Ana sayfa TTK Geminin İpoteği Başkasına Devredilebilir mi?

  Geminin İpoteği Başkasına Devredilebilir mi?

  978
  0

  1- GEMİ İPOTEĞİ BAŞKASINA DEVREDİLEBİLİR Mİ?
  1.1-
  İpotekle teminat altına alınmış olan alacağın devri ile gemi ipoteği de yeni alacaklıya geçer.
  1.2- Alacak ipotekten ve ipotek de alacaktan ayrı olarak devredilemez.
  1.3- Alacağın devri için eski ve yeni alacaklının bu hususta yazılı şekilde anlaşmaları ve devrin gemi siciline tescili şarttır.
  1.4- Üst sınır ipoteğinde alacak, alacağın devrine ilişkin genel hükümlere göre de devredilebilir. Bu takdirde gemi ipoteği alacak ile birlikte geçmez.
  1.5- Emre veya hamile yazılı bir senede bağlanmış alacaklar, gemi ipoteği ile teminat altına alınmışsa, alacağın devri bu alacakların bağlı oldukları senetlerin devri hakkındaki hükümlere tabidir. Bu takdirde, gemi ipoteği de alacak ile birlikte geçer.
  1.6- İpotek ile teminat altına alınmış bir borcu ödemesi sebebiyle, malike veya onun hukuki seleflerine rücu hakkına sahip olduğu oranda gemi ipoteği, gemi maliki olmayan borçluya geçer. 

  2- GEMİ İPOTEĞİNİN DEVRİNDE İTİRAZ VE DEF’İ NASIL YAPILIR?
  2.1-
  Malikin, eski alacaklı ile arasında mevcut hukuki ilişkiye dayanarak gemi ipoteğine karşı ileri sürebileceği bir itiraz veya def’i, yeni alacaklıya karşı da ileri sürülebilir. Gemi siciline güvenle ilgili 983’üncü maddenin birinci ve ikinci fıkrası, TTK 975 ve 976’ncı maddeler ile 985’inci maddenin son fıkrası hükümleri, bu def’i ve itiraz hakkında da geçerlidir.
  2.2- Alacak, malikin devri öğrendiği 3 aylık takvim döneminden veya bunu izleyen 3 aylık takvim döneminden daha geç bir tarihte muaccel olmayan faiz veya diğer ikincil edimlere ilişkin ise, alacaklı, birinci fıkrada yazılı def’ilere karşı sicile güven ilkesinin sağladığı korumadan yararlanamaz. 3 aylık dönemler, takvim yılının başından itibaren hesap olunur. 

  ***Birikmiş faizlere, diğer ikincil edimlere, bildirim ve takip giderlerine veya TTK 1022’nci maddenin ikinci fıkrasında yazılı hususlara ilişkin alacakların devri ve malik ile yeni alacaklı arasındaki hukuki ilişki, alacağın devrine ilişkin genel hükümlere tabidir.

  ***Yukarıda yazılı alacaklar hakkında gemi siciline güvenle ilgili 983’üncü maddenin birinci ve ikinci fıkraları uygulanmaz.

  Kaynak: Türk Ticaret Kanunu

  Yasal Uyarı: Bu yazıdaki bilgiler sadece genel bilgilendirme amacıyla verilmiştir. Kişi veya kuruma özel profesyonel bir bilgilendirme amacı güdülmemiştir. Konu ile benzerlik gösterse de her işletmenin kendi özel şartları nedeniyle farklı durumları olabilir. Bu nedenle, bu yazıda belirtilen bilgilerden yola çıkarak işletmenizi etkileyecek herhangi bir karar alıp uygulamaya geçmeden önce, uzmanına danışmanız menfaatiniz gereğidir. Muhasebenews veya ilişkili olduğu kişi veya kurumlardan hiç biri, bu belgede yer alan bilgilerin özel veya resmi, gerçek veya tüzel kişi, kurum ve organizasyonlar tarafından kullanılması sonucunda ortaya çıkabilecek zarar veya ziyandan sorumlu değildir.

  BİR CEVAP BIRAK

  Please enter your comment!
  Please enter your name here