Ana sayfa SGK Genç girişimci desteği alan bir kişi bir şirkette sigortalı olarak çalışmaya başlarsa...

  Genç girişimci desteği alan bir kişi bir şirkette sigortalı olarak çalışmaya başlarsa teşviki kesilir mi?

  Genç girişimci desteği istisna uygulaması

  269
  0

  Bir müşterimin çalışanı 27103 sayılı teşvikten yararlanmaktadır. Aynı zamanda da kendi adına bir şahıs şirketi var. Genç girişimci bağkur ödemiyor. BAĞ-KUR kaydı teşvikli olduğu ayda açılmış. BAĞ-KUR’lu olduğu için artık 27103’ten yararlanamayacak mıyız?

  4b kapsamında 01.06.2018 tarihinden itibaren ilk defa sigortalı sayılan gerçek kişiler teşvikten yararlandırılır.

   İstisna şartlarını sağlayan mükelleflerce daha sonra herhangi bir nedenle faaliyetin terk edilmesi durumunda, terk tarihine kadar elde edilen kazançlar dolayısıyla istisnadan yararlanılır. 

  Faaliyet terk edildikten sonra istisna kapsamındaki söz konusu faaliyetlere tekrar başlanılması halinde ise adlarına ilk defa gelir vergisi mükellefiyeti tesis olunması şartı ihlal edilmiş sayılacağından bu istisnadan yararlanılamaz. 

  Kanun koyucu başkaca iptal nedeni saymamış olup kişinin istinadan yararlanmasının başka işyerindeki çalışmalarından dolayı sgk teşvikini kullanmasına engel olmayacaktır.

  T.C. 

  GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

  İZMİR VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

  Mükellef Hizmetleri Gelir Vergileri Grup Müdürlüğü

  Sayı : 84098128-120.01.02.04[Mük.20-2016/1]-7674                                             08.03.2017

  Konu : Genç Girişimci İstisnası.

  İlgide kayıtlı özelge talep formunuza ekli dilekçenizde, …………… Vergi Dairesi Müdürlüğünün …………….. T.C. kimlik numarasında tıbbi ürünlerin, araç ve malzemelerin bir ücret veya sözleşmeye dayalı olarak toptan satışını yapan aracılar faaliyetinden dolayı kayıtlı mükellefi olduğunuz, doğum tarihinizin 24/08/1988 olması nedeniyle genç girişimciler için kazanç istisnasından yararlanmak istediğiniz, ancak 05/08/2016 tarihinden itibaren 4/a sigortalı olarak çalışmaya başladığınız, vardiyalı olarak çalışmanız nedeniyle home-ofis olarak yürüttüğünüz faaliyetinizin sevk ve idaresinin tarafınızca rahatlıkla yapıldığı belirtilerek, genç girişimciler için kazanç istisnası hakkında yayımlanan 292 Seri No.lu Gelir Vergisi Genel Tebliği’nin 2 nci maddesinde, kendi işinde bilfiil çalışılması veya işin kendisi tarafından sevk ve idare edilmesi şartının bulunmasından dolayı, söz konusu istisnadan yararlanıp yararlanamayacağınız hususunda Başkanlığımız görüşü talep edilmektedir.

  10.02.2016 tarih ve 29620 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 6663 Sayılı Kanunun 1 inci maddesiyle değişen 193 Sayılı Gelir Vergisi Kanununun mükerrer 20 nci maddesinde;

  “Ticari, zirai veya mesleki faaliyeti nedeniyle adlarına ilk defa gelir vergisi mükellefiyeti tesis olunan ve mükellefiyet başlangıç tarihi itibarıyla yirmi dokuz yaşını doldurmamış tam mükellef gerçek kişilerin, faaliyete başladıkları takvim yılından itibaren üç vergilendirme dönemi boyunca elde ettikleri bu kazançlarının 75.000 Türk lirasına kadar olan kısmı, aşağıdaki şartlarla gelir vergisinden müstesnadır.

  1. İşe başlamanın kanuni süresi içinde bildirilmiş olması,
  1. Kendi işinde bilfiil çalışılması veya işin kendisi tarafından sevk ve idare edilmesi (Çırak, kalfa veya yardımcı işçi çalıştırmak ya da seyahat, hastalık, askerlik, tutukluluk ve hükümlülük gibi zaruri ayrılmalar dolayısıyla geçici olarak işinde bilfiil çalışmamak bu şartı bozmaz.),

  İstisna kapsamındaki faaliyetlerden kazanç elde edilmemesi veya istisna haddinin altında kazanç elde edilmesi hallerinde dahi yıllık beyanname verilir.

  Bu istisnanın, bu Kanunun 94 üncü maddesi uyarınca tevkif suretiyle ödenecek vergiye şümulü yoktur.

  Bu maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve esasları belirlemeye Maliye Bakanlığı yetkilidir.”

  hükümleri yer almaktadır.

  Konuya ilişkin olarak yayımlanan 292 Seri No.lu Gelir Vergisi Genel Tebliğinin “İstisnadan Faydalanacaklar ve Faydalanma Şartları” başlıklı 3 üncü maddesinde ise;

  “b) Mükellefin kendi işinde bilfiil çalışması ya da işin kendisi tarafından sevk ve idare edilmesi.

  1)   İstisnadan yararlanılabilmesi için mükellefin kendi işinde bilfiil çalışması veya kendi işinde bilfiil çalışmadığı durumlarda ise işin kendisi tarafından sevk ve idare edilmesi gerekmektedir.

  2)  Bir şahsın kendi işinde bilfiil çalışması, işinde ve bu işin gerektirdiği konularda fikri ve bedeni bir mesai sarf etmesidir.

  3)    İşte bilfiil çalışılmasa dahi iş sahibi tarafından işin sevk ve idaresinin kendi elinde tutulması, işin yürütülmesiyle ilgili kararların alınması, planlanması veya denetiminin yapılması gibi durumlarda da istisna şartı ihlal edilmiş olmaz.

  4)    Kendi işinde bilfiil çalışılması veya işin kendisi tarafından sevk ve idare edilmesi şartını sağlayan mükelleflerin, faaliyetin yürütülebilmesi için çırak, kalfa veya yardımcı işçi çalıştırması istisna şartını bozmaz.

  5)   Seyahat, hastalık, askerlik, tutukluluk ve hükümlülük gibi zaruri ayrılmalar dolayısıyla geçici sürelerde fiilen işin başında bulunulmaması halinde de söz konusu şart ihlal edilmiş olmaz.”

  açıklamalarına yer verilmiştir.

  Yukarıda yer alan hüküm ve açıklamalar çerçevesinde, home ofis şeklinde yürütmekte olduğunuz tıbbi ürünlerin, araç ve malzemelerin toptan satışı faaliyetinin sevk ve idaresinin tarafınızca sağlanıyor olması halinde, sigortalı ve vardiyalı olarak bir işverene bağlı olarak çalışmaya başlamanız, genç girişimcilerde kazanç istisnası uygulamasında “Kendi işinde bilfiil çalışılması veya işin kendisi tarafından sevk ve idare edilmesi” şartının ihlal edilmesi anlamına gelmeyeceğinden, diğer koşulların da birlikte sağlanmış olması koşuluyla, söz konusu istisnadan yararlanmanız mümkün bulunmaktadır.


  Kaynak: İsmmmo
  Yasal Uyarı: Bu içerikte yer alan bilgi, görsel, tablolar, açıklama, yorum, analiz ve bir bütün olarak içeriğin tamamı sadece genel bilgilendirme amacıyla verilmiştir. Kişi veya kuruma özel profesyonel bir bilgilendirme ve yönlendirmede bulunma amacı güdülmemiştir. Konu ile benzerlik gösterse de her işletmenin kendi özel şartları nedeniyle farklı durumları olabilir. Bu nedenle, bu yazıda belirtilen içerikte yola çıkarak işletmenizi etkileyecek herhangi bir karar alıp uygulamaya geçmeden önce, uzmanına danışmanız menfaatiniz gereğidir. Muhasebenews veya ilişkili olduğu kişi veya kurumlardan hiç biri, bu belgede yer alan bilgi, tablo, görsel, görüş ve diğer türdeki tüm içeriklerin özel veya resmi, gerçek veya tüzel kişi, kurum ve organizasyonlar tarafından kullanılması sonucunda ortaya çıkabilecek zarar veya ziyandan sorumlu değildir.


  BİR CEVAP BIRAK

  Please enter your comment!
  Please enter your name here