracılığıyla ödenmesi ve bu ödemenin banka dekontuyla tevsik edilmesi gerekmektedir. Yurt dışından döviz olarak getirilen bedelin satıcıya Türk Lirası olarak ödenmesi de mümkündür.

  ***6824 sayılı Kanunun Resmî Gazete’de yayımlandığı 08.03.2017 tarihinden önce getirilen dövizler, bu istisna kapsamında Türkiye’ye getirilen döviz olarak değerlendirilmez. Ancak, belirli konut veya iş yeri almak amacıyla bu tarihten önce getirilen ve satıcıya ödenen dövizler, tevsik edilmek şartıyla istisna kapsamında teslime konu edilen konut veya işyerlerine ilişkin Türkiye’ye getirilen döviz olarak kabul edilir.

  7- KONUT VEYA İŞYERİNİN TESLİMİNDE İSTİSNA UYGULANABİLMESİ İÇİN, TAPUDA İŞLEME TESİS EDİLMİŞ OLMASI GEREKİR.
  İstisna kapsamında satış yapanlar, konut veya iş yeri satışının 3065 sayılı Kanunun (13/i) maddesi kapsamında KDV’den istisna olarak yapıldığını tapu müdürlüklerine bildirirler. Bu bildirim üzerine, tapu müdürlükleri tarafından tapu kütüğünün beyanlar hanesine, bu konut veya işyerlerinin bir yıl içerisinde elden çıkarılması halinde zamanında tahsil edilmeyen verginin, 6183 sayılı Kanunun 48’inci maddesine göre tecil faizi oranında hesaplanan gecikme faiziyle birlikte ödeneceği hususunda şerh konulur.

  8- TESLİM ALINAN KONUT VEYA İŞYERİ 1 YIL İÇİNDE SATILIRSA TAHSİL EDİLMEYEN VERGİ ÖDENMEK ZORUNDADIR!
  İstisna kapsamında teslim alınan konut veya iş yerinin bir yıl içerisinde elden çıkarılması halinde zamanında tahsil edilmeyen vergi, 6183 sayılı Kanunun 48’inci maddesine göre tecil faizi oranında hesaplanan gecikme faiziyle birlikte tapu işleminden önce elden çıkaran tarafından taşınmazın bulunduğu yer vergi dairesine ödenir. Ödemenin yapıldığına ve devrin yapılmasının mümkün olduğuna dair ilgili vergi dairesinden alınan yazı ibraz edilmeden tapu müdürlükleri tarafından devir işlemi gerçekleştirilmez.

  ***Bir yıllık süre dolduktan (bir yıllık süre olarak izleyen yılın aynı ay ve aynı günü dikkate alınır) sonra yapılacak devir işlemlerinde vergi ve tecil faizi aranmaz.

  ***Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü, 3065 sayılı Kanunun (13/i) maddesi kapsamında KDV’den istisna olarak yapıldığı beyan edilen devirleri işlem bazında aylık dönemler itibariyle, en geç takip eden ayın 10’uncu gününe kadar elektronik ortamda ve liste halinde Gelir İdaresi Başkanlığına bildirir.

  9- KDV İSTİSNASININ USULÜNE UYGUN YAPILMADIĞININ TESPİT EDİLMESİ HALİNDE NE YAPILIR?
  3065 sayılı Kanunun (13/i) maddesinde öngörülen şartları taşımadığı halde istisnanın uygulandığının tespit edilmesi halinde, zamanında tahsil edilmeyen vergi, vergi zıyaı cezası ve gecikme faizinden mükellef ile birlikte alıcı da müteselsilen sorumlu tutulur.

  10- ÖDENECEK BEDELİN BELİRLENEN ŞEKİLDE ÖDENMEMESİ HALİNDE TAHSİL EDİLMEYEN VERGİ İÇİN VERGİ ZIYAI CEZASI İLE BERABER ÖDENECEK!
  İstisna kapsamında teslime konu edilen konut veya iş yerine ilişkin bedelin en az %50’sinin satışa ilişkin faturanın düzenlendiği tarihten önce, kalan kısmının da en geç 1 (bir) yıl içerisinde alıcı tarafından döviz olarak Türkiye’ye getirilerek satıcıya ödenmemesi halinde zamanında tahsil edilmeyen vergi, satıcı ile birlikte alıcıdan vergi zıyaı cezası ve gecikme faizi ile birlikte aranır.

  11- YAPILACAK İSTİSNA NASIL BEYAN EDİLECEK?
  Bu kapsamda yapılan satışlar, konut veya iş yeri tesliminin yapıldığı vergilendirme dönemine ait KDV beyannamesinin
  11.1- İstisnalar-Diğer İade Hakkı Doğuran İşlemler kulakçığında Tam İstisna Kapsamına Giren İşlemler tablosunda; 328 kod numaralı Konut veya İş Yeri Teslimleri satırı aracılığıyla beyan edilir. Bu satırın Teslim ve Hizmet Tutarı sütununa istisnaya konu konut veya işyerlerinin bedelinin KDV hariç tutarı, Yüklenilen KDV sütununa bu konut veya işyerlerine ilişkin alış ve giderlere ait belgelerde gösterilen toplam KDV tutarı yazılır. İade talep etmek istemeyen mükellefler, Yüklenilen KDV sütununa 0 yazmalıdır.
  11.2- Satıcılar, her bir vergilendirme dönemi içinde gerçekleştirilen bu kapsamdaki satışlarını KDV beyannamesi ekinde yer alan form (EK: 24) ile bildirir.

  12- KONUT VEYA İŞ YERE TESLİMLERİNDEN DOĞAN İADE TALEPLERİNDE HANGİ BELGELER İSTENECEKTİR?
  Konut veya iş yeri teslimlerinden doğan iade taleplerinde aşağıdaki belgeler aranır:
  12.1- Standart iade talep dilekçesi
  12.2- İstisnanın beyan edildiği döneme ilişkin indirilecek KDV listesi
  12.3- İade hakkı doğuran işleme ait yüklenilen KDV listesi
  12.4- İadesi talep edilen KDV hesaplama tablosu
  12.5- Satış faturaları listesi
  12.6- Satıcıların teslimden önce temin etmeleri gereken Tebliğin (II/B-12.1.3) bölümünde sayılan belgeler
  12.7- Dövizin tamamının Türkiye’ye getirildiğini tevsik eden banka dekontları veya gümrük idaresinden alınan belgeler ile satıcıya ödendiğini tevsik eden banka dekontları
  12.8- Satışa ilişkin tapu kayıt örneği

  13- MAHSUBEN İADE NASIL YAPILABİLİR?
  Mükelleflerin bu işlemden kaynaklanan mahsuben iade talepleri, yukarıdaki belgelerin ibraz edilmiş olması halinde miktarına bakılmaksızın vergi inceleme raporu, YMM raporu ve teminat aranmadan yerine getirilir.

  Eki İncelemek İçin Tıklayınız.

  Kaynak: Resmi Gazete (05.05.2017 – 30057)

  Yasal Uyarı: Bu yazıdaki bilgiler sadece genel bilgilendirme amacıyla verilmiştir. Kişi veya kuruma özel profesyonel bir bilgilendirme amacı güdülmemiştir. Konu ile benzerlik gösterse de her işletmenin kendi özel şartları nedeniyle farklı durumları olabilir. Bu nedenle, bu yazıda belirtilen bilgilerden yola çıkarak işletmenizi etkileyecek herhangi bir karar alıp uygulamaya geçmeden önce, uzmanına danışmanız menfaatiniz gereğidir. Muhasebenews veya ilişkili olduğu kişi veya kurumlardan hiç biri, bu belgede yer alan bilgilerin özel veya resmi, gerçek veya tüzel kişi, kurum ve organizasyonlar tarafından kullanılması sonucunda ortaya çıkabilecek zarar veya ziyandan sorumlu değildir.

  Önceki İçerikOkulların Döviz Cinsinden Elde Ettikleri Kira Bedellerinde Oluşan Kur Farkları İstisna Kapsamında mıdır?
  Sonraki İçerikİşveren Bir Yılda Toplam Ne Kadar Fazla Çalışma Yaptırma Hakkına Sahiptir?

  CEVAP VER

  Lütfen yorumunuzu giriniz!
  Lütfen isminizi buraya giriniz